Copy
Nummer 3, 2018 - Oktober | Lees online Gemeentelijke inkoop en contractmanagement Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen

 

Geachte Wmo-aanbieder, 
 
Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:
 1. Verrekening arrangementsprijzen 2018 resultaatsturing Wmo-begeleiding
 2. Perspectiefplan 18-/18+
 3. Pilot Beschermd thuis
 4. Aangepaste frequentie van BUCH-gemeenten met ingang van CAK-periode 1 2019
 5. Declareren 31 december 2018
 6. Berichtenverkeer iWmo 2.3
 7. Accountantsprotocol 2018
 8. Stand still periode berichtenverkeer BUCH-gemeenten
 9. Transferpunt Wonen
 10. Privacygevoelige informatie – wees alert
 11. Vacature inkoop- en contractmanager/beleidsadviseur Beschermd wonen
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur uw bericht naar contractmanagement@alkmaar.nl. Wij vragen u deze nieuwsbrief zo breed mogelijk binnen uw organisatie te verspreiden. Meer informatie vindt u op onze website hulpinregioalkmaar.nl.
 
Verrekening arrangementsprijzen 2018 resultaatsturing Wmo-begeleiding
 
Op 21 en 28 september jongstleden heeft u bericht van ons ontvangen over de wijze van verrekening van de arrangementsprijzen 2018. Hierbij vindt u nogmaals de bijlage 'Uitwerking–Afsprakendocument verrekening arrangementsprijzen 2018 resultaat-sturing Wmo-begeleiding'.
 
Ga naar de bijlage
 

Voor jeugdigen met jeugdhulp die op hun 18e verjaardag nog een ondersteuningsvraag hebben, wordt gestreefd naar een sluitende aanpak. Daar ligt een gezamenlijke taak voor gemeenten en aanbieders. Soms is dat een ingewikkelde opgave, aangezien de ondersteuning voor deze groep jeugdigen onder verschillende wettelijke regelingen valt.  Denk hierbij aan de Wmo, de ZvW, de Wlz en verschillende wetgeving op het gebied van werk, inkomen en onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze jeugdigen niet tussen wal en schip vallen is in de regio Alkmaar het perspectiefplan geïntroduceerd. De jeugdhulpaanbieder dient verantwoordelijkheid te nemen voor het invullen van het perspectiefplan, zo is contractueel vastgelegd. Het invullen wordt samen gedaan met de jeugdige en ouders/verzorgers. In het perspectiefplan is aandacht voor continuïteit op de terreinen huisvesting, inkomen, opleiding/werk/dagbesteding en ondersteuning/verlengde jeugdhulp.

 
Pilot Beschermd thuis
 
Eerder bent u geïnformeerd over het bestaan van de pilot Beschermd thuis. Maar wat houdt die pilot ook alweer in? Wat is de stand van zaken van de pilot op dit moment en welke vragen worden het meest gesteld? Een update!
 
Lees verder
 
Aangepaste frequentie van BUCH-gemeenten met ingang van CAK-periode 1-2019
 
De BUCH-gemeenten hanteren voor Wmo-begeleiding nu nog de frequentie per vier weken. Per periode 1-2019 gaan de BUCH-gemeenten over naar de frequentie per week. U ontvangt daarom binnenkort nieuwe toewijzingen met startdatum 31 december 2018. Indien u hier vragen over heeft, laat het ons weten via contractmanagement@alkmaar.nl
 
 
Declareren 31 december 2018
 
Periode 1-2019 start op 31 december 2018. Formeel zou de productie van deze dag meegenomen moeten worden in de productie 2018. In de regio Alkmaar is besloten hiervan af te wijken. De laatste dag van 2018 wordt daarom meegenomen in de productie 2019. 
 
Berichtenverkeer iWmo 2.3
 
Vanaf januari 2018 is iWmo versie 2.3 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt per 1 april 2019 in gebruik genomen. Op istandaarden.nl vindt u alle documentatie over de ontwikkeling van iWmo. De Netwerkorganisatie regio Alkmaar is bezig met een impactanalyse. Zodra wij deze analyse klaar hebben, delen wij die met u.
 
Het einde van 2018 nadert en dit betekent dat de periode van afrekening dichterbij komt. Net als voorgaande jaren sluiten de gemeenten in de regio Alkmaar aan op het 'Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet'. U vindt dit protocol onder andere op de website van i-Sociaal Domein.
 

Van 8 januari tot en met 14 januari 2019 verwerken en versturen de BUCH-gemeenten geen iWmo- en iJw-berichten. Dit in verband met de implementatie van nieuwe software. 

 
Transferpunt wonen
 
Vanaf 10 juli 2018  heeft de gemeente Alkmaar de administratieve verdeling van de woningen voor het transferpunt overgenomen van Woonwaard. Dit op verzoek van de corporaties en passend bij de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen op het gebied van Wmo Beschermd wonen. Omwille van een soepele overdracht is dit...
 
Lees verder
 
 
Het gebeurt helaas nog regelmatig dat in onderling e-mailverkeer namen of zelfs BSN-nummers van cliënten genoemd staan. Dit gebeurt vaak bij het doorsturen en/of beantwoorden van e-mails. Met name wanneer bij het doorsturen personen worden toegevoegd aan de verzendlijst. We willen u verzoeken hier alert op te zijn.
 
Vacature inkoop- en contractmanager/beleidsadviseur Beschermd wonen
 
Heb jij zin (of ken je iemand die zin heeft) in een nieuwe baan? Heb je kennis en ervaring met Beschermd wonen bij een aanbieder of gemeente? Of werkte je als inkoop-/contractmanager binnen het sociaal domein? Wij hebben een leuke functie!
 
Lees verder
Lees online
Contact
Postadres
Netwerkorg. Regio Alkmaar 
p/a Gemeente Bergen
Postbus 175, 1860 AD Bergen  

contractmanagement@alkmaar.nl
www.hulpinregioalkmaar.nl

 

© 2018
Schrijf <<Email Address>> uit van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Gemeentelijke inkoop en contractmanagement Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen