Copy
Välkomna till näringslivet i Mark och Nyhetsbrev november 2017!

Näringslivskontorets nyhetsbrev november!

Hej företagare i Marks kommun! Hösten har inletts med många aktiviteter med positiv innebörd för näringslivet i kommunen. Vi ser nyhetsbrevet som en viktig kanal för informationsspridning till er. I detta nyhetsbrev kan vi rapportera om det senaste näringslivsrådet, om att kommunen har skickat in ett yttrande på Västra Götalandsregionens förslag till ny infrastrukturplan 2018-2029, om 2017 års resultat i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking och mycket mer!

Om ni har synpunkter och idéer på hur vi kan utveckla nyhetsbrevet så att det blir än mer intressant för er att ta del av, tar vi tacksamt emot sådana inspel! Näringslivskontoret önskar hela kommunens näringsliv en lyckosam och intressant höst!
Kommun och näringsliv jobbar tillsammans för  bättre infrastruktur i Mark
Västra Götalandsregionen har sammanställt förslag till ny infrastrukturplan för hela regionen. Den grundas i de inspel som skickats från kommuner och kommunalförbund runt om i regionen. Revideringen av den regionala transportinfrastrukturplanen som startade 2016 pågår nu och fram till den 31 januari 2018, då planförslaget ska levereras till regeringskansliet. Fram till den 6 oktober fanns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala planförslaget. Marks kommun har lämnat in ett eget yttrande på planförslaget och inför det har man inhämtat synpunkter från en grupp i näringslivet. Arbetsmetoden har varit mycket givande och vi från näringslivskontoret upplever att det är viktigt att ha en tät dialog med näringslivet för att fånga upp synpunkter i infrastrukturfrågan för att därigenom stärka och bredda kommunens argumentation för infrastrukturella satsningar i kommunen.

Näringslivet genom Företagarna i Mark, Markföretagarnas Intresseförening och LRF i Mark har dessutom gemensamt yttrat sig med anledning av den regionala infrastrukturplan som arbetats fram för Västra Götaland.
Vi vill besöka ert företag!

Näringslivskontoret i Marks kommun lägger stor vikt vid att besöka företag i kommunen. Företagsbesöken är en viktig del i det samarbete som näringslivskontoret vill etablera, vårda och upprätthålla med företag i kommunen. Målet med besöken är också att få ökad förståelse för och kunskap om företagens verklighet, verksamhet och villkor.

Näringslivet i Marks kommun är diversifierat och för oss är det därför betydelsefullt att träffa så många olika företag som möjligt, stora som små och i olika branscher.

Vill du att vi ska besöka ert företag?
Kontakta: Camilla Olsson camilla.olsson@mark.se eller Simon Jacobsson simon.jacobsson@mark.se

 
Näringslivskontoret och kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson träffade Hans och Catharina Johansson på Kvarnen i Hyssna i mitten av september. Näringslivskontorets vilja att träffa företag inom alla näringar i hela kommunen är stark.
Marks kommun peggar upp för näringslivet! Skylten står i anslutning till entrén till Marks Golfklubb och restaurang. Näringslivskontorets verksamhet ska av näringslivet precis uppfattas så - vi ska pegga upp och underlätta för er. Boka in ett företagsbesök med oss så kan vi förstå varandras och vår gemensamma verklighet.
Företagsbesök den senaste månaden

Den senaste månaden har näringslivskontoret besökt:
 • Min Affärs TV
 • Dazibao
 • Marks Golfrestaurang
 • Trivab
 • Verksamhetsfokus Sverige AB
 • Lydde Gård
 • Evas Ullkläder
 • Markslöjd
 • Elektronikproduktion i Kinna

Vill du att vi ska besöka ert företag?
Kontakta: Camilla Olsson camilla.olsson@mark.se eller Simon Jacobsson simon.jacobsson@mark.se

Välkomstbrev till nya företag i kommunen

I början av oktober månad skickade näringslivskontoret välkomstbrev till 155 nyregistrerade företag i kommunen per post i vilket vi hälsar dem välkomna till kommunen och informerar om näringslivskontoret och hur vi kan vara dem behjälpliga.

Med jämna mellanrum kommer vi framöver att fortsätta att skicka välkomstbrev till nyregistrerade företag i kommunen. Det känns betydelsefullt att välkomna nya företag till kommunen och nå ut med information om att Marks kommun har ett näringslivskontor som finns till för alla företag i kommunen.
Mats Lilienberg har landat i ledarstolen
Med en tro på gruppens styrka samt en lust att utvecklas och lämna positiva avtryck runtom i samhället gör att arbetet som kommunchef känns otroligt spännande. Mats har tidigare erfarenheter från breda och stora uppdrag – som IT-direktör för länsstyrelserna i landet och uppbyggnaden av denna nationella organisation, som IT-chef för Västtrafik, med uppbyggnaden av nya innovativa och mobila lösningar inom kollektivtrafiken.

- Jag tycker om att jobba med utveckling och med människor. Dessutom är det fint att få jobba med samhällsnytta, att utveckla olika verksamheter för att ge nytta både för individen och samhället.

De många olika verksamheterna stimulerar naturligtvis och Marks anrika textilhistoria är förstås bekant för den 54-årige Öjersjöbon, liksom det starka lokala näringslivet. Att det även är en vacker kommun är bekant efter att han upplevt Mark från cykelsadeln.

Mats presenterade sig för näringslivsrådet i samband med rådets möte den 22 september. Då berättade Mats att han brinner för helhetstanken i de investeringar som kommunen står inför. Han menade vidare att det, ur det perspektivet, är viktigt att löpande ha ett bra samarbete och en tät dialog med näringslivet. Mats vill nå ut och besöka företag i kommunen.
Svag förbättring av företagsklimatet i Mark
Mark klättrar i årets ranking av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet medan de flesta av Sjuhärads övriga kommuner tappar. Mark förbättrar sin placering med fyra platser bland landets kommuner – från 229:e plats till 225 bland landets 290 kommuner.

- Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi hade hoppats på ett större kliv eftersom vi legat långt ned på listan plus att vi gjort satsningar på ett näringslivskontor och inrättandet av ett näringslivsråd, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M).

 
Det finns ändå positiva bitar. De tillfrågade företagen anser att såväl förtroendevaldas som de kommunala tjänstemännens attityder har förbättrats.
Även kommunens service, tele- och IT-nätet och tillgången på kompetens får bättre betyg.
Däremot tappar punkter som allmänhetens och medias attityder till företagande liksom vägnät, tåg och flyg samt företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet.
Bland Sjuhärads kommuner klättrade Mark och Svenljunga i årets ranking.

- Ett gott företagsklimat är viktigt för kommunen att sträva mot, det ger ett stort mervärde för både kommuninvånare och företag, säger Tomas Johansson.
Näringslivsrådet
Näringslivsrådet sammanträdde den 22 september i Kommunhuset.
 
Följande punkter behandlades på Näringslivsrådet:
 • Åtgärder som behöver lyftas fram i kommunens verksamhet under budgetperioden
 • Kommunchef, Mats Lilienberg presenterar sig
 • Centrumutveckling
 • Infrastruktur
 • Besökskarta och informationstavlor
 • Utvärdering av näringslivsrådets första år
Näringslivsrådet...
 • ... består av 10 ledamöter varav två ledamöter från kommunen och åtta ledamöter som representerar näringslivet.
 • ... representeras av fem representanter från näringslivet, såväl lokalt som regionalt, samt fyra adjungerade där LRF, Företagarna i Mark, Markföretagens intresseförening samt Handel i Mark har en plats vardera.
 • ... är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. 
 • ... är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll.
Turismens dag

Onsdagen den 27 september firade Turistorganisationerna i Boråsregionen Turismens dag med ett frukostseminarium på Sinnenas Hus i Borås. Där uppmärksammades också vinnaren av utmärkelsen Årets Turismprofil - Sebastian Andersson.
Mia Landin, Borås TME välkomnade oss och berättade om organisationen. Mia uttryckte kärnfullt vad Borås TME jobbar aktivt för; ”Vi vill tillföra näringen besökare”. Helena Haglund, tillförordnad turistchef i Ulricehamn, berättade om det regionala samarbetet i turismfrågor och det gemensamma projektet InfoPoint. En av många fördelar med InfoPoints är att man når besökarna där de naturligt är och rör sig.

Maria Brydin och Emmy Hultberg berättar om projektet ”Cykla och Vandra i Sjuhärad”. Projektet startade 2015 och är nu, 2017, inne på det tredje och sista året. Syftet med Cykla och vandra i Sjuhärad är att lyfta cykel- och vandringsturismen i Sjuhärad. Inom projektets ramar arrangeras aktiviteter, evenemang, man jobbar med produktutveckling och kvalitetssäkring av vandrings- och cykelleder.
Sebastian Andersson på Uport Musikweekend utsågs som vinnare av Årets Turismprofil, ett pris som presenteras av turistorganisationerna i Boråsregionen, Borås Tidning och Ulricehamns tidning. Priset går till en person, företag, organisation eller förening som genom sin gärning utvecklat turismen/besöksnäringen i Boråsregionen.

Jens Lind, för allmänheten känd som sportjournalist och ”dokumentär- och reportageskapare” berättade om oförglömliga ögonblick och möten under sin karriär. Med passion som drivkraft menar Jens att man vågar gå sin egen väg.

Anna Lilja och Erik Johnson, Borås TME, Borås Convention Bureau, berättar om verksamheten och det kongresshus som nu byggs i Borås och som ska invigas i oktober 2018.
Nya lokaler – närmre er!
Näringslivskontoret i Marks kommun har flyttat till nya och mer tillgängliga lokaler. Nu huserar vi i kontor i direkt anslutning till kommunhusets huvudentré.

”Vårt nya kontor känns helt rätt för verksamheten. Vi vill att ni företagare i kommunen ska känna att våra dörrar alltid står öppna för er. Om ni har vägarna förbi kommunhuset får ni mer än gärna kika in till oss"
Befolkningen ökar

Marks kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling, under andra kvartalet 2017 ökade befolkningen med 67 personer. Den 30 juni 2017 uppgick befolkningen i kommunen till i  34 410 invånare enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

Made in Mark

Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun. Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på. Företag ska vilja flytta hit tack vare de goda förutsättningarna och det positiva näringsklimatet. Det ska vara lätt att rekrytera kompetent personal och arbetsmarknaden ska vara attraktiv. 

Näringar
Näringslivet i kommunen kännetecknas av mångfald gällande såväl företagens storlek som inriktning. Här finns allt från stora företag/koncerner till ett stort antal en- och fåmansföretag. Kommunen präglas av en väl utvecklad entreprenörsanda. Många av de textila företagen härstammar från knalletraditionen och arbetar idag på en global marknad med högteknologiska textiler och design. 

Ladda ner Marks attraktivitetsplan

Dags för något nytt?


När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du i de allra flesta fall lämna in en bygglovsansökan. Det gäller både näringsidkare och privatpersoner. Nedan finner du relevant information om hur du enklast går tillväga och vilka regler som gäller för bygglov.


Behöver du bygglov

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver ett bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov. Läs mer om Marks kommuns regler kring bygglov.

Bygglovsguiden

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra.

Om du skapar ett konto kan du också fylla i din ansökningsblankett i Bygglovsguiden med stöd av interaktiva hjälpfunktioner. När du är klar skriver du ut blanketten och skickar den till oss tillsammans med övriga handlingar.  Bygglovsguiden hittar du härHar du några frågor eller vill lämna synpunkter till Näringslivskontoret:
naringslivskontoret@mark.se
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Marks kommun · Boråsvägen 40 · Kinna 511 54 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp