Copy
Nieuwsbrief 18 - voorjaar 2022

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #18

Voorwoord voorzitter

Is Breda gastvrij voor iedereen?

Dit was de centrale vraag die we donderdag 3 maart hebben voorgelegd aan de woordvoerders van vrijwel alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen komende week. Lees in het verslag verderop wat daar uit is gekomen en maak uw eigen keuze. In een voor iedereen toegankelijk stembureau!

In het verkiezingsmanifest van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk hebben we onze tien belangrijkste wensen neergelegd en over de meeste zijn ook afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan. Het is nu aan ons om te blijven volgen wat daar in de komende vier jaar van wordt gerealiseerd. Er is geen reden om al te optimistisch te zijn, er zijn veel uitdagingen waar de gemeente voor staat en die inclusieve samenleving staat nog niet bij iedereen bovenaan. Terwijl dat toch zo vanzelfsprekend zou moeten zijn.

De eerstvolgende themalunch kunnen we weer gewoon fysiek houden en deze keer ook op een bijzondere locatie: Boerderij Wolfslaar in het landgoed in wording Wolfslaar. Een fijne locatie om het te hebben over de toegankelijkheid van recreatie, natuur en verblijf buiten voor mensen met een beperking. Iedereen is welkom op donderdag 21 april.

Door de goede contacten die het Platform en de gemeente Breda hebben met de verschillende onderwijsinstellingen komen daar regelmatig leuke initiatieven uit voort. Met een daarvan laten we u in deze nieuwsbrief kennismaken: hoe kunnen horecabedrijven en winkels beter inspelen op de toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Misschien iets voor uw onderneming?

Tenslotte: we hebben René van der Velden, journalist met een rijk verleden bij BN DeStem, welkom geheten in de kerngroep van het Platform. Hij gaat zich als eindredacteur en 'perschef' bezig houden met de informatievoorziening van het Platform aan onze externe relaties.


Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor iedereen,
gastvrij en toegankelijk

Geanimeerd debat over toegankelijkheid leidt tot
conclusies op het beloftenbord

"In de Bredase politiek zitten te weinig mensen met een beperking". Het was een inkoppertje voor een van de lachsalvo's van de avond.

Het voorval tekent de sfeer van het politieke debat over toegankelijkheid dat het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk op donderdag 3 maart organiseerde in De Teruggave.

 

Het debat werd deskundig geleid door de uit Breda afkomstige tv-presentator Herman van der Zandt. Met diverse stellingen legde hij de twaalf deelnemende Bredase politici het vuur aan de schenen. Hij werd daarbij goed geholpen door een actief publiek, dat bestond uit enkele tientallen Bredase politici en mensen uit de doelgroep van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Op een zogeheten beloftenbord werd genoteerd wat de dames en heren politici tijdens de discussies toezegden. Zodat de mooie woorden niet beperkt blijven tot loze verkiezingspraatjes.

De kwestie die de gemoederen het meest bezighield is het nagenoeg ontbreken van openbare, toegankelijke toiletten in de Bredase binnenstad.

Peter Jong van 50 PLUS sprak uit eigen ervaring: "Ga zelf met iemand in een rolstoel Breda in en je ziet het. Klachten worden niet opgelost en er móeten meer openbare toiletten in de binnenstad komen want die zijn er op dit moment echt niet."

Marike de Nobel van GroenLinks: "Het heeft geen zin om speciale evenementen naar Breda te halen zolang die toiletten er niet zijn. We moeten eerst de stad toegankelijk maken."

Inge Verdaasdonk van de SP schetste het gevolg van het ontbreken van die toiletten: "Mensen blijven thuis. Eenzaamheid en een sociaal isolement dreigen. Als we het nog niet eens voor elkaar krijgen dat iedereen naar het toilet kan, is het slecht gesteld met de stad."

De vertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij in de Bredase gemeenteraad, Arnoud van Vliet van de VVD, was als enige niet te overtuigen. "We zouden het ook kunnen regelen met ondernemers en buurthuizen die een bordje op de deur hangen dat de zaak open is voor invaliden." Hij nam daarmee het kleinst mogelijke minderheidsstandpunt in. Alle andere politici zegden toe zich de komende vier jaar hard te maken voor de komst van openbare toiletten.

Een tweede belangrijk punt op het beloftenbord werd de zogeheten inclusietoets. Deze toets houdt in dat bij alle voorstellen voor nieuwbouw en verbouw van woningen, winkels en horeca de toegankelijkheid getoetst wordt. Met name CDA-lijsttrekker Jeroen Bruijns maakte zich hier sterk voor.

De inclusietoets ging Arnoud van Vliet (VVD) veel te ver. "We willen heel erg veel in Breda. Er gaat af en toe wel eens iets fout, maar dat herstellen we dan weer", aldus de liberaal. Marike de Nobel van GroenLinks steunde de inclusietoets wel. "Bij alle bouwplannen moet er een vaste tekst komen over de toegankelijkheid. Daar moeten bouwkundigen naar kijken." "Flauwekul", vond Van Vliet: "Een miljoen woningen bouwen met voorzieningen is een loze belofte."

Derde belangrijk punt was een breed gedragen pleidooi voor het serieus nemen van klachten en het oplossen van problemen. Er kan op dit gebied nog wel het een en ander worden verbeterd in Breda, stelden diverse sprekers.

Inge Verdaasdonk (SP): "De gemeente Breda neemt klachten niet serieus."

Peter Vissers (Breda Beslist): "Gehandicaptenparkeerplaatsen worden regelmatig bezet door niet-gehandicapten. Deze klacht wordt niet herkend door de coalitie. Mensen kunnen met die klacht alleen terecht bij de oppositie."

Jeroen Bruijns (CDA) zei over tien dossiers te beschikken van het afgelopen jaar waarin Breda heel slecht bereikbaar is en bewoners geen reactie krijgen.

Bart Lauwen (D66): "Problemen moeten snel worden doorgegeven aan de gemeente. De gemeente moet zorgen voor goede communicatie en de problemen sneller oplossen."

Arjen van Drunen (PvdA): "Een jaar geleden waren er tientallen klachten maar die zijn nu gereduceerd. De gemeente moet alle opmerkingen serieus nemen en niet bagatelliseren. Of je nu baliemedewerker bent of burgemeester."

Tijdens het debat werden items als wortelopdruk en reclameborden, prijzen en bruggen geanimeerd besproken maar geen van deze onderwerpen haalde het beloftenbord.   

Wilbert Willems, voorzitter van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, toonde zich een tevreden man. Hij sprak van 'een gedenkwaardige avond met zinvolle conclusies'. "We zijn nog lang niet ver genoeg. Er is vanavond veel besproken op creatieve wijze. Er is een basis gelegd voor vier jaar samenwerking", aldus Willems.

Hij besloot de avond met een op de actualiteit inhakende conclusie: "In onderzoek naar toegankelijkheid hebben we gekeken naar landen met veel oorlogsslachtoffers. Daar zijn voorzieningen voor mensen met een beperking integraal geregeld. Deze landen zijn ons ver vooruit. Nederland doet krampachtig, wij hebben toegankelijkheid altijd voor ons uitgeschoven. Maar we gaan mensen aanspreken op toezeggingen. Daar zijn geen oorlogsslachtoffers voor nodig."

Programma LPF

Bij het maken van de vorige nieuwsbrief is het verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn over het hoofd gezien. Daardoor leek het of deze partij geheel voorbijging aan onderwerpen als toegankelijkheid en inclusieve stad. Het tegendeel is waar.

Onder het kopje 'Gelijkwaardigheid. Nadruk op wat je wél kan' lezen we het volgende in het programma, met excuses aan lijsttrekker  Iwan Dienjes en de zijnen.

"Mensen met een fysieke of mentale handicap dienen op een gelijkwaardige en humane wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. Breda is ook voor déze mensen verantwoordelijk en dient goed voor ze te zorgen. Of het nu gaat om wonen, werken of zorgen. Zo vinden wij het belangrijk dat gemeente Breda voortdurend in gesprek blijft met werkgevers om mensen met een beperking kansen te bieden. Ook vinden wij het belangrijk dat indien er aanpassingen in hun woning nodig zijn om hun kwaliteit van leven te waarborgen of te verbeteren, dat dit binnen korte termijn kan worden geregeld en zowel bureaucratisch of logistiek niet wordt vertraagd. Daarnaast pleiten wij voor het toegankelijk maken en behouden van publieke ruimten zodat ook zij hier gebruik van kunnen maken. Indien u vanwege uw handicap niet meer zelfstandig kunt wonen dienen er ook genoeg beschikbare woonvoorzieningen te zijn. "

SAVE THE DATE

Boerderij Wolfslaar locatie van themalunch 21 april

De eerstvolgende themalunch van Breda voor Iedereen zal plaatsvinden op donderdag 21 april. De tijden zijn ongewijzigd, de bijeenkomst is tussen 12.00 en 14.00 uur. Wel anders is de locatie. Deze keer is de themalunch op Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef 95. Er is gekozen voor deze mooie groene omgeving vanwege het thema. Op 21 april zal gesproken worden over de thema’s ‘groen en samen spelen’. Nadere informatie over gastsprekers volgt spoedig. Noteer alvast deze datum in de agenda en kom op donderdag 21 april naar Boerderij Wolfslaar.

Financieel verslag 2021

Penningmeester Rijn Broere meldt het volgende over de financiën van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk:

Doordat er in 2021 vanwege de coronapandemie nauwelijks activiteiten konden worden georganiseerd, werd het boekjaar 2021 met een behoorlijk groot positief resultaat (bijna € 9.900) afgesloten. Van de gemeente Breda werd een subsidie ontvangen van € 19.000. De uitgaven (voor voornamelijk communicatie, virtuele bijeenkomsten, het manifest in verband met de verkiezingen in 2022 en organisatiekosten) bedroegen € 9.100.

Van het positieve resultaat is € 8.000 gereserveerd voor een aantal fysieke bijeenkomsten die in 2022 hopelijk wel doorgang kunnen vinden. Na toevoeging van het restant van het positief resultaat 2021 bedraagt het buffervermogen van de stichting circa € 4.500.

Project BUas voor mensen met syndroom van Down

Op de Breda University of Applied Science (BUas) is een projectgroep gevormd voor Breda Toegankelijk. De groep had als focus het toegankelijker maken van actieve leisure locaties voor mensen met het syndroom van Down. Vijf studenten hebben dit project ingepast in hun minor Experience Design and Innovation. De groep heeft de opdracht gekregen van de gemeente Breda met Karel Dollekens als aanspreekpunt. Verder heeft de projectgroep gewerkt met Wouter Schelvis van de organisatie Breda Gelijk.

De projectgroep bestaat uit Anne Sweens, Anna Matheeuwsen, Daniek van Lokven, Loes van Iersel en Michelle Delmée.

Op verzoek van het Platform stuurden ze het volgende verslag.

Breda Toegankelijk kwam naar ons toe met de vraag: “Hoe kunnen we actieve leisure locaties meer toegankelijk maken?” Hierna kregen wij de keus voor een doelgroep. Wij hebben gekozen voor mensen met het syndroom van Down omdat er vrij weinig voor deze mensen gedaan wordt en wij het een erg interessante groep vinden. Om meer onderzoek te doen naar hoe we locaties toegankelijker kunnen maken voor deze doelgroep, hebben we gesprekken gehad met de doelgroep bij Brownies&downieS en met de ondernemers van actieve leisure locaties. Mede door de input die we uit deze gesprekken hebben gehaald, hebben we vervolgens twee producten gecreëerd.

Het eerste product is een interactief keurmerk. Op dit keurmerk staan symbolen afgebeeld op puzzelstukjes. Deze symbolen representeren de obstakels die mensen met het syndroom van Down ervaren bij het bezoeken van een leisure activiteit. Vervolgens kunnen ondernemers een aanvraag doen om een expert op het gebied van Down langs te laten komen op zijn/haar locatie. Deze expert kijkt dan samen met de ondernemer waar hij/zij al toegankelijk voor is waarna ze een reflectiegesprek hebben. Tijdens dit gesprek ontvangt de ondernemer een keurmerk met daarbij de puzzelstukjes die hij/zij al heeft verdiend. Hierdoor weet de ondernemer precies waaraan gewerkt moet worden om nog toegankelijker te worden, en dus de puzzel compleet te maken.

Verder komt er op een platform ook een overzicht van welke locatie waarvoor toegankelijk is en kunnen ondernemers ervaringen en tips delen.

Het tweede product is een pop-up markt. Dit is een markt die overal plaats kan vinden. Hierbij heb je een koffer waar verschillende schermen in zitten. Op deze schermen kunnen de ondernemers filmpjes zien over wat de talenten van mensen met het syndroom van Down zijn, wat zij leuk vinden om te doen, waar ze moeite mee hebben en wat ze fijn vinden qua behandeling wanneer ze een leisure locatie bezoeken. Deze schermen worden opgesteld in een expositievorm zodat iedereen er langs kan lopen. Daarnaast zitten er uitnodigingen in de koffers met daarop een agenda wanneer er gastsprekers komen die verschillende onderwerpen bespreken die te maken hebben met het syndroom van Down, zoals wat mensen met Down kunnen en hoe ondernemers hun locatie simpel en goedkoop kunnen aanpassen om toegankelijker te worden. Ook wordt hier besproken wat de voordelen zijn van toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Tevens staat er op de uitnodiging een tijdschema wanneer bezoekers 'Leren door ervaren' kunnen beleven en dus kunnen ervaren hoe mensen met het syndroom van Down de wereld ervaren. Deze pop-up markt kan op verschillende locaties plaatsvinden waarbij er een grotere versie wordt georganiseerd in De week van toegankelijkheid. Deze markt kan ook worden aangevraagd door bedrijven waarna de markt bij hun bedrijf langskomt zodat dat bedrijf meer kan leren over hoe ze hun bedrijf toegankelijker kunnen maken voor de doelgroep.

Benut het toegankelijkheidsfonds!

Wie de toegankelijkheid wil verbeteren weet dat dit soms extra geld kost. Dat is geen reden om het niet te doen. In Breda is al sinds jaren een pot geld beschikbaar hiervoor. Dit heet het Toegankelijkheidsfonds. Ook dit jaar zit er nog geld in dit fonds. Dat moet op!

Een prima hulpmiddel voor winkels of restaurants om de toegankelijkheid te verbeteren! Ook sportkantines en andere gebouwen kunnen beter toegankelijk worden met geld uit het fonds. Bedragen tot 500 euro worden zonder eigen bijdrage uitbetaald. Voor wie meer wil gaat de regel in dat dit kan, maar dan betaal je zelf iets bij. Wie interesse heeft kan via e-mail contact opnemen met Wouter Schelvis van Breda Gelijk: wouterschelvis@breda-gelijk.nl

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp