Copy
Ben Sajet Update #8
View this email in your browser
Academische leerwerkplaats langdurige zorg
Beste lezer,

Aan de Zwanenburgwal, daar wordt druk voorbereid aan ons congres van 20 april a.s. Op de Van Limmikhof organiseerden we de stedelijke conferentie Beter Oud in Amsterdam en in Overtoomse Veld doen we onderzoek naar zorgen voor elkaar.

De hoogste tijd voor een nieuwe update. Schroom niet onze nieuwsbrief met uw netwerk te delen via onderstaande social media buttons.
Deel
Tweet
Mail
Congres en doorstart ‘Beter Oud in Amsterdam’
Donderdag 8 februari vond de stedelijke conferentie ‘Beter Oud in Amsterdam’ plaats met als doel: doorstart en start implementatie van de resultaten uit het project! Tijdens deze conferentie deelden de initiatiefnemers hun enthousiasme, ervaringen en resultaten van de meer gestructureerde en beter afgestemde samenwerking in vier proeftuinen in de stad. De partners zijn vier aanbieders van wijkverpleging (Amstelring, Cordaan, Evean en Zonnehuisgroep Amstelland) en drie aanbieders van huisartsenzorg (Huisartsen Zuid (CHAGZ), GAZO en SAG). De partners zijn van plan hun samenwerking te bestendigen en uit te breiden naar andere buurten in de stad. Ze zijn o.a. bezig met gezamenlijke opvang na ziekenhuisverblijf van ouderen, betere medicatiebewaking, vroegsignalering, Advance Care Planning en afstemming met het sociale domein. Aansluiting van meerdere aanbieders en partners staat hoog op hun verlanglijstje.

De conferentie was direct een mooie gelegenheid voor de presentatie van de poster ‘aandachtspunten en adviezen voor huisarts, POH en wijkverpleegkundige vanuit ouderen’ en de handreiking ‘betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’ die tijdens het project zijn ontwikkeld. De handreiking is bedoeld voor huisartsenvoorzieningen, en bevat praktische tools om eerstelijns ouderenzorg meer structuur en samenhang te geven binnen de eigen praktijk en met de partners in de buurt.

Beter Oud in Amsterdam is op dit moment een project voor de jaren 2017 en 2018. De projectleiding staat onder de bezielende leiding van drie organisaties: Ben Sajet Centrum, SIGRA en Elaa. Komende periode zullen meer conferenties worden georganiseerd rondom Beter Oud in Amsterdam. Wilt u hierover worden geïnformeerd, neem dan contact op met sabina@bensajetcentrum.nl.
Foto: De ouderenvertegenwoordigers overhandigen de handreiking aan Ben Booij van Gemeente Amsterdam, Marlies Stalenhoef en Fred Schaaf van Zilveren Kruis en huisarts Susanne van Laatum
 
Zorgvriendelijke stad onderzoek ‘zorgen voor elkaar’
Met de decentralisatie van de zorg en de invoering van de participatiewet, zullen kwetsbare mensen voor fysieke en emotionele ondersteuning steeds vaker een beroep moeten doen op hun eigen netwerk en oplossingen zoeken in de eigen buurt. Sociaal contact en verbinding spelen hierbij een belangrijke rol. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt er in het kader van het programma ‘zorgvriendelijke stad’ onderzoek verricht naar hoe buren en buurtgenoten zorg geven en krijgen in twee etnisch diverse buurten in Amsterdam. Het onderzoek richt zich niet enkel op de informele zorg die kwetsbare mensen ontvangen in de buurt, maar ook op diegene die deze zorg leveren. Het gaat hierbij om zorg in de breedste zin: een handeling maar ook een houding, geboden door buren maar ook andere partijen zoals supermarkten, buurthuizen, of religieuze organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de buurman die af en toe langskomt om te kijken of alles in orde is of de barvrouw die een luisterend oor biedt. In het onderzoek kijken wij niet enkel naar wat mensen doen in de buurt, maar ook naar de directe (gebouwde) omgeving.

Het onderzoek is gestart in Overtoomse Veld in Nieuw West. Om de buurt beter te leren kennen zijn wij in gesprek met sleutelfiguren en bewoners in de buurt . Wij willen bijvoorbeeld de lokale organisaties identificeren die een rol spelen bij het leggen van verbindingen tussen mensen. Wie komt er achter de voordeur en welke vormen van zorg geven zij dan? Daarnaast ontdekken wij door middel van etnografisch onderzoek welke fysieke en sociale kenmerken van de buurt het ‘zorgen voor elkaar’ bevorderen of belemmeren. Met deze inzichten willen wij samen met praktijk partners concrete verbetervoorstellen ontwikkelen.
Het onderzoek Zal duren tot november 2018 en wordt uitgevoerd door junior onderzoeker Astrid Parys (Ben Sajet Centrum) en trainee van de gemeente Amsterdam Daniëlle Carbière. De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door prof. dr. Monique Kremer (UvA).

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u hier klikken of contact opnemen met Astrid Parys (aparys@bensajetcentrum.nl).
Drie Ben Sajet werkplaatsen over mensen met een LVB

De afgelopen periode hebben er drie Ben Sajet werkplaatsen plaats gevonden omtrent de belevingswereld en de participatie van jonge mensen met een lichtverstandelijke beperking.

De eerste vond plaats op 12 november 2017 en ging over Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) met een licht verstandelijke beperking die leven in de grote stad  en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Zowel in de samenleving als in de zorgpraktijk zien we dat de eigen interpretaties geregeld botsen met de leef- en belevingswereld van de cliënten. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander iets raars. Ieder heeft zijn eigen vanzelfsprekendheden, gevormd door eerdere ervaringen, door culturele normen en waarden en andere diverse kaders van betekenisgeving. In het onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is.  In deze werkplaats is door Fatiha El-Hajjari en Charlotte Albers een aantal casussen uit de praktijk gepresenteerd en met de deelnemers besproken om zo de belevingswereld van de cliënt beter te begrijpen. Wat is het verhaal achter de beleving? Welke (normatieve) oordelen liggen aan onze interpretatie ten grondslag? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij participatie? (verwijzen filmpje)

In de tweede werkplaats op 12 december 2017werden we door Dr. I.B. (Isolde) Woittiez, Senior wetenschappelijk medewerker van het SCP, meegenomen naar de eerste resultaten van een onderzoek naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in internationaal vergelijkend perspectief. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Zorg beter begrepen’ van 2014. In dit rapport wordt beschreven hoe het komt dat de zorgvraag vanuit mensen met een licht verstandelijke beperking toeneemt. Eén van de beelden die hierin beschreven staat is dat het steeds meer mensen niet lukt om in onze ingewikkelder geworden maatschappij goed te functioneren. In dit rapport staat ook aangegeven dat Nederland niet het enige land lijkt te zijn waar de vraag naar zorg door mensen met een verstandelijke beperking de afgelopen jaren is toegenomen. Toch blijft dat lastig te beoordelen, omdat over de ontwikkeling in de vraag naar vg-zorg in andere landen weinig informatie beschikbaar is. (verwijzen naar beeld samenvatting)

15 februari stond participatie via werk centraal. Werk is een belangrijk ideaal in de zorg en ondersteuning van mensen met een LVB. De leidende gedachte daarbij is dat mensen zich via werk gewaardeerd en erkend kunnen voelen. Leerwerkbedrijven van Cordaan bieden een plek waarin dat mogelijk wordt gemaakt voor mensen met een LVB. Zij kunnen daar op hun eigen tempo en eigen manier een werk-bijdrage leveren, en worden er klaargestoomd voor een reguliere baan. In deze Ben Sajet werkplaats gebruikte Melissa Sebrechts anekdotes uit haar afgelopen 3,5 jaar sociologisch onderzoek in verschillende Leerwerkbedrijven als basis om in dialoog te treden met begeleiders over het thema van erkenning. Wat voor rollen nemen begeleiders zoal aan in dagelijkse begeleidingspraktijken? Hoe zetten zij abstracte beleidsidealen zoals participatie-via-werk om in de praktijk? En wat voor gevolgen heeft dat voor de manieren waarop cliënten zich erkend voelen? (verwijzen naar filmpje/interviews)De werkplaatsen werden goed bezocht, deelnemers zijn erg enthousiast en geïnteresseerd in het vervolg en geven aan graag mee te willen blijven denken.

Meer achtergronden en opbrengsten van alle werkplaatsen verzamelen we op onze webpagina.
Aan het werk in de Ben Sajetwerkplaats
Congres
20 April 2018 organiseert het Ben Sajet Centrum haar 2e congres; “Naar een Nieuw Amsterdams Peil”. Amsterdam is het brandpunt van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de vernieuwing van zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zowel in wijken en buurten als stedelijk bruist het van initiatieven, projecten en pilots. Tijdens het congres staat de vernieuwing van de zorg in Amsterdam en Amstelland centraal. Waar zetten wij op in als het gaat om de zorg in een grootstedelijke omgeving als Amsterdam?  Hoe kom je tot blijvende verandering van de zorg en wat in de praktijk hierbij het meest effectief is. Met tal van lezingen en workshops door deskundigen, opleiders, ervaringsdeskundigen en onderzoekers richten wij ons op de inhoud van die vernieuwing. Daarnaast zal er aandacht zijn voor technologische vernieuwing, sociale innovatie en zorginhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg voor ouderen en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten.  
Sprekers o.a.:
  • Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige zorg en dementie ne auteur van het boek Dementie in de praktijk
  • Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg en verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam
  • Carlo Schuengel, hoogleraar Orthopedagogie en verbonden aan de Vrije Universiteit
Het congres is vrij toegankelijk. Save the date! Maar hier kunt u zich alvast aanmelden.
OPINIE: Maar je kan toch altijd ‘nee’ kiezen…..?
 
Fatiha El-Hajjari
 
Zoals gebruikelijk roept de invoering van een nieuwe wet veel vragen en discussies op. Discussie rondom de nieuwe donorwet is daarbij geen uitzondering. Sommigen moedigen de nieuwe donorwet aan en zijn blij dat ‘de luie burger’ nu eindelijk gedwongen wordt actief een keuze te maken in het Donorregister. Anderen vinden het hoogst problematisch dat de staat zich het lichaam, van de ‘geen-keuze-opgegeven burger’, automatisch toe-eigent na de dood.
 
Ik begrijp heel goed waarom de nieuwe wet op weerstand stuit en waarom men vindt dat de overheid zich hierbij in een sfeer begeeft die té persoonlijk is, die ver over de grenzen van individuele autonomie beweegt. Ieder persoon heeft namelijk het recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam, ook na de dood. Maar ja, dat vinden de voorstanders waarschijnlijk ook. Want de nieuwe wet biedt toch altijd nog de mogelijkheid om ‘nee’ te kiezen.
 
Over dit argument, dat men nog steeds de mogelijkheid heeft om te kiezen en daardoor nog altijd zélf over zijn of haar lichaam beschikt, heb ik grote twijfels. Het impliceert namelijk dat iedereen in staat is om goed geïnformeerd een beslissing te nemen, tijdig in te loggen in het Donorregister en ‘nee’ aan te vinken. Een kind kan de was doen, zouden voorstanders zeggen. Maar is het wel zo simpel?
 
Op het moment ben ik bezig met een onderzoek waarbij ik jongvolwassenen volg met een licht verstandelijke beperking en alle problemen die daarbij horen. In gesprekken met hun persoonlijke of ambulante begeleiders komt keer op keer naar voren dat deze jonge mensen zich steeds moeilijker kunnen redden door het ingewikkelder worden van de samenleving. Brieven van instanties en de ‘overheidstaal’ worden onvoldoende begrepen, nieuwe ontwikkelingen en regelgevingen worden gemist, met als gevolg dat zij nóg dieper in de problemen raken.
 
Een ogenschijnlijk eenvoudige handeling, zoals het aanvragen van een DigiD-code voor het treffen van een betalingsregeling, is voor veel van de mensen die ik spreek een grote opgave. Zij hebben geen idee wat een DigiD-code inhoudt of weten niet hoe ze eraan kunnen komen. De gevolgen hiervan zijn vaak aanzienlijk, mensen bouwen torenhoge schulden op of raken verwikkeld in complexe juridische toestanden. De digitalisering en bureaucratisering van de maatschappij blijkt voor veel mensen een enorme drempel te zijn om zelf over hun zaken te beschikken.
 
Het gaat mij niet om de vraag of men er wel of niet voor kiest donor te zijn. Wat deze nieuwe wet wel bij mij oproept en waar we aandacht voor moeten blijven hebben, is de vraag welke (groepen) mensen wel of niet in staat zijn om via een brief of digitaal hun keuze kenbaar te maken. De overheid belooft eenieder ‘uitvoerig te informeren’ over de nieuwe donorwet. Maar wat is uitvoerige informatie waard voor mensen die serieuze cognitieve beperkingen hebben? Een oplossing hiervoor kan zijn dat de familie bij automatisch donateurschap achteraf bezwaar kan maken, mits op legitieme gronden. Dit impliceert echter dat je een familie moet hebben die daadwerkelijk bezwaar kan maken. Wat we zien onder veel mensen met een licht verstandelijke beperking is dat de familie vaak ook kwetsbaar is en zich geen weg weet te vinden in de maatschappij.
 
Terwijl ‘nee’ kiezen in het Donorregister voor velen maar een paar minuten werk is, is zelfbeschikking voor anderen niet zo vanzelfsprekend. Het lijkt mij niet eerlijk dat iemand die niet in staat is zo'n keuze te registreren, hiervoor zijn lichaam automatisch als prijs moet betalen.

Fatiha is als aio verbonden aan het Ben Sajetcentrum - reacties welkom op: info@bensajetcentrum.nl

Congres Goed leven met dementie
Vorige zomer vond het congres ‘Goed leven met dementie’ plaats. Dit congres voor en door mensen met dementie, hun naasten, (zorg)professionals en onderzoekers, werd georganiseerd door de promovendi en andere onderzoekers van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie. Het Ben Sajetcentrum was één van de medeorganisatoren. Het conferentieverslag van deze bijzondere dagen is gepubliceerd en online te lezen.

Nieuwe projectleider dementie
Ben Sajet is zeer verheugd dat sinds 1 februari is toegetreden tot ons team: Laura Vermeulen als projectleider van het programma dementie. Laura is medisch antropologe. Zij heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar de manieren waarop mensen met dementie die alleen thuis wonen hun dagelijks leven gaande houden. Laura maakt deel uit van de onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam die de Dialoogavonden van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie ontwikkelde. Het concept van die avonden lag aan de basis van de Werkplaatsen die het Ben Sajetcentrum organiseert. Laura ziet ernaar uit binnenkort in het kader van haar werk voor het dementieprogramma kennis met u te maken!
Voor in de agenda
Werkplaats 8 maart: Burgerrollen bij een langdurige zorgvraag, olv Rick Kwekkeboom

Werkplaats 5 april: ‘Disease- en casemanagement: het één sluit het ander niet uit’, olv Wilma Scholten op Reimer

Wilt u op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl.


N.B. Oudere nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.


Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie voor de vernieuwing van zorgpraktijken.

Om ons netwerk fris te houden verbinden wij graag nieuwe mensen, organisaties en initiatieven aan het centrum, want samen kunnen we meer dan alleen.

Wilt u iets inbrengen of heeft u andere suggesties?
Mail naar info@bensajetcentrum.nl

Op zoek naar meer achtergrond of bijzondere evenementen?
Volg ons op Twitter.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
bensajetcentrum · Zwanenburgwal 206 · Amsterdam, Nh 1011 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp