Copy
Lees alles over de actueelste ontwikkelingen in de energiebranche
View this email in your browser

Energie-Nederland nieuws

Kamer debatteert over warmte

Woensdag 14 februari sprak de Tweede Kamer over de herziening van de Warmtewet. De woordvoerders in de Tweede Kamer gebruikten hun inbreng vooral om wensen aan te geven voor de integrale herziening van de warmtewet die begin 2019 op de rol staat. Zo werd er door SP, Groenlinks en D66 openlijk gefilosofeerd over de vraag of je kosten van warmte-infrastructuur zou kunnen socialiseren om het draagvlak onder warmtegebruikers te vergroten. Door PVDA, CDA en later ook minister Wiebes werd echter gewaarschuwd dat dit een slechte prikkel is voor kostenbeheersing en bovendien tot grote ongelijkheid kan leiden tussen burgers. Meerdere Kamerleden spraken een wens uit voor meer keuzevrijheid voor consumenten. Wiebes gaf daarbij aan dat keuzevrijheid, in ieder geval bij kleine netten, weinig toevoegt, en bovendien dat de markttechniek van elektriciteit en gas niet zomaar kan worden toegepast op warmte. Wiebes ging specifiek in op een zorg van Energie-Nederland dat het wetsvoorstel verwarring veroorzaakt door ook de eenmalige aansluitkosten te reguleren. Wiebes verzekerde de Kamer dat het warmtebedrijven, gemeenten en gebouweigenaars nog steeds vrij staat om aanvullende afspraken te maken over een projectbijdrage. De tweede termijn van het debat over de Warmtewet wordt naar verwachting volgende week gedaan. Energie-Nederland zal de Kamer aansporen om verdere verduidelijking te krijgen op dit onderwerp.

Verduurzaming warmte vraagt om toepassing van NEN7125

In het debat over de Warmtewet op 14 februari werd door meerdere partijen gewezen op het belang van het ‘’verduurzamen’’ van warmte. Fossiele bronnen zouden op termijn plaats moeten maken voor duurzame bronnen zoals geothermie. Energie-Nederland heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd dat verduurzamen van warmte alleen mogelijk is als gebouweigenaren specifieke duurzame bronnen kunnen alloceren aan hun gebouw waarmee ze ook kunnen voldoen aan energie-prestatie-eisen.
Duurzame bronnen renderen nog relatief minder dan traditionele bronnen. Zolang de gebouweigenaar geen prikkel heeft om voor duurzame warmte te betalen (omdat het niets uitmaakt voor de energieprestatie) wordt het voor warmtebedrijven lastig hierin te investeren. Om dit te regelen moet minister Olongren NEN7125 toepassen in het Bouwbesluit. Energie-Nederland heeft samen met de NVDE de Tweede Kamer opgeroepen om dit te regelen. Op 22 februari debatteert de Tweede Kamer over de NEN7125.

Energie-Nederland blij met goedkeuring Wet Voortgang Energietransitie

 
Dinsdag 30 januari heeft de Tweede Kamer de wet Voortgang Energietransitie goedgekeurd. Energie-Nederland is blij met het resultaat. De kern van deze wet is een scherp afgebakende rolverdeling tussen netbeheer, netwerkbedrijven en markt.  Met de wet VET is een belangrijke wens van Energie-Nederland gerealiseerd, namelijk dat de netwerkbedrijven langs een limitatieve lijst van toegestane activiteiten worden begrensd. Door de limitatieve lijst wordt duidelijk welke activiteiten exclusief aan de markt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen en besparingsdiensten. Desgevraagd stelde de minister in de Kamer dat netwerkbedrijven ook geen rol hebben in ‘’data’’ en dat het organiseren van flexibiliteit vanwege programmaverantwoordelijkheid ook geen rol kan zijn voor het netwerkbedrijf. Verder is er ruimte gekomen om toestemming te vragen voor experimenten en kunnen per AMVB (tijdelijke) taken worden toegevoegd. Energie-Nederland heeft rondom de behandeling van de wet o.a. aandacht gevraagd voor het belang van financiële transparantie voor netwerkbedrijven. Helaas bleek in het debat geringe bereidheid bij coalitiepartijen om nog iets aan de wet aan te passen. Hoewel er wel een motie werd ingediend om laadinfra als activiteit bij de integrale energiewet te schrappen, bleef een transparantieamendement voor netwerkbedrijven helaas uit. Verder werd deze wetsbehandeling ook gebruikt voor de gasaansluitplicht. Een kamerbreed amendement regelt de mogelijkheid om nieuwe huizen niet meer op gas aan te sluiten. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om (onder voorwaarden) gebieden aan te wijzen die niet langer op gas worden aangesloten.

Eén EU-systeem voor garanties van 
oorsprong

Met garanties van oorsprong krijgen consumenten inzicht in de herkomst van stroom. Energie-Nederland pleit samen met Eurelectric voor één Europees systeem dat geldt in elke lidstaat zodat de herkomst van stroom in alle gevallen helder is. Een aantal lidstaten wil, zo blijkt nu, liever hun eigen nationale systeem behouden. Energie-Nederland heeft samen met Eurelectric een verklaring opgesteld waarmee lidstaten wordt gevraagd om het harmonisatie-voorstel van de Europese Commissie te omarmen. Energie-Nederland pleit er ook voor dat alle vormen van duurzame energie automatisch een garantie van oorsprong krijgen, ongeacht of die energie met behulp van subsidie is opgewekt. In Nederland leidt dit niet tot overcompensatie, omdat het Nederlandse subsidiesysteem (SDE+) is gebaseerd op tenders waarbij het voordeel van de garanties is ingeprijsd in de subsidies.

Europees Parlement wil meer samenwerking tussen landelijke netbeheerders

Aanvankelijk was er veel verzet binnen Europa tegen het voorstel van de Europese Commissie voor meer gedwongen samenwerking tussen landelijke netbeheerders in de vorm van ‘regional operational centres’. Energie-Nederland pleit voor deze samenwerking omdat hiermee beschikbare capaciteit uit buurlanden kan worden ingezet. In een toekomst van meer fluctuatie in vraag en aanbod van stroom (door grotere afhankelijkheid van zon en wind) is een efficiënte grensoverschrijdende markt essentieel. Het ITRE-comité van het Europese Parlement stemt nu op 21 februari over een aantal compromis-amendementen. De tekst van deze amendementen biedt hoop omdat hieruit blijkt dat het pleidooi van de Europese Commissie steun vindt in het Europees Parlement. Uiteindelijk zal in overleg met de Raad van Ministers (de lidstaten) de definitieve regeling tot stand komen.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Hans Schoenmakers

Hans Schoenmakers volgt Frits Bruijn op in het bestuur van Energie-Nederland. Hij is managing director van Uniper Benelux en heeft binnen het bedrijf de taken van Frits Bruijn overgenomen. Hans Schoenmakers is van huis uit jurist en heeft sinds 1987 diverse functies bekleed binnen het bedrijf. Hiervoor was hij verantwoordelijk voor Corporate Affairs en het ROAD CCS-project. Hans is als Chief Executive Officer de vertegenwoordiger van Uniper in de Benelux. Bekijk hier ons volledige bestuur.

Energie nieuws

5 nieuwsgierige vragen aan... Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris

De energiebranche is volop in transitie. Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd, maar ook veranderende technologie en klantvragen doen een beroep op de wendbaarheid van de branche. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. Ruud Koornstra is een jaar geleden geïnstalleerd als eerste Nationale Energie-commissaris van Nederland. Koornstra is voorgedragen door burgers, ondernemers, wetenschappers, voorlopers en prominenten tijdens de Nationale Klimaattop in oktober 2016. Het doel van de Energiecommissaris is om de succesvol gedemonstreerde oplossingen, verbeeldingskracht en het enthousiasme dat leeft bij duurzaamheidsinitiatieven over te brengen aan de politiek in Den Haag. In het interwiew spreekt hij vanuit zijn duurzame hart: "We krijgen een leukere wereld door de energietransitie."

Top 25 zon PV projecten goed voor 176MW zonnecapaciteit

De markt voor zonnepalen groeit snel, niet alleen worden steeds meer daken belegd met panelen, ook op het vlak van grootschalige opwek zien we steeds meer zonneparken in het land. In aanloop naar de Solar Future NL is de Top25 van grootste zon PV-projecten bekend gemaakt. Samen goed voor 176 MW aan zonnecapaciteit, gemiddeld ruim 7 MW per project. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van de afgelopen jaren. Het grootste project bevindt zich nu in Delfzijl met een productiecapaciteit van 30 MW. Vorig jaar prijkte bovenaan deze lijst het Ameland-project van 6MW.

Eurelectric 
overhandigt toekomstivise aan Europese Commissie

De voorzitter van Eurelectric Francesco Starace heeft de gezamenlijke toekomstvisie van de elektriciteitssector overhandigd aan Maroš Šefčovič, Vice-President van de Europese Commissie. Hij nam deze met enthousiasme in ontvangst: “At the onset of the Energy Union, our objective was to ensure energy security in all Member States. Subsequently, our efforts centred on delivering clean energy. We are now striving for our economies to be powered in this clean, sustainable way. The electricity sector is not only affected by these ongoing 'tectonic' changes, but it is also their driver and enabler. I therefore welcome your clear vision, which includes a carbon-neutral future well before 2050 and boosted electrification of transport. For the Paris Agreement to succeed, we all need to step up a gear." De overhandiging van de nieuwe visie ging hand in hand met de onthulling van de nieuwe visuele identiteit van Eurelectric.

Nieuws van onze leden

Statkraft opent het grootste zonnepark van Drenthe

Statkraft, Europa's grootste producent van hernieuwbare energie, heeft op 7 februari samen met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe Zonnepark Lange Runde geopend. Het park is op dit moment het grootste park in Drenthe en het grootste zonnepark dat in 2017 in Nederland is gerealiseerd. "In slechts 5 maanden heeft Statkraft een 14,1 MW state-of-the-art zonnepark gebouwd. We zijn er trots op bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van duurzame energie in Nederland." legt Hallvard Granheim, Executive Vice President en lid van de Raad van Bestuur van Statkraft uit. Het zonnepark genereert stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens.

Pure Energie verdubbelt groene stroomproductie

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie, onderdeel van Raedthuys, kreeg in 2017 vergunningen voor zes nieuwe windparken verleend. In 2016 kreeg zij ook al vergunningen voor twee nieuwe windparken. Deze vergunningen samen zijn goed voor 32 windmolens die de komende jaren gebouwd worden en zorgen voor een verdubbeling van de huidige productie van groene stroom van Pure Energie. Daarnaast bouwt het bedrijf in 2018 het grootste zonnedak van Nederland (én een van de grootsten van Europa). Bij TATA Steel plaatst het bedrijf 75.000 zonnepanelen op verschillende bedrijfsdaken. De totale capaciteit van deze installatie is 22 MW. In totaal hoopt Pure Energie zo’n 40 MW aan zonnepanelen te bouwen in 2018. Benieuwd hoe Pure Energie bouwt aan meer groene stroom? Bekijk de timelapse.

Energie agenda

17.04.'18

Event i.s.m. FME

Energy meets Technology

20.03.'18

Duits-Nederlands Energieforum

Slimme energie en warmtetransitie in steden

21-22.03.'18

Matchmaking

Ontvang Duitse energie-ondernemers bij u op kantoor

17.05.'18

Netwerk en inspiratieplatform

The solar future '18

24.05.'18

Event

Energy Tech Day (€50,- korting voor relaties o.v.v. code E-NL50)

Een uitgebreide agenda vindt u op onze website.
Copyright © 2018 Energie-Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp