Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 5

Inhoud

Terugblik NVRR Jaarcongres

Op 25 mei vierde de NVRR het 15-jarig bestaan met een congres in Bar Beton, Rijnsweerd in Utrecht. Ondanks het warme weer verzamelden zich daar ca. 140 in rekenkamer(commissie)s geïnteresseerden om te netwerken en stof tot nadenken op te doen. Jacques Handelé, de dagvoorzitter, leidde de leden van de NVRR bekwaam en rustig door het congres.

Lees verder >>

Doorstart en openstelling van de Goudvink

Vanaf medio juni is de competitie voor de Goudvink, de NVRR-prijs voor het beste rekenkamerrapport/product, geopend. Rekenkamer(commissie)s kunnen een aanmeldformulier aanvragen bij goudvink@nvrr.nl. Vergeet niet het rapport/product daarbij mee te sturen en te uploaden in de bibliotheek van de NVRR. Alleen aanmeldformulieren met betrekking tot rapporten/producten die naar de bibliotheek geüpload zijn dingen mee naar de prijs.

Lees verder >>

NVRR zoekt collega-bestuurders

De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zeven leden. Binnen dit bestuur zijn een tweetal vacatures ontstaan naar aanleiding van het afscheid van Jeroen Kerseboom en Robert Douma tijdens de ALV van 25 mei jl. De vereniging is daarom op zoek naar een tweetal nieuwe bestuurders.

Meer informatie leest u in de profielschets >>

NVRR zoekt netwerkondersteuner

De NVRR zoekt een netwerkondersteuner die in 2018 het bestuur helpt bij het verder uitbouwen van actieve netwerken in de vereniging waarbinnen samenwerking, informatiedeling, kennisspreiding en aandacht voor kwaliteit vanzelfsprekend is. In de vereniging bestaan nu al kringen. Veel zijn geografisch, maar niet allemaal*. 

Meer informatie leest u op de website>> 

Lokale rekenkamers moeten in iedere gemeente beleid gaan controleren

Elke gemeente in Nederland moet een onafhankelijke rekenkamer in het leven roepen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo de controle op de doelmatigheid van het beleid verbeteren.

De wet geeft gemeenten nu nog de vrijheid om zelf te bepalen hoe de controle wordt uitgeoefend, maar daar wil de minister van af. "In de praktijk blijkt namelijk dat in veel gemeenten niet of nauwelijks invulling wordt gegeven aan rekenkameronderzoek."

Lees hier het complete nieuwsartikel >>

Bron: www.nos.nl

Drie vragen over (wettelijke) vraagstukken


In april 2018 hebben we rekenkamer(commissie)s gevraagd naar vraagstukken, waar zij in de praktijk tegenaan lopen en waar de theorie of wet/regelgeving geen of onvoldoende oplossing voor heeft. In totaal hebben 53 rekenkamer(commissie)s gereageerd, met de meest uiteenlopende vraagstukken.

Rekenkamer(commissie)s lopen het meest aan tegen vraagstukken op het gebied van geheimhouding en openbaarheid van stukken. Bijvoorbeeld, toegang van de rekenkamer(commissie) tot geheime stukken, of de rekenkamer de raad mag informeren over niet-openbare stukken, een dreigement van college dat de rekenkamercommissie iets niet openbaar mag maken.

Lees verder >>

Burgerbeleving lokale rekenkamer

In het kader van het 15-jarig bestaan van de NVRR heeft I&O Research een quick-scan ‘flitspeiling’ uitgevoerd onder het I&O Research panel. Doel van de peiling was te achterhalen wat burgers vinden van hun lokale rekenkamer. Het onderzoek is uitgevoerd van 11 tot 21 mei 2018. In totaal deden 2.180 respondenten mee.

Ongeveer een kwart van de respondenten weet redelijk tot goed wat de gemeentelijke rekenkamer doet. Grotendeels heeft men wel een verkeerd beeld van de werkzaamheden. Als respondenten zelf een onderwerp mogen noemen waar de rekenkamer van de eigen gemeente in 2018 naar zou moeten kijken noemen ze vooral onderhoud en thema’s uit het sociaal domein. Met name 'zorgbeleid' en 'veiligheid en leefbaarheid' scoren hoog.
Ruim vier op de vijf (83%) vindt het een goede zaak dat er een lokale rekenkamer in de gemeente is. Doelmatigheid van rekenkameronderzoek vindt men het belangrijkste aspect.

Lees verder >>

3D-denktank

Op 18 juni a.s. van 10.00 tot 12.15 uur vindt weer een 3D-denktank plaats bij Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Terwijl de rapportages over de uitvoering van de decentrale taken in het sociaal domein over elkaar heen blijven tuimelen, het beroep op de bijstand lijkt te verminderen, worden keuzes in het sociaal domein in de nieuwe coalitieperiode politieker. Rekenkamers volgen de ontwikkelingen nauwgezet. In de 3D-denktank gaan we in op het regionaal rekenkamerrapport Grip krijgen op Veilig Thuis en om het dicht bij huis te houden, bespreken we de Utrechtse rapportage Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u geïnteresseerd, meld u dan aan bij info@nvrr.nl

Denktank Omgevingswet

Op korte termijn komt de Denktank Omgevingswet weer bijeen in Utrecht. Het doel is om dan al een eerste inzicht te geven in de Rapportage Omgevingswet voor de NVRR. Op dit moment wordt het eerste concept van die rapportage voorbereid. Conform de planning die tijdens eerdere bijeenkomsten van de Denktank aan de orde is geweest, wordt het definitieve rapport rond 1 juli verwacht. De definitieve datum van de Denktank wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, dus houd de website in de gaten!

Brabantse Meetup

Op donderdag 5 juli a.s. is een rekenkamer Meetup Omgevingswet gepland in Breda van 15.00 tot 19.30 uur.

De invoering van de ‘Omgevingswet’ vormt voor gemeenten, waterschappen en provincie een majeur dossier, dat de komende jaren veel energie vraagt.
Het is een uitdagend thema voor de onderzoeksagenda’s van de rekenkamers. Op welk moment en op welke wijze kunnen rekenkamers een bijdrage leveren aan een succesvolle invoering en uitvoering van de Omgevingswet?
 
Meer informatie leest u hier >>

Landelijke Kenniskring

Op 13 september is onze volgende Landelijke Kenniskring. We bespreken naast de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel versterking van de decentrale rekenkamer, de werkgroep lokale rekenkamers, de AVG, de invoering van de Omgevingswet, ook andere thema’s ter professionalisering.

Andere suggesties voor onderwerpen graag mailen naar 
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl of n.opdelaak@gmail.com.

Save the date: Jubileumseminar rekenkamer Rotterdam 1 november 2018

De rekenkamer Rotterdam organiseert ter ere van haar twintigjarig bestaan een jubileumseminar met als thema 'Publieke waarde in de knel. Op zoek naar het juiste spoor'.
Prikkelende sprekers zullen hierbij ingaan op de vraag: ‘Moet de gemeente zich minder laten leiden door principes van bedrijfsmatig werken en zich meer richten op het bereiken van haar maatschappelijke doelen?’
 
Het seminar vindt plaats op donderdag 1 november 2018 om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) tot 16.30 uur, met aansluitend een borrel. De locatie is het Marriott Hotel, tegenover station Rotterdam Centraal. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
Bent u geïnteresseerd? Reserveer dan donderdag 1 november 2018 vast in uw agenda. Aanvullende informatie volgt in een volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

Terugblik symposium "De Burger neemt het initiatief"

"Geef burgers met goede initiatieven ruimte om deze te realiseren", aldus Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken tijdens het symposium van rekenkamercommissie WVOL op 31 mei 2018. Zorg voor steun op maat. En investeer in constructieve samenwerking tussen initiatiefnemers onderling en met gemeenten. Dat waren de voornaamste conclusies van het symposium “De Burger neemt het initiatief” van de rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOL) op 31 mei 2018 in het Louwman Museum in Den Haag.

Lees hier de volledige terugblik >>

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

18-06-2018  Bijeenkomst 3D-denktank
19-06-2018  Congres Vormgeving van experimenten voor beter beleid
05-07-2018  Meetup Brabantse rekenkamers
13-09-2018  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp