Copy
Nyhetsbrev

Vil du abonnere? Klikk her
Nr 2, april 2022

Jeg velger meg april…. fordi da er rapporteringer for 2021 og søknader for 2022 i unnagjort!

De nasjonale satsingsområder for USHT i 2022 er:
 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Trygghetsstandard i sykehjem - nytt satsningsområde
 • Demensplan 2025Foto: AdobeStock
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Velferdsteknologi og digitale løsninger
Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med alle våre
samarbeidspartnere og ønsker dere alle en riktig god påske! 
NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I 2022

Leve hele livet

Regionalt støtteapparat inviterer til dialogmøter med kontaktpersonene i kommunene i Innlandet i vår. Hovedtema for møtene er tverrsektorielt arbeid.

Dialogmøtene gjennomføres i hele fylket, og alle kontaktene har fått invitasjon:
26.april: Fagernes og Gjøvik
29.april: Hamar og Elverum
2.mai: Kongsvinger
1.juni: Tynset
2.juni: Otta og Øyer

 
Webinarer
Det arrangeres webinarer våren 2022 og invitasjon sendes ut til kommunekontaktene i Innlandet:
12. mai.2022 kl. 11.30-12.30: Tema innovativ bemanningsledelse - rusta for framtida


Annet nyttig materiell
Usht.no - temaside om reformen Leve hele livet på den nasjonale siden for utviklingssentre.
Ressursportal.no - her finnes flere nyttige ressurser, bl.a. for analyse og planlegging med reformarbeidet i kommunen.


Kontakt: Irene Røen

Velferdsteknologi

Vi står midt oppe i implementering av velferdsteknologi i bred skala. Dette berører mange, og treffer kommunene på tvers av ulike virksomhetsområder. For å skape en felles forståelse om hva dette er og hva det innebærer, er det viktig å etablere et felles begrepsapparat og "samsyn" i hele organisasjonen.
 
Lynkurs i velferdsteknologi
USHT bidrar til å gjennomføre Velferdsteknologiens ABC. ABC'en er nå tilgjengelig også som e-læringskurs. I samarbeid med Helseinn har vi lansert «Lynkurs i velferdsteknologi». Kurset er på 3 timer og berører samtlige temaer i Velferdsteknologiens ABC. Målet er å etablere en felles forståelse på tvers av organisasjonen. Den komprimerte formen gjør det enklere å få med både ledere og ansatte. 

For at alle det er aktuelt for skal få mulighet til å delta, kan vi tilpasse gjennomføringen i flere sesjoner. Mange kommuner fikk på denne måten samtlige ansatte i helse- og omsorgssektoren gjennom kurset i 2021- i tillegg til ledere, mellomledere, representanter for IKT og annet nøkkelpersonell. 
 
For påfyll/oppfriskning av kompetanse på digitalisering og VFT: Ta gjerne kontakt med Tor Sætrang - så finner vi et opplegg som passer i din kommune.

Bli med på Mitt livs ABC-opplæring høsten 2022
 
Høsten 2022 er alle kommuner i Hedmark velkommen til å melde på nye grupper på Mitt livs ABC-opplæringen. 

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Opplæringen er todelt, hvor man først melder seg på Mitt livs ABC perm 1 før man kan gå videre til Mitt livs ABC perm 2. Hver perm tar ca 1 år å gjennomføre. Nytt i år er at vi også vil tilby en ny perm som heter ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming.
 
Kontakt: Ina Øyan
Trygghetsstandard i sykehjem Foto: ressursportal.no
 
Dette er et verktøy som skal støtte sykehjemslederne i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Verktøyet kan også være nyttig for ledere som jobber i andre enheter som i hjemmetjenesten eller bofellesskap. Trygghetsstandarden er et nytt innsatsområde for USHT i 2022.
 
Verktøyet består av seks temaer: Ledelse, struktur og prosess, innovasjon og teknologi, kompetanse, personsentrert omsorg og tjenesteyting.
Hvert tema har en introduksjon, utdypende tekst og lenker til relevant fagstoff.
 
Du finner trygghetsstandarden på ressursportal.no

Kontakt: Bente Ødegård Kjøs eller Irene Røen
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

USHT veileder ledere og øvrige ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste i prosesser og metoder som understøtter systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Prioriterte satsingsområder i 2022 er:
 • Klinisk observasjonskompetanse
 • Legemiddelbruk og -håndtering
 • Pasientsikkerhetskultur
Webinarer
I vår arrangerer USHT Innlandet fire webinarer, alle dager kl. 12.00 – 12.45:
3. mai: Systematisk forbedringsarbeid i klinisk praksis
19. mai: Pasientsikkerhetskultur
2. juni: Tilrettelegging for riktig legemiddelbruk
9. juni: Om KlinObsKommune, tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand og proACT instruktørkurs


I trygge hender
Helsedirektoratet gjør nå endringer på I trygge hender 24/7 sine innsatsområder. Tiltakspakkene erstattes med aktuelle normerende retningslinjer, veiledere eller faglige råd. I 2022 kommer Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Revidert Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring kom ut i mars.

Her kan du se Helsedirektoratets opptak av lanseringen av den nye retningslinjen.
 
Om din kommune/ditt arbeidssted ønsker å starte opp med forbedringsarbeid innen et av innsatsområdene innenfor I trygge hender 24/7, ta gjerne kontakt med oss for veiledning og råd.


Kontakt: Bente Ødegård Kjøs.


ProACT
I mars har vi hatt fokus på klinisk observasjonskompetanse.
ProACT-instruktører fra kommuner i Innlandet var samlet på NTNU på Gjøvik 10. mars. Fokus for dagen var rollen som instruktør, simulering og erfaringsdeling. 

23. og 24. mars var 34 dyktige sykepleiere fra ulike kommuner i Innlandet på ProACT-instruktørkurs. Sykepleierne fikk teoretisk og praktisk kompetanse i å holde kurs i klinisk observasjonskompetanse på egen arbeidsplass.
 

Planer for høsten 2022
Nettverkssamling for ProACT-instruktører i Innlandet.
ProACT-instruktørkurs:
Informasjon kommer i neste nyhetsbrev.
 
Gode pasientforløp
Fra høsten 2022 planlegges oppstart av læringsnettverk i Gode pasientforløp og pasientsikkerhet. Dette er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet, Helsefellesskapet i Innlandet og USHT Innlandet. Mer informasjon om dette kommer i løpet av våren!

Kontakt: Marita Pedersen Hauge
FAGNETTVERK
Foto: KS
Vinnere av Etikkprisen


Etikknettverket i Innlandet mottok Etikkprisen for 2021, noe som fikk oppmerksomhet i lokal presse.
Tildeling av etikkprisen vil markeres med en festlig feiring sammen med inviterte lokale gjester og andre
interesserte til et faglig spennende program 24. august på Domkirkeodden. 


Etikknettverket
Etikknettverk Innlandet har vokst i året som har gått og 18 kommuner i Innlandet er nå med i samarbeidet der også Statsforvalteren og KS deltar. 
 

Webinar
Etikknettverk Innlandet arrangerer månedlige webinar med etisk refleksjon i 2022. Deltaker-kommunene opplever dette tilbudet som nyttig og en mulighet til å sette fokus på etikk i travle hverdager. Kommunene bringer selv inn etisk utfordrende situasjoner som de står i. Påmelding finner du i KS Læring.

Etikknettverket kan brukes til å få drøftet en utfordrende sak man opplever å stå i og det er bare til å ta kontakt og melde sin sak! 

Her kan du lese mer om etikknettverket i Innlandet.
 
Kontakt:
Åsa Serholt Jensen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark)
Målfrid S. Schiager, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Oppland)
Demensnettverk Innlandet

Nettverket ble etablert i 2021 og bygger videre på erfaringer fra ulike demensnettverk i Hedmark og Oppland. Demensnettverk Innlandet har som mål at alle kommunene i Innlandet etter hvert deltar i nettverket for å bygge kompetanse og dele erfaringer i samarbeid og med støtte fra aktuelle samarbeidspartnere. Du kan lese mer om nettverket på Statsforvalteren sine sider. 
 
Demensnettverket Innlandet arrangerer fagdag digitalt med tema Pårørende 25.mai kl.11.30 – 15.30. 

Kontakt: Irene Røen eller Brita Aaslie-Fjell.
Foto: AdobeStockRessurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg

Målet for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon. De som deltar i nettverket jobber med palliasjon i kommuner og i spesialisthelsetjenesten og samarbeidet reguleres av en samarbeidsavtale.

Ressurssykepleienettverket arrangerer fagdager og basiskurs for de som er med i nettverket. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester deltar i arbeidsgrupper for ressurssykepleiernettverkene i regionen. I år feirer ressurssykepleienettverket i Innlandet 30 års jubileum.
PROSJEKTER


DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning 

Vi har oversatt vurderingsverktøyet DisDAT (Disability Distress Assessment Tool) til norsk.
 
Personer med utviklingshemning utrykker ubehag på svært ulike måter, ofte helt forskjellige fra hvordan personer uten utviklingshemning utrykker seg. Ved å bruk DisDAT kan vi bli mer bevisst på den enkeltes unike uttrykksformer, og bidra til å redusere utfordringer med å fange opp hvordan de faktisk har det. Les mer og last ned skjemaet på Aldring og helse sine nettsider
 
Kontakt: Rikke Torgersen
Foto: GettyImages
Forhåndssamtaler; kompetanse om- og implementering i kommuner i Innlandet

Alle pasienter bør få mulighet til å delta i beslutninger som handler om deres eget liv. Planlegging av framtiden kan øke mulighetene for at den enkeltes ønsker og behov innfris og at både hverdagen og slutten av livet oppleves tryggere. Gjennom å tilby forhåndssamtaler kan helsepersonell ivareta pasienters medbestemmelsesrett. Forhåndssamtaler kan også bidra til at pårørende blir inkludert og opplever seg ivaretatt.

Prosjektet
I 2021 startet vi prosjektet som skal gi helsepersonell styrket kompetanse i forhåndssamtaler. Kommunene som deltar får støtte til lokal implementering. Deltakerkommunene er per dags dato Løten, Sør-Odal, Alvdal og Hamar kommune. Flere kommuner innlemmes i 2022. Prosjektleder er Åsa S. Jensen og veileder er Reidun Hov. Prosjektet pågår mellom 2021-2024.

Hvis din kommune vil være med, kontakt Åsa Serholt Jensen.
Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
 
"Sterk og stødig" er et helsefremmende lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre over 65år. Tilbudet består av treningsgrupper hvor målet er å forebygge funksjonssvikt og fall. Treningen bidrar til at denne aldersgruppen kan leve selvstendig med minst mulig hjelpebehov så lenge som mulig. Gruppene drives av frivillige, med støtte fra fysioterapeuter i kommunen. 

USHT Innlandet har fått innvilget tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet fra tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)» for å spre «Sterk og stødig». Vi skal i gang med kursing av frivillige og fysioterapeuter for å starte opp grupper (dersom det er mulig med dagens smittesituasjon).

Les mer om tilbudet på sterkogstodig.no.

Ønsker din kommune å delta i satsingen?
Kontakt prosjektleder for Innlandet (Hedmark) Dag Olav Hanstad.

Tilbud om «Pårørendepause» - frivillige avlaster pårørende med store omsorgsoppgaver

 
Pårørende er en nødvendig ressurs, men er ofte slitne og kan utsettes for helseproblemer. Mulighet for avlastning kan ha avgjørende betydning for å holde ut i pårørenderollen. I perioden 2016-2018 gjennomførte USHT Innlandet (Hedmark) et prosjekt der frivillige avlastet pårørende. Det ble utviklet en modell som er beskrevet i Håndbok «Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver»  og er trukket frem i Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (s. 51).

Nå videreutvikles modellen gjennom et nytt prosjekt. En del av prosjektet er «Pårørendepause». Dette er et lavterskeltilbud som gis av en frivillig etter gjennomført kurs. Den frivillige er sammen med den som er syk i tilpassede aktiviteter, for eksempel gå turer, samtale, lese, praktiske oppgaver eller bare være tilstede. Fire kommuner deltar i tillegg til Hamar: Stange, Åsnes, Våler, Grue.
  
Vil du bli frivillig?
Vi søker voksne frivillige som vil bidra til å gi pårørende et pusterom. Kurs for frivillige starter fortløpende opp utover våren i deltagende kommuner. Kontaktinformasjon (se under).
  
Har du behov for «Pårørendepause»?
Er du pårørende eller kjenner du til pårørende som kan ha behov for et pusterom så kan du ta kontakt med den personen som er oppgitt under i din kommune.


Grue:    Beathe Johansen  Tlf 476 24 239    
Hamar:  Anne Brendjord  Tlf 909 80 615    
Stange: Silje Gillund  Tlf 481 23 077    
Våler:    Torunn Syversen  Tlf 976 70 915    
Åsnes:  Mona Skara  Tlf 408 82 165    

Spørsmål om prosjektet? Kontakt Christiane Nielsen, tlf 402 81 161
Rett tiltak til rett tid! 

Prosjektet startet i januar 2022 og er i tråd med innsatsområdene i Demensplan 2025. Målet er at pasient/bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på alvor, at de opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene de mottar. I dette arbeidet skal metodene tjenestedesign, læringsnettverk og prosessveiledning benyttes, i tillegg til bruker, medarbeider- og pårørendeundersøkelse.

Workshop gjennomført
24.februar ble det gjennomført en digital workshop med ressurskommunene Østre Toten, Hamar, Stange, Løten, Gran og Os, Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og Senter for Omsorgsforskning.
 
Utgangspunktet for arbeidet var målene for tilskuddsordningen som finansierer prosjektet og det ble bedt om med innspill til:
 • Hvordan kan vi bidra til at personer med mistanke om demens fanges opp og får en diagnose?
 • Hvordan kan vi jevnlig vurdere behov gjennom hele demensforløpet og tilby systematisk oppfølging med tilbud om rett tiltak eller tjeneste til rett tid?
Resultatene fra workshopen skal bearbeides og danner grunnlaget for arbeidet videre i prosjektet "Rett tiltak til rett tid".

Kontakt:  Brita Aaslie-Fjell eller Irene Røen
AKTUELLE FORSKNINGSPROSJEKTER

eSHAPE

eSHAPE – er et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker om en nettbasert brukerskole  bidrar til bedre helse og mestring for personer med demens tidlig i sykdommen.
  
Nettbasert kurs
eSHAPE gjennomføres som nettbaserte kurs hvor deltageren sitter hjemme i sin egen stue og blir oppringt av kursleder. Nettbrettet som brukes i kurset utleveres når SHAPE- kurset starter. Kurset går over 10 uker med nettbaserte samlinger à 2 timer.

Hva må kommunene gjøre
Kommunene forplikter seg til å ha en kontaktperson som rekrutterer deltakere i tett samarbeid med prosjektkoordinator.  
 
Prosjektet er forskning som vil gi kunnskap om tiltak som kan gi hjelp til å mestre hverdagen for personer som har fått en demensdiagnose.

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus (SESAM) samarbeider med Nasjonalt kompetansetjeneste for Aldring og helse om den norske delen av forskningsprosjektet.

Les mer om prosjektet her.
 
Hvis dette noe som du/din kommune har lyst til å være med på, kontakt Irene Røen.

Palliativ behandling og omsorg under Covid-19 pandemien


Studien er et Norsk-Svensk forskningsprosjekt med to delstudier som undersøker helsepersonells perspektiver på kvalitet ved palliativ omsorg og behandling (delstudie 1), arbeidsmiljø, tiltro til egen arbeidsevne, samvittighetsstress og egen helse (delstudie 2) under Covid-19 pandemien.
 
Høgskolen i Innlandet er ansvarlig for prosjektet i Norge og Universitet i Karlstad er ansvarlig for prosjektet i Sverige. USHT Innlandet (Hedmark) er samarbeidspart.
Datasamlingen gjennom spørreskjemaer og intervjuer er avsluttet. Analyser av data pågår.
 
Vil du vite mer om prosjektet kan du kontakte prosjektansvarlig Tuva Sandsdalen tlf. + 47 62 43 02 26 eller Reidun Hov tlf. +4793245422

ForskningsartikkelFoto: Gunn Kristin Broen Larsen

Viktig artikkel om hva pasienter ønsker seg av hjemmetjenester for å kunne dø hjemme blir i de nærmeste dagene tilgjengelig på BMC Palliative Care .

Forfattere: Nysæter T., Olsson C., Sandsdalen T., Wilde-Larsson B., Hov R., Larsson M. (2022) "Preferences for home care to enable home death among adult patients with cancer in late palliative phase - a grounded theory study". BMC Palliative Care.
ANNET AKTUELT

Fagdag 9. juni - tjenester til personer med utviklingshemming

9. juni er «hva er viktig for deg?-dagen» i 2022 og denne dagen arrangerer vi vår andre fagdag om nasjonal veileder «gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

Mer informasjon kommer, men sett inn datoen i kalenderen din allerede nå.

Kontakt: Rikke Torgersen og  Ina Øyan.
Veileder for engasjerte seniorer
 
Senteret for et aldersvennlig Norge har laget en nyttig veileder. Ta en titt!
E-post E-post
facebook.com/ushthedmark facebook.com/ushthedmark
hamar.kommune.no/utviklingssenter hamar.kommune.no/utviklingssenter
utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark
USHT Innlandet (Hedmark) USHT Innlandet (Hedmark)
Du står på vår liste over kontaktpersoner og mottar derfor dette nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss kan du velge stopp å sende meg nyhetsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp