Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 5

Inhoud

Terugblik bijeenkomst Brabantse Rekenkamers
Nieuwe onderwerpen NVRR Wiki
Vacature NVRR bestuur
Vacature Passend Budget
3D-denktank
Omgevingswet
Landelijke Kenniskring
Minisymposium Waterkring
Vastgoedconferentie AR
Bijeenkomsten

Terugblik bijeenkomst Brabantse Rekenkamers

Op 8 juni jl. ontmoetten de Brabantse Rekenkamer(commissie)s elkaar in het provinciehuis te Den Bosch. Thema van de bijeenkomst was 'Veranderende rollen van de rekenkamers?'. 

Tijdens de bijeenkomst werden ontwikkelingen als doe-democratie, co-creatie, horizontalisering, overheidsparticipatie, regionalisatie en netwerksturing besproken en de mogelijke gevolgen daarvan voor de werkwijzen van gemeenteraden en gemeentelijke rekenkamers. 

Lees verder op de website >>

Nieuwe onderwerpen NVRR Wiki over Omgevingswet en de Wob

Om haar leden te ondersteunen bij het doen van Rekenkameronderzoek, voorziet de NVRR haar leden onder meer van betrouwbare, actuele en relevante informatie. Eén van de middelen die de NVRR hiervoor inzet, is de NVRR Wiki.

Recentelijk zijn daar de onderwerpen Omgevingswet en Wet openbaarheid van bestuur aangemaakt. Onder het onderwerp Omgevingswet is belangrijke informatie verzameld van de op handen staande nieuwe wet, waaronder relevante sites, een animatie en een tijdschriftspecial van Geo-Info helemaal gewijd aan dit onderwerp.

Lees verder >>

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurder

De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zeven leden. Binnen dit bestuur ontstaat per einde 2017 een vacature. Gerrit Hagelstein is niet herkiesbaar en legt dus zijn functie neer als bestuurslid. De vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Meer informatie leest u in de profielschets >>

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider voor onderzoek Passend Budget

De algemene ledenvergadering van de NVRR heeft het bestuur verzocht een verkennend onderzoek te doen naar het passende budget voor – m.n. gemeentelijke – rekenkamers, de GRK. Daarvoor is een notitie opgesteld en op het congres 2016 met leden besproken. Conclusie is dat aan de hand van de feitelijke toestand in de gemeentes geen uitspraak over een passend budget kan worden verworven.
Daarom heeft het bestuur besloten tot een andere benadering. 

Ten behoeve van de gedachtenvorming in het bestuur is een notitie opgesteld. Deze dient uitgeschreven te worden tot een notitie die besproken kan worden. 

Lees de volledige vacature en reageer voor 8 juli 2017 >>

3D-denktank

De deelnemers aan de 3D-denktank van maandag 26 juni jl. zijn onder andere bijgepraat over het onderzoek van de rekenkamer Koggenland over de jeugdzorg. Onder grote belangstelling is met name de aanpak en 'landing' uitgelicht. Er werden interessante voorbeelden van best practices geïllustreerd en kritisch besproken. Daarnaast ontvingen de deelnemers aan de bijeenkomst het kennisdocument in ontwikkeling met de uitdrukkelijke oproep voor feedback.

Ook is in het oude Stadhuis van Utrecht enthousiast gesproken over mogelijke samenwerking met de Inspectie SWZ. Concrete gezamenlijke onderzoekthema's als statushouders, armoede en inkomen, participatie van jong volwassenen bieden mogelijkheden om vanuit lokale rekenkamers samen op te trekken met de inspectie. 

Lees verder >>

Omgevingswet

Zoals enige tijd geleden aangekondigd wordt naast de 3D-denktank ook een Denktank Omgevingswet opgericht. Deze zal na de zomervakantie starten. Op dit moment hebben zich een zestal personen aangemeld. Een goed begin!

Het komt overeen met het beeld in gemeenteland: de Omgevingswet begint langzaam, maar zeker stevig, op het netvlies te komen. Dat geldt dus ook voor de rekenkamers en rekenkamercommissies.

Wil je meer weten van de Omgevingswet? En op welke wijze je nu al vanuit het rekenkamerwerk jouw gemeenteraad kunt ondersteunen? Meld je dan nu aan bij NVRR of Nico op de Laak! In de laatste week van augustus volgt meer informatie.
 

Landelijke Kenniskring op 12 september 2017

Op 12 september a.s. gaat de Landelijke Kenniskring in op informatieveiligheid. Erg actueel en relevant. Twee 'ethische hackers' gaan interactief in op kwetsbaarheden en wijze van onderzoek. Het is een uitdrukkelijk verzoek om verkregen inzichten uit lokaal onderzoek met elkaar in de kring te delen.

Houd de NVRR website in de gaten voor meer informatie. 

Minisymposium Waterkring op 6 oktober 2017

Op vrijdagmiddag 6 oktober 2017 organiseert de Waterkring een minisymposium over rekenkamer(commissie)s bij Waterschappen. Het symposium vindt plaats bij rekenkamercommissie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam.

Houd de website van de NVRR in de gaten voor meer informatie.

Vastgoedconferentie Algemene Rekenkamer

Alweer ruim vijf jaar staat vastgoed in de belangstelling van de Algemene Rekenkamer. Om de opgedane inzichten te delen én te verbreden organiseert zij een dagvullende conferentie over vastgoed in de (semi-)publieke sector. Doel van het congres is zowel terugkijken aan de hand van uitgebrachte publicaties als vooruitkijken naar de grote opgaven waarvoor het vastgoedbeheer in de publieke sector staat. Uiteenlopende aspecten van vastgoedsturing en -beheer komen aan de orde.

12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
06-10-2017  Minisymposium Waterkring
10-11-2017  Najaarscongres Kring Noord
16-11-2017  Vastgoedconferentie Algemene Rekenkamer
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp