Copy
Nyhetsbrev

Vil du abonnere? Klikk her
Nr 1 juni 2021
Hamar rådhus. Foto: Ingse Kjernmoen

Vi har flyttet inn i nye lokaler!
I februar flyttet vi fra Ankerskogen til Hamar rådhus.
Vår nye besøksadresse er Hamar rådhus, 2. etg, Vangsvegen 51, 2317 Hamar. 
Hvem jobber på Utviklingssenteret i Innlandet (Hedmark)?
Noen aktiviteter, prosjekter og nettverk vi jobber med i 2021:

Leve hele livet

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen i Innlandet gjennomførte dialogmøte med kontaktpersoner for reformarbeidet i alle kommunene i Innlandet den 19. mai, og fikk mange gode innspill for videre arbeid med reformen. Alle kommuner arbeider med ett eller flere av innsatsområdene som er beskrevet i Leve hele livet og vi regner med at alle er i mål med kartlegging, analyse og politiske vedtak i løpet av 2021.

Gratis webinar 2. juni  Foto: unsplash.com
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterer til åpen og gratis digital konferanse om Leve hele livet-reformen 2. juni. Se link lenger ned i nyhetsbrevet. Temaet for konferansen er hvordan de nye nasjonale satsingene, som Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, Pårørendestrategien, Nasjonal ernæringsstrategi og oppfølging av Stortingsmelding Lindrende behandling og omsorg, henger sammen med reformarbeidet og bidrar til å understøtte målene med reformen. Se link for mer informasjon. 

Annet nyttig materiell

Håndbok med kort innføring i reformen som viser hvordan Leve hele livet reformen kan følges opp i kommunene.
Informasjons- og inspirasjonsfilmer
Nytt fagnettverk i Innlandet for ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming
ble etablert den 24. mars 2021. Hedmark har hatt et slik nettverk i to år, og nå er Oppland med. Vel 70 personer fra Innlandet deltok på digital fagnettverkssamling denne dagen. Programmet inneholdt forventningsavklaringer til fagnettverket, «Etisk refleksjon rundt tvang og makt med fokus på forebygging» og «Hvordan forberede oss på å gi tjenestemottaker en god alderdom»? 

Nettverket er per i dag en del av prosjektet «Vi kan og vi gjør det», og vi har som mål å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utveksling og utvikling av kompetanse på tvers av kommunegrensene i Innlandet.

Ønsker du å bli med i nettverket, kontakt oss på utviklingssenter@hamar.kommune.no.
Etikknettverk Innlandet er et forum for erfaringsutveksling og gjensidig kompetanseheving for ledere, ressurspersoner og andre ansatte i kommuner som deltar.
 
Foto: GettyimagesI vår har USHT Innlandet (Oppland og Hedmark), i samarbeid med Engerdal, Grue, Løten, Ringsaker, Stange, Sør-Odal, Åmot, Hamar, Rendalen, Stasforvalter og KS, jobbet med et utvidet mandat hvor målet er at alle kommunene i Innlandet blir med i nettverket for å styrke lokalt etikkarbeid.

Mål
Målet er å bidra til kvalitetsforbedring i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg vil Etikknettverket bidra til at det opprettes regionale etikk-komitéer innen kommunale helse og omsorgstjenester i Innlandet.

Månedlige webinar
Etikknettverk Innlandet har arrangert månedlige webinar med etisk refleksjon hvor det har blitt øvd på 6-trinnsmodell for etikkrefleksjon, som er en nyttig systematisk refleksjonsmodell. Tema for refleksjonene har vært aktuelle dilemmaer fra praksis i helsetjenesten, og flere faggrupper fra mange kommuner har deltatt. 

Nytt kurs
Til høsten tilbyr Etikknettverket Innlandet kurs i metoder og verktøy for etisk refleksjon for etikkveiledere /ressurspersoner i tillegg til å arrangere en spennende fagdag. 

 
Etikknettverkets digitale refleksjon kan brukes til å få drøftet en utfordrende sak man opplever å stå i og det er bare til å ta kontakt og melde sin sak! 

Ønsker din kommune å delta i Etikknettverket, kontakt Åsa Serholt Jensen, 
Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no, tlf 
482 07 027

Velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Mange kommuner er med
Ca. 340 kommuner er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.
 
Å sikre bærekraftige tjenester framover, krever nye arbeidsmetoder der breddekompetanse, tverrfaglig teamarbeid, koordinering og bruk av velferdsteknologi blir viktig.
 
Mål
Det nasjonale velferds­teknologi­programmet har som mål å bidra til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftige helsetjenester i kommunene. Digital hjemmeoppfølging og samhandling på tvers av fagfelt og forvaltningsnivåer står høyt på dagsordenen i de fleste kommuner, og har ytterligere blitt aktualisert gjennom pandemien.

USHT Innlandet samarbeider med Helseinn om å bistå kommunene med implementering, tjenesteutvikling og kompetansespredning, herunder opplæring i Velferdsteknologiens ABC.

Ønsker din kommune inspirasjon og veiledning innenfor digitalisering av helse- og omsorgssektoren?
Kontakt prosjektleder for Innlandet (Hedmark) Tor Sætrang, tor@helseinn.net.
Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
 
"Sterk og stødig" er et helsefremmende lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre over 65år. Tilbudet består av treningsgrupper hvor målet er å forebygge funksjonssvikt og fall. Treningen bidrar til at denne aldersgruppen kan leve selvstendig med minst mulig hjelpebehov så lenge som mulig.

Drives av frivillige
Gruppene drives av frivillige, med støtte fra fysioterapeuter i kommunen. Tilbudet er etablert i ca 70 kommuner i Norge.
Tilskudd
USHT Innlandet har fått innvilget tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet fra tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)» for å spre «Sterk og stødig». Vi skal i gang med kursing av frivillige og fysioterapeuter for å starte opp grupper (dersom det er mulig med dagens smittesituasjon).

Les mer om tilbudet på sterkogstodig.no.

Ønsker din kommune å delta i satsingen?
Kontakt prosjektleder for Innlandet (Hedmark) Dag Olav Hanstad,  Dag.Olav.H.Hanstad@stange.kommune.no.

Demensplan 2025

Om lag 101 000 personer lever med demens i Norge i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Selv om demens hovedsakelig er knyttet til høy alder, er det ikke en del av den normale aldringen.
 
Hvordan ser det ut i din kommune når det gjelder demens?
Demenskartet er et interaktivt norgeskart som gir prognoser for hvordan antallet mennesker med demens i alle Norges kommuner vil utvikle seg frem til 2050.
Kartet er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse for å gi Helse-Norge et verktøy for planlegging av demenstilbud.

Kartet viser antall personer med demens i dag og frem til 2050, gir et anslag på fremtidig behov for tjenestetilbud i hver enkelt kommune.
 

Webinar 9. juni
Demensnettverk Hedmark arrangerer webinar om https://demenskartet.no kl 11.30. Sverre Bergh, lege og forsker  ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet og ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse presenterer bakgrunnsdata som demenskartet bygger på, og gir eksempler på hvordan kartet kan brukes i kommunal planlegging. 


Send mail til irene.mari.roen@hamar.kommune.no om du ønsker å delta på webinaret.

SHAPE

Forskningsprosjektet SHAPE var i gang med kurs våren 2020 men pga coronaviruset ble det utsatt til våren 2021. Høsten 2021 blir en digital versjon av SHAPE tatt i bruk.

Hvem kan delta?
Kommunen må først beslutte å delta i SHAPE, få tilsendt nødvendig informasjon og deretter rekruttere deltakere til SHAPE-kurs. Personer som kan delta på SHAPE-kurs er personer med demens over 65 år og deres pårørende. Kurset består av ti ukentlige møter. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Pårørende kan også være en venn.

Hvorfor delta?
Personer som har demens ønsker gjerne å vite mer om demens og savner en arena for å møte personer i samme situasjon.  Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. Gjennom SHAPE-prosjektet gis kommunene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommuner som deltar i SHAPE får dekket utgifter til opplæring av kursledere og kursmateriell til kursdeltakerne samt drift av kurs i prosjektperioden.

Vi rekrutterer kommuner til deltagelse i SHAPE - https://shapeproject.eu/bli-med/
Send mail til irene.mari.roen@hamar.kommune.no om du ønsker mer informasjon. 
Annet aktuelt
Foto: Lars M. Bøe
Ny forskningsartikkel blant 60 pasienter i sen palliativ fase som bor hjemme peker på utfordringer i omsorgen på særlig tre områder: Tjenestekontinuitet, symptomlindring og informasjon om prognose.

De ble spurt om viktigheten av trygghet med tjenesten sammenlignet med hvor trygge pasientene var med tjenesten de faktisk fikk.

Du kan lese mer om dette
her.
Fagdag om tjenester til personer med utviklingshemming
Planlagt fagdag for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming som var planlagt 4.mai ble utsatt. Ny dato vil bli i høst og annonseres så fort denne er klar. Tema for fagdagen vil bli den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".


For øvrig er det mulighet til faglig påfyll ved å gå inn i kurskalenderen på nettsiden til NAKU.
E-post E-post
facebook.com/ushthedmark facebook.com/ushthedmark
hamar.kommune.no/utviklingssenter hamar.kommune.no/utviklingssenter
utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark
USHT Innlandet (Hedmark) USHT Innlandet (Hedmark)
Du står på vår liste over kontaktpersoner og mottar derfor dette nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss kan du velge stopp å sende meg nyhetsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp