Copy
Ma.akbrief #18   juni 2021
Gezamenlijke nieuwsbrief rond democratisering en het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam
idee: Janine Toussaint
MA.AKBRIEF #18

In deze Ma.akbrief #18 veel democratiseringsnieuws uit de stad. Bijdragen en reacties welkom via mail. Zie ook ons digitale platform Ma.ak020.


Punt komma

Het Maatschappelijk akkoord is altijd een punt komma geweest. Die staat symbool voor het doorlopende leren met elkaar en het gesprek dat doorgaat, tussen alle soms luide stemmen in. Het werk aan Ma.ak020 is het ene moment wat minder zichtbaar dan het andere. Maar ondertussen gebeurt er van alles, met de blik gefocust op Ma.akbanken rond knersende kwesties in de stad.
De komende tijd gaan we ook kijken hoe het ervoor staat met akkoordpunten als Buurtrechten, of meer stem voor jongeren. Heb je daar ervaringen mee of ideeën over, of ben je bezig met andere democratiseringsinstrumenten zoals het buurtplatformrecht, laat het ons weten.
Het Ma.akteam kreeg onlangs de Creative Crossoversregeling van de Hogeschool van Amsterdam & partners gehonoreerd, waarmee we breed kunnen communiceren wat geleerd wordt aan de Ma.akbank. Zunga won de Young Amsterdam award als jonge sociale ondernemer met zijn uitzendbureau voor dak- en thuislozen, hoera! En Karien publiceerde een opinie artikel in Het Parool over de broedplaats van de toekomst, een model waarin Ma.akwaarden als slim samenwerken en gelijkheid in de stad komen boven drijven.

We hopen jullie allemaal na de zomer weer live te kunnen ontmoeten en verheugen ons op een echte ouderwetse Ma.akavond in de Ru Pare!

Sjors, Zunga, Sharona, Nies, Cathelijne, Jasper en Karien
Binnenkort meer over hoe de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord loopt.
Wat zijn ook weer precies de akkoordpunten? Zie daarvoor de Handleiding.
Nieuws van de Ma.akbanken
Ma.akbank Werk
 
Afgelopen maand was de aftrap van de eerste Ma.akbank over werk en armoede. Wat is de kwestie? Er zijn meer dan 15.000 werkende Amsterdammers op of onder de armoedegrens, met zeer diverse zorgen. Hoe kunnen we hen door optimale samenwerking beter bereiken, betrekken en ondersteunen?

Met de collectieve kennis en ervaring van de deelnemers (maatschappelijk initiatiefnemers, belangenbehartigers, kenniscentrum en ambtenaren afdeling WPI) brachten we de meest prangende problemen in kaart. Dat zijn: de groeiende kloof tussen arm en rijk en de vraag ‘voor wie is de stad?’, als je kijkt naar te lage salarissen in essentiële beroepen als zorg, brandweer en onderwijs. En dan zijn er de te hoge lasten voor wonen en transport. Het is moeilijk ‘beleid hierop te maken’, want deze mensen hebben wisselende omstandigheden en mede daardoor geen recht op voorzieningen. Persoonlijke armoede is een collectief probleem. Belangrijke vraag is: passen de voorzieningen bij de behoeften?

We gaan meer ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen bij deze Ma.akbank betrekken om samen te werken richting oplossingen. Wethouder Groot Wassink en de directie Werk steunen deze eerste Ma.akbank.
Ma.akbank Wind

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten dat er circa 17 windmolens in Amsterdam komen, te exploiteren door bijvoorbeeld bewonerscoöperaties samen met grote marktpartijen. Dit is deel van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES). Deze ambitie heeft flink wat stof doen opwaaien. De luide weerstand tegen de voorstellen – live en in de media – roept de vraag op wat het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak is voor windmolens in de stad.

Maar de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders leidde tot constructieve gesprekken. Die leggen bloot dat de knersende, gedeelde kwestie is hoe Amsterdam kan bijdragen aan landelijke energiedoelstellingen. Maar welke ruimte is er eigenlijk in dit proces, en voor wie op welke momenten?

De heropening van de dialoog laat zien dat iedereen samen vooruit wil gaan. Sinds de gezamenlijke brief aan wethouder van Doorninck [zie Ma.akbrief #16] is duidelijk dat er een kennisachterstand is in te lopen en dat er behoefte is aan een inclusief proces waar veel betrokken partijen gehoord worden. Hoe ontwerpen we een proces om gelijkwaardig tot beslissingen te komen? Dit is een kans om open vragen te stellen, ook over wanneer welke oplossing technisch en financieel haalbaar is. Vanuit de tussenruimte kun je opnieuw vertrouwen kweken en we zijn dan ook met elkaar aan het onderzoeken hoe we een Ma.akbank rond deze knersende kwestie kunnen starten. 
Stadsamendementen en stadsmoties over het bestuurlijk stelsel

Wethouder Rutger Groot Wassink was als raadslid groot criticaster van de manier waarop Amsterdam wordt bestuurd en de discussie over het bestuurlijk stelsel laaide twee jaar geleden na een zeer kritisch evaluatierapport weer op. Op 23 juni is in de raadscommissie een nieuw voorstel besproken. Daarnaast zijn via ‘stadsamendementen’ en ‘stadsmoties’ (ideeën uit de stad die worden voorgelegd aan college en raad) voorstellen gedaan die de raad hopelijk bespreekt en meeweegt. Het college stelt voor om de stadsdeelcommissies meer bevoegdheden te geven, zodat ‘de macht’ die nu centraal geregeld is meer gedeeld wordt met de stadsdelen. De Dagelijks Bestuurders blijven benoemd, maar per stadsamendement wordt opgeroepen om deze persoon te kiezen. Een ander opvallend voorstel is het instellen van stadsdeelpanels met 250 gelote bewoners in elk stadsdeel. Uit het participatietraject is het idee gekomen om bij elk beleidsvoorstel een bewonerseffectrapportage te doen. En er is gepleit voor het instellen van een onafhankelijk participatieloket voor steun en info voor bewoners. Met het nieuwe voorstel komt er meer zeggenschap voor Amsterdammers.
Lees meer achtegrondinfo hier.
Nieuws uit de stad
Energie ontbijt in de Ru Pare

Het 144e (!) energieontbijt van platform 02025 stond in het teken van jongeren, met alleen maar sprekers van onder de 30 jaar. Wat is hun motivatie, waar zetten ze zich elke dag voor in en wat is de boodschap aan andere generaties? Hoe kijken ze tegen de opgave van overstap naar schone energie, waar kunnen ze bij helpen of leiden? Lees de achtergronden in het verslag. Dit ontbijt was op een bijzondere locatie, namelijk Ru Pare in West, waar 25 maatschappelijke organisaties gevestigd zijn waaronder Westerlicht. En met nieuwe zonnepanelen op het dak. Wees welkom op het volgende energieontbijt op 8 juli om 9 uur.

02025 is een netwerk en platform voor en door Amsterdamse energiepioniers die verder kijken dan onze eigen voordeur en samen de stad koploper energie maken.

Met dank aan 02025

***


Thorp, een veilige digitale terp


Bijna alle gratis internettoepassingen die we gebruiken draaien om het verzamelen van data en het manipuleren van gedrag door een paar grote techbedrijven. Hierbij worden kwetsbaarheden van personen, steden en landen niet beschermd, maar juist uitgebuit. Maar niet langer!


Ma.ak020 ondersteunt de waarden van THORP voor een veilige digitale ruimte. Binnenkort kunnen we overstappen van online plekken als Whatsapp naar Matrix, een open source berichtenplatform. THORP is dan voor iedereen die wil, toegankelijk en bruikbaar. Er zijn wekelijkse THORP Thursdays om organisaties en gebruikers wegwijs te maken, wees welkom! Aanmelden via Ma.ak020 of de Thorp website. THORP is onderdeel van de ambitie voor een veilige digitale stad voor alle Amsterdammers vóór het 750-jarige bestaan van Amsterdam in 2025.

De coalitie achter THORP: Waag, Freedom Internet, Gemeente Amsterdam, Stadsmakers Coalitie, Ma.ak020, PublicSpaces, Commons Network en Tada.City.

Donut Deal Groene Hub

Op een pleintje in Gaasperdam staat een minivergister die etensresten om zet naar groengas, een initiatief van de Groene Hub om de leefbaarheid in Gaasperdam te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame wereld. De vergister is een ‘Donut Deal’, aldus initiatiefnemer Anne Stijkel, en daarmee één van de doelen uit het Maatschappelijk akkoord.
Het is nogal wat, als bewonersinitiatief een hele wijk van het aardgas krijgen. Samenwerken is daarom cruciaal. Maar ambtenaren komen en gaan, wethouders willen scoren, organisaties opereren op eilandjes - dit al zit de ambitieuze plannen van de Groene Hub soms in de weg. Anne: “Het is helemaal dicht georganiseerd. We woelen van alles om, maar er komt wel iets nieuws en beters voor terug.” Het is belangrijk om te kijken welke partij een taak het beste kan uitvoeren. "Soms is dat de Groene Hub, maar het kan ook de gemeente of een andere partij zijn." De minivergister draait helaas nog niet - waar dat door komt lees je in het hele verhaal. Ook stadsdeelbestuurder Dirk de Jager komt aan het woord. Anne: “We moeten uiteindelijk samen iets doen dat voor iedereen goed is.”

Met dank aan Rens Peters

***


Symposium over kracht van gemeenschapsvorming

Op 12 juli (13-17 uur) organiseert het platform van Amsterdamse bewonersorganisaties Kracht van Mokum in overleg met wethouder Rutger Groot Wassink een symposium over gemeenschapsvorming. Het symposium is via een live-stream te volgen.

Kracht van Mokum is ontstaan vanuit een activistische bundeling van diverse bewonersplatforms, gericht op versterking van hun belangen. Amsterdam kent een lange, waardevolle en belangrijke traditie van netwerkende actieve Amsterdammers, die zich samen inzetten voor een eerlijke stad en voor een herijking van mede-eigenaarschap en zeggenschap. Zo kennen we onder andere Lokale Lente, Meer ruimte voor initiatief en het Maatschappelijk akkoord. Kracht voor Mokum past ook in die traditie.
31 mei was de Balie podium voor de gemeenteraad. Veertien bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord nodigden de Amsterdamse gemeenteraad uit voor een hoorzitting. Deze keer draaiden bewoners de rollen om. Zij vroegen uitleg van raadsleden over de thema’s wonen, groen, participatie en infrastructuur. Het was goed om te zien hoe de tijd werd genomen voor heikele kwesties die spelen in Noord, een stadsdeel dat steeds meer onder druk komt te staan nu de stad daar zo gaat uitbreiden. Wordt vervolgd.
De Ma.akbanken gaan over de uitvoering
van het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam
Lees en onderteken het akkoord hier
Systeemwoord van de maand

Copyright © 2021 Ma.ak020, all rights reserved.

Contact? Kopij? Mail het team van Ma.ak020.

You can update your preferences or unsubscribe from this list
Website
Groep Ruimte voor Initiatief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ma.ak020 · Tugelaweg 85 · Amsterdam, Nh 1091VN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp