Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 4

Inhoud


Terugblik NVRR Jaarcongres
Vacature NVRR bestuur
Brabantse rekenkamers fast forward 
Rekenkamerkompas
Spotdag 2017
Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord
Buitengewone Algemene Ledenvergadering NVRR
3D-denktank
Omgevingswet
Landelijke Kenniskring
Minisymposium Waterkring
Bijeenkomsten
NVRR JAARCONGRES 2017

Het was een mooi congres!

Op 12 mei trokken zo'n 165 rekenkamerleden en geïnteresseerden naar Driebergen om in congrescentrum Antropia het NVRR-congres bij te wonen. Het congres had als thema 'Samen werken'.
Het thema is gedurende de dag uitgewerkt in twee lezingen en acht workshops. We kijken terug op een prettig congres 2017! Het grootste deel van de aanwezigen (43%)  kwam om kennis op te doen en een bijna even groot deel (40%) om te netwerken. Het congres gaf voor beide aspecten voldoende ruimte. Een verslag van de hele dag kunt u vinden op de website.

Lees meer >>

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurder

De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zeven leden. Binnen dit bestuur ontstaat per einde 2017 een vacature. Gerrit Hagelstein is niet herkiesbaar en legt dus zijn functie neer als bestuurslid. De vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Meer informatie leest u in de profielschets >>

Brabantse rekenkamers fast forward? 8 juni Provinciehuis Den Bosch

Over de veranderende agenda's van rekenkamers.

Vanuit het regionaal rekenkameroverleg ZuidOostBrabant nodigen we graag alle leden en medewerkers van Brabantse rekenkamers uit voor een interessante en leuke, inhoudelijke bijeenkomst op donderdag 8 juni a.s.. De aanleiding hiervoor zijn ontwikkelingen als ‘doe-democratie’, co-creatie, horizontalisering, overheidsparticipatie, regionalisatie en netwerksturing: deze veranderen de context waarin gemeenteraden en gemeentelijke rekenkamers hun werk doen.

Lees meer informatie op de website >>

Rekenkamerkompas: koersen op professionaliteit

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat u zelf ook professioneel werkt. Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over haar professionaliteit. Daarin zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Daarover willen we graag in gesprek: hoe zorgt u dat uw rekenkamer(commissie) professioneel werkt? En wat heeft u daar nog voor nodig?
 
We gaan toewerken naar een Kompas dat rekenkamer(commissie)s kunnen gebruiken om te sturen op eigen professionaliteit. Dat Kompas geeft daartoe per onderwerp richting en adviezen waarmee rekenkamer(commissie)s zelf hun koers op kwaliteit kunnen bepalen. Doet of denkt u mee? Stuur ons uw instrument/document, of praat mee!

Lees meer >>

Doet u mee met de Spotdag?

In november 2017 organiseert de NVRR ook dit jaar weer een Spotdag!

Wat is spotten?
Het binneneen bepaald tijdsbestek informatie verzamelen over een bepaald onderwerp op verschillende plaatsen in Nederland: dit kan bijvoorbeeld samen met andere rekenkamer(commissie)s of door het
inschakelen van een burgerpanel.

Wat is het doel?
Het directe contact met burgers over een bepaald thema en daarmee ook de zichtbaarheid van de rekenkamer(commissie)s vergroten.

Wat is het thema?
Dit wordt nog uitgewerkt en daarover komt binnenkort meer informatie…. dus let op uw inbox!

Voorjaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord op 9 juni 2017

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 juni a.s. in het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen. Het thema op deze middag is Burgerperspectief binnen rekenkameronderzoek.
 
Opgeven voor de bijeenkomst kan bij Nathalie Seidel via kringnoord@nvrr.nl.

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de website >>

Buitengewone Algemene Ledenvergadering NVRR op 19 juni 2017

Op 12 mei jl. is tijdens de ALV het (financieel) jaarverslag en voorstel tot aanpassing van de statuten besproken.

Goedkeuring van de statutenaanpassing was vanwege het ontbreken van het vereiste quorum niet mogelijk. Het financiële jaarverslag is niet goedgekeurd vanwege onjuiste vastlegging van de subsidiegelden. Beide stukken leggen wij graag ter goedkeuring aan u voor tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering op 19 juni a.s..

Meer informatie vindt u op de website >>

3D-denktank

De 3D-denktank blijft actueel ook na het NVRR-congres waar een speciale 3D-denktank workshop is georganiseerd. Boeiende discussies met de zaal die de complexiteit en actualiteit aangeven van de transitie en transformatie. Het laat zich aanzien dat dit proces doorloopt tot in 2018 en wellicht 2019. Kortom: werk aan de winkel voor rekenkamers.

De volgende bijeenkomst van de 3D-denktank is gepland op maandag 26 juni 2017 in het oude stadhuis Utrecht van 13.00 uur tot 15.15 uur. De agenda wordt onder andere via de website van de NVRR gepubliceerd. Geen uitnodiging ontvangen? Meld je aan bij info@nvrr.nl!

Herbert ter Beek gaat aan de slag met het actualiseren van de 3D-informatie op basis van verschenen rekenkamerrapporten.

Lees verder >>

Omgevingswet

De Omgevingswet is voor veel gemeentelijke organisaties nog ver weg. En veel gemeentebesturen wachten af ondanks de waterval aan informatie vanuit het rijk, de VNG en niet te vergeten allerlei adviesbureaus. 
Dus is het begrijpelijk dat het aantal aanmeldingen voor de Denktank Omgevingswet nog aan de lage kant is. Immers rekenkameronderzoek is pas aan de orde als er concreet iets te onderzoeken is. Maar bij de Omgevingswet ligt dat, net zoals bij de 3D's toch anders. Ex Ante, nulmetingen en onderzoeken naar al wel in gang gezette implementatietrajecten kunnen nu al een bijdrage leveren.

Vergeten om je aan te melden voor de Denktank Omgevingswet? Mail naar info@nvrr.nl. Iedereen met belangstelling voor het integrale fysieke domein is welkom.
 

Preview Landelijke Kenniskring op 12 september 2017

Op 12 september a.s. is vanaf 10.00 uur in Utrecht weer de Landelijke Kenniskring met relevante actuele onderwerpen. In voorbereiding is een toelichting over informatieveiligheid.

De kenniskring is voor en door leden, dus meld je interessante ideeën, inbreng, sprekers bij de voorzitters: Tineke van den Biggelaar of Nico op de Laak.

Minisymposium Waterkring op 6 oktober 2017

Op vrijdagmiddag 6 oktober 2017 organiseert de Waterkring een minisymposium over rekenkamer(commissie)s bij Waterschappen. Het symposium vindt plaats bij rekenkamercommissie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam.

Houd de website van de NVRR in de gaten voor meer informatie.

02-06-2017  Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid
08-06-2017  Bijeenkomst Brabantse rekenkamer(commissie)s
09-06-2017  Voorjaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord
19-06-2017  Buitengewone Algemene Ledenvergadering NVRR
22-06-2017  Vormgeving van Evidence-Informed Beleid
26-06-2017  3D-denktank bijeenkomst
29-06-2017  Bijeenkomst Provinciale Rekenkamers
12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
06-10-2017  Minisymposium Waterkring
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp