Copy
Nieuwsbrief over kwaliteit
Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden is een Ontwikkelteam samengesteld. Dit Ontwikkelteam is de voortzetting van de commissie Kwaliteitszorg. Het team faciliteert en coördineert de kwaliteitsprojecten en bewaakt de onderlinge afstemming.

Over het Ontwikkelteam

 

Wat we doen

Het Ontwikkelteam houdt zich bezig met de ontwikkelingen waar rekenkamers mee te maken hebben en met het ontwikkelen van kennis en materialen voor het professionaliseren  van de leden van de NVRR. Met die leden werken we onder andere aan:
  • Manieren om de effectiviteit van rekenkamers in kaart te brengen
  • Scholing voor starters en gevorderden op rekenkamergebied
  • Het verbeteren van de aanbevelingen van rekenkamers
  • Het verkennen van de impact van de veranderende rollen van de raden en Provinciale Staten op het werk van de rekenkamers
  • Het stimuleren van (zelf)evaluaties door rekenkamers

Wie we zijn

Robert Douma Interimmanager bij De Sigtenhorst, voorzitter van twee gemeentelijke rekenkamers en secretaris van de NVRR.
Willemien Roenhorst Senior adviseur kwaliteitsbewaking bij de Algemene Rekenkamer.
Etienne Lemmens Onderzoeker/adviseur bij Prae Advies & onderzoek, voorzitter rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf, lid/penningmeester Rekenkamer BEL en bestuurslid NVRR.
Manon Laan Onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer.
Jeroen Kerseboom Directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer, voorzitter van de rekenkamercommissies Alblasserdam en Dordrecht, bestuurslid NVRR en voorzitter van het Ontwikkelteam.

Doorwerking

Eind 2015 is het stappenplan ‘Meten van doorwerkinggepresenteerd. Het stappenplan bevat de opzet voor een onderzoek waarmee rekenkamer(commissie)s inzicht kunnen bieden in hun doorwerking. Daarmee zijn ook de zogenoemde doorwerkingscirkels geïntroduceerd. In 2016 startte een aantal rekenkamer(commissie)s met het testen van het stappenplan. Op basis van de ervaringen uit deze pilots zal medio 2017 de vernieuwde opzet van het stappenplan worden gepresenteerd.
(contactpersoon: Etienne - etienne.lemmens@nvrr.nl)  

Scholing

Rond de jaarwisseling 2016/2017 startte de tweede introductiecursus voor starters op rekenkamergebied. Ook deze serie is volgeboekt. Na afronding wordt de cursus geëvalueerd. Op basis van die evaluatie worden opzet, materiaal en docenten voor komende series vastgelegd.
We denken ondertussen ook na over een vervolgcursus. Die zal niet zozeer bestaan uit één integrale cursus, maar eerder uit modules die een verschillend aspect verdiepen. Om de belangstelling hiervoor te peilen, houden we een enquête onder alle rekenkamers. We zetten hiervoor een project op, waarbij we ons professioneel laten ondersteunen. Bij gebleken belangstelling zoeken we voor de modules naar docenten onder eigen leden, bij wetenschappelijke instituten en bij commerciële partijen.
(contactpersoon: Robert - robert.douma@nvrr.nl)

Rekenkamerkompas

In 2017 willen we een instrument ontwikkelen waarmee rekenkamers hun werkwijzen expliciteren en transparant kunnen maken. Dat wordt een kompas, waarmee rekenkamers zelf hun koers op kwaliteit kunnen bepalen. Het kompas wordt in onderlinge discussies door de leden opgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen principes die algemeen geldend zijn en praktijken die een uitdrukking zijn van het lokale maatwerk waarmee rekenkamers hun raden en Staten bedienen. De contouren van het rekenkamerkompas worden eind 2017 gepresenteerd. In 2018 volgt de invulling van dat raamwerk, ook weer van onderop. Lees meer op de website >>
(contactpersoon: Etienne - etienne.lemmens@nvrr.nl)

(Zelf)evaluaties

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. De NVRR startte in 2016 een project om (zelf)evaluaties door rekenkamers te stimuleren. In het kader van dit project wordt een handreiking ontwikkeld (met voorbeelden van evaluatievormen en vragen) en wordt een aantal rekenkamers gevolgd die een (zelf)evaluatie uitvoeren. De handreiking zal medio 2017 worden gepubliceerd.
(contactpersonen: Willemien en Manon - w.roenhorst@rekenkamer.nl,
laan@randstedelijke-rekenkamer.nl
)

Aanbevelingen

Tijdens het NVRR-congres 2016 zeiden verschillende leden behoefte te hebben aan een checklist waarmee ze de kwaliteit van hun aanbevelingen kunnen beoordelen en verbeteren. Naar aanleiding hiervan is de NVRR een project gestart en is de checklist “Opstellen van een goede aanbeveling” ontwikkeld. Deze kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitseis voor een in te huren extern bureau.
(contactpersonen: Willemien en Manon - w.roenhorst@rekenkamer.nl, laan@randstedelijke-rekenkamer.nl)

Veranderende rollen van de raad

Onder invloed van burgerparticipatie, doe-democratie, netwerksturing en meer van deze ontwikkelingen, worden er andere eisen gesteld aan de overheid. Waar voorheen het functioneren en presteren van het openbaar bestuur werd beschreven in en beoordeeld op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, komen daar nu kenmerken als ‘mate van samenwerking’ en ‘responsiviteit’ bij. Wat betekent dat voor de rol van de rekenkamer? Verandert daar iets in? Tijdens het congres van de NVRR op 12 mei a.s. organiseren we over deze vraag een workshop.
(contactpersoon: Jeroen - JKerseboom@zuidelijkerekenkamer.nl)
Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp