Copy
Ma.akbrief #24   januari 2022
Gezamenlijke nieuwsbrief rond democratisering en het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam
Vier jaar geleden ontstond het idee van een Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam
Opmaat naar meer democratisering!

Voor je het weet is het 16 maart: gemeenteraadsverkiezingen. Deze week is het precies vier jaar geleden dat het Maatschappelijk akkoord als idee ontstond. Vijf weken later stonden we met een stevige coalitie op het podium van De Zwijger in het lijsttrekkersdebat. Alle lijsttrekkers zeiden ja tegen de wenselijkheid van zo’n akkoord.

Ma.ak020 haakte aan op een rijdende trein: de actieve netwerken van o.a. Ruimte voor Initiatief en Amsterdammers maken de stad zochten naar een nieuw sterk signaal naar de politiek. Het Maatschappelijk akkoord wilde graag met de hele gemeenteraad in gesprek (daar immers hoort de democratiseringsopgave centraal te staan). Er kwam een wethouder Democratisering met wie we met veel ambitie aan de slag zijn gegaan. We hebben een akkoord opgeleverd op 9 november 2019, met een perspectief tot ten minste 2025 (!), en eindigend met een puntkomma (;).

In de stad is heel veel gedaan en bereikt. Het akkoord, de democratiseringsagenda van de gemeente en de wethouder zijn daarin katalyserend geweest. Er zijn ook goede nieuwe ideeën en actiepunten ontstaan, maar we zijn er nog lang niet. Reden te meer om de komende verkiezingen in het kader te zetten van verdere democratisering van de stad: hoe kunnen we nog beter en op nog meer onderwerpen echt samenwerken tussen leef- en systeemwerelden om onze stad mooier en sterker te maken? Hoe krijgen steeds meer Amsterdammers en buurten ruimte(n) en rechten om daar zelf met initiatief aan bij te dragen? Hoe raakt het stadsbestuur optimaal doordrongen van het belang en de waarde hiervan?

Momenteel wordt het Akkoord en het werk aan Ma.ak020 geëvalueerd. Van daaruit draagt Ma.ak020 bij aan de discussies die de netwerken in de stad op dit moment voeren, in aanloop naar de verkiezingen. We werken aan gedeelde antwoorden op bovenstaande vragen en streven naar een duidelijk en krachtig signaal aan de democratie.

Het Ma.akteam
MA.AKBRIEF #24
Met nieuws over de Ma.akbanken Werk, Wind, Broedplaatsen en Tussentijd en - om alvast vrij te houden - 3 maart, een dynamische avond over Democratisering.
Bijdragen en reacties welkom via
mail. Zie ook ons digitale platform Ma.ak020.
Nieuws uit de Ma.akbanken
Ma.akbank Werk - verder aan de slag

"Hopelijk wordt de positieve werkwijze overgenomen door volgende club die gekozen wordt na de verkiezingen in maart."
[Stella de Swart, ervaringsdeskundige en auteur ‘Armoede krijg je gratis’]

De eerste vervolgstappen voor de Ma.akbank over Werk en Armoede zijn gezet. De opbrengsten van de drie bijeenkomsten worden nu omgezet in acties: diverse afdelingen van de gemeentelijk dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) spreken met Ma.ak020 en initiatiefnemers verder over hoe en waar ze beter kunnen samenwerken.

Ondertussen is duidelijk dat de werkwijze aan een Ma.akbank tot veel tevredenheid leidt. Zowel WPI als Democratisering is blij met het enthousiasme, de energie, het vertrouwen en de verbinding die zijn gemaakt. Wethouder Rutger Groot Wassink hierover: "Ma.akbanken blijken een mooie manier te zijn van een brug slaan tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van veel actieve en betrokken Amsterdammers."

In samenspraak met WPI zijn bij deze eerste Ma.akbank op drie onderwerpen groepen gevormd: schulden en nieuwe economie, jongeren, en zzp’ers. Experts van de gemeente, kennisinstellingen, maatschappelijke dienstverlening en initiatieven dachten samen na over hoe cocreatie tot betere resultaten kon leiden. Bij elkaar hebben 33 deelnemers bijgedragen aan deze Ma.akbank.

Met de uitkomsten zijn ambtenaren aan het werk gegaan om de juiste collega’s bij het praktische vervolg te betrekken. Begin februari spreken experts over aansluiting van informele zorg en welzijn bij de buurtteams. In de volgende weken komen gesprekken over het betrekken van jongeren(organisaties) bij de aanpak van schulden en hoe zzp-ers en hun lokale netwerken beter bijdragen aan versterken van de positie van zelfstandigen.
Ma.akbank Werk deelnemers, derde sessie
Ma.akbank Wind zet haar opgave op scherp

“In de Ma.akbank kom je tot gesprek. Er zijn veel meer grijstinten en dat leggen we hier bloot.”
[deelnemer Naut, Windalarm]

De 4e sessie van de Maakbank Wind (knersende kwestie Hoe kan Oost een aandeel leveren in het opwekken van duurzame energie door wind) gaat over de vraag: wat is de bredere context achter deze opgave, en hoe belangrijk vinden we die? Maar eerst hebben we het over de actualiteit. Na een RES-rapportage aan de gemeenteraad stapten 41 participanten uit vier van de zeven RES-klankbordgroepen, uit onvrede over het proces. Sommigen van hen zijn deelnemers aan de Ma.akbank, en geven aan nadrukkelijk wel vertrouwen te hebben in de Ma.akbank Wind, omdat hier een echt gesprek en een bredere maatschappelijke discussie gevoerd wordt. De wens en wil is om op inhoud tot concrete resultaten te komen. “In deze groep hebben we de gelegenheid om het goed te doen.”

Energieconsultant en ‘rekenmeester’ Frans Debets geeft een technische presentatie over energiegebruik in Amsterdam. Hij roept iedereen -zeker ook de gemeente - op zich vaardiger te maken in de begrippen en cijfers. “Je krijgt hele dwaze ambities als je niet weet waarover je praat.” Wil Amsterdam zelf álle energie opwekken of bijvoorbeeld alleen voor Amsterdamse huishoudens? Kan en moet Amsterdam überhaupt in eigen energiebehoefte voorzien? Dit geldt immers niet voor bijvoorbeeld voedsel en water. Als de regelgeving echt gehandhaafd wordt en grootverbruikers niet meer worden ontzien, ontstaat al een rechtvaardigere verdeling van de energielasten. Maar: nog beter dan energie opwekken is het om energie te bezuinigen, volgens de Trias energetica voor bouwen. “De techniek is er.”

Willen we de oorspronkelijk opdracht aan deze Ma.akbank verbreden met nadenken over besparingen, regelnaleving en grootverbruik? Ook dan blijft veel energie over die op een duurzame manier geproduceerd moet worden. Het is daarom belangrijk om de lokale focus en de vraag naar Wind centraal te houden, vinden sommigen vanavond. Ook moet de groep meer divers zijn om daadwerkelijk Oost te representeren, en we missen kennis aan tafel. Afgesproken wordt om beide paden (de smalle en de bredere vraag) verder te verkennen. In break-out groepen maken de deelnemers een tussenstap richting scenario’s. Wat is de potentie van Amsterdam Oost: behoefte van bewoners, alternatieve plekken en methoden, wettelijke kaders? Met een hierop gebaseerde kosten-baten analyse hoopt de groep tot haalbare en betaalbare voorstellen te komen. Meerdere deelnemers spreken de verwachting uit dat “we nu naar de inhoud kunnen gaan”. De wens is ook dat ambtenaren van Ruimte en Duurzaamheid bij deze Ma.akbank aanschuiven. Zij zijn een belangrijke schakel en mede-eigenaar van deze knersende kwestie.

De volgende sessie is op 7 februari, op locatie! Lees de achtergrond en meer op het Ma.akplatform.
De Opener van beeldenserie Tussentijd, Gabriël Lester, Funenpark
Verkenning Ma.akbanken Tussentijd

Mede door corona wordt de openbare ruimte in de stad veel meer gebruikt: in parken en op pleinen om elkaar te ontmoeten of te sporten. En ook online groeit de behoefte om elkaar makkelijk en veilig te kunnen vinden, bijvoorbeeld voor hulp. Het stadsbestuur is zich hiervan bewust en wil graag ‘Amsterdammers meer ruimte geven, en die ruimte samen zo inrichten dat iedereen zich er thuis en prettig kan voelen. Met minder regels en ruim baan voor experimenten en originele initiatieven van buurtbewoners, (maatschappelijk) ondernemers en creatievelingen’. Dit is uitgewerkt in een manifest, dat Tussentijd heet. Deze ambitie vraagt om goede samenwerking: tussen Amsterdammers met hun initiatief en de gemeente, en ook tussen de benodigde gemeentelijke afdelingen. Die goede samenwerking is niet altijd even vanzelfsprekend. Precies het terrein waarop een Ma.akbank kan helpen.

Ma.akbank Meer ruimte en levendigheid - Deze verkenning gaat over samenwerking bij fysieke initiatieven in de stad. Denk aan een leefstraat, voedselbos, buurtbios of buurtmarkt. De verkenners voeren gesprekken met lokale en centrale gemeentelijke afdelingen en met kleine en grotere initiatiefnemers met ervaring. 

Ma.akbank Online Ruimte - Als het gaat over online publieke ruimte, dan gaat het al snel over privacy van een gedeelde online ontmoetingsplek. Gedeeld betekent hier: voelt iedereen zich er welkom, veilig en thuis. Idealiter is dat een plek die ontwikkeld en beheerd wordt in gedeeld eigendom: initiatiefnemers met platforms in de stad, vernieuwers, techneuten en kenniscentra die de stad rijk is, en de gemeente. Deze partijen zijn door de verkenners benaderd of een Ma.akbank hierin een katalyserende en verbindende rol kan spelen.

Beide verkenningen zijn nog volop bezig. De indruk is dat op beide onderwerpen behoefte is aan een slimme helpende hand om (duurzaam) verder te komen. Of daarbij een Ma.akbank het ideale instrument is, gaat binnenkort blijken.
@020broedplaatsen

Verkenning Ma.akbank Broedplaatsen en Vrije Ruimte

Kunst en cultuur zijn essentiële ingrediënten van een stad in balans. De behoefte van creatieve en maatschappelijk actieve Amsterdammers aan mede eigenaarschap over hun omgeving groeit. Maar de beschikbare ruimte voor kunstenaars en  initiatiefnemers is schaars en het aantal vierkante meters voor broedplaatsen staat onder druk. Ook loopt de uitvoering van dit beleid niet altijd gestroomlijnd. De vraag is of het huidige broedplaatsenbeleid nog toegerust is op de werkelijkheid van vandaag. En of het beleid rond maatschappelijk vastgoed en vrije ruimte, wel in lijn loopt met de potentie en behoefte van actieve Amsterdammers aan duurzame, betaalbare en inclusieve ruimte. Hoe behoudt de tolerante creatieve stad die Amsterdam is, haar meest creatieve bewoners? Rond deze ambitieuze knersende kwestie verkennen Ma.ak020, de Belangengroep van Broedplaatsen en Bureau Broedplaatsen van de gemeente momenteel een Ma.akbank. Binnenkort meer nieuws.

De Ma.akbanken gaan over de uitvoering
van het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam
Lees en onderteken het akkoord hier

Evaluatie en doorontwikkeling Ma.ak020

"Ik zou graag zien dat het Akkoord doorgaat in het nieuwe college en dat de brede democratiseringsslag voor elke wethouder een onderdeel van zijn of haar werk is."
[Mohamed Mahdi, initiatiefnemer Casa Sofia Slotervaart]


Ma.ak020 is haar werk van de afgelopen (bijna) vier jaar aan het evalueren, gericht op de toekomst. Na twee interessante sessies met partners uit de stad en de gemeente kijken we nu naar de verkiezingen en daarna.


Save the date: avond over democratisering in De Zwijger, 3 maart

Ma.ak020 draagt bij aan het gesprek met diverse netwerken in de stad die (al dan niet richting de verkiezingen) ook werken aan democratisering. Met de wens om richting de verkiezingen tot een bundeling van krachten en een gezamenlijke boodschap te komen. Dat doen we onder andere tijdens een avond over Democratisering in Pakhuis de Zwijger, op donderdag 3 maart. Hou de site van De Zwijger in de gaten voor meer nieuws.
"De ontwikkelingen in Amsterdam gaan razendsnel; 50.000 woningen erbij tussen nu en 2025 en talloze locaties waar gesloopt en gebouwd wordt. De stad groeit, maar raakt ook steeds meer verdicht. In september 2020 werd de ‘Expeditie Vrije Ruimte’ van de Gemeente gepubliceerd met als doel het beschermen van de Vrije Ruimte zodat initiatieven activiteiten op allerlei terreinen voort kunnen blijven zetten. Zo ook initiatieven die groengebieden willen beschermen, en die kunst, recreatie, sport mogelijk maken. Op ‘t Groene Veld in Noord wil Vereniging de Verademing precies dit gaan doen. Vooral onder de jongeren uit de buurt was de animo zeer hoog. Die hebben zich in coronatijden zeer geïsoleerd gevoeld, en hebben iets nodig om naar uit te kijken..."
Gaat het hen lukken? Lees het hele verhaal van Nicole Römer over 't Groene Veld hier.

We gaan in de Ma.akbrief verhalen delen van de Initiatievenpers. De Initiatievenpers zoekt, produceert en verspreidt verhalen via kanalen van aangesloten initiatiefnemers om hun impact op de stad te laten zien. De Initiatievenpers is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Amsterdamse maatschappelijk initiatiefnemers en de gemeente. Heb jij als maatschappelijk initiatief ook een eigen nieuwsbrief, website of sociale media met plek voor verhalen van de Initiatievenpers? En wil jij jouw verhalen delen? Neem contact op met Madhavi.
Presentatie van de vlag van de coöperatieve beweging/Commons tijdens de werkconferentie Coöperatieven maken de stad. Ontwerp: Natascha Hagenbeek. Pakhuis de Zwijger, 17 januari 2022

Copyright © 2022 Ma.ak020, all rights reserved.

Contact? Kopij? Mail het team van Ma.ak020.

You can update your preferences or unsubscribe from this list
Website
Groep Ruimte voor Initiatief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ma.ak020 · Tugelaweg 85 · Amsterdam, Nh 1091VN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp