Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 3

Inhoud

U bent er toch ook bij op 25 mei a.s.?
Ons lustrumjaarcongres belooft een boeiende dag te worden die begint met de Algemene Ledenvergadering. Dagvoorzitter Jacques Handelé leidt ons aansluitend door het dagprogramma, dat start met een presentatie van key note spreker prof.dr. Paul Frissen, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Deze plenaire sessie wordt gevolgd door twee workshoprondes over actuele onderwerpen, zoals o.a. de betrokken burger, sociaal domein, informatiebeveiliging,  publieke waarden en de Omgevingswet. Jacques Handelé sluit plenair af met zijn lezing ‘de vier kardinale deugden’. Aansluitend kan men tijdens een informele borrel bijpraten met andere rekenkamerleden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website! U gaat gegarandeerd geïnspireerd naar huis, met informatie waar u de volgende dag direct mee aan de slag kunt in uw eigen werkomgeving.

Alles wat u moet weten over AVG!

Begin deze week hebben alle NVRR-leden de AVG nieuwsbrief ontvangen waarin algemene richtinggevende adviezen werden gegeven ter ondersteuning van hun taak de privacy van personen, waarvan men de gegevens verwerkt, goed te beschermen om daarmee te voldoen aan de AVG en de uitvoeringswet. Mocht u deze hebben gemist, kunt u via onderstaande link de inhoud nogmaals lezen.

Lees meer >>

Drie Vragen over (wettelijke) vraagstukken

De meeste zaken in het rekenkamerwerk zijn wettelijk geregeld, in de Gemeente- of Provinciewet, of in de verordening op de rekenkamer(commissie). Maar soms loop je in rekenkamerwerk tegen een vraagstuk aan waarvan onduidelijk is hoe het nu precies geregeld is. En soms spreken handreikingen elkaar tegen op interpretaties van wetsteksten.

Het team Drie Vragen wil deze vraagstukken inventariseren, om uiteindelijk te bewerkstelligen dat indien nodig de wetgever of de vereniging daarover een standpunt inneemt. Indien nodig, want het kan ook goed dat u een praktische oplossingsroute voor het wettelijk vraagstuk heeft gevonden. Hiervoor hebben wij Drie Vragen over (wettelijke) vraagstukken opgesteld: link naar enquête.

Wij stellen uw reactie op de enquête zeer op prijs.

Specificatie subsidiebijdrage 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2017 is toegezegd dat de leden een specificatie ontvangen inzake de subsidiebijdrage. Door de wisseling van het penningmeesterschap is deze actie wat langer blijven liggen dan gepland. Ook zijn vervolgens, gedurende het traject van de subsidieaanvraag de deelbudgetten, ten opzichte van de verwachtingen eind 2017, nog bijgesteld.

Lees hier de specificatie subsidiebijdrage 2018 >>

Goudvink maakt doorstart

De Goudvink, prijs van de NVRR voor het beste rapport/product van een rekenkamer(commissie), beleeft in 2018 de doorstart. We hebben de resultaten van de afgelopen 3 jaar geëvalueerd, en op veler verzoek is besloten in 2018 de Goudvink, als kwaliteitsprijs, weer uit te reiken. Daarbij bouwen we voort op de werkwijze uit 2016, maar nu weer met een expertjury in plaats van een publieksjury.

Lees verder >>

Omgevingswet

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 1 januari 2021. Binnen de huidige raadsperiode in gemeenteland gaat de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat in die periode gemeenteraden zich dienen uit te spreken over hun ambities met die nieuwe wet. Kortom de kaderstellende rol optima forma. En dan kan het geen kwaad dat ook de rekenmaker(commissie)s zich voorbereiden. EX ANTE zou je kunnen zeggen.

Lees verder >>

Voorjaarscongres Kring Noord "publiek verantwoorden"

U kunt alvast vrijdagmiddag 8 juni in uw agenda vastleggen. Kring Noord van de NVRR organiseert haar voorjaarscongres met als thema: "publiek verantwoorden".

Het belooft een interessante middag te worden die in het stadhuis van Leeuwarden wordt gehouden. Het definitieve programma volgt eind april.

Namens de organisatoren,
Jan de Jong, Griffier Tynaarlo

Jubileum-symposium Delftse Rekenkamer 'Lokale publieke verantwoording, #hoedan?'

Voor het functioneren van de lokale democratie is inzicht in de besteding van publiek geld een voorwaarde. Werden in 2006 lokale rekenkamers opgericht, Delft was met het eerste lokale rekenkameronderzoek in 1988 zijn tijd ver vooruit.

Het 30-jarig bestaan van de Delftse rekenkamer, de oudste lokale rekenkamer van Nederland, vieren wij dan ook met een symposium op donderdagmiddag 14 juni 2018  tussen 15.30 en 17.30 uur in Delft. Aansluitend heffen we het glas.

Meer informatie vindt u hier >>

Kort nieuws

Werkgroep Lokale Rekenkamers gestart
De werkgroep Lokale Rekenkamers is op 11 april opgericht om met gemeenten in gesprek te gaan over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek.


Doel werkgroep
Het ministerie van BZK wil de positie van lokale rekenkamers versterken. Lokale rekenkamers zijn van groot belang voor gemeenteraden, door de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid te onderzoeken.

Dit is belangrijk voor raden om hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren, aldus BZK.

Lees verder >>

Kadaster organiseert regiobijeenkomsten woningtekort
Het Kadaster organiseert samen met andere partijen regionale bijeenkomsten om inzicht te verkrijgen in het woning- tekort in de betreffende regio om elkaars inzichten hierover te verrijken. Regionaal zijn er verschillen in het tekort in type woningen en de opgave om dit op te lossen. Men is ook huiverig na de woningcrisis voor forse nieuwbouw- plannen. Daarom is 'het weten hoe het echt zit' van wezenlijk belang. Het Kadaster maakt de opgave per regio inzichtelijk door analyse en koppeling van data. Met deze inzichten kan er gericht worden gekeken naar oplossingen. De dat zijn te vinden op de website.

Lees verder >>

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

17-05-2018  Vide bijeenkomst 'Effecten van Toezicht'
18-05-2018  Leergang Effectieve beleidsontwikkeling
25-05-2018  NVRR Jaarcongres 2018
31-05-2018  Symposium "De burger neemt het initiatief"
08-06-2018  Voorjaarscongres Kring Noord 'publiek verantwoorden'
14-06-2018  Jubileum-symposium Delfste Rekenkamer
19-06-2018  Congres Vormgeving van experimenten voor beter beleid

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp