Copy
Nieuwsbrief 11
november 2019
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. 42e Jaarboek 2019 Oud-Castricum verschenen
2. De donateursavond
3. De beeldbank van Oud-Castricum e.a.
3.1. De beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar
3.2. De Provinciale Atlas van het Noord-Hollands Archief in Haarlem
4. Nieuws van het bestuur en de taakgroepen
         a. Archeologie:
         b. Archiefbeheer, bibliotheek
         c. Cultuurhistorie en Monumenten
         d. Tentoonstellingen
         e. Stomme film blijkt succes
5. Nieuws van de archieven

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oud-castricum.nl en volg ons via Facebook 
1. 42e jaarboek Oud-Castricum (2019)
Op 1 november 2019 wordt het 42e Jaarboek van Oud-Castricum aan leden en genodigden gepresenteerd in De Duynkant. 
Veertien auteurs behandelen aspecten van de geschiedenis, zoals het kasteel 't Blockhuijs, dat in de 14e eeuw voor het eerste vermeld wordt, een zilverschat uit de 16e eeuw en drie artikelen met betrekking de Tweede Wereldoorlog; straten en buurten (Peperstraat, Oosterbuurt), personen en families, waaronder de stamboom van de familie Sprenkeling, en het sociale en culturele leven van Castricum en Bakkum. In dat kader wordt de geschiedenis van de EHBO, de kermis en de drafsport belicht. Door de grote variatie en met 208 afbeeldingen telt het jaarboek nu 120 pagina’s. De donateurs ontvangen het Jaarboek na de presentatie thuis.
De voorbereiding voor het 43e Jaarboek is al begonnen. De komst van de water­leiding, vrachtrijdersbedrijf Lute, vervolg van de historie van de Peperstraat en bewoners Noord-Bakkum zijn enkele van de onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Alle opmerkingen en informatie hierover zijn welkom. 


Bent u nog geen donateur dan kunt u zich opgeven via een mail aan de penningmeester van Oud-Castricum. De donatie bedraagt € 16,--. Buiten Castricum en directe omgeving, wordt dit verhoogd met de verzendkosten.
2. Donateursavond.
Donateursavond. 14 november a.s., om 20.00 uur, in de aula van het Clusius College, Oranjelaan 2A, 1901 TX Castricum.
De avond heeft een dubbel programma. Voor de pauze zal Jan de Koning, oud-dorpsgenoot en archeoloog,. spreken over de vroege middeleeuwen in Castricum en zal daarbij telkens in- en uitzoomen op de wijdere context binnen Noord-Holland, Nederland en Noord-West Europa. Titel: Castricum tussen Hilde en Gerulf (300-850 AD).
Na de pauze is de première van een nieuwe film over Castricums verleden, die sinds mei 2018 door Oud-Castricum in samenwerking met Henk Waal films geproduceerd is. Onderwerpen zijn o.a. Het huis te Castricum en Kronenburg, de dorpskerk, het railvervoer, de slag bij Castricum, archeologie, de naam Castricum en Tweede Wereldoorlog.
De avond is voor onze donateurs bestemd en is gratis toegankelijk op vertoon van de uitnodiging in het Jaarboek. Niet-donateurs, schrijf u gauw in als donateur. Het kan nog die avond. Ook als u twee euro betaalt, kunt u de avond volgen.
3. De beeldbank
De beeldbank van Oud-Castricum 
Eind 2010 kwam onze beeldbank online en kwamen er ca. 14.000 foto's beschikbaar. Op dit moment staan er al 23.500 foto's op de foto-beeldbank. Het eerste jaar, 2011, waren er 3.150 bezoekers, de laatste jaren ligt het aantal bezoekers rond de 20.000. Wekelijks en soms dagelijks werken er zes mensen aan deze beeldbank. Ze controleren of nieuw aangeleverde foto's al of niet aanwezig zijn. 
Zo zijn we nu druk bezig om uit de recente schenking van Ger van Geenhuizen, die van 1974 tot 1991 voorzitter van de werkgroep is geweest, ca 1900 dia's te verwerken. De foto's behorend bij de schenking in 2018 van het archief van Dagblad Kennemerland worden op dit moment uitgezocht en ingevoerd. Nog steeds komen er foto's bij de werkgroep binnen van panden of onderwerpen die we nog niet hebben. Daarnaast worden de veranderingen in het dorp vastgelegd.
Bij elke foto bestaat de mogelijkheid om een reactie te geven. Dit kan een aanvulling of een verbetering betreffen. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt, waardoor de informatie bij de foto's steeds vollediger wordt. 
Door deze interactie biedt de beeldbank niet alleen beeld, maar ook verduidelijkende tekst en commentaar. 

(foto Dorpsstraat nog 1960; foto Hans Blom; collectie Dagblad Kennemerland)  
Ook de beeldbanken van de beide archieven in de omgeving bieden interessant materiaal. Op die van het Regionaal Archief Alkmaar staan 430 afbeeldingen van Castricum. Het is een mooie collectie met veel opnames van strand en duinen, het dorspscentrum, enkele historische documenten en kaarten, waaronder die van de onteigeningen in Castricum en Bakkum ten behoeve van de staatsspoorwegen in 1865 en een mooie prent van het gevecht bij Castricum op 6 oktober 1799 tussen de oprukkende Bataafse troepen en de Russen. 
Die van het Noord-Hollands Archief in Haarlem, waarin ook de Provinciale Atlas is opgenomen, bezit 111 afbeeldingen van Castricum, waaronder veel prenten van de ruïne van Kronenburg, de dorpskerk, de slag bij Castricum en diverse kaarten met o.a. het bezit van Haarlemse kloosters en instellingen in Castricum. 
4. Nieuws van bestuur taakgroepen
Tweede Wereldoorlog in Castricum
Samen met de historische verenigingen van Akersloot en Limmen wordt gewerkt aan een fietsroute door de drie voormalige gemeenten, die leidt langs plaatsen waar zich in de oorlogsjaren bijzondere gebeurtenissen hebben voorgedaan. Oud-Castricum heeft ook een tentoonstelling in het kader van 75 jaar bevrijding in voorbereiding. Meer informatie volgt.
 
4a. Archeologie
Vondsten uit Castricum en Bakkum
De archeologische kroniek van Noord-Holland 2018 is zojuist verschenen. Deze jaarlijkse uitgave biedt een overzicht van vondsten uit heel Noord-Holland (kom hem eens inzien in onze bibliotheek of bekijk de digitale versie!). Dit jaar worden enkele vondsten uit Castricum en Bakkum en omgeving uitgelicht met bijdragen van onze ervaren onderzoekers. Ook het boek van Frans Diederik over de opgravingen in de Oosterbuurt en de nieuwe inzichten die het onderzoek van het aardewerk opleverde, wordt kort besproken. Telkens weer blijkt de archeologische rijkdom van onze streek, dit keer met als mooi voorbeeld de unieke schildpadfibula. zie ook HuisvanHilde.nl


Kunstbergplaats
In het kader van het Rembrandtjaar is de z.g. 'kunstbunker' op 30 maart 2019 open geweest. Oud-Castricum en de bibliotheek hadden dit gezamenlijk georganiseerd. Na enthousiaste reacties is een oud idee weer naar voren gebracht: De bergplaats inrichten alsof de Nachtwacht er nog ligt. Het zou veel bezoekers kunnen trekken. Met medewerking van de gemeente Castricum ontwerpt een kleine studiegroep een eerste opzet.
Meer over de kunstbergplaats op Oud-Castricum.nl

Historische topografie
In een samenwerking met andere taakgroepen wordt gewerkt aan een groot project: Topografie en bewonings­geschiedenis van Castricum en Bakkum door de eeuwen heen. In de loop der jaren is in Alkmaar door de taakgroep Archiefonderzoek alle materiaal uit de oud-rechterlijke archieven (ORA) toegankelijk gemaakt. Sinds 2010 is een eerste start gemaakt met het invoeren van meer dan 800 veldnamen op een digitale kaart. Het uiteindelijke doel is het invoeren van het volledige ORA-bestand op kadastrale kaarten. Dit moet leiden tot inzicht in de bewoningsgeschiedenis van Castricum en Bakkum vanaf de 16e eeuw. 

b. Archiefbeheer
Boerderijen-archief
Het archief van de werkgroep is niet alleen verrijkt met de schenkingen van het archief van Dagblad Kennemerland en de dia's van Ger van Geenhuizen, die we hiervoor al genoemd hebben. Onze oud-voorzitter Piet Blom heeft zijn hele boerderijen-archief van Castricum aan de Werkgroep geschonken. Dit volledige overzicht met al zijn persoonlijke foto's, aantekeningen, berekeningen en plattegronden is nu in het 'Boerderijenarchief Piet Blom' opgenomen. Voor zijn recente artikel over Oude bakstenen en dakpannen, zie de website.

4c. Cultuurhistorie en Monumenten.
  • Bron van zorg is het voornemen, zoals opgenomen in het ontwerpplan Zanderij, om de tankmuur langs de Oude Schulpweg te doorbreken. Hierdoor zouden mogelijkheden gecreëerd worden voor wandel- en fietsroutes naar het nog aan te leggen natuurgebied tussen het spoor en de duinen. 
  • Naar de onderhoudstoestand van enkele gemeentelijke monumenten is onderzoek gedaan. De gemeente is geadviseerd actie te ondernemen.
  • Op een nieuwe beleidsnotitie Erfgoed van de gemeente is een reactie ingediend.
  • Deelgenomen wordt in een Groenplatform over het bomenbestand en in een klankbordgroep voor de ontwikkeling van het woongebied Duin en Bosch.
  • Met het Hoogheemraadschap zijn we in gesprek over renovatie van de tankgracht in Noord-Bakkum en met PWN over de begraafplaats van Duin en Bosch.
4d. Tentoonstellingen
De expositie 'Plekken van plezier', voor het eerst te zien geweest tijdens de Open Monumentendagen, is nog een enkele weken te bezoeken. Geniet van dit feest der herkenning (voor de ouderen) en bron van verwondering (voor de jongeren). De Rustende Jager midden in het dorp, het hotel op het strand, die speeltuin en nog veel meer, verdwenen! De tentoonstelling is te bezichtigen op de eerste en derde zondag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. Zie voor meer info Oud-Castricum.nl.
Over de nieuwe tentoonstelling, gewijd aan de Vrijwillige brandweer, meer in de volgende nieuwsbrief.

4e Stomme film blijkt succes
De film “Hoe het hier reilt en zeilt” is op zondag 27 oktober door 230 mensen bezocht. De Duynkant stond bol van de belangstelling. Herkenning van personen en dorpsbeelden leidden tot enthousiasme en nostalgie bij de bezoekers.
Herhaling.
De film wordt opnieuw vertoond op zondagmiddag 10 november, om 1.00, 2.00, 3.00 en 4.00 uur. Opgave kan via ons emailadres informatie@oud-castricum.nl. Geef aan hoe laat en met hoeveel personen u komt. U krijgt een bevestiging van de aanmelding.
5. Nieuws van de archieven.
Regionaal Archief Alkmaar (adres: Bergerweg 1): Op 9 november a.s. is de jaarlijkse Open dag, dit jaar onder de titel 'Van Perkament tot Pac Man'. Voor het programma zie: regionaalarchiefalkmaar.nl
Noord-Hollands Archief (adres: Janskerk, Jansstraat 40, Haarlem). De hoofdvestiging in de Janskerk is na de restauratie en herinrichting vanaf 23 november a.s. weer open voor het publiek. Voor het overige nieuws, zie noord-hollandsarchief.nl
email
Website
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum

www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Oud-Castricum · Geversweg 1b · Castricum, NH 1901 NW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp