Copy
Zpravodaj PS ČLS JEP - únor 2018
Zobrazit zprávu v prohlížeči

ZPRAVODAJ
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

únor 2018

OBSAH

kliknutím na jednotlivé políčko obsahu, se automaticky přenesete na konkrétní kapitolu
 
UPOZORNĚNÍ
VĚDECKÁ SCHŮZE PS ČLS JEP
CENY A GRANTY
ZPRÁVY SEKCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
KALENDÁŘ
KONFERENCE pozvánky
KNIHA Doporučené postupy pp IV
INZERCE
PARTNEŘI PS ČLS JEP
U P O Z O R N Ě N Í
Psychiatrická společnost ČLS JEP má své logo
Dovolte nám představit nové logo Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která svou značku nikdy neměla. Logo navrhla MgA. Kristýna Krsková. 

...

Logo s Heverochem zůstává společnosti Česká psychiatrická společnost beze změny a bude nadále používáno!
XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI


Pořadatel:    Psychiatrická společnost ČLS JEP
Ve spolupráci s:    Českou psychiatrickou společností z.s.
Místo konání:    Hotel Galant, Mikulov
Termín konání:    13. - 16. 6. 2018
Prezident sjezdu:    doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Víceprezident sjezdu:    prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Předsedkyně organizačního výboru:    prim. MUDr. Irena Zrzavecká
Předseda vědeckého výboru:    MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Web:    akce.psychiatrie.cz
Sekretariát:      MH Consulting s.r.o.  


Motto sjezdu: Vzájemným partnerstvím k reformě psychiatrické péče


DŮLEŽITÁ DATA:

1. března 2018 - zahájení on-line registrace a ubytování 

od teď do 15. března 2018 - termín pro on-line vložení abstrakt k aktivní účasti (volná sdělení, poster, workshop, cestovní grant)

do 26. března 2018 - oznámení o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti 
 
do 31. března 2018 - termín pro uhrazení VČASNÉ registrace    
do 30. dubna 2018 - termín pro uhrazení POZDNÍ registrace    

Ceny a granty - termíny odeslání přihlášek, abstrakt nebo prací:
do 15.3.2018 - Cena výboru PS ČLS JEP pro mladé psychiatry  "Cestovní grant"
do 15.4.2018 - Kuffnerova cena
do 30.4.2018 - Novinářská cena

Abstrakta vkládejte do on-line formuláře - odkaz

Podpora členů Sekce mladých psychiatrů s aktivní účastí : grant 1 500,- ve formě DPP za přednášku nebo poster.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
zpět na OBSAH
VĚDECKÁ SCHŮZE PS ČLS JEP
Vondráčkova posluchárna Psychiatrické kliniky (Ke Karlovu 11, Praha 2)

7. 2. 2018
  
Dopolední program začíná v 10:00 hodin: 
Zajišťují pracovníci DS a CDZ kliniky ESET Praha a Psychosomatická klinika.
 • Rozhovor, týmová práce a sny v psychoterapii - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
 • Psychodynamický denní léčebný program pro pacienty s diagnózou schizofrenního spektra: dynamika a prediktory terapeutické změny - MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
 • Pobytový denní stacionář - MUDr. Jaromír Kabát
 
Odpolední program začíná v 15:00 hodin:
Zajišťuje sekce pro hypnózu.
 • Kroměřížské kurzy hypnózy - PhDr. Lenka Gazdová
 • Autogenní trénink a autogenní terapie - Mgr. Et Mgr. Veronika Víchová
 • Zkušenosti s výcviky - MUDr. František Matuška
 • Zkušenosti s výcviky - Dr. Leoš Zatloukal
 • Supervize v hypnoterapii - PhDr. Marie Pečená
 • Kazuistika - PhDr. David Unger
 • Kazuistika - Mgr. Šárka Bezvodová
 • Sugesce - MUDr. Gawlik

SCHŮZE SEKCÍ PS ČLS JEP
 
Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP - Sraz ve 12:00 ve vestibulu PK Praha 2
 
Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP - SCHŮZE ODPADÁ
 
Sekce ambulantních psychiatrů PS ČLS JEP - 15:00 – 16:00 hod.MYSLIVEČKOVĚ POSLUCHÁRNĚ (vyjimečně), PK Praha 2
 
1. Zkušenosti s e-recepty
2. Úhrady v roce 2018
3. Elektronizace v psychiatrické ambulanci - klady a zápory
 
 
Sekce soudní psychiatrie PS ČLS JEP15:00 - 16:00 hod. PK Praha 2, vyhledejte doc.  Žukova nebo PhDr. Harsu - Supervizní setkání
 
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
zpět na OBSAH
CENY A GRANTY
KUFFNEROVA CENA

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou
vydanou v roce 2016

Výbor Psychiatrické společnosti udělil Kuffnerovu cenu za publikaci
 
Mozek a jeho člověk + Mysl a její nemoc
Autoři: Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al.


Blahopřejeme!

Cena byla podpořena společností       
VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE

KUFFNEROVU CENU

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou
vydanou tiskem v roce 2017
(rozhoduje rok uvedený v publikaci).
 
V HODNOTĚ 50 000,- Kč
 
Navrhované práce, prosíme, zašlete do 15.4.2018
na adresu:
Sekretariát PS ČLS JEP
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2

Autor musí být občan ČR a nemusí být členem PS.
Pravidla udělení ceny jsou uvedena na internetových stránkách Psychiatrické společnosti - odkaz ZDE

Za radu Kuffnerovy ceny
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE

NOVINÁŘSKOU CENU

za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.  

Oceněn bude publicistický,reportážní či naučný článek, ev. filmový dokument publikovaný od posledního udělení ceny v červnu 2016 dosud, který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postavení duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.


Navrhované práce, prosíme, zašlete do 30. 4. 2018
elektronicky na hpap@seznam.cz
nebo poštou na adresu:
Sekretariát PS ČLS JEP
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2

Práce budou posouzeny pětičlennou nezávislou komisí, složenou z psychiatrů a novinářů.

Výsledky budou vyhlášeny na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově.
 
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
předseda Psychiatrické společnosti
VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE

CENU VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
PRO MLADÉ PSYCHIATRY

CESTOVNÍ GRANT 2018

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na pokrytí nákladů účasti na odborných stážích na uznávaných pracovištích v Evropě, případně v USA nebo Kanadě nebo mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích pořádaných následujícími odbornými odbornými asociacemi či společnostmi: ECNP, EPA, WPA, CINP, APA, WFSBP, popř. konference IACAPAP 2018.

Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let

Kritéria pro přihlášení

1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference
2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let
3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka 
4. Profesionální CV
5. Anotace plánované přednášky

Vlastní soutěž
 • Přednesení přednášky s originálními daty na XII. Sjezdu PS ČLS JEP
 • Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován.
Abstrakta vkládejte včetně životopisu do on-line formuláře - odkaz do 15.3. 2018
 
Výsledky budou vyhlášeny po sympoziu Ceny výboru na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově. 


Podrobná pravidla a informace najdete na http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps
 
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
předseda Psychiatrické společnosti

Cestovní grant sponzoruje společnost 
zpět na OBSAH
ZPRÁVY SEKCÍ

SEKCE PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ


Oznamujeme smutnou zprávu, dne 29.1. 2018 zemřel po krátké nemoci
Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.

Děkujeme mu za jeho dlouholetou činnost pro sekci. Čest jeho památce.

SEKCE PRO LŮŽKOVOU PSYCHIATRII


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
volby do výboru Sekce pro lůžkovou psychiatrii proběhly elektronicky v termínu 1. 11. 2017 – 1. 12. 2017. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 42,8% z celkových 21 zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 01/2018 – 12/2022 byli k datu 6.12. 2017 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených kandidátů (abecedně - prim. MUDr. Petr Šilhán, prim. MUDr. Jan Tuček, MUDr. Bc. Libor Ustohal).

Předsedou výboru byl zvolen na schůzi výboru sekce prim. MUDr. Jan Tuček.

 

prim. MUDr. Petr Možný
předseda volební komise

SEKCE PSYCHIATRICKÉ SEXUOLOGIE


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
schůze Sekce psychiatrické sexuologie bude 22.2. po skončení čtvrtečního programu Bohnických sexuologických dnů.
Bude probírána příprava sympózia Sekce na Psychiatrickém sjezdu v Mikulově.

prim. MUDr. Petra Sejbalová
předsedkyně sekce

 

Dne 16. 3. 2018 v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno
bude odborný seminář: Psychiatrická sexuologie se zaměřením na parafilie

                                   (koordinuje MUDr. Theiner)

 1. Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Psychiatrie a sexuologie
 2. Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav Praha: Změny v zákonech o léčbě transsexuality a terapeutických kastrací
 3. MUDr. Petra Sejbalová (prim.), MUDr. Jaroslav Janák, prof. MUDr. Alexandra žourková, CSc, Sexuologické odd. FN Brno: Efekt ambulantních ochranných léčeb sexuologikých na Sexuologickém odd. FN Brno v období let 2010-2016
 4. Mgr. Lenka Šturmová, Sexuologické odd. FN Brno: Sebehodnotící škály agresivity v detenci

AKREDITOVÁNO PRO LÉKAŘE (ČLK) a PSYCHOLOGY (AKP)

SEKCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE

Vážené kolegyně a kolegové,

s potěšením Vám oznamujeme, že ve dnech 19.-21. dubna 2018 se v Psychiatrické nemocnici Jihlava bude konat tradiční sympozium biologické psychiatrie s názvem „Co říká psychopatologie o normě?“ Bude zaměřeno na biologické markery a psychofarmakoterapii duševních poruch.

Přednesena budou pouze vyžádaná sdělení.

Přihlášku máte k dispozici ve svých počítačích na stránce http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/ v sekci Aktuality.

Na Vaši účast se těší
Výbor Společnosti pro biologickou psychiatrii
Výbor Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP

 

MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Předseda Sekce biologické psychiatrie

SEKCE SOUDNÍ PSYCHIATRIE

Vážené kolegyně a kolegové,

již se můžete hlásit na  XLI. Česko-slovenskou ( 26. mezinárodní) soudně psychiatrickou konferenci.
 
Přihlášku můžete vyplnit pouze on-line na http://akce.psychiatrie.cz/ Po kliknutí na banner s konferencí se rozbalí přihláška.

 

Na Vaši účast se těší
Výbor Sekce soudní psychiatrie PS ČLS JEP

SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ

Prosím, sledujte stránky Sekce mladých psychiatrů, umísťujeme zde novinky z oboru: http://www.psychiatrie.cz/index.php/sekce-jednotlive-sekce/sekce-mladych-psychiatru

Nepřehlédněte také informace o atestacíchhttp://www.psychiatrie.cz/index.php/vzdelavani-atestace

A termíny předatestačních kurzů, již jsou otevřeny termíny kurzů konaných v Olomouci: http://www.psychiatrie.cz/index.php/predatestacni-kurzy 

Upozorňujeme také na "Cestovní grant" Cenu výboru PS ČLS JEP. Zaslání abstrakt a CV je do 15.3.2018 přes on-line formulář

Psychiatrická společnost nabízí grant 1.500,- Kč za aktivní účast na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově. Svá abstrakta k volným sdělením nebo posterům zasílejte do 15.3.2018

SEKCE PRO HYPNÓZU

Zveme Vás k účasti na přednášce sekce pro hypnózu odpoledního programu Vědecké schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

V přednášce SUGESCE  nám Dr. Karel Gawlik přiblíží historicky pohled na hypnózu a její provádění v druhé polovině 19. století (Francie, Německo.) Jak z pohledu teorie, tak praxe.

Rádi bychom poděkovali Dr. Gawlikovi za jeho neúnavnou práci v oboru, přínos v diagnostice i psychoterapii a popřáli mu zdárný průběh blížící se operace a rychlou rekonvalescenci v duchu sugesce: "Je mi den ode dne lépe a lépe." 

Více informací o činnosti sekce najdete na
www.hypnosekce.cz

Aktivity sekce pro hypnózu

Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vás zve na týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology.

KURZ HYPNOTERAPIE II. - v roce 2018 je plánován na říjen pokračovací kurz pro absolventy úvodního kurzu
Místo konání: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. 
Kurzy povede: PhDr. Lenka Gazdová
Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací. Kurz Hypnoterapie I. bude tedy v roce 2019.
KURZ HYPNOTERAPIE III.
Termín bude vypsán dle zájmu. Zájemci z řad aktivních hypnoterapeutů hlaste se na e-mail:
 gazdoval@pnkm.cz
Více na webu: http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php/sekce-jednotlive-sekce/sekce-pro-hypnozu

Na jaře 2018 chystáme již 3. konferenci věnovanou relaxačním technikám, tentokrát věnovanou mezioborové spolupráci s názvem "Autogenní trénink - mezi břehy"
Zájemci o aktivní účast pište na e-mail: 
veronika.vichova@gmail.com


 

zpět na OBSAH
VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDATESTAČNÍ KURZY - OLOMOUC

Místo konání: Klinika psychiatrie, areál Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 4. podlaží budovy „U“, zasedací místnost Kliniky psychiatrie.

Garanti: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. a prim. MUDr. Juraj Rektor
 

Témata a termíny kurzů:

 
Název Termín   Přihlášky
PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE

19.-23.2.2018

 

zasílejte
do 13.2.2018

PSYCHODYNAMICKÁ A HUMANISTICKY
ORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIE
9.-13.4.2018  

zasílejte
do 3.4.2018

ZÁKLADY KOGNITIVNĚ
BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

14.-18.5.2018  

zasílejte
do 9.5.2018


Další informace ZDE
zpět na OBSAH
KALENDÁŘ
 únor 2018 
1. - 3. 2. 2018
17. KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
Místo konání: Liberec
Web: www.psychosomatika-cls.cz

22. - 23.2.2018
Bohnické sexuologické dny na téma "Zisky a rizika sexuálního chování"

Konference pořádaná Sexuologickou společností
Místo konání: Praha 8- Bohnice
Web:

 březen 2018 
3. - 6. 3. 2018
26th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY
Místo konání: Nice, Francie
Web: http://www.epa-congress.org/2018

 duben 2018 
19. - 21. 4. 2018
Sympozium biologické psychiatrie s názvem „Co říká psychopatologie o normě?“
Místo konání: PN Jihlava

 květen 2018 
24. - 26. 5. 2018
11. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Místo konání: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Web: www.cskbt.cz

 červen 2018 
13. - 16. 6. 2018
XII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Místo konání: hotel Galant, MIKULOV
Web: akce.psychiatrie.cz nebo www.mhconsulting.cz

 červenec 2018 
23. - 27. 7. 2018
IACAPAP 2018
23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions

Místo konání: Praha
Web: http://www.iacapap2018.org

 říjen 2018 
3. - 6. října 2018
XLI. Česko-slovenská ( 26. mezinárodní) soudně psychiatrická konference
Místo konání: 
hotel Diana, Velké Losiny
Web: http://akce.psychiatrie.cz/  -  ON-LINE PŘIHLÁŠKA JE JIŽ K DISPOZICI

 listopad 2018 
15. - 17. 11. 2018
35. konference sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
Místo konání:
hotel Dlouhé stráně, Rejhotice 72, Loučná nad Desnou
Web: www.socialnipsychiatrie.cz
zpět na OBSAH
KONFERENCE
Pozvánky
Dospělý a dětský pacient v psychosomatice
Spolupráce oborů v psychosomatice


17. konference psychosomatické medicíny
s mezinárodní účastí v Liberci 
Termín: 1.- 3. 2. 2018
Místo: TUL pavilon G, Studentská 2, Liberec
Web: www.psychosomatika-cls.cz

 
Pořadatelé: 
Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP 
Katedra filosofie PF TUL 
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

11. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Místo konání: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Datum konání: 24. - 26. 5. 2018

Přednášky a workshopy budou věnovány sdělením z klinické praxe, prezentaci kasuistik, informacím o teoretických novinkách v KBT,  uplatnění KBT v léčbě různých druhů psychických poruch

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání pro lékaře, psychology i sestry a je garantována ČLK, AKP a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přihlášku a pozvánku lze stáhnout z www.cskbt.cz

Přihlášku pošlete na e-mail: moznyp@pnkm.cz  nebo na adresu:  MUDr. Petr Možný, Psychiatrická nemocnice, Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž.

IACAPAP 2018
Místo konání: Praha
Datum konání: 23. - 27. 7. 2018

 
35. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou
Datum konání: 15. – 17. 11. 2018

I. OZNÁMENÍ
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá
ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví,
Asociace komunitních služeb, Kolumbus a ZAHRADA 2000

ZOTAVENÍ – REHABILITACE,
PSYCHOTERAPIE A KLINICKÁ PRAXE

Témata konference:
 • Zkušenost uživatele se zotavením
 • Rehabilitace a zotavení
 • Psychoterapie a zotavení
 • Klinická praxe a zotavení
 • Vytváření služeb podporujících zotavení
 • Hodnocení služeb
 • Zodpovědnost pracovníka i uživatele
 • Rozvoj péče o duševní zdraví na Jesenicku
Zahraniční řečníci
Prof. Bent Rosenbaum (Dánsko)
Daniel B. Fisher, MD, PhD (USA)

Webové stránky konference: www.socialnipsychiatrie.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
zpět na OBSAH

DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE IV
KNIHA K ZAKOUPENÍ! 

Doporučené postupy IV jsou k prodeji na pravidelných vědeckých schůzích PS ČLS JEP, tzv. Purkyňkách.
Schůze se koná každou první středu v měsíci. Rozpis schůzí ZDE.

Knihu je také možné objednat na dobírku:
 1. kliknutím na níže uvedený odkaz "OBJEDNÁVKA KNIHY"
 2. elektronicky na e-mailu: objednavky@psychiatrie.cz
V emailu, prosím, uveďte počet objednávaných kusů, zasílací adresu a fakturační adresu (je-li jiná než zasílací), e-mail a telefon.

POZOR SLEVA !

NOVÁ CENA: 500 Kč

 
Poštovné + dobírka dle platného ceníku České pošty.

 
OBJEDNÁVKA KNIHY (klikněte)
zpět na OBSAH
INZERCE

Městská poliklinika Praha vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího lékaře na Protialkoholní záchytné stanici v Praze a dále přijme lékaře pro dané pracoviště.

Požadujeme atestaci z klinického oboru.

Nabízíme práci na plný či částečný úvazek v nepřetržitém 12-ti hodinovém provozu, nástup dle dohody, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity.

Své CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz.

Kontakt: Mgr. Táňa Darášová, tel.: 222 924 214

04/18

Pokud máte zájem o inzerování ve zpravodaji PS ČLS JEP, neváhejte nás kontaktovat.

Zde přikládáme odkaz na ceník.
zpět na OBSAH
PARTNEŘI
Děkujeme všem partnerům
za spolupráci a podporu Psychiatrické společnosti v roce 2018.

 
                                            


SEKRETARIÁT Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Lenka Knesplová
PK 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 • tel.: 773 786 133 • sekretariat@psychiatrie.cz
Copyright © 2018 PS ČLS JEP, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání zpravodaje?
Můžete aktualizovat e-mail nebo se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp