Copy
Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre

Nyhetsbrev 2 / 2017
View this email in your browser

Dette har skjedd siden sist

I juni i fjor ble alle hverdagsteknologiene fraktet og levert til Vaksdal kommune. Produktene har siden dette blitt prøvd ut av eldre brukere i kommunen. Det har vært stor interesse for utprøving og evaluering av den universelle utformingen av hverdagsteknologiene. Det har faktisk vært ventelister fra eldre som ønsker å være med på uttestingen. Prosjektansvarlige i Vaksdal har gjennom prosjektet samlet tilbakemeldinger om produktene fra de eldre.

I evalueringen av hverdagsteknologiene universelle utforming benytter vi etablerte skjemaer for vurdering. Vi tilpasser eksisterende skjemaer som dekker bruksegenskaper av teknologi. Du kan lese mer om skjemaene vi bruker her
Produktene vurderes etter om de tilfredstiller vesentlige kriterier for universell utforming og om de tilfredstiller kravene for den aktuelle bruker. Resultatene fra prosjektet skal blant annet brukes for å skrive en veileder til omsorgsfunksjonene i kommuner når de tar i bruk eller anbefaler hverdagsteknologi til sine innbyggere. Denne kunnskapen vil også gjøres tilgjengelig på nettstedet www.hverdagsteknologi.org.


I uttestingen av teknologienes universelle utofrming tar vi hensyn til brukere med nedsatt funksjonsevne. Enkle eksempler på spørsmål vi ønsker å besvare, er:
  • Kognisjon: Eldre personer kan ha vanskeligheter med å forstå lange tekniske beskrivelser og komplisert språk, eller å huske prosedyrer sm består av mange trinn. Krever maskinen/apparatet/appen teknisk forståelse, eller er bruksmåten og -trinnene selvforklarende? Er trinnene lette å huske? Er symbolene som brukes forståelige?
  • Syn og hørsel: Eldre personer har ofte nedsatt syn og hørsel. Er tekstene på maskinen/apparatet lesbare? Er den på norsk eller et annet språk brukeren foretrekker? Hva med tekstene på display? Er kontrasten akseptabel og bokstavene tydelige og store nok? Er lydsignalene intuitive og har høyt nok volum? Kan disse justeres? Kan man se/høre om apparatet er av/på?
  • (Fin)motorikk: Eldre personer kan gjerne ha mistet noe av kraften i hendene, og kan ha vanskelig med å treffe små knapper, for eksempel på grunn av skjelvinger. Tørre hender gjør det vanskelig å operere en berøringsskjerm. Er knapper, vridere osv. lette å treffe, holdes eller operere? Kreves det at man må vri hardt? Er klikkeflatene på skjermer tilstrekkelig store? Kan batteriet skiftes lett uten spesielt verktøy?

Erfaringer gjort så langt


I Vaksdal har to sykepleiere ansvaret for å koordinere opplæringen i bruk av teknologi. De erfarer at selv om mange brukere har ganske høy alder er de aller fleste positive til å teste ut teknologiene. Noen av testdeltakerne er skeptiske før de setter igang med bruken av teknologien, men mange ser at enkelte produkter kan ha nytteverdi for de selv når de får prøve ut produktene. Flere av de som har hjemmehjelp er redd for å miste tjenesten, men vi i prosjektet er opptatt av at det er ikke et mål at hverdagsteknologien skal erstatte hjemmehjelptilbudet. Teknologiene kan derimot avlaste hjemmehjelpen i sine tjenester, slik at de kan bruke mer tid sammen med de eldre. 
 

Tilbakemeldinger


Positive
  • Bilder i bruksanvisningen.
  • For funksjonsfriske virker flere av produktene lette og tiltalende.
  • Personer som ikke har tjenester kan se dette som en løsning dersom det de mestrer idag senere vil bli for tungt.
Utfordringer
  • Liten skrift i bruksanvisningen.
  • For personer med nedsatt funksjonsevne er noen av produktene for tunge å bruke.
  • Noen personer med hjemmetjeneste vil heller ha hjemmehjelp enn å teste produktene, de gruer seg for å prøve og tror ikke at dette er aktuelt for dem.
Testing av aktivitetssensor
 
"Det blir spennande å sjå kor mange steg eg går kvar dag."

"Skrifta i bruksanvisninga var svært liten, men det gjekk bra å lesa."


For å lade aktivitetssensoren må lader treffe noen punkt på armbåndet, det var litt tungvint.


 
Testing av telefon
 
"Det er vanskelig for meg som ikkje ser knappane."

"Eg som har så gamle hender kan ikkje kjenne forskjell på dei."


Dette skjer i forbindelse med at den grønne knappen en tar telefonen med har en liten forhøyning, mens den røde knappen som en avslutter samtaler med har et nedsynk i knappen.
 
Testing av robotvindusvasker
 
"I dag klarer eg å vaske vindauga mine sjølv, kan ikkje tenkt meg ein slik no."

"Denne var så enkel i bruk, og resultatet så pass bra at denne kunne eg ha nytta."

"Bruksanvisninga var lett å finna fram i og forstå."

Den 16. november 2016 var prosjektmedarbeiderne fra Vaksdal kommune og Karde på felleskonferansen for UnIKT og Kollektivnettverket i regi av Deltasenteret i Bufdir. Anne Hedvig Faugstad fra Vaksdal og Riitta Hellman i Karde presenterte resultater, metoder og erfaringer vi har gjort så langt i prosjektet. Det var helt klart at smart bruk av hverdagsteknologi vakte interesse og engasjement blant deltakerne på konferansen. 

Ønsker du å se presentasjonen fra foredraget trykk her.

I forbindelse med at prosjektmedarbeiderne fra Vaksdal var i Oslo, dro vi til Innovatoriet for å samle kunnskap og inspirasjon til brukerlaben for hverdagsteknologi som skal stå ferdig i Vaksdal kommune når prosjektet er ferdig med å evaluere hverdagsteknologiene. Innovatoriet viser fram hjelpemidler for unge og eldre med fysiske eller kognitive funksjonsvansker som kan bidra med å gjøre hverdagen enklere. Det er en av Europas største visningsarenaer for velferdsteknologi hvor man kan se og prøve ut omtrent 150 produkter og løsninger.
 

Finansiering og samarbeid

Prosjektet gjennomføres av Karde i samarbeid med Vaksdal kommune som brohode til utprøving. Prosjektet er hovedfinansiert av Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet (Bufdir) v/ Deltasenteret. 

Kontaktperson/Karde AS
Prosjektets nettsted
Kardes Facebook-side
Vaksdal kommunes Facebook-side
Copyright © 2016 Karde AS, All rights reserved.


Our mailing address is:
post@karde.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Karde · Gaustadalleen 23 A · Oslo, 03 0373 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp