Copy
Bekijk deze mail in je browser
Vanuit de Ledenraad
november 2019

Tijdens de vergadering van november werd bekendgemaakt dat de pilot omtrent ziek- en hersteldmelden van start is gegaan. Irritatie was er volop omtrent de wetlease van Stobart Air en ook de harde opstelling van KLM hield de gemoederen bezig. Verder werd er gesproken over compensatie van missende crewcatering en de cao-impasse.
 


De vergadering begon met het installeren van twee nieuwe leden, te weten Karina de Jong en oud-raadslid Hélène ten Hoopen. De Ledenraad wenst hen veel succes.

Ziek zijn kan makkelijker
Op 6 november is de pilot omtrent het ziek- en hersteldmeldingsproces van start gegaan. Hier is in de Ledenraad de afgelopen maanden veel over gesproken. Getest wordt of de nieuwe afspraken rond het ziekmelden een daadwerkelijke  verbetering zijn en tegen welke problemen mensen wellicht oplopen. De Ledenraad wilde weten of het tijdsbestek van twee weken genoeg is om accurate resultaten te krijgen. Het SB is van mening dat dit het geval is, aangezien andere pilots ook zo’n tijdvak hebben gekend. De grootte van de testgroep is dusdanig dat voldoende betrouwbare resultaten worden verwacht. 

Stobart Air

De wetlease door Stobart Air (het door KLM inhuren van een externe luchtvaartmaatschappij om bepaalde KLM/KLC-routes te vliegen) heeft de gemoederen de afgelopen maanden flink beziggehouden. De VNC heeft bezwaar tegen het inhuren van  Stobart Air, aangezien dit bedrijf vakbonden buiten de deur houdt en het niet zo nauw neemt met de arbeidsvoorwaarden. De VNC heeft geen inspraak gehad in de keuze voor Stobart Air, terwijl volgens de cao overeenstemming moet worden bereikt voordat tot interchange kan worden overgegaan. Helaas is dit niet het eerste voorval. Enige tijd geleden verliep het precies hetzelfde met de wetlease van een andere maatschappij. Toen beloofde KLM beterschap, die er helaas niet is gekomen. Het Sectiebestuur heeft KLM laten weten dat wanneer er weer een wetlease plaats zal vinden waarbij het proces weer zo verloopt, de VNC het af zal wijzen.

Harde lijn
De Ledenraad is het volledig eens met deze opstelling. Meerdere raadsleden zeiden dat goed in de gaten moet worden houden of KLM een dergelijke interchange van plan is. Gezien het feit dat het al twee keer is gebeurd in relatief korte tijd, komt volgens de Ledenraad de vraag op of er sprake is van kwade opzet. Het Sectiebestuur heeft niet het idee dat dat de achterliggende reden is, maar zal een harde lijn trekken bij een herhaling van zetten.

Compensatie voor crewcatering
Tijdens de staking van het cateringpersoneel is een aantal vluchten vertrokken zonder crewcatering. De VNC liet KLM dat al in een vroeg stadium weten, maar het bedrijf wuifde de kritiek aanvankelijk van de hand, waar ze later op terug moest komen. Volgens de cao hoort er tussen 17:00 en 20:00 altijd (warme) crewcatering te zijn en moet er, als dat niet het geval is, een grondstop van ten minste 120 minuten worden ingelast. Op een aantal vluchten is dit niet gebeurd, zodat de VNC een compensatie heeft gevraagd in de vorm van dagen. Die is door KLM toegezegd. Een raadslid stelde na de diverse gebeurtenissen een rode draad te zien in de houding van KLM richting werknemersorganisaties. Hij typeerde deze houding als zeer problematisch en beraadt zich op het opstellen van een nota om dit bespreekbaar te maken.

Cao
Vervolgens nam het Sectiebestuur de Ledenraad mee in de cao-ontwikkelingen van de afgelopen maand. Onder andere de leden-infosessies, de flyer-actie en de feedback vanuit het korps kwamen aan bod. Duidelijk werd dat de VNC en FNV samen optrekken sinds FNV Cabine ook het cao-resultaat had verworpen. 

Daarna werden mogelijkheden voor het lopende actietraject doorgenomen. 

Werkgroep Transparantie
Tot slot stond er nog een motie op de agenda, die het instellen van een werkgroep regelt. Deze werkgroep gaat het externe onderzoeksresultaat met betrekking tot de kostenbesparing van de afgelopen twee cao’s controleren. De motie werd na een korte discussie aangenomen. In december wordt er binnen de Ledenraad een interne verkiezing voor de werkgroep gehouden.
 

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 5 december. Je kunt je tot 12:00 de dag ervoor opgeven via ledenraad@vnconline.nl.

Vanuit de Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

VNC vanuit de Ledenraad
Stuur deze mail door Stuur deze mail door
VNC op Twitter
VNC op Facebook
VNC op Instagram
VNC online
Copyright © 2019 VNC, Alle rechten voorbehouden.


Veranderen hoe je deze mails ontvangt? Verander
je voorkeuren of schrijf je uit van deze lijst.