Copy
Nyhetsbrev från projektet Tillgängliga naturmiljöer

Nyheter från forskningsprojektet
Tillgängliga naturmiljöer


Kartläggning och studie i Jämtlandsfjällen 

Under hösten har vi fått förstärkta resurser till projektet: Norrbacka-Eugeniastiftelsen har beviljat 75 000 kronor för att vi ska kunna analysera goda exempel på design för alla i Jämtlandsfjällen. Så bra och roligt att fler finansiärer tycker att det är viktigt med tillgänglig och inkluderande naturturism!

Torun Östling har under en tidsbegränsad tid assisterat vid intervjuer och kartlagt aktörer, företag och aktiviteter i Jämtlandsfjällen. Toruns månader i projektet har varit mycket värdefulla då hon bidragit med stor erfarenhet av turistverksamhet i fjällvärlden.

Torun och Kristin Godtman Kling har intervjuat både turistföretagare och personer inom offentlig sektor om hur de arbetar med tillgängliga naturmiljöer. Frågor som diskuterats har bland annat varit; Hur kan naturmiljöer förbättras ur ett tillgänglighetsperspektiv? Vad finns det för behov och hinder för att utveckla en mer tillgänglig naturturism? Hur samverkar olika aktörer inom området? 
 
Här en en samlad bild och några preliminära resultat efter intervjuerna:
  • Det verkar finnas ett stort intresse för tillgänglig besöksverksamhet och en stor del av de intervjuade turismföretagarna är intresserade av att arbeta mer med att inkludera fler i friluftslivet och naturturismen
  • Företagarna efterfrågar mer kunskap och stöd om hur man kan göra för att utveckla sina verksamheter till att inkludera nya målgrupper
  • Några av de intervjuade har uttryckt en osäkerhet kring arbetet med att utveckla inkluderande naturturism, då de inte vet hur mycket insatser och resurser som krävs för att förändra sina verksamheter
  • Det finns en önskan av ett bättre samarbete mellan aktörer - både privata, offentliga och intresseorganisationer – kring tillgänglig naturturism
  • Majoriteten av de intervjuade, både representanter för privata och offentliga intressen, anser att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna utveckla inkluderande naturturism

Kommande studier i Örebro län och i Stockholms skärgård 

Jämtlandsfjällen valdes som studieområde eftersom regionen har en lång tradition av fjällturism där naturbaserad turism och friluftslivsaktiviteter har stor betydelse för företag och samhälle, samt för människors livskvalitet, bland såväl fast boende som för fritidshusägare och tillresta besökare. Fjällturism är också särskilt intressant att studera ur olika tillgänglighetsperspektiv.

För att öka kunskapen ytterligare kring tillgängliga naturmiljöer och för att analysera föredömliga exempel på tjänster och aktiviteter inom naturbaserad turism, samt för att få fördjupande kunskaper om samarbeten mellan privata och offentliga aktörer, kommer vi under nästa år fortsätta med studier i andra delar av Sverige.

För att inte bara studera naturbaserad turism i glesbygd och i fjällmiljö så har vi valt att studera även andra naturtyper och destinationer - nämligen Örebro län med fokus på Askersund och Tivedens nationalpark, samt Stockholms skärgård.

Studierna i Örebro län och i Stockholms skärgård syftar bland annat till att öka kunskapen kring naturbaserad turism i skyddade områden, i skogsområden och i skärgårdsmiljöer. Dessutom är det destinationer med andra förutsättningar vad gäller transporter och närhet till större städer.

Privata och offentliga aktörer som arbetar med att tillgängliggöra turism och friluftsliv i dessa fallstudieområden får väldigt gärna skicka ett mejl till Sandra Wall-Reinius och berätta om föredömliga exempel på tillgängliga och inkluderande naturmiljöer och turistverksamheter.
Mejla Sandra Wall-Reinius och tipsa om föredömliga exempel

Den fördjupade studien i Östersunds kommun


I den fördjupande studien arbetar vi tillsammans med Östersunds kommun för att identifiera hur tillgänglighet kan öka till kommunens friluftsområden.

I höst har forskarna i projektet bland annat gjort en kartläggning av vilka tillgängliga naturområden som finns inom kommunen, undersökt hur andra kommuner i Sverige arbetar, presenterat preliminära resultat på en forskningskonferens i Danmark och genomfört en etikprövning för att till våren kunna börja intervjua personer med olika funktionsnedsättningar om deras erfarenheter, behov och önskemål kring att vistas i naturmiljöer.
 
Läs lägesuppdateringen från den fördjupade studien
Kommande rapport
I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om den litteraturöversikt (dvs den forskning som finns) kring tillgänglighet och naturbaserad turism som Kristin Godtman Kling arbetat med under året. Nu är översikten klar och kommer att publiceras som en ETOUR-rapport på vår webb inom kort. Författare av rapporten är förutom Kristin även Dimitri Ioannides. 
Planerad Workshop
Tillsammans med projektets referensgrupp planeras en workshop i februari 2020 med inbjuda expertkompetenser inom tillgänglighetsfrågor och naturbaserad turism. Vi hoppas att vi kommer att få lyssna till och diskutera goda exempel på hur företag kan arbeta med tillgänglighet och vad som krävs för att öka tillgänglighet till utomhusmiljöer. 
Är det något du är extra intresserad av och skulle vilja få uppdateringar och ny kunskap om under projektets gång? Tveka inte att kontakta oss på etour@miun.se. Berätta också gärna hur du skulle föredra att få resultaten från forskningsprojektet presenterade. Alla idéer är välkomna!

Finansiering

Projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter är beviljat och finansierat av BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond). Det fördjupade projektet Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer är beviljat och finansierat inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun. Båda projekten kommer att pågå mellan 2019-2020.           


   
 
                                                        

Copyright © 2019 Mittuniversitetet, All rights reserved.