Copy
Nyhetsbrev

Vil du abonnere? Klikk her
Nr 4. oktober 2022
Foto: Gunhild Smedås
 
Høsten er for lengst her og vi har mye spennende på programmet fram mot jul. Vi arrangerer flere fagdager om pårørende og velferdsteknologi. I samarbeid med Hamar kino, Hamar bibliotek, Hospiceforum Norge og flere inviterer vi til foredrag, kino og samtaler om livet og døden 1. - 5. november. Vi håper du tar deg tid til å delta!

Seminar om pårørendes situasjon og tilbud om støtte og avlastning


Foto: GettyImages

Pårørende er en nødvendig ressurs, men er ofte slitne og kan utsettes for helseproblemer. Mulighet for avlastning kan ha avgjørende betydning for å holde ut i pårørenderollen. I perioden 2016-2018 gjennomførte USHT Innlandet (Hedmark) et prosjekt der frivillige avlastet pårørende. Det ble utviklet en modell som er beskrevet i Håndbok «Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver»  og er trukket frem i Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (s. 51). Det er viktig at pårørende blir inkludert som en del av helsetjenesten og at de opplever anerkjennelse og mottar støtte fra helsepersonell.

Prosjektet er forankret i leve hele livet reformen. Og har som mål og støtte og anerkjenne pårørende og styrke samspillet mellom aktører i den kommunale omsorgstjenesten og frivillige. I tillegg til lavterskel tilbud om avlastning for pårørende tilbys kurs for frivillige, ansatte og pårørende gjennom fysisk og digital deltagelse. Utviklingssenteret inviterer flere kommuner til å delta i prosjektet.

Et av flere ledd i prosjektet er å gi helsepersonell nødvendig kompetanse på involvering og støtte til pårørende. Kompetansehevningen skjer på ulike måter. Deltagende kommuner får individuell undervisning samt at USHT tilbyr seminarer, konferanser og fagdager for alle ansatte i Innlandet.

Høstens seminarer

Seminar om pårørendes situasjon og tilbud om støtte og avlastning er for ansatte og pårørende med fokus på pårørendes rettigheter, Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, pårørendeveilederen, og pårørendes behov.

Datoer for høstens seminarer er Kongsvinger tirsdag 25. oktober og Tynset 8. desember. I tillegg har det vært avholdt seminar i Moelv torsdag 20. oktober. Programmet går to ganger samme dag med samme innhold, kl 09.00-12.00 eller 13.00-16.00, du velger den du ønsker å delta på.

Temaer disse dagene:

 • Reidun Hov, veileder ved USHT Innlandet (Hedmark snakker om pårørendes situasjon og enkelte støttetiltak.
 • Gustav Cederberg snakker om det å være pårørende til kone med MS.
 • Den nasjonale pårørendeveilederen, pårørendestrategi og handlingsplan legges fram av Christiane Nielsen, prosjektleder ved USHT Innlandet( Hedmark)
 • Pårørendes rettigheter blir belyst av Sandra Fahre, seniorrådgiver/jurist i Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland.
Se nettsiden vår for fullt program og påmelding.

Spørsmål om dagene kan rettes til Christiane Nielsen Tlf 402 81 161.

Åpenhet om døden 1.- 5. november

 
Foto: GettyImages

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) inviterer til foredrag, kino og samtaler om livet og døden 1. - 5. november på flere lokasjoner i Hamar. Samarbeidspartnere er Hamar kino, Hamar bibliotek, KS-samarbeid om etisk kompetanseheving, Hospice Sangen, Hospiceforum Norge, Sykehusklovnene, Satelitten Kafé, Norli Gravdahl (bokhandel) og Hamar kommune.

Ingen påmelding og gratis alle dager (kino-billetter må kjøpes).

Se vår nettside for mer informasjon.

Spørsmål kan rettes til Åsa Serholt Jensen eller Reidun Hov

Webinar om Trygghetsstandard i sykehjem 9. november

Trygghetsstandard er et lederverktøy for kvalitetsutvikling i sykehjem hvor målet er:

 • Økt bevissthet om pasienters verdighet, omsorg og trygghet
 • Redusere uønsket variasjon i tjenestene
 • Verktøyet består av 6 tema:
  • Ledelse
  • Struktur og prosess
  • Kompetanse
  • Personsentrert omsorg
  • Tjenesteyting
  • Innovasjon og teknologi 

Du finner verktøyet her .

På webinaret går vi igjennom Trygghetsstandard og tips til hvordan det kan brukes.
 
WEBINARPROGRAM:

 • Trygghetsstandard et lederverktøy for kvalitetsutvikling i sykehjem: Irene Røen
 • Forbedringsarbeid på arbeidsplassen: Hege Fosseng Johansen
 • Etisk refleksjon og forbedringsarbeid: Åsa S. Jensen
 • Slik kan du bruke verktøyet Trygghetsstandard: Åsa S. Jensen
 • «Whats in it for us»? Deltakere forteller om lokale utfordringer og behov
 • Pågående prosjekter i USHT Innlandet Hedmark: Irene Røen


Microsoft Teams-møte

Klikk her for å delta i møtet

Spørsmål kan rettes til Åsa Serholt Jensen

Fagdag 10. november: Involvering av nærstående i nye bruker– og innbyggerroller: Velferdsteknologiens rolle og muligheter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) inviterer til fagdag for ansatte i kommunehelsetjenesten i Innlandet med fokus på hvordan velferdsteknologiens nye roller og muligheter kan bidra til å gi støtte og avlastning til pårørende, brukere og helsepersonell. 

Fagdagen er gratis og foregår på Terningen Arena, Elverum. 

Temaer denne dagen:

 • Gjør vi de riktige tingene og gjør vi det riktig? - om verdier og verdikollisjoner i praksis. v/ Reidun Hov, veileder USHT
 • Kan teknologi være verktøy for å ivareta de verdiene vi setter høyest når oppgavene i helse- og omsorgssektoren er i ferd med å «vokse oss over hodet»? v/ Tor Sætrang Nettverkskoordinator velferdsteknologi Innlandet
 • Helsepersonells erfaring i bruk av velferdsteknologi. v/ Helene Ottosson og Kristin Viken, Hamar kommune
 • Digitale verktøy for trygghet, mestring og sosial deltagelse - Hva finnes, hvor får vi tak i det, og hvem skal betale? v/ Tor Sætrang
 • Helseinn: Vi benytter Innoverkstedet for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring.


Påmelding innen 8. november. 

Du kan lese mer på Utviklingssenteret sin nettside.

Spørsmål om dagen kan rettes til Christiane Nielsen eller Reidun Hov

Fagdag 1. desember: Å være tett på ved alvorlig sykdom

 
Foto: GettyImages

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) inviterer i samarbeid med Hamar kommune og Kreftforeningen til fagdag om å være tett på ved alvorlig sykdom. Målgruppen er helsepersonell som jobber med alvorlig syke og deres pårørende, samt andre interesserte.

Fagdagen er gratis og foregår i Hamar kulturhus, Pauline hall 1. desember kl 11.00-15.30. 

Temaer denne dagen:

 • Forhåndssamtaler og avlastning til pårørende
 • Kreftforeningen forteller om sitt arbeid
 • Hjernesvulst 
 • Tankevirus
 • Pårørendehistorie
 • Yoga


Påmelding innen 25. november.

Du kan lese mer på Utviklingssenteret sin nettside.

Spørsmål om dagen kan rettes til Reidun Hov

NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I 2022
Trygghetsstandard i sykehjem Foto: ressursportal.no
 
Dette er et verktøy som skal støtte sykehjemslederne i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Verktøyet kan også være nyttig for ledere som jobber i andre enheter som i hjemmetjenesten eller bofellesskap. Trygghetsstandarden er et nytt innsatsområde for USHT i 2022.
 
Verktøyet består av seks temaer: Ledelse, struktur og prosess, innovasjon og teknologi, kompetanse, personsentrert omsorg og tjenesteyting.
Hvert tema har en introduksjon, utdypende tekst og lenker til relevant fagstoff.
 
Du finner trygghetsstandarden på ressursportal.no

Kontakt: Bente Ødegård Kjøs eller Irene Røen

Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer 


"Sterk og stødig" er et helsefremmende lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre over 65år som består av treningsgrupper hvor målet er å forebygge funksjonssvikt og fall. Treningen bidrar til at denne aldersgruppen kan leve selvstendig med minst mulig hjelpebehov så lenge som mulig. Gruppene drives av frivillige, med støtte fra fysioterapeuter i kommunen. 

USHT Innlandet har fått innvilget tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet fra tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)» for å spre «Sterk og stødig». Vi bistår med veiledning og oppfølging på hvordan en kommer i gang, drifter og utvikler tilbudet i egen kommune. Kom å bli med på satsningen! 
 
Aldring og helse tok over det nasjonale ansvaret i 2022. Konseptet har gjennomgått en revisjon, og nytt kurskonsept m/materiale er blitt utarbeidet. Veilederkurs blir nå gjennomført for fysioterapeuter eller fagpersoner med idrettsfaglig bachelor 2 ganger i året. Med et gjennomført veilederkurs, står kommunen selvstendig til å drifte tilbudet med opplæring av frivillige.
 
Det er nå i «Hedmark» 7 kommuner som drifter et eksisterende tilbud, og 7 kommuner som planlegger oppstart. Sterk og stødig er et tiltak som retter seg mot «Leve hele livet» reformen, og en gyllen anledning for kommunene å tenke kreativt, samt samarbeide med frivillige.

Les mer om tilbudet på Sterk og stødig - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ønsker din kommune å delta i satsingen?
Kontakt prosjektleder for Innlandet (Hedmark) Dag Olav Hanstad
 AKTUELLE FORSKNINGSPROSJEKTER

Foto: AdobeStock
Palliativ behandling og omsorg under Covid-19 pandemien


Studien er omtalt i tidligere nyhetsbrev. Dette er et Norsk-Svensk forskningsprosjekt som undersøker helsepersonells perspektiver på kvalitet i palliativ behandling og omsorg, samt deres arbeidsforhold og helse under Covid-19 pandemien. 
Ansvarlige er Høgskolen i Innlandet (Norge) og Universitetet i Karlstad (Sverige). Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.  

Prosjektet presenteres i oktober på den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning i Trondheim. Konferansen har tittelen «Likeverdige helsetjenester.» Forskergruppen har presentert foreløpige resultater for de ulike stedene som har deltatt (intensiv, lindrendeenheter og sykehjem) og jobber nå med artikler for publisering.  

Vil du vite mer om prosjektet kan du kontakte
prosjektansvarlig Tuva Sandsdalen Tlf 62 43 02 26 eller
Reidun Hov Tlf 932 45 422

GettyImages
Kvalitet i lindrende behandling og omsorg og erfaringer med forhåndssamtaler i norske sykehjem: Pasienters og legers oppfatninger

 
Prosjektet kom i gang etter initiativ fra sykehjemsoverlege Harald Sanaker i Ringsaker kommune og Reidun Hov ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), USHT. Høgskolen i Innlandet er nå ansvarlig for prosjektet med førsteamanuensis Liv Skomakerstuen Ødbehr som prosjektleder.
 
Regionalt Forskningsfond, Innlandet finansierer prosjektet og USHT og Ringsaker kommune er samarbeidspartnere. USHT’s representanter i prosjektgruppa er Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov.

Det overordnede målet med prosjektet er å undersøke sykehjemslegers oppfatninger av kvaliteten på lindrende behandling og omsorg I sykehjem. Videre undersøkes sykehjemslegers og pasienters erfaringer med forhåndssamtaler og hvordan disse blir fulgt opp. Datasamling gjennom spørreskjema og intervjuer gjennomføres i tidsrommet november 2022 til juni 2023.

Dersom du har spørsmål så kan du kontakte Reidun Hov Tlf 932 45 422
E-post E-post
facebook.com/ushthedmark facebook.com/ushthedmark
hamar.kommune.no/utviklingssenter hamar.kommune.no/utviklingssenter
utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark
USHT Innlandet (Hedmark) USHT Innlandet (Hedmark)
Du står på vår liste over kontaktpersoner og mottar derfor dette nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss kan du velge stopp å sende meg nyhetsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp