Copy

View this email in your browser
 

Op 16 augustus krijgt de Vijfhoek een nieuw circulatieschema. Help ons mee de informatie te laten doorstromen en breng je buren, personeelsleden, vrienden, leveranciers en familie op de hoogte

Op 16 augustus voert de Stad Brussel een nieuw circulatieschema in voor de Vijfhoek. Het transitverkeer zal daardoor verminderen, waardoor het stadscentrum beter toegankelijk, aangenamer en veiliger wordt.
In sommige straten verandert de rijrichting, komen er busbanen, fietsstraten, voetgangerszones, of zones met beperkte toegang. Ga nu naar de website om te ontdekken wat er allemaal verandert of gebruik de “routeplanner van de toekomst” om jouw toekomstige route met de auto, de fiets of te voet uit te stippelen.
Good Move

Le 16 août, le Pentagone aura un nouveau schéma de circulation. Aidez-nous à faire passer l'info à vos voisins, membres du personnel, livreurs, amis et famille!

Le 16 août, la Ville de Bruxelles introduira un nouveau schéma de circulation dans le Pentagone. Grâce à ces mesures, le trafic de transit diminuera et le centre-ville sera plus accessible, plus sûr et plus agréable.
Les changements prendront différentes formes : il y aura des bandes de bus, des rues cyclables, des zones piétonnes ou des zones à accès limité. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet pour découvrir ce qui changera dans votre itinéraire. Le « planificateur de route » vous aidera à organiser votre futur itinéraire en voiture, à vélo ou à pied.

Good Move

Vraag jouw doorgangsbewijs aan

Voor de burgers, levranciers en handelaars in een straat met een inzinkbaar paaltje:. zij kunnen een doorgangsbewijs aanvragen bij de Stad Brussel vanaf 1 juli 2022 via zonebeperktetoegang@brucity.be

In de volgende straten komt een inzinkbaar paaltje:

 • Hoogstraat : ter hoogte van de H.Geeststraat
 • Zuidstraat: éénrichtingsverkeer tussen Bogaardenstraat en Rouppeplein
 • Oud Korenhuis: op het einde van de Dinantstraat
 • Vlaamsesteenweg : op het kruispunt van de Varkensmarkt
 • Broekstraat : in het midden van de straat
 • Zespenningenstraat: op het einde van de Zespenningenstraat, net voor het Fontainasplein
Alle info over de inzinkbare paaltjes staat ook op brussel.be/goodmove, onder infomateriaal-paaltjes.
 
Inzinkbaar paaltje aan Zespenningenstraat - Borne rétractable Rue des Six Jetons

Demandez votre laissez-passer

Pour les citoyens, livreurs et commerçants dans une rue équipées d’une borne rétractable : un laissez-passer peut être demandé à la Ville de Bruxelles à partir du 1er juillet 2022 via zoneacceslimite@brucity.be. 

Des bornes rétractables seront installées dans les rues suivantes :
 • Rue Haute : à hauteur de la Rue du Saint-Esprit
 • Rue du Midi : sens unique entre la Rue des Bogards et la Place Rouppe
 • Vieille Halle aux Blés : à la fin de la Rue de Dinant
 • Rue de Flandre : au croisement avec le Marché aux Porcs
 • Rue du Marais : au milieu de la rue
 • Rue des Six Jetons : à la fin de la Rue des Six Jetons, juste avant la place Fontainas
Vous trouverez toutes les infos concernant les bornes et laissez-passer sur bruxelles.be/goodmove, sous la rubrique « Matériel d’information – Bornes ».
Informatiecampagne
Even terug in de tijd: ter voorbereiding van dit plan brachten 923 Brusselaars ideeën en suggesties aan. De belangrijkste thema’s waren de verkeersveiligheid, het autoverkeer, de leefkwaliteit en fietsinfrastructuur. Er werden ook een vijftigtal ontmoetingen georganiseerd met beroepsverenigingen, de MIVB, enz. om zoveel mogelijk meningen te verzamelen voor de uitwerking van het plan.
Na dit participatieproces werd het schema voorgesteld en toegelicht aan het publiek tijdens 10 wijkvergaderingen en 75 informatiesessies, onder meer in het Zuidpaleis met de Burgemeester en Schepenen. Sinds februari zijn er in totaal 57 000 flyers uitgedeeld in de Vijfhoek en 10 informatietotems hebben 2 maanden lang in de openbare ruimte gestaan.

Campagne d’information
Petit retour dans le temps : en préparation de ce schéma, 923 Bruxellois ont émis des idées et des suggestions. Leurs préoccupations principales concernaient la sécurité routière, la circulation automobile, la qualité de vie et les infrastructures cyclables. Une cinquantaine de réunions ont également été organisées avec des associations professionnelles, la STIB, etc. afin de recueillir un maximum d'avis pour élaborer le meilleur plan possible.
À l'issue de cette démarche participative, le schéma de circulation a été présenté et expliqué au grand public lors de 10 réunions de quartier et 75 séances d'information, notamment au Palais du Midi en présence du Bourgmestre et des Échevins. Depuis février, un total de 57 000 flyers ont été distribués dans le Pentagone et 10 totems d'information ont été installés dans l'espace public durant 2 mois.
Help ons door je buren, collega’s, familie en vrienden mee te informeren!
Sommige inwoners en handelaars maar ook hun familie of bezoekers zijn nog niet (voldoende) geïnformeerd over het nieuwe circulatieschema, ondanks de brede communicatiecampagne en de vele meetings op het terrein. Jij kan ons helpen door hen mee te informeren: stuur hen door naar brussel.be/goodmove of laat hen bellen naar de gratis infolijn als ze nog vragen hebben: 0800 35 230

Aidez-nous à informer vos voisins, collègues, famille et amis !
Certains habitants et commerçants, mais aussi leurs familles ou leurs visiteurs ne sont peut-être pas encore (suffisamment) informés du nouveau schéma de circulation, malgré la large campagne de communication et des nombreuses rencontres sur le terrain. Vous pouvez nous aider en les informant : envoyez-les sur bruxelles.be/goodmove ou transmettez-leur le numéro de notre ligne d'information gratuite s'ils ont des questions : 0800 35 230
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Good Move, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp