Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2020 - Nummer 2

Inhoud

Maak nu tijd voor coaching: inspiratie, tips en een frisse blik

De NVRR biedt een uur gratis coaching aan door de ontwikkelaars van het Rekenkamerkompas. Dat kan prima telefonisch of via videoverbinding en misschien heb je er juist nu tijd voor – nu veel mensen door de coronacrisis aan huis gekluisterd zijn. Lees deze vier ‘reviews’. Het aanbod geldt tot eind mei 2020, aanmelden kan tot half april.

Ook gratis coaching?
Maak nu gebruik van de NVRR-coaching. De NVRR biedt je een gratis coachingsgesprek aan van een uur met een van de makers van het Rekenkamerkompas (wil je langer aan de slag, kan dit natuurlijk op eigen kosten). Dit kan natuurlijk telefonisch of via een videoverbinding. Je bepaalt zelf het onderwerp. Vul het formulier in en wij nemen contact op. Het aanbod geldt tot eind mei 2020, aanmelden kan tot half april.

Bekijk de nieuwe digitale versie van het rekenkamerkompas
Gratis aanmelden en lees reviews

Inspiratiekaders lokale rekenkamers

In haar adviesrapport aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) concludeert de werkgroep Lokale rekenkamers dat verdere versterking van rekenkamers mogelijk en wenselijk is. Daarover moeten in allerlei gemeenten gesprekken worden gevoerd. Ter ondersteuning van deze gesprekken moeten er een aantal ‘inspiratiekaders’ komen. Daartoe heeft BZK aan Berenschot gevraagd om een drietal inspiratiekaders te ontwikkelen. Deze inspiratiekaders zijn gericht op: 

  1. Het verbeteren van de professionele relatie tussen raad, rekenkamer en college 
  2. Het toekennen van adequaat budget voor de rekenkamer door de raad 
  3. Het verbeteren van de samenwerking tussen rekenkamers 

Het bestuur van de NVRR lijkt het zinvol als leden van de vereniging ook inbreng hebben in de inhoud van die kaders. Eind vorig jaar is er met een aantal leden al gesproken over de eerste aanzet van Berenschot voor het inspiratiekader budget. Als er meer leden geïnteresseerd zijn om mee te praten over dit of één van de andere twee inspiratiekaders, dan horen we dat graag via info@nvrr.nl.

Lees meer

Wetsvoorstel Versterking lokale rekenkamers

De minister heeft zijn standpunt bepaald. Het definitieve wetsvoorstel is met een begeleidende nota naar de kamer gestuurd. Zie https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/binnen-jaar-moeten-rekenkamers-onafhankelijk-zijn.12720650.lynkx.

Elke gemeente moet een rekenkamer krijgen zonder raadsleden. Dat is niet helemaal conform de wens van onze vereniging. Maar het is wel goed dat er nu een volgende stap in dit al langdurende proces wordt gezet. Het is jammer dat er geen duidelijkheid wordt geschapen over wat 'voldoende' budget is. Maar op dit punt denkt de NVRR wel mee, zie elders in de nieuwsbrief, over de inspiratiekaders. De Kamer heeft in een eerder stadium uitgebreid aandacht besteed aan het wetsvoorstel en er zijn ook allerlei vragen gesteld waar de nota ook een antwoord op is. Het is afwachten of en hoe de Kamer in deze fase van besluitvorming met het wetsvoorstel aan de slag gaat. We blijven nieuwsgierig. Gemeenten krijgen in ieder geval na publicatie in de Staatscourant een jaar de tijd om zo nodig de verordening aan te passen. Waar nodig zal de NVRR gemeenten daarbij ondersteunen.

Lees meer

Hoe zorg je voor publiciteit voor je onderzoek? En hoe belangrijk is dat?

De ene rekenkamer zoekt bewust de publiciteit. De andere geeft dat geen prioriteit. Waarom zou je voor het een of ander kiezen? Wat kan media-aandacht opleveren - en hoe krijg je die? Vier collega’s vertellen.

Voor Gerard Lappee, secretaris van de rekenkamercommissie WVOLV (Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg) is het simpel: het gaat om impact. Zijn rekenkamer organiseerde in 2018 een symposium waarbij ook minister Ollongren aanwezig was, benadert actief de pers en heeft een eigen website en LinkedIn-kanaal. “Wij willen effect hebben, en publiciteit helpt daarbij.”

Lees meer

Congres en ALV

Het bestuur heeft besloten de ALV op vrijdag 26 juni te organiseren. In ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 staan op de agenda, samen met een update over de voortgang van de verdere professionalisering van de vereniging. Voorlopige plannen zijn om de ALV te combineren met een mini-conferentie.

Het zijn bijzondere tijden en we kunnen niet zien wat de nabije toekomst ons brengt. Veel evenementen worden verplaatst, zoals bijvoorbeeld het minicongres in Alphen a/d Rijn dat gepland stond voor 27 maart 2020. In deze tijd van verbinding hebben we contact gezocht met de organisatoren van de mini-conferentie in Alphen a/d Rijn en gepolst om voor de ALV en mini-conferentie van 26 juni samen op te trekken.
Precieze plannen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Uiteraard houden we rekening met de noodmaatregelen in verband met de corona-crisis. 

Blijf gezond en volg de maatregelen van de overheid op.

Lees meer

O-team heeft versterking

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor versterking van het O-team. Dat is niet zonder resultaat gebleven. Sinds maart 2020 hebben we twee nieuwe leden: Ruud van Druenen en Andre van Hengeveld. We zijn verheugd met hun komst en kijken uit naar een goede samenwerking. Hieronder stellen zij zicht voor.

Verder willen we Geerten Kruis en Etienne Lemmens die gestopt zijn nog heel hartelijk danken voor hun inzet. Zij hebben het afgelopen jaar het ‘Doe mee’ onderzoek mogelijk gemaakt.

Ruud van Druenen
Sinds de zomer van 2019 ben ik lid van de Wageningse Rekenkamer. Rekenkamerwerk brengt mijn voorliefde voor het doen van onderzoek en het werken in een politieke omgeving samen. Na het afronden van mijn studie politicologie ben ik als beleidsadviseur en -onderzoeker werkzaam geweest op verschillende Haagse ministeries. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk goede beleidsevaluatie is voor het vormgeven van doeltreffend en doelmatig beleid. Momenteel ben ik werkzaam als promovendus en docent bij het departement bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Als lid van het O-team wil ik me graag inzetten voor het opbouwen en verspreiden van relevante kennis over rekenkamerwerk om zo een bijdrage te kunnen leveren aan nog betere lokale rekenkamers.
Andre Hengeveld    
Vanaf 2005 ben ik betrokken geraakt in het werk van een lokale rekenkamer en heb dat in de eerste jaren voor een aantal gemeenten en een waterschap mogen doen. Momenteel ben ik voorzitter van de rekenkamer Land van Cuijk ( vijf gemeenten ) en voorzitter van de rekenkamer van waterschap Hollandse Delta. Mijn achtergrond als organisatieadviseur / registeraccountant heeft  me van meet af aan in staat gesteld, me op mijn gemak te voelen om beleidsonderzoek te doen en voor raden cq algemeen bestuur door middel van heldere rapportages praktische ondersteuning te bieden bij hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. Sinds kort lid van het O-team waarmee ik hoop bij te dragen aan een kwalitatieve impuls van beeld en functioneren van rekenkamers.
Lees meer

Oproep congrescommissie

Het bestuur van de NVRR wil uiteraard verder gaan met het organiseren van gelegenheden voor leden om te netwerken en nieuwe kennis over rekenkamerwerk op te doen. Het bestuur heeft besloten dit jaar een mini-conferentie in juni en een groot congres in het najaar te organiseren. Vanaf 2021 staat de planning niet vast.

De congrescommissie zoekt versterking om de activiteiten daarvoor inhoudelijk te organiseren. De commissie wordt voor het praktische deel ondersteund door een professioneel congresbureau. Gevraagd wordt tijdens enkele vergaderingen mee te denken over thema en inhoud van de (mini-)congressen en een enkele voorbespreking met lezinghouder of workshopleider.  

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, mail dan naar info@nvrr.nl.

Lees meer
Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp