Copy
Nyhetsbrev

Vil du abonnere? Klikk her
Nr 1 januar 2022
Vi ønsker alle våre kontakter et riktig godt nyttår!
Innspurten av 2021 ble preget av pandemien vi alle står i og mye av våre aktiviteter måtte endres og utsettes. Men nå er det som det heter, nytt år og nye muligheter, og vi krysser det som krysses kan for at det nye året virkelig kommer med nye muligheter og at verden begynner å normalisere seg etter hvert! Tenk så fint det blir å kunne møtes i prosjekter og aktiviteter igjen, for å diskutere og utvikle og utveksle tanker og ideer og planer.... og i tillegg har vi blitt gode på digitale møteplasser, som vi også skal ta med oss videre for å få til samarbeid i et langstrakt fylke!

I dette nyhetsbrevet kan du lese om noen av våre prosjekter, aktiviteter og nettverk som vi skal jobbe med i 2022. 
Før jul fikk vi også fire nye medarbeidere og vi ønsker velkommen til Christiane Nielsen, Marita Pedersen Hauge, Ina Øyan og Brita Aaslie-Fjell.
Christiane Nielsen er sykepleier og er i gang med en master i klinisk avansert sykepleie. Christiane begynte som prosjektleder for prosjektet Frivillig avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver i oktober 2021 og kom da fra klinisk arbeid i en palliativ avdeling ved Presterud sykehjem i Hamar kommune.
Ina Øyan er vernepleier med tilleggsutdanning innen atferdsanalyse, veiledning og helserett. Hun har jobbet med fagutvikling innen helse- og omsorgstjenesten til mennesker med utviklingshemming i Hamar kommune siden 2018. Ina begynte som rådgiver innen kvalitet i tjenesten til mennesker med utviklingshemming fra 1.januar.
Marita Pedersen Hauge er sykepleier med master i klinisk avansert sykepleie og har jobbet både klinisk og med fagutviklingstiltak i hjemmebasert omsorg i Stange kommune. Marita begynte som rådgiver innen satsningsområdet pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved USHT i november 2021.
Brita Aaslie-Fjell er ergoterapeut med videreutdanning i allmennhelse og har tidligere jobbet som leder for helsefremmende- og forebyggende tjenester til seniorer i Oslo Kommune. Brita begynte som prosjektleder for Demensplan 2025 prosjektet Rett tiltak til rett tid ved USHT Innlandet (både Hedmark og Oppland) like før jul.
NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I 2022

Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Utviklingssenteret har en temaside om reformen på den nasjonale nettsiden for Utviklingssentre. 

Her finnes kunnskap og kompetanse til støtte i arbeid med prosess, endring og forbedring i arbeidet med Leve livet reformen. Temasiden har en idèbank med gode ideer, historier og eksempler fra kommuner i hele landet.


Webinarer
Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet arrangerer webinarer våren 2022. Invitasjon sendes ut til kommunekontaktene i Innlandet.
 
27.01.2022 kl. 11.30-12.30: Tema ernæring
23.03.2022 kl. 11.30-12.30: Tema kultur/frivilligheten
12.05.2022 kl. 11.30-12.30: Tema innovativ bemanningsledelse-rusta for framtida


Annet nyttig materiell
Håndbok - kort innføring i reformen om hvordan Leve hele livet-reformen kan følges opp i kommunene.
Informasjons- og inspirasjonsfilmer 

Ressursportal.no - her finnes flere nyttige ressurser, bl.a. for analyse og planlegging med reformarbeidet i kommunen.

Ønsker du å vite mer, kontakt Irene Røen

Velferdsteknologi

Mange kommuner står midt oppe i implementering av velferdsteknologi i bred skala. For å skape en felles forståelse om hva dette er, og hva det innebærer, er det viktig å etablere et felles begrepsapparat og «samsyn» på tvers av organisasjonen.

Lynkurs i velferdsteknologi
USHT har bidratt til å gjennomføre Velferdsteknologiens ABC i enkelte kommuner, og har i samarbeid med Helseinn lansert «Lynkurs i velferdsteknologi» som et tilbud til kommunene. Kurset er på 3 timer og berører samtlige temaer i Velferdsteknologiens ABC. Det vil derfor bidra til å etablere en felles forståelse på tvers av organisasjonen. Den komprimerte formen gjør det enklere å få med både ledere og ansatte. Dette har mange satt pris på, og vi har så langt gjennomført kurset i 6 kommuner. Flere står for tur så snart pandemien tillater oss det.

Det er mange som blir berørt av digitaliseringen – derfor har vi lagt opp til et fleksibelt opplegg hvor vi gjerne kjører flere sesjoner i hver kommune slik at alle det er aktuelt for, skal få mulighet til å delta. I flere av kommunene har samtlige ansatte i helse- og omsorgssektoren deltatt på kurset i tillegg til ledere, mellomledere, representanter for IKT og annet nøkkelpersonell. Ca. 220 personer har så langt deltatt på kurset. Vi har også fått delta i flere kommunestyremøter hvor vi har informert de folkevalgte om den store omveltningen digitalisering av helse- og omsorgsfeltet representerer.

For de som har behov for påfyll/oppfriskning av kompetanse på digitalisering og VFT: Ta gjerne kontakt med rådgiver i VFT, Tor Sætrang - så finner vi et opplegg som passer i din kommune.
FAGNETTVERK

Foto: GettyImages
Nettverk for ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming

15. februar er det igjen tid for samling i fagnettverket for ansatte innen tjenester til personer med utviklingshemming i Innlandet. Vi håper det vil bli muligheter for ha en fysisk samling i Prøysenhuset på Rudshøgda, men vi vil i tillegg tilby digital deltakelse via teams. Se program for mer informasjon.
 
Målet med fagnettverket er å bidra til å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utveksling og utvikling av kompetanse på tvers av kommunegrensene.
 
Alle kommuner i Innlandet er velkommen til å melde på 2-5 ansatte fra sin kommune. Hvis du eller din kommune ikke har deltatt tidligere, så er det fint om du/dere tar kontakt med oss før dere melder dere på.

Klikk her for program og påmelding. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål!
Rikke Torgersen  eller Elin Angen-Michaelsen 
Foto: GettyimagesEtikknettverk Innlandet har vokst i året som har gått og 17 kommuner i Innlandet er nå med i samarbeidet der også Statsforvalteren og KS deltar. Deltakelse i Etikknettverket gir en mulighet for kvalitetsforbedring i tjenestene ved styrket lokalt etikkarbeid. Nye kommuner er hjertelig velkommen!

Nominert til Etikkprisen
Etikknettverket i Innlandet er nominert til årets Etikkpris. Etikkprisen deles ut 28. januar i Kommunenes hus i Vika i Oslo. Helse- og omsorgsministeren og styreleder i KS deler ut prisen. Sammen med alle deltakerkommunene er vi stolte og glade!

Månedlige webinar
Etikknettverk Innlandet fortsetter å arrangere månedlige webinar med etisk refleksjon. I 2022. Deltakerkommunene opplever dette tilbudet som nyttig og en mulighet til å sette fokus på etikk i travle hverdager. Kommunene bringer selv inn etisk utfordrende situasjoner som de står i.

Metodekurs og fagdag
Etikknettverket i Innlandet tilbyr kurs i metoder og verktøy for etikkveiledere /ressurspersoner i tillegg til å arrangere en årlig fagdag om høsten. 
 
Etikknettverket kan brukes til å få drøftet en utfordrende sak man opplever å stå i og det er bare til å ta kontakt og melde sin sak! 

Du kan lese mer om etikknettverket her.

 
Ønsker din kommune å delta i Etikknettverket, kontakt Åsa Serholt Jensen eller Målfrid S. Schiager .
Foto: AdobeStockRessurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester deltar i ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet. Dette er det eldste ressurssykepleienettverket i landet og i år feirer nettverket 30 års jubileum.

De som deltar i nettverket jobber med palliasjon i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.  Samarbeidet reguleres av en egen avtale som er en del av samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Innlandet.


Målet
Målet for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon. Nettverket arrangerer fagdager og basiskurs for de som deltar i nettverket.

Nyttige linker
Vimeo - se film om ressurssykepleiernettverket
Kompetansebroen - les mer om nettverket  - Ressurssykepleiernettverket er reetablert som kompetansenettverk - Vil du være ressurssykepleier?

Ønsker du å vite mer, kontakt Åsa Serholt Jensen.
Demensnettverk Innlandet
Demensnettverk Innlandet ble initiert av Statsforvalteren i Innlandet og startet med en fagdag 5.oktober 2021. Nettverket bygger videre på erfaringer fra ulike demensnettverk i Hedmark og Oppland, som har vært drevet på flere måter, interkommunale, regionvis, med og uten samarbeid med ulike organisasjoner som USHT, Sykehuset Innlandet, Nasjonalforeningen og Statsforvalteren. Demensnettverk Innlandet har som mål at alle kommunene i Innlandet etter hvert deltar i nettverket for å bygge kompetanse og dele erfaringer i samarbeid og med støtte fra aktuelle samarbeidspartnere.
 
Aktivitet for nettverket i 2022 er under planlegging, det er blant annet sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommunene i Innlandet om ønsker og behov for innhold.
 
Du kan lese mer om nettverket på Statsforvalteren sine sider. 

Ønsker du å vite mer, kontakt Irene Røen.
Fagnettverk for proACT instruktører i Innlandet

Torsdag 10. mars inviterer USHT Innlandet alle utdannede Proact-instruktører til nettverkssamling. Samlingen vil ha fokus på simulering, og finner sted på NTNU i Gjøvik.

Invitasjon og program kommer.

PROSJEKTER
Foto: GettyImagesForhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet
Alle pasienter bør få mulighet til å delta i beslutninger som handler om deres eget liv. Ved alvorlig sykdom kan det å planlegge fremtiden øke mulighetene for at den enkeltes ønsker og behov innfris og at både hverdagen og slutten av livet oppleves tryggere. Gjennom å tilby forhåndssamtaler kan helsepersonell ivareta pasienters medbestemmelsesrett. Forhåndssamtaler kan også bidra til at pårørende blir inkludert og opplever seg ivaretatt.

Prosjektet
I 2021 startet Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) et prosjekt som skal gi helsepersonell opplæring og veiledning i forhåndssamtaler. Kommunene som deltar får støtte til lokal implementering. Deltakerkommunene er per dags dato Løten, Sør-Odal, Alvdal og Hamar kommune. Prosjektleder er Åsa S. Jensen og veileder er Reidun Hov. Prosjektet pågår mellom 2021-2024.


Samarbeidspartnere er Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken, Agder og Oppland, Etikknettverket i Innlandet, Senter for medisinsk etikk, Hospiceforum, Samtaler rundt kjøkkenbordet, Nasjonal kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) og Helse Sør-Øst.

Ønsker du å vite mer, kontakt Åsa Serholt Jensen.
Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
 
"Sterk og stødig" er et helsefremmende lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre over 65år. Tilbudet består av treningsgrupper hvor målet er å forebygge funksjonssvikt og fall. Treningen bidrar til at denne aldersgruppen kan leve selvstendig med minst mulig hjelpebehov så lenge som mulig.

Gruppene drives av frivillige, med støtte fra fysioterapeuter i kommunen. Tilbudet er etablert i ca 70 kommuner i Norge.


Tilskudd
USHT Innlandet har fått innvilget tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet fra tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)» for å spre «Sterk og stødig». Vi skal i gang med kursing av frivillige og fysioterapeuter for å starte opp grupper (dersom det er mulig med dagens smittesituasjon).

Les mer om tilbudet på sterkogstodig.no.

Ønsker din kommune å delta i satsingen?
Kontakt prosjektleder for Innlandet (Hedmark) Dag Olav Hanstad.
Foto: GettyImagesHelhetlig støtte til pårørende med store omsorgsoppgaver
Pårørende er en nødvendig ressurs, men ofte usynlige, slitne og utsettes for helseproblemer. Det er viktig at de opplever anerkjennelse, involvering og har opplysninger om rettigheter og tilgjengelige ressurser. Mulighet for avlastning kan ha avgjørende betydning for å holde ut i pårørenderollen.

I perioden 2016-2018 utviklet og gjennomførte USHT Innlandet (Hedmark) en avlastingsmodell i Hamar kommune. Modellen er beskrevet i Håndbok «Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver»  og er trukket frem i Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (s. 51). Den skal utvides og videreutvikles i et nytt prosjekt.


Målet
Målet er å gi pårørende et pusterom i hverdagen og å styrke samspillet mellom aktører i den kommunale omsorgstjenesten og frivillige. I tillegg til avlastning av pårørende tilbys kurs til frivillige, ansatte og pårørende gjennom fysisk og digital deltagelse. 

Fire nye kommuner deltar: Stange, Åsnes, Grue og Våler. I tillegg fortsetter Hamar som ressurskommune.


Ønsker du å vite mer, kontakt Christiane Nielsen.
Rett tiltak til rett tid! 
Prosjektet i USHT Innlandet er i tråd med innsatsområdene i Demensplan 2025 og har som mål å bidra til at personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor. Prosjektet ønsker å se på utvikling av tjenestene som allerede finnes i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten ved å ta i bruk Nasjonal faglig retningslinje om demens og Veiviser demens.
 
Målet
Pasient/bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på alvor, at de opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene de mottar. I dette arbeidet skal metodene tjenestedesign, læringsnettverk og prosessveiledning benyttes, i tillegg til bruker, medarbeider- og pårørendeundersøkelse.
 
Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeid mellom flere kommuner i Innlandet, KS Innlandet, Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet, Statsforvalteren Innlandet, Demensnettverk Innlandet, Sykehjemlegenettverket Innlandet, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, Senter for Omsorgsforskning øst og øvrige utviklingssentre i region øst.
 
Prosjektet har oppstart i januar 2022. Ønsker du å vite mer, kontakt prosjektleder Brita Aaslie-Fjell eller Irene Røen
AKTUELLE FORSKNINGSPROSJEKTER

SHAPE

SHAPE – er et europeisk forskningsprosjekt med mål om helsefremming og mestring for personer med demens i tidlig fase. SHAPE inneholder også e-læring for pårørende.
 
Nettbasert kurs
SHAPE gjennomføres som nettbaserte kurs, og skal bidra til at hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
opplever en bedre livskvalitet ved hjelp av kunnskap, råd og tips som formidles gjennom kurset. 
 
Dette er viktig forskning og et tiltak som kan gi hjelp til å mestre hverdagen for personer som har fått en demensdiagnose.

Les mer om prosjektet her.
 
Hvis dette noe som du/din kommune har lyst til å være med på, kontakt Irene Røen.

PRACTIC 

PRACTIC er forkortelse for Preventing and approaching crises for frail community- dwelling patients through innovative care, eller Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende pasienter gjennom innovativ behandling og omsorg. Her defineres krise som En kritisk situasjon eller symptomer som krever umiddelbar og ny handling.

Målet
Målet med PRACTIC er å utvikle kunnskap om forekomst og kjennetegn ved kriser hos skrøpelige personer som mottar hjemmetjenester og utvikle en modell som skal forebygge eller løse slike kriser, og består av tre del-studier:

  1. Kartlegging: Hva kjennetegner kriser som rammer sårbare personer som mottar hjemmetjenester, og hvordan har disse krisene blitt håndtert?
  2. Utprøving: Kan TID-modellen tilpasset hjemmetjenesten forebygge og løse kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester?
  3. Evaluering: Prosessevaluering av TID-modellen tilpasset hjemmetjenesten for å forebygge kriser.
Samarbeidspartnere
PRACTIC-studien er ledet av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Samarbeidspartnere er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Gjøvik og Hamar, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, NTNU Gjøvik, Universitetet i Hochum i Tyskland og kommuner fra fire helseregioner i Norge. Prosjektet varer i 4 år og starter 1. april 2022.
 
USHT Innlandet deltar i prosjektet med informasjon og rekruttering.
 
Ønsker du å vite mer, kontakt Irene Røen.
ANNET AKTUELT

Demenskonferanse 

 
Innlandets demenskonferanse arrangeres 8. -9. februar, digitalt og på Scandic Hotel Hamar. Arrangør er Statsforvalteren i Innlandet, AFS Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet. 

Fagdagen er for ansatte innenfor helsesektoren.

Påmelding innen 25. januar. 

Klikk her for påmelding og program. 

Ønsker du å vite mer, kontakt Irene Røen.
E-post E-post
facebook.com/ushthedmark facebook.com/ushthedmark
hamar.kommune.no/utviklingssenter hamar.kommune.no/utviklingssenter
utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark
USHT Innlandet (Hedmark) USHT Innlandet (Hedmark)
Du står på vår liste over kontaktpersoner og mottar derfor dette nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss kan du velge stopp å sende meg nyhetsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp