Copy
View this email in your browser
Stichting LevenseindeCounseling 
nieuwsbrief 4 [ januari 2017 ] 
Beste lezer,
Stichting LevenseindeCounseling wenst u een gezond, vreugdevol en voorspoedig 2017.
In deze nieuwsbrief blikken we allereerst terug op het afgelopen jaar. Daarnaast kunt u lezen over onze positie in het 'voltooid leven' debat en wordt er stilgestaan bij de counselingpraktijk. Tevens zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met levenseindecounseling en zelfeuthanasie en doen daartoe een oproep.
Veel leesplezier!
Inhoud van deze nieuwsbrief:
1 JAAROVERZICHT 2016
2 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 EN BEGROTING 2017 Joke Hogenhout

3 VOLTOOID LEVEN - Kamerbrief Schippers en voorstel Dijkstra Frank Vandendries
4 VOLTOOID LEVEN – Els van Wijngaarden boekbespreking Joke Hogenhout
5 VOLTOOID LEVEN, ZELFEUTHANASIE ÉN WAT DAARNA KOMT Marijke Mulder
6 OVER ERVARINGEN VERHALEN uitnodiging

7 AANKONDIGING VIVA PUBLICATIE Joke Hogenhout
8 THEMA-AVOND OVER ZELFDODING Frank Vandendries
9 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE STICHTING EN DE COUNSELING
JAAROVERZICHT 2016

Met recht kunnen we zeggen dat 2016 het oprichtingsjaar is geweest van de Stichting LevenseindeCounseling. De handtekening onder de oprichtingsakte werd 27 december 2015 gezet, maar dat was een formaliteit. Het grootste deel van de activiteiten, om een echt werkende organisatie op te bouwen met een duidelijk gezicht naar buiten, hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden.
Hoe weten wij dat de Stichting een duidelijk profiel heeft gekregen? Dat mensen er weet van hebben, ermee kunnen communiceren en dat ze gebruik kunnen maken van de dienstverlening. Nu, al deze zaken lopen inmiddels prima. En hoewel we nog steeds fijn slijpen, en daarbij focussen op de maatschappelijke gebeurtenissen, zijn we trots op wat we bereikt hebben in het afgelopen jaar. Het valt nog niet mee hoeveel tijd er in het uitwerken van je gezamenlijke ideeën gaat zitten!

Na de aanvang moesten er de nodige ‘huishoudelijke’ zaken geregeld worden. Te denken valt aan de website (die overigens al in 2015 opgezet is) en het huishoudelijk reglement waarin afspraken staan over hoe om te gaan met de diverse aspecten van het besturen van de Stichting. Er is inmiddels een klachtenreglement. En vooral niet te vergeten een beleidsplan. Al deze documenten op te vragen bij de secretaris.
Na dit toch wat interne proces zijn we (opnieuw) contact gaan leggen met de andere organisaties in het veld van levenseinde begeleiding. Te denken valt aan de NVVE en De Levenseindekliniek. En iedere counselor afzonderlijk heeft zijn eigen netwerkbezigheden weer opgepakt.
Inmiddels hebben we ook weer een aantal trouwe donateurs. Daar zijn we heel blij mee; zij geven ons enige financiële ruimte. En er moet gezegd: we zijn zuinig op de gelden die we mogen ontvangen. We geven het liefst zo min mogelijk geld uit aan vergaderfaciliteiten, maar juist aan dat wat het werk echt mogelijk maakt. Dat blijkt ook wel uit de jaarcijfers. (Zie onder.)  
We horen onder andere van onze donateurs, maar ook uit onze omgeving, dat ons werk van belang is en we ervaren waardering voor de principiële stappen die we gezet hebben. Men weet onze bereikbaarheid te waarderen als ook de mate waarin cliënten gehoord worden met hun persoonlijke verhaal. Dat zijn bemoedigende geluiden waar we blij mee zijn.

Van groot belang is ook te melden dat ons counselingwerk ook doorgegaan is. Natuurlijk zijn er minder aanvragen geweest voor een counselinggesprek dan we gewend zijn. Men moet ons nog beter kunnen vinden. Daar werken we dan ook hard aan. Gelukkig weten de cliënten die er al waren wel de weg naar ons.
En juist in het belang van huidige en toekomstige cliënten blijven we onze schouders zetten onder een aantal speerpunten voor het komende jaar:
  • het bestendigen en uitbouwen van kwaliteit en professionaliteit van de counseling,
  • het uitbouwen van de naamsbekendheid,
  • het verwerven van gelden
Over deze onderwerpen zullen we u in 2017 op de hoogte blijven houden via onze nieuwsbrieven.
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 EN BEGROTING 2017
Joke Hogenhout, penningmeester
 
In onderstaand overzicht is het financiële resultaat weergegeven van de Stichting Levenseindecounseling betreffende het boekjaar 2016. De cijfers zijn een indicatie ter verbetering van de leesbaarheid.Uit deze cijfers blijkt dat we, aan de inkomstenkant, een zeer positief resultaat geboekt hebben. Het bedrag aan donaties is meer dan begroot. Daarnaast is er sprake geweest van een ruimhartig legaat dat aan ons verstrekt is. Daardoor hebben we een zeer tot tevredenheid stemmende reserve opgebouwd.
Dat komt onder andere ook doordat we de uitgaven heel goed in de hand hebben gehouden. De voornaamste uitgavenpost is dat van het bestuur. Dat is te verklaren doordat in dit oprichtingsjaar het bestuur zeer intensief bij elkaar geweest is. Dat levert kosten met zich mee voor vervoer en consumpties. De verwachting is dat dit het komende jaar aanzienlijk minder zal zijn.
Ook opvallend is dat de counselors geen kosten opgevoerd hebben. Deels komt dit doordat hun bijeenkomsten na de bestuursvergaderingen gehouden zijn. Bovendien zijn niet alle reiskosten die gemaakt zijn ook gedeclareerd geworden.
De kosten voor de website zijn voornamelijk al in 2015 gemaakt en niet in dit jaar verder opgevoerd, vandaar onder andere de 0 post.

Al met al geeft dit overzicht weer dat er voor 2017 sprake is van een zeer gezonde financiële start. Met dezelfde behoudende manier van omgaan met kosten zal het komende jaar dus ook financieel gezond kunnen verlopen. Ter verduidelijking is daarvoor een begroting 2017 opgenomen.

 

VOLTOOID LEVEN
Frank Vandendries

“It is only in death that our life is completed and comes to its culmination. Until death we are incomplete and have potential.”
Emmy van Deurzen, 2009


KAMERBRIEF
Stichting LevenseindeCounseling volgt met aandacht, maar ook met zorg, de maatschappelijke discussie die voort is gekomen uit de publicatie van de Kamerbrief van het huidige kabinet namens Minister Schippers, om wettelijke mogelijkheden te creëren om mensen met een vermeend voltooid leven uit het leven te helpen. In december van het afgelopen jaar werd de discussie nog eens extra gestimuleerd met een initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66): inhoudelijk lijkt dat voorstel sterk op de voorzet van Schippers maar Dijkstra geeft al wel een leeftijdsgrens aan, 75 jaar en ouder.

Het begrippenpaar ‘voltooid leven’ krijgt niet van iedereen eenzelfde inhoudelijk waardering. De ambivalentie en de ambiguïteit die daardoor ontstaan maken het debat onoverzichtelijk en zorgen voor verwarring. Waar de een wenst te begrenzen, vraagt de ander juist om veel ruimte.
LEES VERDER
VOLTOOID LEVEN – OVER LEVEN EN WILLEN STERVEN
Els van Wijngaarden – boekbespreking

Joke Hogenhout

Afgelopen november werd een symposium gehouden over voltooid leven, georganiseerd naar aanleiding van het promoveren van Els van Wijngaarden. Zij heeft een zogenoemd fenomenologisch onderzoek gedaan naar voltooid leven. Daarvoor zijn diepte-interviews afgenomen met 25 ouderen die zich na een oproep, onder andere bij Stichting de Einder (waar wij als counselors toen nog bij betrokken waren) en de NVVE, bij haar hebben gemeld.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is een boek verschenen onder dezelfde titel. Dat boek stond centraal bij het symposium waar ik dus bij aanwezig was. Dat boek kregen we natuurlijk mee naar huis. En al lezende ging ik bij mezelf te rade: wat is voor mij eigenlijk voltooid leven? Hoe ga ik daar als counselor mee om in de begeleiding met cliënten?
LEES VERDER
VOLTOOID LEVEN, ZELFEUTHANASIE ÉN WAT DAARNA KOMT   
Marijke Mulder

De eigen regie bij de mens zelf.
Die daarmee niet een ander belast met zijn keuze om het leven te verlaten.
Het vergt lef om dat te kiezen, dat zelf te organiseren, om  het zelf uit te voeren.
Het is niet niks. Het is evengoed dapper om daar op het laatste moment vanaf te zien, omdat er toch… een kiertje licht is…
Niemand kan bepalen hoe erg iemands lijden is. Een uur, een dag opgewekt, vrolijke kleren dragen, niet huilen, wil nog niet zeggen dat het leven draaglijk is.
Als de kwaliteit voor iemand tot onder het minimum gezakt is, dan kan alleen hij besluiten dat het genoeg is. Daarmee hoeft zijn leven nog niet voltooid te zijn.

 
Gelukkig is het mogelijk zelf maatregelen te nemen voor een humane zelfeuthanasie. Het is weliswaar niet toegestaan om bepaalde dodelijke middelen te bestellen, te vervoeren, en in bezit te hebben. Maar gelukkig komt het heel vaak voor dat het zonder problemen besteld wordt en in eigen bezit komt. De eigen pil, het eigen poeder van Drion. Tot zover kan het geruisloos en goed verlopen. Eigen regie, eigen risico, eigen vrijheid van keuze.
Maar dan…

LEES VERDER
OVER ERVARINGEN VERHALEN
Uitnodiging

De SLC wil cliënten, hun naasten, lezers en geïnteresseerden in het algemeen uitnodigen om op de website persoonlijke ervaringen te publiceren. Het doel is om zo meer aandacht te geven aan en bekendheid over zelfeuthanasie, over het levenseinde in eigen regie.

De persoonlijke verhalen kunnen gaan over de ervaringen van cliënten met de counseling en de impact daarvan. De verhalen kunnen gaan over het voorbereiden van een zelfeuthanasie, of over de organisatie van een methode. Maar ook kunnen naasten vertellen over hun betrokkenheid bij een proces van besluitvorming, of nabestaanden over de ervaringen met justitie na het overlijden.
De verhalen zullen anoniem geplaatst worden tenzij er een goede reden is dat niet te doen. De Stichting zal over een ingediend verhaal communiceren met de schrijver/schrijfster ervan.
Heeft u iets te vertellen en wilt u anderen deelgenoot maken van uw ervaringen, mail dan naar info@levenseindecounseling.com
AANKONDIGING VIVA PUBLICATIE
Joke Hogenhout

Afgelopen jaar heeft een journaliste van de Viva een aantal diepte interviews afgenomen met een cliënte van SLC. Daar waren wij van op de hoogte. Een en ander heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking tussen de journaliste en de cliënte. En daar vloeide weer een aantal zeer persoonlijke leesstukken uit voort die als feuilleton waarschijnlijk medio februari zullen gaan verschijnen in de Viva. 
Aan de werkzaamheden van SLC zal ook aandacht gegeven worden, evenals de begeleiding die ik heb gegeven aan de cliënte. Uiteraard houden wij u op de hoogte via een melding op onze website.
THEMA-AVOND OVER ZELFDODING
Frank Vandendries

Op 18 oktober jl. organiseerde ik in het Tilburgs crematorium, in het AndanteCafé, een avond over zelfdoding en wilsbekwaamheid. De aularuimte was volledig bezet en de aanwezigen stelden vele vragen, informatieve maar zeker ook kritische.

De avond startte met een toelichting mijnerzijds over mijn praktijk. Daarin combineer ik levenseindebegeleiding met levensloop- of existentiële coaching. Ook (of juist!) begeleidingsvragen die ik via de SLC krijg over bijvoorbeeld zelfeuthanasie raken sterk aan levensoriëntering en (verlies van) zin- en betekenisgeving. Ik ging ook in op de vraag of iemand die het eigen leven wil beëindigen wilsbekwaam is en beargumenteerde daartoe de stelling dat iemand wilsbekwaam is totdat het tegendeel is bewezen. Iemand zou dan in staat moeten zijn tot redelijke waardering van zijn belangen ter zake: hij/zij heeft bijvoorbeeld zelf-/ziekte-inzicht, denkt en handelt vanuit waarden die passen bij eigen leven, kan redelijke keuzes maken, alternatieven wegen en overziet de gevolgen van de keuze naar zichzelf en naar anderen.

De tweede spreker was een vrouw die vertelde over haar twintig jaar lang bijstaan, als vertrouwenspersoon, van een jonge vrouw met meerdere psychische en fysieke problemen. Deze jonge vrouw koos uiteindelijk in relatieve openheid voor zelfeuthanasie na eerst getracht te hebben gehoor te vinden bij haar behandelaars.
De laatste spreekster was een psychiater verbonden aan een algemeen ziekenhuis. Zij vertelde over haar visie op wilsbekwaamheid en suïcidaliteit en hoe zij daar in haar beroepspraktijk mee omging; denk hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van zorgvuldige besluiten bij crisisopnamen en de omgang met vragen over euthanasie.

Op zondag 11 juni a.s. organiseer ik een nieuwe bijeenkomst in het Tilburgs crematorium. Informatie daarover volgt later.

 
DONATIE
De Stichting LevenseindeCounseling (SLC) is voor de activiteiten die de levenseindecounseling ondersteunen afhankelijk van bedragen die de counselors zelf inbrengen en van donaties door degenen die de werkzaamheden van de counseling willen ondersteunen.
Vindt u het bestaan van de SLC van belang en wilt u de levenseindecounseling steunen, dan kunt u een bedrag storten op 
- rekeningnummer NL85 INGB 0007 2674 76
- voor betalingen vanuit het buitenland dient u de volgende code te vermelden (BIC): INGBNL2A

Vermeldt u bij de storting uw adres en/of mailadres zodat we u kunnen bedanken?

WEBSITE
Op de website www.levenseindecounseling.com wordt u geïnformeerd over de werkwijze, over zorgvuldigheid, over uitgangspunten en verwachtingen die samenhangen met de begeleiding. Op de site vindt u ook informatie over de stichting, over de wijze van doneren en natuurlijk de agenda waarin counselorsactiviteiten worden vermeld.
 
BEGELEIDING
Op dit moment van schrijven wordt de begeleiding geboden door de counselors Marijke Mulder (06 27353735), Joke Hogenhout (06 22847071) en Frank Vandendries (06 51087818 / 013 7850033).
Overige gegevens om met een counselor in contact te treden vindt u hier:
www.levenseindecounseling.com/counselors.html

Op verzoek kunnen counselors onder meer presentaties en gastcolleges over de begeleiding verzorgen. Indien daar interesse voor is, stuur een mail naar info@levenseindecounseling.com voor meer informatie.

TOT SLOT
Graag vernemen wij wat u van deze nieuwsbrief vindt. Uw bevindingen en ideeën nemen wij ter harte. 
Ontvangt u de brief ongewenst, dubbel, of wilt u zich uitschrijven: laat het ons weten.

De volgende nieuwsbrief staat gepland voor mei 2017.
Copyright © Stichting LevenseindeCounseling, Alle rechten voorbehouden. 

Ons mailadres is:
info@levenseindecounseling.com 

Wilt u wijzigen hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aangeven of u kunt zich voor de nieuwsbrief afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp