Copy
Nieuwsbrief Editie 15 - Zomer 2021

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #15

Voorwoord voorzitter

De zomer staat voor de deur en we bereiden ons voor op de vakantie-periode maar ook op onze activiteiten in het najaar. Afhankelijk van de nieuwe regels hopen we dan ook in fysieke zin weer van alles te organiseren. Want de afgelopen maanden was het wel behelpen (en niet alleen voor mensen met een gehoorbeperking zoals ik zelf) maar er is toch nog wel veel gebeurd.

De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werpen hun schaduw vooruit en we zetten onze plannen daarvoor uiteen. Ooit van PATS-ers gehoord? Lees  verder. Allemaal op weg naar een echt inclusief Breda in 2030!? De discussie over de Omgevingsvisie bood prima handvaten daarvoor. In het verslag van ons webinar daarover op 15 april een beknopte impressie.

En verder informatie over enkele actuele thema’s zoals de toegankelijke rondvaartboten in de Mark, uitgankelijkheid even belangrijk als toegankelijkheid, informatie over de community Toegankelijke recreatie en over de competitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: wie wordt de “Meest Toegankelijke gemeente van Nederland?”

En als u verstand hebt van PR en Communicatie en belang hecht aan een inclusieve samenleving, dan ligt er een uitdagende vacature op u te wachten: lid van onze kerngroep voor alles wat met interne en externe communicatie te maken heeft.

In september laten we opnieuw van ons horen. Geniet in ieder zolang mogelijk van gezonde en veilige vrije tijd, waar ook ter wereld. Ook de wereld van reizen en verblijven wordt steeds een stapje toegankelijker voor iedereen.


Wilbert Willems,
Voorzitter Platform Breda voor Iedereen,
gastvrij en toegankelijk

Programma najaar 2021: Week van de toegankelijkheid en andere acties

Naast de informatievoorziening middels onze Nieuwsbrieven en via onze website en facebookpagina zullen we ons gaan richten op vier activiteiten:

  1. aandacht aan de week van de toegankelijkheid, van 4 tot 8 oktober. Het thema is 'uit en thuis'.  In Breda gaan we de week wat oprekken want als het mogelijk is starten we met het weekend van 1-3 oktober. Wellicht als de kalender zo uitkomt met een thuiswedstrijd van NAC op vrijdag 1 oktober. In ieder geval is de inclusieve Singelloop van 3 oktober een prachtig toegankelijk evenement dit jaar. Door de weeks wordt niet veel meer op touw gezet, wel in het tweede weekend. Op vrijdag 8 oktober zal de Special KIDS-dag plaatsvinden bij Sprint. Hoogtepunt dit jaar moet de Bredase dag van de Toegankelijkheid worden op ZATERDAG 9 oktober. Op deze dag wordt in het centrum (Haven en Van Coothplein) aan veel mensen duidelijk gemaakt dat de Week er is. Op dit moment worden daar acties voor uitgezet. In ieder geval zal ook de toegankelijke boot in het programma worden opgenomen.
    Wordt vervolgd!
  2. in november staat er weer een themalunch op het programma, met de nadruk op Samen Spelen van mensen/kinderen/ jongeren met en zonder beperkingen;
  3. presentatie van het Manifest voor een Inclusief Breda aan de Bredase politiek en de partijen die zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen 2022;
  4. initiatieven om meer en goed bereikbare toegankelijke toiletten in en rond de binnenstad te realiseren, in samenwerking met ondernemers en horeca.
Hiernaast blijven we ons natuurlijk samen met Breda Gelijk bezig houden met het volgen van de lokale politiek, de toegankelijkheid van winkels en horecabedrijven en de herinrichtings- en (nieuwbouw)projecten zoals de doortrekking van de nieuwe Mark en ’t Zoet. Ook willen we de relaties met en tussen alle partners van het Platform Breda voor Iedereen een nieuwe impuls geven.

PATSers gezocht: gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen daarvoor, met het samenstellen van kandidatenlijsten en het opstellen van een verkiezingsprogramma, zijn begonnen. Niet bij iedereen in het zelfde tempo en ook is nog onduidelijk wie er allemaal mee zullen gaan doen. Om onze stem te laten horen voor een gastvrij en toegankelijk Breda en een vervolg te geven aan de succesvolle campagnes in deze bestuursperiode, hebben we een drie-fasen-strategie voorbereid.

Als eerste hebben we alle politieke partijen waarvan we verwachten dat die deel gaan nemen aan de verkiezingen in april een brief gestuurd om mee te denken over PATS-ers: politieke ambtsdragers Toegankelijke Stad. Van een zestal partijen zijn inmiddels reacties ontvangen en we kennen dus nu hun contactpersonen waar we in het vervolg afspraken mee hopen te maken. Waarbij we ons richten op zowel de participatie van mensen met beperkingen op de kandidatenlijsten als op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Patsers kunnen daar een belangrijke rol in spelen: onder het motto “niet zonder ons over ons” zijn de ervaringsdeskundigen het beste in staat om aan te geven waar de struikelblokken liggen.

Het tweede deel is het breed verspreiden van ons Manifest voor een Inclusief Breda met 9 actiepunten waar we in de komende bestuursperiode aandacht voor vragen. Dat gaan we op een spectaculaire wijze bij iedereen in het najaar onder de aandacht brengen. Een tipje van de sluier: het manifest wordt afgesloten met punt 9: Er komt een meerjarenplan met de route naar optimale toegankelijkheid in 2030...

En de laatste fase is natuurlijk de realisatie van onze ambities in het nieuwe bestuursakkoord, ongeacht de politieke kleur en samenstelling. Omdat het Platform een brede coalitie is voor een inclusief Breda waar de vier O’s (onderwijs, ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties) samen hun schouders onder zetten, mogen we ook vanuit de politiek op voldoende aandacht rekenen.

Webinar 15 april:
een inclusieve Omgevingsvisie 2030

Twee maal per jaar organiseert het Platform een thematafel over een actueel onderwerp. De laatste twee vonden virtueel plaats in de vorm van een webinar. In oktober over digitalisering en in het voorjaar over mensen met niet zichtbare beperkingen. Op 15 april vond er weer een themalunch plaats, over de ruimtelijke en sociale toekomst van Breda. Het werd met ruim 60 deelnemers een zeer goed bezochte digitale meeting. De discussie leverde weer interessante nieuwe gezichtspunten op. De meeste discussie kwam voort uit de bevlogen inleiding van Hans Thoolen, ’emeritus’ planoloog van Breda. Hij boeide de deelnemers met een verhandeling over de nieuwe Omgevingsvisie “Breda in Perspectief“, op weg naar een gastvrije en toegankelijke stad in 2030. Ook zijn column wordt aan dit thema gewijd en is te lezen op de site van het platform (www.bredavooriedereen.nl). De volledige teksten over de omgevingsvisie en informatie over het proces daarbij kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.breda.nl/omgevingsvisie.

Thoolen hield de aandacht uitstekend vast door het verhaal met humor en veel mooie illustraties te delen. Nieuwbouwprojecten zoals ‘Het Zoet’ (voormalig CSM-terrein) hebben inmiddels al lijntjes gelegd met de Bredase platfoms die toegankelijkheid bevorderen.
Voor de kortere termijn was de inleiding van Hans Nouwens (Smart City) net zo boeiend. Hij vertelde over het project ‘digitalisering van de toegankelijkheid’ dat wordt uitgevoerd door Localyse. Deze organisatie troefde veel andere partijen af met hun bid. Samen met diverse vrijwilligers met een beperking wordt tijdens de Bredase Singelloop op zondag 3 oktober een proef gedaan met een toegankelijkheidsapp. Via deze app wordt voor zowel bezoekers als deelnemers alle actuele informatie aangereikt. Op die manier weet iedereen waar de loopvrienden zich bevinden, waar overgestoken kan worden, waar toiletten zijn en nog veel meer. Om deze pilot zelf weer te testen wordt in juli samen met wandelsportclub WIEGO proefgedraaid tijdens de Nationale Vierdaagse home-edition.

Na beide inleidingen werd volop nagepraat over de (nabije) toekomst van Breda. En op de nuttige adviezen van de inleiders: bemoei je op alle fronten met dit debat want toegankelijkheid zit echt nog niet overal tussen de oren. Het platform blikt terug op de tot nu toe meest waardevolle themalunch. Dit mede door de aanwezigheid van veel ambtenaren, gemeenteraadsleden en vrijwilligers van Breda Gelijk. Komend najaar staat opnieuw een themalunch op het programma. Nadere informatie hierover volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Nieuwe toegankelijkheidseisen Bouwbesluit per 1 juli 2021

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid
winkels en cafés

Onlangs verscheen een wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarmee de toegankelijkheid van winkels en andere publiek toegankelijke gebouwen wordt verbeterd. We hebben er even op moeten wachten en het Platform heeft al vaak aandacht hiervoor gevraagd maar de kogel is nu door de kerk. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle hoofdtoegangen van (nieuwe) winkels en cafés maximaal 20 mm hoog zijn.

Ook de route vanaf de openbare weg daarnaartoe moet toegankelijk zijn. Voor nieuwbouwwoningen gaan dezelfde eisen gelden. Ook wordt aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap aanvullende eisen gesteld zoals extra trapleuningen. Deze eisen gaan in per 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Toegankelijke Recreatie:
iedereen overal plezier

Iedereen overal plezier, met deze slogan werkt de Community Toegankelijke Recreatie al een jaar aan een toegankelijkere recreatiewereld. Zij brengt onder de bezielende leiding van Karin Stiksma recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts samen in deze community. Bijna vanaf het eerste moment is kerngroeplid Wouter Schelvis betrokken bij deze opzet. Hij ziet heel veel kansen voor Breda en zorgt voor de verbinding tussen de Bredase platforms (Breda voor iedereen en Breda Gelijk) en deze snel groeiende community.

Het doel van de community is: recreatieondernemers vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden ondersteunen bij het breed toegankelijk maken van hun dagattractie, verblijfsaccommodatie of bestemming voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking.
De community Toegankelijke Recreatie is een zakelijk, professioneel netwerk voor recreatieondernemers, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts op het snijvlak van toegankelijkheid en recreatie. In alle activiteiten en projecten die ze doen hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Vanuit de overtuiging dat zij het beste weten ze nodig hebben als ze gaan recreëren. Het inbrengen van ervaringsdeskundigheid is een belangrijke onderlegger in de community. Dat doen ze ook door de inzet van het Rebellenteam.

Wie naar binnen mag, moet ook weer naar buiten kunnen: uitgankelijkheid

Binnen een platform waar toegankelijkheid en gastvrijheid de kern van het bestaan is, mag het woord uitgankelijkheid niet ontbreken. Natuurlijk moet iedereen altijd overal naar BINNEN kunnen, maar het is goed om ook direct na te denken over het weer veilig naar BUITEN kunnen. In de laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Petra Postma uit Hengelo is de initiator van Nooduitgang.nu met de website (https://nooduitgang.nu) Met deze site en landelijke bijeenkomsten werkt ze aan een veiliger Nederland voor iedereen. Zo is er een nieuw pictogram voor vluchtwegen gemaakt. Dit zal in 2022 in de regelgeving (NEN) alsmede het Bouwbesluit worden opgenomen. De pictogrammen zijn via de website al te bestellen.

Ook op andere plaatsen is het thema ‘hot’. In Breda werd tijdens een ontruimingsoefening bij de Stada Stores duidelijk dat er (nog) geen rekening wordt gehouden met bezoekers met een beperking. Op dit moment wordt daar zowel fysiek aan gewerkt en zullen de BHV-ers van dit winkelcentrum aangepaste trainingen krijgen. Ook in Den Bosch is uitgankelijkheid dit jaar een item voor het lokale platform. Op 14 oktober wordt een unieke grote oefening gehouden op het oefenterrein in Vught. Op deze locatie zijn onder meer een heel metrostation en ziekenhuis nagebouwd. Samen met hulpverleners en veel mensen met diverse beperkingen zal op deze dag de noodzaak van goede uitgankelijkheid in de praktijk getoond worden.

Rondvaartboten Breda
ook toegankelijk voor iedereen

De trossen zijn los! Na een periode op het droge mag er eindelijk weer worden gevaren. Met veel plezier genieten de gasten van een rondvaart. Iedereen is welkom. De schippers vertellen vol trots en enthousiasme over het mooie Breda. Dagelijks is Breda vanaf het water te bekijken! Vaar mee met 'De Nieuwe Mark' en maak een rondvaart over de singels van Breda.

Tijdens de rondvaarten gaat het om genieten. Genieten van het water, van de stad, van de natuur en van het gezelschap. Reserveer samen met je gezin, vrienden of collega’s voor één van de rondvaarten en laat je verrassen van al het moois dat je gaat tegenkomen. De rondvaartboten zijn voor iedereen toegankelijk, een van onze boten heeft een rolstoellift.  

Breda vanaf het water 
De rondvaartboten zijn elektrisch aangedreven, dus u hoort niets anders dan de natuur en de verhalen van de schippers. De vaarroute start in de Haven van Breda. Aan de kade liggen de boten al op u te wachten. De boot vaart via het Spanjaardsgat de Singel van Breda op. Vanaf de Nieuwe Prinsenkade slaat u vervolgens af naar de Academiesingel, dan via de Delpratsingel, Oranjesingel, Wilhelminasingel en Boeimeersingel, naar de Generaal van Hamsingel en via de Vredenburgsingel, Weerijssingel en Tramsingel om weer terug te komen op de Nieuwe Prinsenkade en eindigt u weer in de haven. Daar staat u direct tussen de terrassen voor een hapje en drankje. Of u vervolgt uw dagje uit met een stadswandeling.

Reserveren 
Op de website Rondvaarten De Nieuwe Mark | Breda kunt u een rondvaart reserveren. Wil je zeker weten dat je van de rolstoellift gebruik kunt maken, bel dan vooraf met 06 20 01 55 33. Tijdens de rondvaarten worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden.

We zien u graag aan boord van één van de prachtige boten! 

Bestuurswisseling en vacature

In de kerngroep van het Platform Breda voor Iedereen heeft een bijzondere bestuurswisseling plaatsgevonden. Door het afscheid van Jeanet Notten als medewerker bij Breda Gelijk vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd, hebben we ook van haar afscheid moeten nemen als trouw lid van de kerngroep. Onvermoeibaar heeft ze daar de stem van de mensen met een beperking laten horen en er mede voor gezorgd dat deze groep zeer zichtbaar is geworden in de belangenbehartiging van mensen met een beperking, of het nu ging over fysieke of gehoorbeperkingen of mensen met niet zichtbare en verstandelijke beperkingen. Jeanet bedankt.

Wegens Corona is haar vertrek met stille trom geweest. Het bestuur van Breda Gelijk heeft in deze vacature kunnen voorzien door per 1 juni Wouter Schelvis aan te stellen die als adviseur van ZET al die jaren ook al intensief aan de werkzaamheden van het Platform heeft bijgedragen. ZET was de provinciale ondersteuningsinstelling op het gebied van zorg en welzijn en had veel expertise op het gebied van de inclusieve samenleving. Wouter blijft wel in de kerngroep zitten maar dus nu niet meer met de ZET-pet op maar met die van Breda Gelijk. Omdat ZET noodgedwongen bezig is met een heroriëntatie wegens het wegvallen van de provinciale subsidie is ook besloten om de samenwerking die we met hen hadden, onder meer bij het schouwen van gebouwen en wijken, na 31 december niet meer voort te zetten.

Om de kerngroep weer op volle sterkte te krijgen, naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, de gemeente Breda en de vertegenwoordiger van Breda Gelijk, zijn we ook op zoek gegaan naar iemand die onze taken op het gebied van communicatie en pr kan gaan behartigen. Daar hoort ook bij het begeleiden van de totstandkoming van de nieuwsbrieven, het bijhouden van website en facebookpagina’s, onderhouden van eventuele perscontacten en dergelijke. Vooral mensen uit de doelgroep, de ervaringsdeskundigen, worden uitgedaagd om zich te melden als ze zich tot deze aangetrokken voelen. Ze kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris Joop van Bel, gegevens staan op de website van het Platform, of bij de voorzitter Wilbert Willems.

Wat wordt de meest toegankelijke gemeente?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, is al geruime tijd bezig om alle nederlandse gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap dat vijf jaar geleden ook door Nederland is ondertekend. In dat verdrag staan tal van verplichtingen waar ook gemeenten aan moeten voldoen. In het project Iedereen doet mee, waar Breda ook een voortrekkersrol in speelt, worden bestuurders en ambtenaren geholpen om samen met hun inwoners en ervaringsdeskundigen uitvoering te geven aan het verdrag. In mei is er een verkiezing gestart waarbij inwoners zelf gaan uitmaken wie de meest toegankelijke gemeente van Nederland is.

In de week van de toegankelijkheid, op 7 oktober, zal door een deskundige jury de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

De gemeente Breda heeft besloten hier niet actief aan deel te nemen, wel kunnen inwoners uit Breda hun stem uitbrengen als ze dat willen. Op de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl wordt de procedure verder uitgelicht en kan iedereen kennis nemen van alle informatiemateriaal.

Laat uw bedrijf gratis schouwen op toegankelijkheid

Bedrijven die geschouwd willen worden op toegankelijkheid
Als u graag uw bedrijf wilt laten schouwen op toegankelijkheid, kunt u zich aanmelden voor de komende ronde die in maart begint. Samen met ervaringsdeskundigen zal stichting ZET een uitvoerige schouw bij u uitvoeren waarna u advies krijgt over mogelijke verbeteringen. 
Een bijdrage uit het toegankelijkheidsfonds kan u vervolgens helpen met de financiering van bijvoorbeeld een drempel of aangepaste balie/kassa.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp