Copy
Nieuwsbrief Editie 14 - Winter 2021

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #14

Voorwoord voorzitter

Met deze lente-nieuwsbrief laat het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk zich weer eens horen aan onze achterban. Want we hebben, ondanks de corona-beperkingen, best weer wat te melden. Zo hebben we in deze nieuwsbrief een terugblik over 2020 opgenomen. Ook voor 2021 zijn met de gemeente en onze verschillende partners zoals Ondernemersfonds, Horeca Nederland, Breda Gelijk en Breda Marketing weer nieuwe afspraken gemaakt, in deze nieuwsbrief informeren we u daarover.

We starten in april met een video themalunch, waar Breda in 2030 centraal zal staan. Hoe inclusief willen we dan zijn? In de nieuwe Omgevingsvisie en in de binnenstadsvisie zal dat herkenbaar moeten zijn. De ervaringen met het vorige webinar over mensen met niet-zichtbare beperkingen heeft aangetoond dat ook dat goed kan werken al missen we voorlopig nog wel de fysieke contacten.

Maar we gaan ons dit jaar ook richten op de lokale politiek want die gaat zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten) en dan willen we onze wensen voor een inclusieve stad weer scherp en duidelijk naar voren brengen. In deze bestuursperiode was er sprake van hele goede resultaten en een efficiënte samenwerking, maar we zijn er nog lang niet. 

Wilbert Willems,
Voorzitter Platform Breda voor Iedereen,
gastvrij en toegankelijk

Uitnodiging webinar 15 april a.s.:
Breda in 2030 inclusief?

Breda heeft een stip op de horizon geplaatst. In 2030 wil men de meest gastvrije gemeente van Nederland zijn. Er wordt nu druk gesleuteld aan een Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. En er is een Binnenstadsvisie in de maak. Tijdens gesprekken hierover worden de termen ‘Heel, Schoon en Veilig’ vaak genoemd. Maar, hoe zit het met de toegankelijkheid van onze stad? Een actuele vraag om met alle betrokken partijen over te praten tijdens de eerste (digitale) themalunch in 2021 van het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk!

Deze themalunch zal net als de laatste bijeenkomst in november 2020 via een webinar aangeboden worden. Op donderdag 15 april tussen 12.00 en 14.00 uur kan iedereen die mee wil praten (of gewoon luisteren) via een linkje deelnemen. Aanmelden kan via de website www.bredavooriedereen.nl/themalunch of een mailtje sturen naar info@bredavooriedereen.nl.

Om het onderwerp goed af te trappen zijn Hans Thoolen en Hans Nouwens bereid gevonden om inleidingen te verzorgen. Thoolen heeft zijn hele loopbaan gewerkt aan het verbeteren van ‘zijn stad’. Nouwens (Slimste Stad) zal ingaan op mooie technologische ontwikkelingen rond het verbeteren van de toegankelijkheid van Bredase evenementen. 

Het Platform nodigt voor deze lunchbijeenkomst met name ervaringsdeskundigen, betrokken ambtenaren en raadsleden uit om gezamenlijk voor te sorteren op 2030. Maar ook nu al zaken toe te voegen aan de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Ondanks corona
veel gerealiseerd in 2020

Verslag van een onvergetelijk jaar

Net als voor de rest van de wereld werd 2020 een lastig jaar. Geplande werkzaamheden vielen vanaf 15 maart stil. Evenementen verhuisden van zalen en festivalterreinen naar woonkamers met een camera op de laptop. Het was ook een spannend jaar voor veel mensen die vanwege hun beperkingen verder beperkt werden door de noodzakelijke maatregelen. De gevolgen van de pandemie waren daardoor extra zwaar voor de primaire doelgroep van ons platform.
 
Activiteiten
Ondanks de extra drempels in het afgelopen jaar werd 2020 géén verloren jaar. De doelstelling om Breda gastvrijer en toegankelijker te maken ging onverdroten door. De kerngroep van het Platform (Breda-Gelijk, Gemeente, Zet en Breda Marketing) kwam in 2020 gewoon bijeen. Alternatieven voor evenementen en bijeenkomsten werden gezocht en gevonden.
In 2020 hadden we een bescheiden tekort van € 1.811,- omdat het project van het aangepaste toilet bij de haven aanzienlijk duurder uitviel dan begroot.
Gelukkig kon door sponsoring van Horeca en Ondernemersfonds het tekort beperkt blijven. Het vermogen van de stichting Breda voor iedereen, na aftrek van het tekort, bedraagt € 2.584,00

Lees hier het gehele verslag...

Een inclusieve mobiliteitsvisie,
een compliment waard

Lange tijd is er gesproken met veel belanghebbenden in de stad en met de gemeenteraad over de nieuwe mobiliteitsvisie. Ook het Platform en Breda Gelijk waren uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Daan Quaars en we hebben schriftelijk gereageerd. Eind januari is de definitieve Mobiliteitsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Meteen daarna hebben wij het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad gecomplimenteerd met deze visie die daadwerkelijk ook inclusiviteit uitstraalt. En daarmee, naast het eerder besproken evenementenbeleid, een goed voorbeeld is van de andere en inclusievere invalshoek bij onze lokale beleidsmakers. Zo lezen we in de uitgangspunten dat “de openbare ruimte is gastvrij …… door de openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen, een inclusieve stad.” Ook werd een breed door alle partijen ondersteunde motie aangenomen om de urgentie van de uitwerking voor mensen met een beperking serieus te nemen en om “de verschillende expertgroepen en belanghebbenden uit de Bredase samenleving daarbij te betrekken.” U zult begrijpen dat we daar onze volle medewerking aan hebben toegezegd in onze reactie. En ook een mooi begin van 2021. 

Binnenstad kent nog veel hobbels

Concept Binnenstadsvisie: zo moet het dus niet

Van wethouder Boaz Adank verscheen onlangs een soort praatstuk, een concept Binnenstadsvisie, die lijkt te zijn opgesteld door een extern bureau dat gewoon een kopie heeft gemaakt van dergelijke stukken in andere gemeenten. Er is weinig wat de specifieke situatie van Breda recht doet en het blijft voortborduren op de bestaande en achterhaalde uitgangspunten: 'we zijn leuk en vooral schoon en heel veilig'. En daarmee dus niet toegankelijk! Dat is onze kritiek op dit ontwerp, want dan komt daarvoor ook geen geld beschikbaar zoals we gemerkt hebben.
Maar gelukkig kan er nog wat aan geschaafd worden voordat de gemeenteraad er haar fiat aan geeft. Laten ze dan ook eens kijken naar de uitgangspunten die onder meer in de Mobiliteitsvisie en in het evenementenbeleid zijn geformuleerd en ook naar de mooie woorden die de partijen over toegankelijkheid in hun verkiezingsprogramma schreven. Alleen het principe van de paaltjes en die vervangen door een elektronisch passen systeem kan flinke verbeteringen geven voor de toegankelijkheid maar deze wens lijkt meer ingegeven te zijn door efficiency overwegingen dan door inclusief denken.

Aangepast sporten in centrum Breda

Als de coronacrisis het toelaat wordt het laatste weekend van juni sportief gevuld met sport. Op de atletiekbaan van Sprint wordt het Nederlands Kampioenschap georganiseerd. Alle topatleten (waaronder Dafne Schippers, Churandy Martina en Nadine Broersen) komen in actie als laatste stap op weg naar de Spelen van Tokio. Op dit moment wordt gekeken of er bij dit vierdaags evenement (24-27 juni) publiek aanwezig kan zijn. Ook worden heel veel side-events georganiseerd. Mocht alles gewoon doorgaan dan vult de stad zich met topsport, studentensport en aangepast sporten. Twee reguliere onderdelen, het verspringen en het spectaculaire polsstokhoogspringen, worden op de Grote Markt gehouden. Ook zal een tijdelijke atletiekbaan worden neergelegd voor onder meer hordelopen. Rond deze evenementen wordt gekeken naar de inbedding van de tweejaarlijkse ParaGames Breda. Dit jaar automatischsprekend geen grote aantallen sporters uit heel Europa, maar er wordt wél samen met de gemeente, Breda Actief, Sprint en de Bredase onderwijsinstellingen aandacht geschonken aan aangepast sporten. Het zou zomaar kunnen dat in het Valkenberg de RaceRunners hun rondjes draaien. Op en rond de Grote Markt en het Kasteelplein lopen blinde hardlopers (m / v) met hun maatjes.
In een gastvrije en toegankelijke stad moet bij ieder evenement de term 'inclusief' geplakt worden. Bij dit NK zal dit zeker gebeuren. Wellicht worden ook op de atletiekbaan bij het Mastbos nog enkele topnummers ingevoegd voor de Nederlandse toppers op weg naar hun Tokio-evenement, de Paralympics. Zet in ieder geval de data 24 tot en met 27 juni met potlood in de agenda.

Welkom in toegankelijk Breda

Zoals afgesproken met het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, is ook Breda Marketing/ VVV Breda aan de slag gegaan met ‘toegankelijke’ pagina’s op onze hun website www.welkominbreda.nl.
De eerste aanzet is gemaakt en er is nu een landingspagina gereed, met daaronder pagina’s over eten/drinken, overnachten, bereikbaarheid, leuke plekken om te bezoeken en een wandeling door de binnenstad. Deze staan inmiddels online. Andere informatie volgt later.
Zie: https://www.welkominbreda.nl/plan-je-bezoek/toegankelijkheid

Digitaliseren voor een (nog) inclusief toegankelijk(er) Breda!

De gemeente Breda heeft een tender uitgeschreven om de digitale toegankelijkheid van Breda te verbeteren met name voor mensen met een fysieke of niet-fysieke beperking. Daar is een samenwerking van ePublic Solutions, Localyse en Jstack uitgekomen die inmiddels met hun voorbereiding van de uitvoering zijn gestart. Projectleider Humphrey Revius legt in bijgaand artikel uit hoe ze het gaan aanpakken en dat ze inclusiviteit zo graag ondersteunen dat ze ook een klankbordgroep van mensen uit de doelgroep daarvoor hebben ingericht.
Lees bijgaand artikel en je kunt reageren naar h.revius@epublic.nl

Bestuurswisseling

Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, heeft vorig jaar afscheid genomen van haar oprichter en gastheer, Peter Werther. Als voorzitter van het toenmalige Toeristisch Fonds en uitbater van Hotel Restaurant het Mastbos was hij de drijvende kracht achter dit initiatief en was jarenlang ook een trouwe gastheer en sponsor. Zijn verbouwde hotel moet straks een toonbeeld zijn van inclusief vakantie vieren. Door omstandigheden moest Peter afhaken, zijn  afscheid hebben we wegens Corona nog moeten uitstellen. Peter was ook de penningmeester van de stichting die namens het Platform de uitgaven beheert en hij liet ook de boekhouding verzorgen. Door bemiddeling van Rombout Kerremans van Betrokken Ondernemers hebben we een vakkundige en betrokken opvolger voor Peter kunnen vinden: Rijn Broere, net met pensioen als partner bij het Bredase vestiging van accountantskantoor Deloitte. Hij verzorgde dit jaar ook de jaarcijfers. Zie overige gegevens in onze website.

Maakt u al gebruik van het toegankelijkheidsfonds?

In 2017 en 2018 heeft de gemeente Breda een toegankelijkheidsfonds van ruim € 180.000 beschikbaar gesteld om organisaties, instellingen en bedrijven financieel te ondersteunen bij het realiseren van aanpassingen voor mensen met beperkingen. Tientallen ondernemers en non-profit-organisaties en enkele evenementen hebben daar gebruik van gemaakt. Een deel van de nog niet bestede middelen is ook in 2021 te gebruiken. Het gaat om € 35.000. De samenwerkende partners Breda-Gelijk, Zet, gemeente en Platform Breda voor iedereen hebben de criteria wat aangescherpt. Onder meer door de maximale bijdrage te verlagen naar € 1.000 per aanvrage/project.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van het 
Platform en van Breda-Gelijk. Of stuur een mailtje naar toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl.

Laat uw bedrijf gratis schouwen op toegankelijkheid

Bedrijven die geschouwd willen worden op toegankelijkheid
Als u graag uw bedrijf wilt laten schouwen op toegankelijkheid, kunt u zich aanmelden voor de komende ronde die in maart begint. Samen met ervaringsdeskundigen zal stichting ZET een uitvoerige schouw bij u uitvoeren waarna u advies krijgt over mogelijke verbeteringen. 
Een bijdrage uit het toegankelijkheidsfonds kan u vervolgens helpen met de financiering van bijvoorbeeld een drempel of aangepaste balie/kassa.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp