Copy
blijf op de hoogte van wat er speelt in Giethoorn
bekijk deze mail in je browser
Eindjaar Nieuwsbrief ‘t Gieters Belang

Graag informeren wij jullie, onze leden en andere geïnteresseerden, over diverse onderwerpen die ons bezig houden in Giethoorn. Een aantal projecten hebben tot concrete en zichtbare resultaten geleid. Echter, we zien dat andere projecten nagenoeg stilstaan. Meerdere malen zijn afspraken door de gemeente niet opgevolgd, waardoor soms jarenlang geen effectieve stappen worden gezet.

Vertrek van projectleiders en gebrek aan overdracht zorgt er steeds weer voor dat kennis verloren gaat en randvoorwaarden opzij worden geschoven. Hiermee loopt het proces vertraging op waarbij in één geval zelfs voor de 4e maal de inventarisatie moet worden opgestart.

Al met al teleurstellend – het burgerparticipatieproces verloopt niet overal zoals op voorhand is toegezegd.  Constructieve samenwerkingen verzanden in oeverloze discussies en financiële middelen worden mede daardoor niet ingezet voor geoormerkte uitdagingen.

Laten we ons sterk maken dat beschikbare financiële middelen niet verloren gaan aan het proces, waarna er mogelijk een tekort ontstaat op het moment van de uitvoering.

Participatie van lokale partijen en draagvlak vanuit het dorp welke juist de laatste jaren zijn opgebouwd, zien we binnen de samenwerking met de gemeente afglijden naar een zeer laag niveau. Maar ’t Gieters Belang blijft positief! Samen met de gemeente en andere lokale partijen doen we onze uiterste best om een constructieve bijdrage leveren.
 
Opknappen paden en stegen

Na de opknapbeurt van het Binnenpad en de paden en bruggen in Noord is het inmiddels tijd voor de laatste fase: Zuid. Naar verwachting worden begin 2023 de werkzaamheden afgerond waarna alle paden en stegen er weer prachtig bij liggen! Complimenten voor het gehele proces!
 
Update Gieterse Polder

Na de informatieavonden over de Gieterse Polder medio oktober hebben we niet stilgezeten. We hebben uiteraard contact gehad met de gemeente en GO.

Samen met de betrokken partijen zouden er 4 scenario’s aan het dorp worden gepresenteerd. De infoavonden bleken anders van opzet dan met ons en Giethoorn Onderneemt overeengekomen.

De gemeente presenteerde alleen haar eigen, niet besproken plan, welke als verrassing voor de betrokken partijen als nagenoeg finaal werd gepresenteerd. Totaal verrast over de gemeentelijke presentatie tijdens de onlangs georganiseerde inloopavonden heeft ’t Gieters Belang samen met Giethoorn Onderneemt de gemeente dringend gevraagd om opheldering over de resterende (on)mogelijkheden, de planning en het besluitvormingsproces.

We hebben hierover een brief verstuurd naar het college en later ook naar de raadsleden: deze brief kunt u hier downloaden

Tevens hebben de Steenwijker Courant en De Stentor hierover gepubliceerd.
Leuk ook om de terugblik te zien van alweer 10 jaar geleden toen toenmalig voorzitter van ’t Gieters Belang het Dorpsplan aan de gemeente overhandigde, met daarin al een plan voor de Gieterse Polder!

 
N.B. We hebben vernomen dat inwoners initiatieven hebben genomen om medestanders te 'mobiliseren'. Uiteraard horen wij heel graag wat er speelt en roepen we inwoners op om hierover contact met ons op te nemen.
 
Loswal weer in gebruik?

In het door de gemeente gepresenteerde scenario voor de Gieterse Polder is geen enkele duurzame oplossing voor de problematiek rond de loswal meegenomen. Dit is, anders dan door ons bepleit, buiten het proces gehouden.
Tot onze verbazing zien we dat de loswal inmiddels weer gebruikt wordt. Dat lijkt positief nieuws!  We hebben wel even om opheldering gevraagd en zijn in afwachting van reactie van de gemeente.

Herbestemming Zuiderbasisschool

Nu de fusieschool OBS de Punter volop in gebruik is wordt steeds vaker gevraagd wat er gaat gebeuren met de Zuiderbasisschool. In maart heeft ’t Gieters Belang hierover de eerste gesprekken gehad met de gemeente en aangegeven dat het voor de buurt wenselijk is als hier toekomstbestendige woningbouw zou komen. In lijn met de woonagenda van de gemeente hebben we een uitdaging om huizen te bouwen, in bijzonder woongelegenheid voor jongeren en ouderen in ons dorp.
Hier zitten we op één lijn met de gemeente die op korte termijn de bestemming zal gaan wijzigen, waarna we samen gaan kijken naar randvoorwaarden en de diverse mogelijkheden voor deze locatie. Natuurlijk wordt het dorp betrokken bij de invulling van dit plan.

 
Vaar- en verhuurbeleid ligt op z’n kant

We hebben al heel veel gesproken en geschreven over het nieuwe vaarbeleid dat in december 2020 is vastgesteld, vooraf en achteraf. De gemeente Steenwijkerland heeft communicatiebureau COMcept de opdracht gegeven om het beleid te evalueren. O.a. middels een enquête (sept21) en gesprekken (nov21 en jan22) met Giethoorn Onderneemt (GO), Sector Varen en ’t Gieters Belang
Er is vanuit alle kanten stevige kritiek geuit op het nieuwe beleid, zie o.a. het evaluatierapport met gespreksverslagen en aanbevelingen. Na de presentatie van het rapport in januari 2022 is ons gevraagd om met een ingehuurde externe begeleider in gesprek te gaan met als doel doorontwikkeling van het beleid. Alle betrokken partijen hebben hier wederom aan meegewerkt. Inmiddels was het juni, midden in alweer het 2e seizoen sinds het nieuwe beleid.
Na het ontvangen van de gespreksverslagen hebben we ondanks diverse reminders NIETS meer van de gemeente vernomen over deze doorontwikkeling.
We vrezen dan ook dat we een derde seizoen ingaan zonder ook maar enige verbetering aan het falende geïmplementeerde beleid.
 
Reclamebeleid

Het reclamebeleid is al lang onderwerp van gesprek. Hoe kunnen ondernemers goed zichtbaar zijn, met een eigen identiteit, zónder dat het ten koste gaat van de authentieke uitstraling van met name het bescherm dorpsgezicht? Het bestaande beleid is in 2018 aan het dorp gepresenteerd maar we zien geen vorderingen in de implementatie en handhaving daarvan. Eind vorig jaar is hiervoor een traject opgestart met een aantal ondernemers, Marketing Oost en een reclamebureau (zie de nieuwsbrief van de gemeente van december 2021), maar inmiddels is er een nieuwe (derde) projectleider en lijkt alles weer van vooraf aan te beginnen….  de nieuwsbrief steenwijkerland kun je hier downloaden

 
 
Parkeren; geparkeerd

In oktober zijn we voor het eerst sinds lange tijd weer bijgepraat door de gemeente over het parkeren. Onze conclusie is dat er op de achtergrond wel wat gebeurt, maar veel te langzaam en dat er nauwelijks voortgang is geboekt op dit punt. Besproken plannen voor uitbreiding van matrixborden, aanpassing van de snelheid op de Beulakerweg, omleiding van de buslijn en landbouwverkeer en aanpak van parkeerproblemen in de bekende stegen (o.a. Kloostersteeg, Appensteeg, Frensensteeg e.a.), blijven uit.
Daarnaast zien we dat er (openbare) parkeerplaatsen in het dorp ontstaan waarover niemand is/was geïnformeerd. Navraag hierover bij de gemeente heeft tot nu toe (nog) niets opgeleverd.
 
Buurttuin Van der Gootplantsoen

Een aantal enthousiaste buurtbewoners heeft het initiatief genomen om het verouderde plantsoen om te turnen tot een mooie buurttuin voor jong en oud. Samen met de gemeente is een mooi ontwerp gemaakt met veel bloemen en planten en de buurtkinderen mochten afgelopen zaterdag hun voorkeur laten weten voor mogelijke nieuwe speeltoestellen. Na de positieve ervaringen m.b.t. speelplaats De Brink, is ook dit een mooi initiatief dat wij uiteraard graag steunen.
 
Tenslotte een tip: Gieters Winter Treffen

Van 15 tot 18 december zal het eerste Gieters Winter Treffen plaatsvinden. Een nieuw evenement voor ons als inwoners van Giethoorn. Zie https://www.gieterstreffen.nl/
 
Op de hoogte blijven? We plaatsen regelmatig updates op Facebook en www.gietersbelang.nl
 
 
deel op facebook deel op facebook
tweet tweet
stuur door stuur door
Copyright © 2022 Gieters Belang, Alle rechten voorbehouden.

U kunt uw  instellingen wijzigen of afmelden van deze lijst
Email Marketing Powered by Mailchimp