Copy
Klikk her for å lese denne e-posten i nettleseren
27/03/20

 Desinfisering av fly og helikopter

Luftfartstilsynet har utarbeidet en kort veiledning og sjekkliste du kan benytte for desinfisering av luftfartøyet. 

Les mer her

Siste nytt om flygeforbud for VFR-flyging

Oppdatert 27. mars 2020
 

Avinor Flysikring har ved alle sine enheter tatt grep for å sikre bemanning som skal sørge for at risiko for å måtte stenge som følge av COVID-19 utbruddet er minimal. Dette gjør at de har vesentlig mindre personell på arbeid og dermed ikke har kapasitet til å levere alle tjenestene de i en normalsituasjon kan håndtere.

Dette omfatter blant annet:

1.      Operativt personell har blitt delt opp i tre grupper for å hindre smitte. Dersom en person blir smittet i en gruppe vil dette bety at hele gruppen blir tatt ut av tjeneste og satt i karantene.

2.      Sektorer er slått sammen så langt det lar seg gjøre. Dette betyr at en flygeleder betjener store områder og at systemet er mindre robust dersom det oppstår to eller flere hendelser samtidig.

3.      Minimumsbemanning benyttes ved flere lufttrafikktjenesteenheter.

4.      Minimumsdrift er etablert. Som eksempel er den ene rullebanen på Oslo lufthavn stengt.

Vi ser at enkelte tar til orde for at VFR-flyging i luftrom klasse G ikke belaster lufttrafikktjenesten. Kravene til hvilke tjenester lufttrafikktjenesten skal tilby finner du i BSL F 1-1, forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer.

Denne forskriften gjør blant annet forordning 923/2012 og 2016/1185 gjeldende i Norge. Dette omfatter alt fra trafikkinformasjon til å bistå luftfartøy som trenger hjelp til navigasjon eller befinner seg i en nødsituasjon. Spesielt oppgaver som må ivaretas under en nødsituasjon eller redningsaksjon kan være svært krevende, og under pågående fase av smittesituasjon COVID-19 har lufttrafikktjenesten i en periode begrensede ressurser.

Restriksjonsområdet er opprettet for å prioritere trafikk og forventet arbeidsbelastning opp mot alltid gjeldende kapasitet hos lufttrafikktjenesten. Dette er en dynamisk situasjon som endrer seg fort. Derfor kan enkelte oppleve at det gis forhåndstillatelse til enkelte flyginger, mens det i andre tilfeller gis avslag. Målet er at trafikk tillates innenfor rammene av hva som er forsvarlig med til enhver tid tilgjengelig bemanning. I NOTAM finner du mer informasjon om hvordan du må gå frem for å søke om forhåndstillatelse (PPR).

I kontrollert luftrom er det lufttrafikktjenestens evne til å gi kontrolltjenester som er styrende. I ikke-kontrollert luftrom er det lufttrafikktjenestens evne til å tilby informasjonstjeneste og tilby bistand i tilfelle krise eller nødsituasjon (alarmtjeneste).

Plan
Luftfartstilsynet arbeider med en plan for å tilbakeføre til normale driftsrammer. Dette er selvfølgelig avhengig av hvordan situasjonen både i luftfarten og samfunnet for øvrig utvikler seg. Derfor kan du oppleve at rammene for flyging endrer seg.  

Svar på spørsmål om VFR-forbudet

Oppdatert 27. mars 2020

1. Hvorfor stenger dere også ikke-kontrollert luftrom for VFR-flyging?
Stenge luftrom er et inngripende tiltak for deg som flyr. Samtidig står vi nå i en krevende situasjon der vi må sørge for å spare ressurser som allerede er presset og som vi forventer blir hardere presset i fremtiden. 

2. Hvor lenge skal dette forbudet gjelde?
Vi vet rett og slett ikke hvor lenge forbudet vil gjelde, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Og som alle vet, ting endrer seg raskt. Et slikt forbud er det ingen som ønsker, men det er strengt nødvendig per i dag. Så snart vi ser at forbudet må justeres eller fjernes, vil dette bli gjort.

3. Kan jeg fly IFR?
Ja du kan fly IFR dersom du har rettigheter og utrustning til dette. Husk at du må ha tillatelse fra lufttrafikktjenesten dersom flygingen gjelder skoleflyging. Vi vil uansett be deg om å gjøre en ekstra vurdering om flygingen må utføres.  

4. Hvor finner jeg forbudet og forskriften?
Du finner forskriften på vår nettside. Les mer her
Forskriften er også tilgjengelig i Lovdata.

5. Hvem berøres av forbudet?
Forbudet gjelder alle luftromsbrukere som flyr etter de visuelle flygereglene og som har planlagt skoleflyging. Dette gjelder ikke modellfly og droner. 

6. Er det noe jeg kan bidra med?
Ja, hjelp oss å spre dette budskapet. Hold deg gjerne oppdatert via vår nettside, vår Facebook-side og les NOTAM før du har tenkt å fly. 

7. Må jeg både søke til Avinor og Luftfartstilsynet?
Nei. I utgangspunktet må du følge prosedyren som er publisert på NOTAM og søker kun til e-posten som er oppgitt der. Søknad til Luftfartstilsynet er kun nødvendig i særskilte tilfeller, der det eventuelt er uenighet om samfunnsnytten for flygingen. 

8. Hva menes med skoleflyging slik det er beskrevet i forskriften?
Skoleflyging innebærer all flyging som utføres sammen med instruktør eller kontrollant samt soloflyging i regi av en treningsorganisasjon.
 

Sertifikat og rettigheter

Har du en rettighet som går ut i nær framtid, kan det være vanskelig å få denne forlenget akkurat nå. I forrige uke ga Luftfartstilsynet en forlengelse på 4 måneder for kommersielle operatører. Nå jobber vi med å få tilsvarende på plass for privatflygere. Dette vil omfatte både EASA-rettigheter og nasjonale rettigheter.

Vi forventer at dette er klart i løpet av førstkommende tirsdag.

Samleside om COVID-19 tiltak

Gjennom å vedta visse unntak, blir det mulig for norske luftfartsaktører å gjøre nødvendige tilpasninger slik at virksomheten kan opprettholdes også i den spesielle situasjonen som nå har oppstått. Unntakene gjelder rettigheter på personnivå (sertifikater etc.) og rettigheter på operatørnivå.
 
Du finner oversikt over de vedtakene som Luftfartstilsynet treffer her
 
Det kommer stadig vedtak på flere områder, og allerede fattede vedtak blir oppdatert jevnlig, etter hvert som nye unntak blir aktuelle. I denne perioden kan oppdateringer komme daglig og ukentlig og vi anbefaler alle å følge med på våre nettsider

 

Rammer for flytjenesten

Vi får enkelte henvendelser vedrørende flytjenesten. Luftfartstilsynet ser denne tjenesten som en viktig del av den frivillige beredskapen for samfunnet. Derfor er det etablert et system som skal sikre at disse operasjonene får nødvendig handlingsrom og prioritet. Ta kontakt med Norges Luftsportforbund dersom du har spørsmål, innspill eller forslag vedrørende flytjenesten.

 Hjelp oss å nå frem til alle som flyr

 

Denne e-posten ble sendt til deg fordi du er registrert i vår sertifikatdatabase med en gyldig rettighet. Del gjerne innholdet i sosiale medier og du må gjerne oppfordre andre å melde seg på våre sikkerhetsbrev til privatflygere. 

Påmelding til sikkerhetsbrev
Twitter
Facebook
Luftfartstilsynet.no
Copyright © 2020 Luftfartstilsynet, All rights reserved.


Ønsker du å endre hvordan du du mottar denne e-posten?
du kan oppdatere dine valg eller slutte å motta.

Email Marketing Powered by Mailchimp