Copy
Kui kuukiri ei avane korrektselt, saate sellega tutvuda siin.
 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuukiri

September 2016 / 93

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kulutas välja EMKF meetme 3.3 "Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2016. aasta projektitaotluste vastvõtuvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 30.09 kuni kella 17.00ni. Taotluste hindamise tähtaeg on 15.11.2016, üldkoosoleku heakskiitu vajavate taotluste hindamise tähtaeg 12.12.2016.


Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
 •          Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine
 •          Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine
 •          Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine
Projektitaotlusi saavad esitada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumi moodustavad Kolga-Jaani, Laeva, Puhja, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu, Tarvastu ja Viljandi vallad.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal Valma infopunktis kell 10.00 - 16.00. Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Valma infopunkt, Valma küla, Viljandi vald, 70121 Viljandimaa. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 30.09.2016 postitemplit. Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib saata e-posti aadressile jaanika@vortsjarv.ee  E-postiga saadetud ja digitalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 30.septembri kella 17.00ni.

Taotlusvormid ja täpsem info projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav http://www.vortskalandus.ee/taotlejale/  

Lisainfo ja nõustamine: jaanika@vortsjarv.ee, tel. 52 98 561.

Valmas toimus infopäev hindamiskomisjoni liikmetele

 

29.09. kogunesid Valma infopunkti infopäevale hindamiskomisjoni liikmed, et arutada hindamiskomisjoni töö põhimõtteid.

Vastavalt uue perioodi EMKF määrusele, tuleb silmas pidada mitmeid protseduurireegleid.
 

Toome neist põhilisemad siinkohal ka välja:

 • Kõik taotlused koos lisadokumentidega arhiveeritakse MTÜ veebilehe süsteemis Intranet, millele on ligipääs vaid hindamiskomisjoni liikmetele.
 • Hindamiskomisjoni liikmed selgitavad välja võimaliku seose taotluse esitanud isikutega , vajadusel taandavad end komisjoni tööst vastavasisulise avaldusega juhatusele.
 • Hindamiskomisjoni  töö ajal ei viibi hindamist läbiviidavas ruumis peale hindamiskomisjoni liikmete ükski taotleja ega taotlejaga seotud isik, kelle projekti hinnatakse. Taotleja ja taotlejaga seotud isikud ei tohi viibida taotluste hindamise ajal ruumis ka kõikide ülejäänud sama tegevussuuna projektide hindamisel, mille alt taotleja toetust taotleb. Hindamise ajal ei viibi hindajatega ühes ruumis tegevjuht, tegevjuhi assistent ja juhatuse liikmed.
 • Iga hindamiskomisjoni liige kinnitab enne projekti hindamist oma erapooletust ja sõltumatust iga projektitaotluse kohta eraldi vastaval vormil ja annab hindamise ajal hinnetele põhjenduse.
 • Hindamiskomisjon valib liikmete hulgast esimehe, kes korraldab hindepunktide kokkulugemise, koostab hindepunktide paremusjärjestuse koondi ja esitab selle MTÜ juhatusele kinnitamiseks.
 • Minimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 0 punkti.  Maksimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 7 hindajat * 16 = 112 punkti. Projekt lisatakse paremusjärjestusse kui kokku on 7 hindaja poolt antud  vähemalt 56 punkti. Projekti ei lisata paremusjäjestusse kui punkte kokku on vähem kui 56.  Alla 56 punkti saanud taotlused jäävad paremusjärjestusest välja, aga esitatakse Priale lõplikuks otsustamiseks.
 • Juhatus kontrollib hindamise nõuetekohasust ning kinnitab taotluste paremusjärjestuse, mille taotletav summa on kuni kuni 60 000 EUR.
 • Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks taotlused, millega taotletakse rohkem kui 60 000 EUR.

 

Seega sellel perioodil on hindamiskomisjoni töö veelgi vastutusrikkam ja nõuab palju eeltööd.  

18.oktoobril kell 15.00 toimub Valmas 2016.a I taotlusvooru projektide hindamine. Soovime hindamiskomisjonile jõudu selle raske töö  teostamisel.

  

Vastavalt 9.06.2015 üldkoosoleku otsusele on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiskomisjoni liikmetena kinnitatud järgmised isikud:
 

Maano Koemets - maano.koemets@rannu.ee, tel 5342 5242

Ilona Tiigi - ilona.tiigi@tarvastu.ee, tel 5648 7228

Jaan Laur - jaanlaur21@gmail.com, tel 5622 2862

Piia Maaring - info@joesuu.ee, tel 5685 7333

Uuno Piir - uuno.piir@mail.ee, tel 517 4924

Kai Mikk - info@vanasauna.ee, tel 512 6405

Aivar Kärp - aivar.karp@mail.ee, tel 514 0022

Ain Järvalt - ain.jarvalt@emu.ee, tel 508 4542

Rein Tafenau - reinufoto@gmail.com, tel 503 7465

Priit Pramann - priit@puhja.ee, tel 522 1454  

Euroopa kalanduspiirkondade rahvusvaheline seminar “Boosting business along the fishery supply chain”
 

  18 - 20. oktoobrini toimub Kreekas rahvusvaheline Euroopa kalanduspiirkondade seminar “Boosting business along the fishery supply chain” (Äri edendamine kalanduse tarneahelas). Seminari korraldajad ja toetajad on Euroopa Komisjon koostöös Kreeka Toidu- ja Maaeluministeeriumi ning Thessaloniki algatusrühmaga.
 

Võrtsjärve piirkonda esindab seminaril juhatuse liige Anmar Pihlak.

Rohkem infot seminarist leiab siit.

 

Seni puudunud Võrtsjärve põhjaosa navigatsioonikaart valmib uue aasta varakevadeks
 
Võrtsjärvel liiklejatele on Veeteede Ametil hea uudis varuks, sest nüüd on meie hüdrograafid lõpetanud järvel mõõdistustööd ja kartograafid saavad omakorda Võrtsjärve põhjaosa navigatsioonikaarti koostama hakata.

Miks Võrtsjärv aga üldse seni täpselt tervikuna mõõdistamata oli, ei oska ka Veeteede Ameti hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Väling täpselt öelda. „Ju siis polnud nõukogude ajal selleks kas tahtmist või vajadust,“ ütleb Väling. Mingi mõõdistus oli küll ka varasemast olemas, kuid see ei vastanud päris suurel määral tegelikkusele. „Sama seis on ju tegelikult igal pool, kuhu me pole veel kaasaegsete mõõdistusseadmetega jõudnud,“ kinnitab Veeteede Ameti hüdrograafiaosakonna juhataja.

Võrtsjärve mõõdistamise juures oli aga kõige keerulisem see, et varem oli riigil seal vaid väike kaater EVA-303, mille peal olev mõõdistuskajalood ei olnud väga võimekas. Üks takistus oli alalõpmata ka ilm, sest tugev lõuna- ja edelatuul ning lained segasid mõõdistustöid. Samuti on järve kaldaäärsed alad kohati väga kivised ja ohtlikud – seal on ikka päris mitu sõukruvi viga saanud. Nüüd, kui Veeteede Ametil oli kasutada uus katamaraan-tüüpi kaater „Kaja“, olid takistused märksa väiksemad. Kaod ilma tõttu vähenesid drastiliselt ja korraga mõõdistatav ala suurenes oluliselt, kuna „Kaja“ peal on uus lehviksonar, millega saab korraga katta 5-6 korda laiema ala kui varem.

Praegu tegelevad Veeteede Ameti hüdrograafid Võrtsjärvel kogutud sügavusandmete puhastamise ja töötlemisega. „Kui see ükskord 2016. aasta lõpuks tehtud saab, siis saavad kartograafid hüdrograafia infosüsteemi HIS vahendusel need andmed kaardi tegemiseks kasutusele võtta,“ ütleb Peeter Väling.

Ka praegu saavad HISi avalikus vaates kõik huvilised juba töödeldud mõõdistusandmeid näha. Selleks tuleb HISi rubriigis "kaardikihid" aktiveerida valik "sügavuspunktid", vajutada "kehtesta muudatused" ning mõõdistusandmed kuvataksegi teie arvutiekraanile.

Kaardi tegemine käib aga järk-järgult. Niipea kui mingi osa andmetest puhastatud saab, on need kohe kartograafidele ka kättesaadavad hüdrograafia infosüsteemi vahendusel. Uued navigatsiooniandmed ilmuvad niipea, kui põhjaosa kaart valmis saab, ka maa- ja merekaardile ning rakendusse NUTIMERI.

Millal Võrtsjärve põhjaosa navigatsioonikaart peaks valmis saama, seda kuupäeva ei saa veel täpselt lubada, aga Veeteede Ameti kartograafid pingutavad selle nimel, et seda otse meie käest juba 2017. aasta 17.-19. märtsini toimuval Meremessil osta saaks. Hetkel on olemas kehtiv navigatsioonikaart Võrtsjärve lõunaosast aastast 2014 nr 733 "Tarvastu poldrist Pikasillani" mõõtkavas 1:25 000.

Võrtsjärve on Veeteede Amet mõõdistanud ühtejärge juba kaheksa aastat. Selle aasta kevadest sõitis „Kaja“ mõõdistustöid tehes kokku läbi ligi 1000 kilomeetrit, mille hulka ei arvestata ülesõite mõõdistusaladele. Aega kulus selleks 290 tundi. Mõõdistatud ala kokku 2016. aastal oli 22 km2. Ametis oli sellega graafiku alusel kokku 12 hüdrograafi ja kaatrijuht. Andmeid kogunes mahuliselt 50 GB jagu.

Peeter Väling kinnitab, et tegelikkuses erinesid andmed seni teadaolevatest ikka tunduvalt. “Põhjapoolses osas on ka kaldaäärsed alad ohtralt kive täis“ ütleb Peeter. Mõõdistamise teeb Võrtsjärves keeruliseks veel see, et veetase kõigub sõltuvalt aastast umbes +1 meetrist suurvee ajal kuni -0.8 meetrini madalvee ajal, st kokku pea 2 meetrit. Seega on kõige parem mõõdistusaeg kevadise suurvee ajal.

Ühe huvitava faktina mainib Peeter Väling, et hiljuti Maalehes kirjutatut, et Võrtsjärv peidab endas ka sõja ajal sinna kukkunud lennukeid, tema küll kinnitada ei saa, sest tänapäevased tipp-tasemel mõõdistusseadmed selliseid objekte järve põhjas ei tuvastanud. "Aga pole ka võimatu, et need seal kuskil on, lihtsalt nii sügavas mudas", ütleb Peeter Väling.

Mõõdistuslaev “Kaja“ lõpetas küll oma tööd Võrtsjärvel, kuid see ei tähenda, et ta nüüd kai äärde seisma jääb. Tööd tal jagub. Järgnevalt mõõdistas ta üle Emajõe, seejärel Aegna ja Viimsi poolsaare vahele jääva Suursalme kanali. Hiljem hakkab „Kaja“ paiknema Haapsalus, kus ta saab ohtralt tööd Väinameres, et mõõdistada rannikuala ja üldse madalamaid ja raskemini ligipääsetavaid merealasid.

Veeteede Ameti uus mõõdistuskaater „Kaja“, mis pühitseti teenistusse selle aasta aprillis, on projekteeritud ja ehitatud hüdrograafide töö vajadusi silmas pidades niisuguse kerega, mille poolemeetrine süvis võimaldab teha mõõdistustöid siseveekogudes ja ka väga madalas rannikumeres. Laeva ristiemaks on muide armastatud raadioajakirjanik Kaja Kärner. Kaater valmis Saaremaa laevaehitustehases "Alunaut". Sellel on alumiiniumist korpus, mille pikkus on 7,3 ja laius 3 meetrit. Aluse transpordikaal koos treileriga on 3500 kg ja maksimaalne kiirus 30 sõlme. Alus võtab pardale kuni 6 inimest. Alusel on tööks vajalik navigatsioonivarustus - GPS, kajalood, radar, raadiosaatja, kaardiplotter jms. Mõõdistusvarustusest väärib märkimist lehvikkajalood RESON T-20P, Topcon NET-G3 GNSS, fiiberoptiline kaldeandur/gürokompass IXSEA OCTANS, helikiiruse mõõtja Valeport Mini SVP ning hüdrograafiatarkvarad RAN ja AEGIR.
„Kaja“ on projekteeritud ja ehitatud vastavalt EU/CE kategooria C nõuetele st kasutamiseks rannikuvetes lainekõrgusega kuni 2 m ja maksimaalse tuuletugevusega kuni 6 palli. Alus läks koos käibemaksuga maksma 336 tuhat eurot, millest 30% kompenseeriti riigile EU projektist FAMOS.

Allikas: Veeteede Amet
Foto: Priit Põiklik, "Kaja" Võrtsjärvel, Oiu sadamas tänavu juulikuus

Hääletage Living Lakes pikajalise partneri - Nagenahiru sihtasutuse kalandusprojekti rahastamise eest!

 

Living Lakes liikmeskonnale on saadetud Global Nature Fondi poolt alljärgnev üleskutse.

 

Sri Lankal tegutsev Nagenahiru sihtasutus on esitanud projektitaotluse WAF 2016.a. ("Water, Air and Food Foundation Denmark" ) auhinnale ning nende projekt on välja valitud üheksa finalisti hulka. Lõplik võitja selgub aga internetihääletuse tulemusena.
 

Palun andke teiegi oma hääl Nagenahiru sihtasutuse traditsioonilise kalapüügi projektile, mille kirjelduse ja hääletusnupu leiate siit http://wafaward.org/solar-power-for-night-fishing-in-sri-lanka/

"Osoon" käis uurimas, kuidas teadlased Võrtsjärvest angerjaid püüavad

Teadlased kasutavad angerjate püüdmiseks "Ruutmõrrasüsteemi". Vaata järgi, mida see endast õige kujutab.

Ootame jätkuvalt meie ridadesse uusi liikmeid!

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on avatud uutele liikmetele ja liikmete nimekiri on avalik. 

September 2016 seisuga on meie liikmete arv tõusnud 53-ni. Kogu liikmeskonna info on leitav siit: http://www.vortskalandus.ee/juhatus-ja-liikmed/

Mida me oma liikmetelt ootame ning kes ja kuidas liikmeks saavad, sellest lugege lähemalt siit:  http://www.vortskalandus.ee/astu_liikmeks/

 

Kutsume kõiki liituma MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond facebooki lehega

KUULUTUSED / REKLAAM


OOTAME JÄTKUVALT UUDISEID, INFOT ÜRITUSTEST, KUULUTUSI JA TEATEID MEIE E-POSTILE, ET OLLA KURSIS PIIRKONNAS TOIMUVAGA.

MTÜ liikmetele kuulutamine tasuta, väljastpoolt liikmeskonda tasuline:

   Väike kuulutus (1/8 A4 lk) 5 EUR, keskmine kuulutus (1/4 A4 lk) 10 EUR ja suur kuulutus   (1/2 A4 lk) 30 EUR


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond · Vaibla küla · Rannu-Jõesuu 70314  · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp