Copy

Nieuwsbrief November 2018

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de begroting voor 2019 en verder. Ieder jaar behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting voor de komende jaren. Pas nu wordt duidelijk hoe het coalitieakkoord zich vertaald in de uitgaven binnen de verschillende programma's.

Desalniettemin blijft het voor ons op veel onderdelen onduidelijk hoe de gelden zich vertalen in concrete oplossingen voor de vele problemen in onze gemeente.

Op een aantal punten waar de begroting wel concreet is en niet strookt met onze visie en inzichten over waar het naartoe moet proberen we correcties door te voeren door het indienen van moties.

Begrotingsbijdrage

De BPA heeft over de voorliggende begroting een opiniestuk opgesteld. De samenvatting hiervan is te lezen in De Stad Amersfoort en is voorgelezen in de raadszaal.

Begrotingsbijdrage De Stad Amersfoort
Volledige Begrotingsbijdrage
Begrotingsbijdrage van de BPA tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2018.

Moties Begroting

De BPA heeft ter correctie op de begroting een vijftal moties ingediend. Lees hierna de volledige tekst en bekijk de video's van de behandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2018.

Gasaansluitingen Blijven Aanleggen
Meer Aandacht voor Sport en Gezondheid
Beperk Overlast Hondenpoep
Afschaffen Hondenbelasting
Stimuleer Innovatie in de Zorg

Wet Aanpak Woonoverlast

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2018 besloten om aan de burgemeester meer bevoegdheden te delegeren om langlopende gevallen van woonoverlast aan te pakken.

Wij vinden het zeer vreemd dat het raadsvoorstel niet rept over de rapportage van deze bevoegdheid. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat wanneer de gemeenteraad een bevoegdheid uit handen geeft, hierover als voorwaarde regelmatig terug gerapporteerd moet worden.

Om dit te corrigeren hebben we een motie ingediend die het helaas niet gehaald heeft.
Motie Wet Aanpak Woonoverlast

Demonisering van de BPA

Op het Twitter account van de fractie is een religie-kritische tweet leuk gevonden. GroenLinks-raadslid Youssef el Messaoudi zag hierin kans om de BPA te demoniseren op Twitter en de media. Vervolgens heeft D66-raadslid Dirk-Joost van Hamersveld zich eveneens laatdunkend over de BPA uitgelaten.

Dergelijk handelen is in strijd met de gedragscode voor raadsleden. Daarom heeft de fractie besloten om een brief aan de burgemeester te sturen met de oproep hier passende maatregelen op te nemen. Tot op heden is dit niet gebeurd.
Artikel uit het AD
Open brief aan de Burgemeester
Behandeling BPA-motie voor Rapportage over Delegatie van Wet Aanpak Woonoverlast aan Burgemeester
GroenLinks gedraagt zich Ondemocratisch

Westelijke Ontsluiting

Het volgende hoofdstuk in deze trieste soap heeft zich voltrokken. Op 6 november 2018 heeft stichting Groen in Amersfoort de gemeenteraad voorzien van nieuwe informatie over de nut en noodzaak van deze weg, maar het mocht niet baten, want onze motie, van dezelfde avond, om de aanleg van de weg op te schorten heeft het niet gehaald.

Inmiddels hebben zich al meer dan 8200 burgers tegen dit plan verenigd in een petitie. Ondersteund u dit initiatief? Teken dan alsnog de petitie als u dit nog niet gedaan heeft.
Petitie tegen de Westelijke Ontsluiting
Kritiek op de Westelijke Ontsluiting
Motie Stoppen met de Westelijke Ontsluiting

Met vriendelijke groet,

De fractie en het partijbestuur van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Delen
Tweet
Stuur door
Ons postadres is:
Burger Partij Amersfoort
3800 BA
Amersfoort, Postbus 1001
Netherlands

Add us to your address book


Ons telefoonnummer is:
033 469 49 09

Wilt u uw emailvoorkeuren wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp