Copy
Kratke informacije o SPINIFT softveru za obveznike Zakone o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Za pregled fotografija pogledajte ovaj email u svom browser-u

TRILOGIJA  ZAKONA
O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 


DEO I
RAZMIŠLJANJE malih Računovodstvenih Agencija o
ZAKONU o Sprečavanju Pranja Novca i Finansiranju Terorizma

 

 

Počelo je sa licencama a kraja nema ili ima…, završava se sa kaznama..!!!?
  

Kada se govori o pranju novca, onda računovođe i poreski savetnici stalno imaju osećaj krivice.


A nismo krivi!

Ali neko želi da nametne takav odnos.
Kao da ste u prisilnom braku ali ne možete da se razvedete!
Ko god je registrovao ili se bavi ovim delatnostima po sili zakona je postao obveznik i mora da postupa kako je propisano.

  • I stalno imate osećaj da radite za nekog drugog,

  • i posao koji je zapravo posao nekog drugog a ne vaš,

  • i znate da je sve što radite čist formalizam.

  • i da to što radite  

  • je već uradio neki drugi organ.
      

Kada se radi o našim klijentima, provere su vec uradili APR ili neki drugi organ nadležan za registraciju, i PORESKA UPRAVA prvenstveno u domenu svojih interesa i podataka, ali se u PU za svakog poreskog obveznika formiraju dosijei i evidencije, i vrše provere i svaki poreski obveznik ima svog inspektora imenom i prezimenom, i BANKE kod propisa o otvaranju računa ne otvaraju više račune samo tako već se sva dokumentacija šalje u centralu na proveru, pa kroz par dan dobijete račun, ili sprovođenju naloga za prenos zovu vas ako nešto nedostaje ili vam kažu zašto nalog ne mogu da sprovedu… 


Sva ova višestruka (4-5 puta) ponavljanja prikupljanja podataka mogu se elegantno i efikasno ukinuti  formiranjem CENTRALNOG REGISTRA VLASNIKA kojeg imperativno zagovara  IV DIREKTIVA (EU), a koji se može formirati primenom JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA

 

 

KRIVIČNO DELO PRANJA NOVCA


Krivični zakonik Republike Srbije je propisao i definisao krivično delo pranja novca u članu 231 i svrstao je u krivična dela protiv privrede, u kome je propisano da će se učinilac kazniti zatvorom u trajanju od 6 meseci do pet godina. 

 

Za kvalifikovano delo ako novac ili imovina prelaze 1,5 miliona dinara kazna zatvora je od jedne do deset godina. Ako je učinio delo sa imovinom koju je sam pribavio, iste kazne. Ako delo izvrši u grupi kazna je 2 do 12 godina zatvora. Ko učini delo a mogao je ili je bio dužan da zna kazniće se zatvorom do 3 godine.
I na kraju odgovorno lice u pravnom licu kazniće se kaznom propisanom za to delo ako je znalo odnosno moglo i bilo dužno da zna.
A novac i imovina oduzeće se...


ŠTA JE PRANJE NOVCA? – Član 2 Zakona

Konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela
Prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivicnog dela.

Sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela
Dalje se u Zakonu objašnjava šta je finansiranje terorizma, teroristički akt, terorista i teroristička organizacija.


KO SU OBVEZNICI? - Član 4 Zakona

Obveznici su podeljeni u dva dela, ili bi tako trebalo da bude,

  • prvi je finansijski sektor: banke, menjaci, investicioni fondovi, dobrovoljni penzijski fondovi, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, brokersko dilerska društva, priredivaci posebnih igara na srecu na automatima, drugi priredivaci igara na srecu, preduzeca za reviziju, ovlašceni revizori, institucije elektronskog novca, platne institucije.

  • Drugi su preduzetnici i pravna lica koja vrše odredene delatnosti. To bi bio takozvani nefinansijski sektor: posredovanje u prometu nepokretnosti, pružanje racunovodstvenih usluga, poresko savetovanje, posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova , faktoring i forfeting, davanje jemstva , pružanje usluga prenosa novca.


ADVOKATI - Član 5 Zakona

Ne pod naslovom „obveznici“ vec sasvim posebno u clanu 5  stoji :
„Radnje i mere za sprecavanje I otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i advokatskog ortačkog društva ( u daljem tekstu : advokat“).


Nastaviće se...!!!

Šerujte nas na Facebook-u
SPINIFT Tweet
Preporučite nas
Copyright © 2016 Spinift - Novi Sad, Sva prava zadržana.Možete se odjaviti sa liste  ako kliknete na ovaj link

Email Marketing Powered by Mailchimp