Copy
View this email in your browser

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Meer weten? Kijk op www.1dyk.frl


 

Verkenningsfase dijkverbetering afgerond

Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkverbetering vastgesteld. Hierin staat welke oplossing de voorkeur heeft om de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer te verbeteren. Begin dit jaar kon iedereen die dat wilde reageren op de gekozen voorkeursoplossing. Dit gaf inwoners, ondernemers en organisaties in het gebied nogmaals de kans om een reactie geven op het zogenoemde VKA.
 
In totaal hebben we elf reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de reactienota. 
 
Voor de dijkverbetering wordt ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Dit rapport brengt in beeld welke mogelijke milieueffecten het verbeteren van de dijk heeft. De commissie MER adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van deze milieurapporten. De commissie is door het waterschap gevraagd om een advies uit te brengen over het vastgestelde VKA, inclusief het milieueffectrapport fase 1. Het advies leest u op hun website.
 
Met het publiceren van de reactienota is de verkenningsfase afgerond. In de zomer van 2022 starten we met de planuitwerking. In deze fase werken we het voorkeursalternatief verder uit naar concrete plannen.

Vervolg dijkverbetering

De volgende fase (planuitwerking) van de dijkverbetering staat in het teken van de verdere uitwerking van de technische en ruimtelijke details van de dijkverbetering. Dat doen we in overleg met grondeigenaren en andere betrokkenen. Kansrijke initiatieven uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de verschillende gebiedsprocessen rondom de dijk werken we in deze fase samen verder uit.
 

Deelprojecten

De dijk tussen Koehool en Lauwersmeer heeft veel verschillende eigenschappen. Ook is de opgave om de dijk te verbeteren niet overal hetzelfde. Daarom delen we de dijkverbetering op in een aantal deelprojecten. Per deelproject werken we het ontwerp in meer detail uit. Daarmee wordt ook duidelijk hoeveel ruimte er nodig is om de dijk te verbeteren. Binnen deze ruimte ontwerpen we de dijk en kijken we naar bijvoorbeeld opritten naar woningen en dijktrappen.
 

Reageren op projectbesluit

In de planuitwerkingsfase bepalen we ook nauwkeurig de effecten die de dijkverbetering heeft op het milieu. Eventuele negatieve effecten proberen we zo veel mogelijk te verminderen of te compenseren. Wanneer de milieueffecten zijn bepaald en het ontwerp is afgerond, verwerken we dit in een projectbesluit. Wetterskip Fryslân neemt dit besluit en Provincie Fryslân moet het besluit goedkeuren. Voor besluitvorming ligt het projectbesluit ter inzage en kunnen inwoners, ondernemers en organisaties hierop reageren. Na goedkeuring van de provincie kan de dijkverbetering uitgevoerd worden.
 
De planuitwerking van het eerste deelproject start in de zomer van 2022. De andere deelprojecten worden daarna, op zijn vroegst vanaf 2023, voorbereid.

Bezoek de tentoonstelling 1DYK in Hegebeintum

Benieuwd naar de plannen voor de dijkverbetering? Bezoek onze tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Terp Hegebeintum aan de Pypkedyk 4.

Onderzoek naar sterkte funderingslaag dijk

Op 12, 13 en 14 april heeft Wetterskip Fryslân onderzoek uitgevoerd naar de sterkte van de funderingslaag onder het asfalt op de Waddenzeedijk op het traject Koehool - Zwarte Haan. De sterkte van het asfalt en de onderliggende funderingslaag werd onderzocht. De funderingslaag is de laag onder het asfalt. Deze laag moet voldoende stevig zijn om het gewicht van het asfalt en de belasting door golven van de zee op een goede manier te kunnen dragen.
 
 
Door hoge grondwaterstanden in de dijk kan in sommige gevallen de funderingslaag onder het asfalt instabiel worden, waardoor het bovenliggende asfalt beschadigt. De uitkomsten van het onderzoek geven informatie over welke delen van de dijk verbeterd moeten worden. En voor welke delen van de dijk dat mogelijk niet nodig is.
Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte van de dijkversterking. Dat doen we onder andere via deze digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal uitkomt. Daarnaast staat op www.1dyk.frl het laatste nieuws.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wetterskip Fryslân · Fryslanplein 3 · Leeuwarden, Friesland 8914 BZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp