Copy
Lanceringsbijeenkomst geactualiseerde richtlijn 1 december 2016
View this email in your browser

Richtlijn tabaksverslaving en stoppen met roken geactualiseerd


Donderdag 1 december 2016 vond in de Domus Medica te Utrecht de lanceringsbijeenkomst plaats voor de vernieuwde richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.
 
Tijdens deze bijeenkomst werd de herziene richtlijn toegelicht en werden inspirerende voorbeelden gegeven van toepassing van de richtlijn in de praktijk. Niels Chavannes, voorzitter van het Partnership Stop met Roken, reikte het eerste exemplaar van de aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn uit aan Henk Bakker, bestuursvoorzitter van de V&VN. Het was een positieve bijeenkomst, waarin zowel het belang van een stoppen-met-roken advies als de manier waarop dit advies gegeven kan worden duidelijk werden toegelicht. 

 

Stoppen-met-roken advies is de taak van iedere arts

 
Réné Héman, voorzitter van de KNMG, opende de lanceringsbijeenkomst: "Als KNMG streven wij naar een rookvrije samenleving. Het is de taak van iedere arts om rokers te adviseren te stoppen en hen daarbij te ondersteunen. 81 procent van de rokers wil stoppen. Een stoppen-met-roken advies leidt tot een hoger percentage stoppers. Informeer dus altijd naar de rookstatus van de patiënt." Réné Héman gaf verder aan dat er een e-learning over stoppen met roken komt. Hij nodigde alle artsen uit een voortrekkersrol te nemen. "Nederland rookvrij en de zorg voorop!"

Zorgverleners, bespreek zeker één keer per jaar het roken

 
Joke Lanphen, voorzitter van de richtlijncommissie, gaf een toelichting op de aanleiding en inhoud van de vernieuwde richtlijn. Ze benadrukte dat het van groot belang is dat zorgverleners zeker één keer per jaar het roken bespreken en een stopadvies aan de patiënt geven.
In de vernieuwde richtlijn zijn de onderwerpen gedragsmatige ondersteuning en farmacotherapeutische interventies geactualiseerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe onderwerpen opgenomen: e-health en de e-sigaret. E-health, ondersteuning via internet, lijkt met name effectief als het persoonlijk en interactief is. De e-sigaret wordt niet aanbevolen als hulpmiddel om te stoppen-met-roken, omdat er nog niet voldoende bekend is over de schadelijke effecten en effectiviteit ervan.
De richtlijn en de samenvatting zijn
hier te downloaden. 
 

De richtlijn in de praktijk

 
Dagvoorzitter Niels Chavannes interviewde een aantal mensen over hoe in de praktijk met de richtlijn kan worden omgegaan.
Lidewij Wind, huisarts, meende dat de richtlijn mooi aansluit op de praktijk. "Veel huisartsen vinden het lastig om met de stoppen-met-roken zorg aan de gang te gaan. Ik ben enthousiast omdat zelfs een eenmalig stoppen-met-roken advies al effectief is." Er komt ook een update van de NHG-Standaard Stoppen met roken. Deze is gebaseerd op dezelfde evidence.
Clara Mulder, praktijkondersteuner: "Bij een afspraak met een patiënt vullen wij altijd een vragenlijst in. Hierin staat ook de vraag of iemand rookt, ja of nee. Dit is het moment om het roken bespreekbaar te maken. Ik zet pas een vinkje als het besproken is. Zo vraag ik of iemand gemotiveerd is om te stoppen. Zo nee, dan vraag ik waarom niet. We zijn hierbij geschoold op twee punten: de motiverende gespreksvoering en het scherp kijken naar de patiënt. Zo leveren we zorg op maat."
"Zelfs bij kinderen met erge astma rookt de helft van de ouders nog", vertelde Monique Trijbels, kinderarts. "Ook veel kinderartsen vinden het lastig om bij ouders het roken bespreekbaar te maken. Mijn ervaring is dat het een groot verschil maakt hóe je het vraagt. Ik vraag eerst of we het over het roken mogen hebben, dat werkt goed. Dit gesprek hoeft overigens niet veel tijd te kosten. Ik verwijs de mensen door naar andere plekken waar ze ondersteuning kunnen vinden. Alleen al overtuigd verwijzen is zinvol!"
Gabriël Antonio, voorzitter van de Raad van Bestuur van verslavingsinstelling VNN, gaf aan dat er nog veel werk te doen is in de verslavingsinstellingen zelf, om die rookvrij te krijgen. De rol die de verslavingszorg kan vervullen bij tabaksverslaving is gespecialiseerde zorg. Daartoe is verdere professionalisering op het onderwerp tabaksverslaving nodig. De ambitie is om steeds meer behandelingen voor tabaksverslaving te geven, geschikte samenwerkingspartners te vinden en om te investeren in voorlichting. Om dit te realiseren is enthousiasme en goede inhoudelijke onderbouwing nodig.
"Mijn boodschap aan jongeren is: ga niet roken. En aan de maatschappij is mijn boodschap: blijf investeren in goede stoppen-met-roken zorg."
Longverpleegkundige Rianne Hensen merkt dat veel van haar collega longverpleegkundigen het nog heel moeilijk vinden om over stoppen-met-roken te beginnen. Ze benadrukte dat de motiverende gesprekstechnieken heel goed helpen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. "Dus wees duidelijk, schroom niet om het aan te kaarten en laat je scholen in hoe je het op een goede manier bespreekbaar kunt maken."
Paul van Spiegel, voorzitter van de kwaliteitscommissie van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gaf aan dat de richtlijn voor het hele zorgveld is. Iedereen die hierbij betrokken is, zou moeten worden opgeleid. "Blijf je informeren, dan helpen wij je om geïnformeerd te blijven."

De stem van de (ex-)roker


In twee filmpjes werden (ex-)rokers aan het woord gelaten.
 

"Onder de rook van" van 'spoken word' - artiest M. uit Rotterdam-Zuid. Hij rookt en vertelt op een artistieke manier over roken en zijn strijd met de sigaret. 
 

Het ervaringsverhaal van stopster Delia, die met behulp van groepstherapie is gestopt met haar tabaksverslaving.

Kansen voor implementatie: inspirerende voorbeelden

 
Niels Chavannes hield hierna podium-interviews om verschillende inspirerende voorbeelden te laten zien van implementatie van de richtlijn in de praktijk. 
 
Noor Rikkers, kinderarts en vice-voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start, kent wel 14.000 goede redenen om met de taskforce te starten, namelijk alle ongeboren kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan rook. Het begint met het aankaarten van het rookgedrag. Veel zorgverleners voelen hier weerstand in verband met de relatie met de patiënt, de extra tijd die dit mogelijk gaat kosten en de verwachting dat het toch geen effect gaat hebben.
Op alle drie deze punten heeft Noor positieve ervaringen. "Ik begin het gesprek met de belangrijke eerste vraag: mag ik met u praten over roken? Hier wordt vrijwel altijd positief op gereageerd. Vervolgens hoef ik alleen maar de patiënt of, in mijn geval meestal, de rokende ouders te begeleiden naar een stoppen-met-roken coach. Hiervoor is het handig om de mensen naar wie je doorverwijst te kennen. Mijn kortste gesprek hierover duurde 3 minuten, en was effectief!"

 
Adriënne van den Bosch is coördinator stoppen met roken bij Zorroo, een organisatie van, voor en door huisartsen, die de interdisciplinaire samenwerking op diverse terreinen organiseert. Onder andere op het gebied van stoppen met roken.
Zo organiseren ze stoppen-met-roken begeleiding vanuit een gehuurde kamer in het ziekenhuis. Ze krijgen doorverwijzingen vanuit zowel specialisten als huisartsenpraktijken en noemen het zelf 'anderhalvelijnszorg', tussen de eerste en de tweede lijn in. "Belangrijk is dat je bekend bent met de disciplines waar je mee werkt, dat je de contacten legt. Voor de financiering geldt onze zorg overigens als eerstelijnszorg."
Robert van de Graaf, verslavingsarts, heeft de verslavingsinstelling waar hij werkt rookvrij gemaakt. Hij vertelde: "Dat heeft positieve impact op de zorgverleners, de patiënten en ook de familieleden van de patiënten. Mijn ambitie is om meer instellingen rookvrij te krijgen, ziekenhuizen en instellingen van de GGZ." Gevraagd naar zijn kritische succesfactor, antwoordde Robert: "Mouwen opstropen en doen! En het is heel helpend als er ruimte in je functie is om te innoveren en als je daarbij de steun krijgt vanuit je organisatie."

Niels vulde aan dat zien stoppen met roken, doet stoppen met roken. Zo verspreidt het niet-roken zich steeds sneller. Op veel havo- en vwo-scholen is het zelfs al 'uncool' om te roken.
"Is het effectief om kinderartsen, verloskundigen, longverpleegkundigen en praktijkondersteuners sms-berichten over stoppen-met-roken advisering te sturen?" Deze vraag stelde Eline Meijer, postdoctoraal onderzoeker van het LUMC. "Omdat sms-berichten goed werken bij mensen die willen stoppen met roken, onderzoeken we of dit ook effectief is om zorgverleners te stimuleren tot en te ondersteunen bij het bespreken van stoppen met roken. De berichten worden toegespitst op de doelgroep. Een bericht over urgentie wordt bijvoorbeeld voor alle vier de te onderzoeken doelgroepen anders ingevuld."
Monique Croes van het Trimbos-instituut vertelde dat er hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw digitaal uitwisselplatform voor zorgprofessionals. Zij kunnen hier kennis en ervaring op het gebied van advisering en begeleiding bij stoppen met roken met elkaar delen en vragen stellen.

Uitreiking eerste exemplaar


Het eerste exemplaar van de samenvatting van de nieuwe richtlijn werd vervolgens door Niels Chavannes uitgereikt aan Henk Bakker, bestuursvoorzitter van de V&VN. Henk nam het met veel genoegen in ontvangst en gaf daarbij aan deze actualisatie te zien als een nieuwe wake-up call voor het belang van aandacht voor roken.
Hij benadrukte het belang van inzet van de nulde lijn: preventieverpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen.
Daarnaast gaf hij aan dat het belangrijk is dat in het onderwijs ruim aandacht is voor de risico’s van roken. En dat dat ook geldt voor de V&VN Academie.

 

Op weg naar een Rookvrije Generatie


De afsluiting was in handen van Mark Monsma, coördinator van de Alliantie Nederland Rookvrij. Mark: "Over 50 jaar kijken we met verbijstering terug op het feit dat sigaretten ooit legaal zijn geweest. Niemand wil dat zijn kind gaat roken. Met de Rookvrije Generatie gaan we voor bescherming van onze kinderen. Steun vanuit de zorgsector en aandacht voor stoppen met roken zijn belangrijk om dit te kunnen realiseren."
 
 

Congres Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek


Geïnteresseerd in meer actuele informatie over stoppen met roken en de richtlijn? Tijdens het eerstvolgende congres van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek op 10 februari 2017 zal een symposium over de richtlijn worden georganiseerd en worden diverse presentaties gegeven over stoppen met roken.
Copyright © 2016 Partnership Stop met Roken, All rights reserved.

Our mailing address is:
dewi.segaar@alliantienr.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp