Copy
View this email in your browser

De start van een nieuwe politieke termijn

De afgelopen maanden zijn erg turbulent geweest. Na de verkiezingen, informatierondes, startbijeenkomsten en ziekte zijn we nu weer op volle sterkte in rustiger vaarwater gekomen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De start van een nieuwe politieke termijn

21 maart ligt alweer even achter ons en het stof van de verkiezingen is weer neergedaald. De nieuwe leden van de gemeenteraad zijn geïnstalleerd en namens de BPA vormen Hans van Wegen (als fractievoorzitter) en Ralph Langendam samen de BPA-fractie. Beide heren zijn woordvoerder op alle onderwerpen om flexibel te kunnen opereren.

De uiteindelijke twee zetels voor de BPA zijn lager uitgevallen dan we hadden verwacht. Dit wijten wij niet zo zeer aan onze campagnestrategie als wel de hernieuwde verdeeldheid op het lokale vlak. Naast Amersfoort 2014 heeft de verdere versplintering met partijen als Actief, Vrede en Recht en Lijst Chel de lokalen een hoop zetels gekost. Behalve Amersfoort 2014 heeft geen van deze partijen de kiesdrempel gehaald, waardoor deze stemmen verloren zijn gegaan aan restzetels voor grotere landelijke partijen. Aangezien het wettelijk niet langer mogelijk is om lijstverbindingen aan te gaan tussen lokale partijen valt hier voor ons weinig meer aan te doen dan de lokale versplintering over vier jaar proberen te voorkomen.

Aan de andere kant is het positief te noemen dat de BPA stabiel is gebleven en we de komende vier jaar kunnen benutten voor consolidatie en versterking van het team. Een stabiele kandidatenpool is ook bij de volgende verkiezingen weer hard nodig om een goed opererende fractie te kunnen vormen.
Inmiddels zijn de informatierondes geweest en de verkenner Joris Backer (lid van de Eerste Kamer) heeft zich uitgesproken over een voorkeursvariant van D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie voor een coalitie. Deze partijen werken momenteel onder begeleiding van formateur Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden) aan de bouw van een coalitie.

Wij vinden het zeer opvallend dat de heer Backer hierbij de voorkeur heeft gegeven aan onveranderlijkheid, terwijl zowel VVD als D66 hebben verloren en het CDA (temeer na hertelling) heeft gewonnen bij de verkiezingen. Het feit dat de heer Backer van D66 huize is en iedere door hem genoemde voorkeursvariant D66 omvat is natuurlijk stom toeval.

Onze verwachting is dat deze nieuwe coalitie spoedig gesmeed zal zijn. Zeker nu GroenLinks afgelopen dinsdag weer een verkiezingsbelofte heeft gebroken door de aanleg van de Westelijke Ontsluiting te steunen. Dit nadat zij in de raadsvergadering ervoor, in tegenstelling tot in verkiezingstijd, ook al voorstander bleken van een tankstation bij Calveen. Hierdoor werd een motie om verder onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van deze weg verworpen. De BPA beloofd nu alvast de aanstaande coalitie nauwgezet en kritisch te zullen volgen vanuit de oppositie.
Lees meer over het tankstation in Hoogland

Moties

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling op 10 april heeft de fractie van de BPA van de gelegenheid gebruik gemaakt om 4 moties in te dienen.
  • Enige echte Sinterklaas motie De BPA wil dat de burgemeester zich inspant om de landelijke Sinterklaasintocht naar Amersfoort te halen. Omdat de burgemeester na het indienen van onze motie reeds zelf de NTR hiervoor heeft benaderd werd onze motie enkele weken later verworpen.
Lees meer
  • Stop Megalomane Renovatie Stadhuis De BPA wilde in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad peilen hoe partijen aankijken tegen de steeds duurder wordende asbestrenovatie van het stadhuis. Helaas vond een meerderheid ons voorstel tot opschorten tot verder destructief onderzoek te voorbarig. Wij hebben de motie ingetrokken om deze later opnieuw in te kunnen dienen.
Lees meer
  • Alternatieven voor Zonnevelden over de Laak De aanleg van zonnevelden over de Laak in Vathorst stuit op veel verzet van omwonenden door de horizonvervuiling die dit met zich meebrengt. Met deze motie wilden wij de wethouder vragen te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de energie- en uitstoot-doelstellingen te halen zonder dat dit ten koste gaat van het vrije natuurlijke uitzicht. Ook de nieuwe gemeenteraad walst weer over de wensen van burgers heen, want deze motie is met grote meerderheid verworpen.
  • Geen Horeca op 't Spijkertje Het is ons ter ore gekomen dat er op ambtelijk niveau al vergaande plannen zijn om in het pand van het vroegere Spijkertje (noordzijde van de Eem) horeca te realiseren. Met deze motie willen wij dit plan in de kiem smoren om de overlast voor omwonenden te voorkomen. Een meerderheid zag hier echter geen kwaad in en vond onze motie te vroeg komen. Ook deze motie is daarom verworpen.
Lees meer over horeca op 't Spijkertje
Lees meer over de moties

Schriftelijke vragen

Ook al waren er verkiezingen, we bleven druk bezig met schriftelijke vragen over onderwerpen die spelen in onze gemeente.
  • Geen Verkiezingsfeest naast een Stembureau Zeker op verkiezingsdag is het ongehoord om naast een stembureau burgers politiek te beïnvloeden. Nota bene bij het stadhuis zelf zou er een verkiezingsfeest van betalende partijen plaatsvinden. Dat kan toch niet waar zijn?
Bekijk de vragen
  • Tuktuk Straatraces door de Binnenstad De beschermde binnenstad is geen racebaan en zeker niet voor toeristen op stinkende tweetakt motoren. Dat deze straatraces worden aangeboden als "uitje" verbaasd ons dan ook hooglijk.
Bekijk de vragen
  • Rol van de Gemeente bij Mandeligheid Stadstuin De mandeligheidsconstructie van de Stadstuin en het beheer en kwaliteitsplan zijn allerminst duidelijk. Met name de rol van de gemeente is hierin schimmig. Wij stelden meermaals vragen om hierover duidelijkheid te krijgen.
Bekijk de vragen
  • Onveilige Rotondes in Amersfoort We kennen allemaal de onveilige situatie bij rotonde De Nieuwe Poort, maar Amersfoort kent meer gevaarlijke rotondes. Onveiligheid bij rotondes wordt vaak veroorzaakt door het niet volgen van landelijke richtlijnen. Ook Amersfoort heeft er een handje van het beter te weten dan de provincie of het rijk.
Bekijk de vragen
  • Nieuwe Privacywetgeving De gemeente Amersfoort is een belangrijke verwerker van uw persoonsgegevens. Met de nieuwe privacywet die op 25 mei is ingegaan is het extra belangrijk dat zij haar bedrijfsprocessen goed op orde heeft om de privacy van de Amersfoortse burger te kunnen waarborgen. Zo niet, dan riskeren we hoge boetes die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Wij vragen ons dan ook af hoe het ervoor staat.
Bekijk de vragen
  • Niet Ontvangen Kandidatenlijsten Wij hebben diverse meldingen ontvangen van kiesgerechtigden die de lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen niet hebben ontvangen. Wij vragen hierover om opheldering en verbetering aan het College en het centraal stembureau.
Bekijk de vragen
Met vriendelijke groet,

De fractie en het partijbestuur van de Burger Partij Amersfoort (BPA)
Copyright © 2018 Burger Partij Amersfoort, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp