Copy
Kratke informacije o SPINIFT softveru
za obveznike Zakona o sprečavanju
pranja novca i finansiranja terorizma.

TRILOGIJA  ZAKONA
O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 


DEO III
ZAVRŠNI ZAHTEV TRILOGIJE

 


Izjednačiti položaj lica koja obavljaju profesionalne delatnosti – pravna ili fizička lica koja obavljaju računovodstvene poslove, ili poslove poreskog savetovanja, sa položajom advokata i javnih beležnika u zakonu i podzakonskim aktima.

 

Da nadzor nad računovođama u smislu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ne vrši uprava već imenovano odgovarajuće samoregulatorno telo - posebno ovlašćeno telo
(strukovno udruženje)  te se zahteva izmena člana 82 i člana 84 zakona.

OBRAZLOŽENJE:

Da li možemo da smatramo da postoji negativni odnos prema računovođama:
komitet Manival saveta Evrope je 2009 godine izdao preporuke među kojima je bila konstatacija da Srbija ne vrši „adekvatni nadzor u sektoru delatnosti računovođa i revizora“ i da je potrebno to stanje popraviti.

Šta se zatim dešava?

Uvode se licence koje ne poznaje ni jedno zakonodavstvo u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Licence postoje u nekim uređenim zakonodavstvima, recimo SAD, kada neko želi da bude stručan u toj oblasti i da ima neku prednost u odnosu na one koji nemaju licencu. Takođe i u svim ostalim zakonodavstvima u zemljama u okruženju nigde nije položaj računovođa kao u Srbiji.

U izveštaju u radu uprave za pranje novca za 2013 godinu se može pročitati da je oformljeno posebno odeljenje za nadzor-"Grupa za računovođe i revizore".


U izveštaju o radu Uprave za 2012 godinu su navedene procene  da ima 8.000 računovođa. Verovatno bi ovoj grupi trebalo više godina da ih sve obiđu, iskontrolišu i kazne, a odmah nakon toga krenu u drugi krug kontrole.

Računovodstvene agencije nemaju ni organizacionu strukturu, ni kadrovsku osposobljenost, ni pravnu stručnost, ni broj zaposlenih, a nemamo ni finansijsku mogućnost i moć da odgovorimo u potpunosti nerazumnim zahtevima.

Bilo da se radi o samostalnoj firmi sa jednim zaposlenim ili sa tri, pet, ili deset. To su mikro firme. Sa minimalnim prometima.

A poreske savetnike i računovođe Zakon izjednačava i upoređuje sa Bankama i Osiguravajućim Društvima U SVEMU, kako U OBAVEZAMA, tako I KAZNAMA.

ZAŠTO RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE  NE MOGU BITI TRETIRANE KAO BANKE..?

PRIMER BANKA „B“:

 • 180 EKSPOZITURA U 100 MESTA U SRBIJI
 • 1,7 MILIONA KLIJENATA
 • 3025 ZAPOSLENIH U 2014. GODINI
 • UKUPNA AKTIVA 472 MILIJARDE
 • DOBIT POSLE OPOREZIVANJA 6.808.703.000 DINARA

DOBIT JE 10.000 (DESETHILJADA) PUTA VEĆA OD DOBITI PROSEČNE AGENCIJE.

BROJ ZAPOSLENIH JE  500 PUTA VEĆI OD BROJA ZAPOSLENIH U PROSEČNOJ AGENCIJI...

Od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kod našeg zakonodavca je postojalo određeno nepoznavanje i nedoslednost u određivanju obveznika:
Kao DA NE POSTOJI podela na finansijski sektor i nefinansijski sektor, te su u grupi finansijskih obveznika bila i preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori.


U grupi obveznika koji su svrstani po delatnosti koju obavljaju se nalaze:

 • posredovanje u prometu nepokretnosti,
 • pružanje računovodstvenih usluga,
 • poresko savetovanje,
 • posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova,
 • faktoring i forfeting,
 • davanje jemstava,
 • pružanje usluga prenosa novca
sa svim obavezama i kaznenim odredbama su poistovećeni kao i finansijski sektor.

Ovakvo svrstavanje i podela obveznika nema nikakvo opravdanje ni logiku ni smisao.
SKRAĆENO:
OVA GRUPA SE ZOVE LICA KOJA SE BAVE PROFESIONALNOM DELATNOSTI ILI SAMOSTALNE PROFESIJE I STRUKE.
Ovakva podela proizilazi i uzima u obzir specifičnost poslovanja i specifičan odnos prema stranci, VELIČINU OBVEZNIKA.

Advokati i druge samostalne profesije i struke su navedeni u Trećoj direktivi i Preporukama FATF kao sve značajnija brana pranja novca te se pridružuju ulozi „Čuvara kapije“, naziv koji opisuje njihov novi položaj u sistemu sprečavanja pranja noca.

Nije sporno da je zapravo međunarodna legislativa, tačnije Direktive EU osnov za uvođenje poreskih savetnika i računovođe u obveznike sprovođenja mera sprečavanja pranja novca.


Treća direktiva pristupa navedenim pravnim i drugim profesijama kada učestvuju u finansijskim i poslovnim transakcijama, čijim sprovođenjem postoji velika opasnost zloupotrebe u svrhu pranja novca pribavljenog na nezakonit način ili koji ima svrhu finansiranja terorizma.

Sama Evropska unija je hronologijom promena u IV Direktivi i uvođenjem novih delatnosti kao obveznika dala određen smer i uputstva koja je  zakonodavac trebao da prepozna i istakne naš specifičan položaj naspram drugih obveznika. Time što bi odvojio profesionalne delatnosti i struke i vezao za njih samo one obaveze koje su sprovodljive, moguće, realne i  pripadajuće.

Proizilazi da je naš zakonodavac propisao jedinstvenu listu obveznika izuzimajući advokate i javne beležnike, sa jedinstvenom listom obaveza, opet izuzimajući advokate i javne beležnike.
 

Ovakvo rešenje ne poznaju Direktive i ne poznaje ni jedno evropsko zakonodavstvo. 


Prethodni tekstovi:
Trilogija zakona I DEO
Trilogija zakona II DEO

Šerujte nas na Facebook-u
SPINIFT Tweet
Preporučite nas
Copyright © 2016 Spinift - Novi Sad, Sva prava zadržana.Možete se odjaviti sa liste  ako kliknete na ovaj link

Email Marketing Powered by Mailchimp