Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 7

Inhoud

Heeft u zich al aangemeld voor de ALV en het mini-symposium?

Op 30 november a.s.vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVRR plaats in Utrecht. Aansluitend is een mini-symposium georganiseerd met als titel: 'Financiële verhoudingen, beleidsvrijheid en verantwoording'. Drie inspirerende sprekers vertellen u die middag van alles over dit onderwerp. Kisten Veldhuijzen en Roger Broer maken u wegwijs in het sociaal domein en Leydi van den Braken licht toe hoe open data rekenkamers kan helpen bij het uitvoeren van hun werk. Aansluitend aan het mini-symposium zal de Goudvink worden uitgereikt.
Het belooft een interessante dag te worden! 

Klik hier voor het programma en om u aan te melden.

Zien wij u 30 november? Graag tot dan!

(Her)benoeming bestuursleden en voorzitter

Tijdens de ALV van 30 november a.s. wordt de benoeming van twee nieuwe bestuursleden aan de orde gesteld, evenals de herbenoeming van de voorzitter van de NVRR. Hieronder volgt een korte introductie en motivatie van de kandidaten.

Suzan Mathijssen, beoogd bestuurslid

Suzan Mathijssen werkt als secretaris-directeur bij de Rekenkamer Oost-Nederland. De rekenkamer van de provincies Gelderland en Overijssel. Hiervoor was zij werkzaam als projectleider bij de Algemene Rekenkamer en de pv. voorzitter bij de rekenkamer van Arnhem. Haar ervaring in rekenkamerland is daarmee breed te noemen. Van huis uit is ze sociaal psycholoog en gecertificeerd operational auditor. Haar bijdrage aan de vereniging ziet ze als belangenvertegenwoordiger van alle rekenkamers. Ze wil zich inzetten om ontwikkelingen zoals netwerksturing zodanig te vertalen dat het voor rekenkamers makkelijker wordt dit mee te nemen in onderzoek. 

Jan R. Lunsing, beoogd bestuurslid

Jan R. Lunsing is bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Hij onderzoekt onder meer controle en kaderstelling door de raad, referenda, de democratische infrastructuur en bestuurskracht in opdracht van gemeenten, rekenkamers, ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Ook adviseert hij colleges en raadsleden bij conflicten of spanning over procedures bij besluitvorming. Daarnaast is hij lid van de rekenkamercommissie het Hoogeland en voorzitter van de rekenkamercommissie Midden Drenthe.
Vanwege de hoge druk die ontstaat door dalend vertrouwen in de politiek hebben volgens Lunsing volksvertegenwoordigers stevige onafhankelijke ondersteuning nodig. Rekenkamers en rekenkamercommissies, die sinds de Wet op de dualisering verplicht zijn, kunnen die ondersteuning bieden als ze daartoe voldoende zijn geoutilleerd. Lunsing hoopt via de NVRR te helpen na te denken, te informeren en debatten te organiseren over hoe de rekenkamerfunctie daartoe een positieve rol kan en moet vervullen.

Jan de Ridder, voorzitter

De afgelopen vier jaar ben ik uw voorzitter geweest. Het was een periode waarin we dankzij subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken stappen hebben kunnen zetten naar verdere professionalisering. Het actieplan lokale rekenkamers van Plassterk heeft - om het wat eufemistisch uit te drukken - het debat binnen de vereniging gestimuleerd. Het debat was soms heftig, maar we zijn er wel als vereniging samen uitgekomen.
 
Graag stel ik mij kandidaat om het voorzitterschap nog een periode van vier jaar op me te nemen. Ik hoop daarbij op uw steun. Ik ben niet een voorzitter die op zijn handen gaat zitten en op de winkel past. Ik vind het belangrijk dat de kringen binnen de vereniging voor ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Scholing en het delen van informatie is nuttig. We zullen elkaar moeten steunen als het gaat om het krijgen van passende budgetten. Het rekenkamerkompas zal nog verder moeten worden ontwikkeld en gestandaardiseerd, zodat het externe werking krijgt. Kortom: uitdagingen genoeg. En waarschijnlijk ook genoeg debat en ruis. Ik vind dat niet erg. Ik hoor vaak: "we zijn natuurlijk kritisch en soms ook scherp, maar we zijn geen afrekeningkamer".  Dat is ook de sfeer waar ik naar streef de komende vier jaar in de vereniging: scherp, gericht op beter worden, maar wel opbouwend vanuit de overtuiging dat we een boodschap hebben aan elkaar.

Genomineerden Goudvink bekend!

De drie genomineerden voor de Goudvink zijn bekend!
1. Rekenkamer Utrecht, Hulp bij maatwerk
2. Rekenkamer Oost-Nederland, Handvatten PS voor netwerksturing
3. Rekenkamercommissie Soest, Evaluatie Hart van de Heuvelrug

De expertjury gaat aan de slag om te bepalen wie de Goudvink 2018 in ontvangst mag nemen! Net als voorgaande jaren kijkt de jury of alle elementen van een goed rapport aanwezig zijn en wat het effect van het betreffende rapport is en wat heeft de raad/PS met het rekenkamerproduct gedaan?
De expertjury bestaat uit een aantal stakeholders en experts uit het veld van openbaar bestuur, toezicht en wetenschap:

  • Koos Janssen, burgemeester Zeist
  • Peter van der Knaap, directeur/bestuurder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Den Haag
  • Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht
  • Peter Peeters, raadsgriffier Brunssum

Benieuwd wie gaat winnen? Kom dan naar het mini-symposium op 30 november a.s.!

Netwerkondersteuner, een maand later...

De afgelopen tijd heb ik met veel verschillende mensen kennisgemaakt. Inmiddels raak ik wat beter bekend en kom ik vaker dezelfde gezichten tegen. Erg prettig, want met veel nieuwe mensen kennismaken en alle informatie een plekje geven, is behoorlijk intensief. Gelukkig vallen de puzzelstukjes al wat meer in elkaar…
 
Er zijn veel verschillen, want iedere rekenkamer(commissie) heeft zo zijn eigen ideeën, samenstelling en werkwijze. Dat geldt ook voor de regio’s en de kringen. De vraag is dan hoe je al die verschillen in één vereniging goed tot zijn recht laat komen. Al snel kwam ik erachter dat er initiatieven zijn blijven liggen. Die heb ik inmiddels opgepakt, in de hoop dat de verbinding misschien weer hersteld kan worden. 
 
Ik schuif zoveel mogelijk aan bij activiteiten van kringen en regio’s. Niet iedereen is even actief of laat weten dat ze een activiteit organiseert (op de website). Dan wordt het al moeilijker om een landelijk overzicht te krijgen. Dit probeer ik in kaart te brengen, zodat de NVRR een levend netwerk kan worden, waar uitwisseling een vanzelfsprekendheid is. 
 
Door zelf zoveel mogelijk bij allerlei initiatieven aan te haken, kan ik er voor zorgen dat de informatie verder in de netwerken verspreidt wordt. Zo is bijvoorbeeld het Rekenkamerkompas heel leuk en leerzaam om verder uit te rollen naar andere kringen binnen de NVRR. Ook is het een mooi instrument om met een aantal rekenkamers bij elkaar te komen. Dit geldt ook voor het Doe Mee onderzoek van 2019 (zie ook verder in de nieuwsbrief). Dit keer een internationaal thema, wat ook landelijk en regionaal aansprekend is. Het kan laagdrempelig worden opgepakt en leent zich goed voor een gezamenlijke aanpak met ruimte voor de ‘couleur locale’.
 
Wil je iets gezamenlijks met andere rekenkamer(commissie)s organiseren, laat mij dit dan weten, dan kunnen we samen kijken of ik iets kan betekenen in de ondersteuning. Daarnaast is er ook een klein budget beschikbaar.

Hartelijke groet,
Marlies de Vries, netwerkondersteuner NVRR,  marlies.de.vries@nvrr.nl, 06 49616773

Doe je mee?

In de eerste helft van 2019 organiseert de NVRR samen met het College voor de Rechten van de Mens een ‘doe mee-onderzoek’ naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking. Door hier aan mee te doen wordt uw rekenkamer of rekenkamercommissie op een laagdrempelige manier in staat gesteld om de situatie in de eigen gemeente in kaart te brengen en te vergelijken met andere gemeenten. Het College voor de Rechten van de mens gebruikt de samengevoegde bevindingen voor zijn rol als landelijk toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Doe mee-onderzoek
Doe mee-onderzoek is de nieuwe naam van de Spotdag die de afgelopen jaren door de NVRR is georganiseerd. Rekenkamers worden hierbij in staat gesteld om met een beperkte inzet van middelen een bepaald onderwerp te onderzoeken. In de komende periode ontvangt u meer informatie over het doe mee-onderzoek en de wijze waarop uw rekenkamer zich hiervoor kan aanmelden. Mocht u daaraan voorafgaand al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Geerten Kruis (lid van het ontwikkelteam van de NVRR, via doemee@nvrr.nl).
Meer informatie over het Doe mee-onderzoek vind je op de website.

Dag van de lokale democratie democratie

Op 16 november a.s. komen vele bestuurders, ambtenaren, raadsleden, professionals etc. bij elkaar met als doel de lokale democratie te versterken. Het is een dag waarop je in de praktijk kan ervaren hoe veelzijdig lokale democratie is en hoe een sterke lokale democratie helpt bij de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken.

Wil je hier ook naartoe, kijk dan op: www.dagvandelokaledemocratie.nl

Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk 2018 - Eindhoven

Op 7 december 2018 gaat de Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk van start op een tweede locatie: Eindhoven. Enthousiaste docenten staan klaar om u, tijdens drie bijeenkomsten, wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst wordt een aparte module behandeld. Op 7 december 2018 staan de Kick-off en Module 1 (organisatie van het rekenkamerwerk en analyse van beleid) op de agenda. Aanmelden of meer informatie: klik hier

Landelijke Kenniskring

Op 13 september hebben we een boeiende bespreking gehad over condities voor succesvol gezamenlijk rekenkameronderzoek. Tijdens onze bijeenkomst op 11 december pakken we het thema ondermijning bij de kop. Het onderwerp ondermijning staat momenteel erg in de aandacht. Met de relevante insteek voor rekenkamerwerk concretiseren we de (on)mogelijkheden. De recentste ontwikkelingen omtrent de ‘Wet Versterking decentrale rekenkamers’ en de opbrengsten van de werkgroep lokale rekenkamers worden toegelicht. Wil je aansluiten of heb je nog andere agendapunten meld het info@nvrr.nl.

Denktank Omgevingswet

Gemeenten experimenteren met nieuwe regelgeving omtrent de Omgevingswet, provincies formuleren visies. Om de kaderstelling en controle door gemeenteraden en provinciale staten te ondersteunen heeft de Denktank Omgevingswet in juli ’18 de handreiking Omgevingswet voor rekenkamer(cie)s  gepubliceerd. In de volgende Denktank Omgevingswet worden rekenkamerrapporten naar de Omgevingswet besproken. Met een datumprikker wordt de volgende bijeenkomst gepland. Ben je geïnteresseerd meld je aan bij info@nvrr.nl.

Meld je aan voor de NVRR nieuwsbrief!


Ontvangen jouw collega's al onze nieuwsbrief? Nog niet? Stuur dan deze nieuwsbrief door! Men kan zich hier inschrijven. Dan houden wij ze maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van rekenkamers en rekenkamerwerk.  

VEH dringt aan op onderzoek door gemeentelijke rekenkamers

Het jaarlijkse onderzoek naar bouwleges laat grote onverklaarbare verschillen zien tussen gemeenten. De duurste gemeente rekent soms 24x zoveel als de goedkoopste. Het lijkt erop dat gemeenten kunnen doen wat ze willen. Bij de duurste en goedkoopste gemeenten dringt de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan op onderzoek door de gemeentelijke rekenkamers om te leren van verschillen.
 
Bron:  Vereniging Eigen Huis  - oktober 2018

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

09-11-2018  Kick off Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk
14-11-2018  Festival De Bedoeling: Dienstverlening en privacy in balans
15-11-2018  Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet
30-11-2018  Algemene Ledenvergadering NVRR, Mini-Symposium en uitreiking Goudvink
11-12-2018  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp