Copy
DINL nieuwsbrief - 20 juli 2017
Lees deze email in uw browser
Beste <<Voornaam>>,

Vorige week nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aan. Ondanks de inspanningen van Stichting DINL en vele andere organisaties krijgen de inlichtingendiensten per 1/1/2018 de mogelijkheid om ongericht internetverkeer af te tappen en van onbekende kwetsbaarheden in systemen gebruik te maken. De recente Petya en Wannacry ransomware aanvallen hebben ons laten zien waar het onder de pet houden van kwetsbaarheden door inlichtingendiensten toe kan leiden.

Het is wat DINL betreft een kwalijke zaak dat de wetgever ervoor kiest om zulke ingrepen toe te staan. In combinatie met de wet Computercriminaliteit III, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen en nu bij de Eerste Kamer ligt, ondermijnen die bevoegdheden het vertrouwen van burgers en bedrijven in bescherming van hun data en communicatie.

Het getuigt bovendien van inconsistent beleid. De overheid onderkent dat cyber veiligheid een steeds crucialer thema is en zoekt de samenwerking met de sector op om deze veiligheid te borgen. Dat gebeurt onder meer door een nog op te zetten Digital Trust Center, waarover meer in deze nieuwsbrief. Dat is een goede ontwikkeling. Maar velen van ons vragen zich af hoe het kan dat enerzijds gekozen wordt voor verbetering van cyber veiligheid terwijl tegelijkertijd wetgeving wordt voorgesteld en aangenomen die het vertrouwen en de veiligheid van datzelfde internet ondermijnt. Het argument daarvoor is dat daarmee de fysieke veiligheid van burgers wordt geborgd, daarbij vergetend dat die veiligheid online rap afbrokkelt. Het lijkt erop dat in het bestuurlijk denken nog steeds uitgegaan wordt van twee werelden, terwijl dit feitelijk niet zo is.

Wat Stichting DINL betreft kan cyber veiligheid alleen gegarandeerd worden met een holistische aanpak. Dat betekent dat beleidsmakers en de wetgever keuzes moeten maken die, toegegeven, gepaard gaan met complexe belangenafwegingen. Stichting DINL ziet ook het belang van adequate opsporingsmogelijkheden in het digitale tijdperk. Maar die mogen niet ten koste gaan van de digitale economie. Onze welvaart hangt er in toenemende mate van af en we kunnen ons misstappen daarom slecht veroorloven. DINL zet zich blijvend en stevig in om deze belangen over het voetlicht te brengen.

Michiel Steltman
Directeur DINL
Aannemen Wiv door Eerste Kamer teleurstellende ontwikkeling
Stichting DINL is teleurgesteld over de uitkomst van het debat over vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) die de huidige Wiv 2002 moet vervangen. De Eerste Kamer bleek 11 juli jl. niet onder de indruk van de breed gedeelde kritiek van juristen. Zowel de Raad van State, het College voor de Rechten van de Mens, Instituut voor Informatierecht (IViR) als ook de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) waren unaniem in hun oordeel over deze wet: het toezicht op de verstrekkende en brede bevoegdheden is onvoldoende stevig om te garanderen dat deze niet lichtvaardig kunnen worden ingezet. Dat de wet nu toch is aangenomen, is wat DINL betreft een onwenselijke ontwikkeling.
Lees verder
Nieuwe versie van Internet.nl gelanceerd
Op 17 juli jl. is de vernieuwde versie van de Internet.nl testsite gelanceerd. Via deze site is het voor iedereen mogelijk om te testen of websites, email en internetverbindingen voldoen aan de laatste internetstandaarden. Voldoen aan deze standaarden is van steeds groter belang omdat hiermee de cyberveiligheid wordt bevorderd. 
Internet.nl wordt gefaciliteerd door het Platform Internetstandaarden, een samenwerkingsverband van organisaties uit de internetbranche en de overheid. Stichting DINL kan met trots melden dat een aantal deelnemers nauw betrokken is en een actieve bijdrage levert aan het Platform Internetstandaarden en Internet.nl. Het gaat om DHPA, ISPConnect, SIDN, NLnet en SURFnet.
Lees verder
DINL roept formateur Zalm op te sturen op holistische benadering digitalisering
Op 10 juli jl. is namens Stichting DINL een brief verzonden aan formateur Zalm met daarin de oproep om een gedegen visie op digitalisering te formuleren in het Regeerakkoord. Met actief beleid, gericht op een vrij, open, neutraal en veilig internet, wordt het vertrouwen bestendigd en worden digitale bedrijvigheid en innovatie in Nederland gestimuleerd. Als de randvoorwaarden goed zijn, kan Nederland optimaal profiteren van alle economische en maatschappelijke kansen die digitalisering biedt. In zulk beleid is een prominente plek voor het verder ontwikkelen van digitale infrastructuren. Een nieuw kabinet zal met een ambitieus regeerakkoord moeten komen als het gaat om het belang van het alle departementen overschrijdende thema digitaal. 
Digital Trust Center
In juni stemde de Tweede Kamer in meerderheid voor een motie waarin de regering wordt opgeroepen een Digital Trust Center (DTC) te vormen, met een stevige rol voor het ministerie van Economische Zaken. Dit DTC moet bijdragen aan de digitale weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Het staat buiten kijf dat dit hard nodig is, gezien de gebleken kwetsbaarheid van bedrijven voor bijvoorbeeld ransomware.

DINL juicht dit initiatief daarom toe. Verbetering van het bewustzijn bij bedrijven over cyber kwesties, door goede voorlichting en informatie-uitwisseling, is daarvoor erg belangrijk. Wel zijn er wat DINL betreft twee voorwaarden die essentieel zijn voor het slagen van een DTC. 

Allereerst moet haast gemaakt worden met het geautomatiseerd uitwisselen van betrouwbare meldingen over cyber security, tussen vele actoren. Het gaat om een landelijk dekkend informatienetwerk van informatiebronnen en ontvangers, waarop alle Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur (hosters, registrars, etc.), het NCSC, kennis instellingen en anderen zich kunnen aansluiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld lekken snel gemeld worden aan partijen die op basis van die informatie gericht kunnen acteren. Wat DINL betreft wordt dit informatienetwerk onderdeel van het DTC concept. Daarbij mag de organisatie van een breder DTC de uitrol van het landelijk netwerk niet vertragen.

Ten tweede is het van belang dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van hetgeen er al is opgebouwd. Er is een goede samenwerking van bedrijven met het NCSC, NBIP, AbuseHUB, meldpunten en universiteiten. Het is onwenselijk dat dat teniet wordt gedaan door een nieuw initiatief, waarmee het wiel opnieuw zou worden uitgevonden. Wat DINL betreft wordt het DTC dan ook ingericht op basis van die sectorale samenwerking.

Wij zijn inmiddels in gesprek met beide ministeries over dit onderwerp, en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Voormalig Kamerlid Oosenburg ondersteunt DINL in Den Haag
Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn veel Kamerleden met kennis over digitale technologie vertrokken. Een lichting nieuwe Kamerleden is begonnen zich in te werken op de internet- en IT gerelateerde dossiers. DINL wil hen daarbij zoveel mogelijk ondersteunen door hen van relevante informatie te voorzien.

We hebben daarom onze achterban opgeroepen om dat in een korte periode mogelijk te maken. Dat heeft geresulteerd in extra middelen voor de inzet van voormalig lid van de Tweede Kamer Astrid Oosenbrug. Zij heeft in de afgelopen periode verschillende ex-collega’s en nieuwe Kamerleden benaderd met uitnodigingen voor introductiegesprekken en expert- en voorlichtingssessies over de werking van de internetwereld en de digitale economie. Met verschillende fracties en Kamerleden zijn inmiddels afspraken gemaakt, en werkbezoeken staan in de planning. De uitvoering daarvan krijgt in de komende maanden zijn beslag.
Laat u bijpraten over de stand van zaken in de strijd tegen cybercrime tijdens de vierde editie van Holland Strikes Back
Op 3 oktober aanstaande zal de vierde editie van Holland Strikes Back plaatsvinden. Ook dit jaar zullen uiteenlopende experts hun licht laten schijnen over de ontwikkelingen op het gebied van cyber veiligheid en cybercrime.

Benieuwd wie het woord zullen nemen? Binnenkort worden nieuwe sprekers worden aangekondigd. Voor een impressie van de voorgaande editie van Holland Strikes Back kunt u terecht op de website. Vergeet ook niet om Holland Strikes Back te volgen op Twitter.
Copyright © 2017 Stichting DINL, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list