Copy
Nieuwsbrief nr. 265
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 265, 31 augustus 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 265 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de oproep van de Nederlandse bisschoppen tot waardige hulp aan asielzoekers. Ook besteedt deze editie aandacht aan de Bisschoppensynode: zo is onlangs de nationale synthese naar Rome gestuurd en is vorige week tijdens een persconferentie de volgende fase van de synode aangekondigd. En verder: het aartsbisdom krijgt een nieuwe chauffeur/ceremoniarius, de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia organiseert dit najaar weer verschillende cursussen op het gebied van kerkmuziek en afgelopen zondag vond in Maarssen de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Veel leesplezier!

Bisschoppen roepen op tot waardige hulp aan asielzoekers


Naar aanleiding van de commotie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, roept de Rooms-Katholieke Kerk op tot een waardige wijze van hulp aan deze asielzoekers. Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, pleit voor minimaal een (schoon) bed, bad en brood voor allen.
 
Lees meer

Synodale Kerk: Vijf vragen aan kardinaal Eijk


Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vonden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de Bisschoppensynode. In zijn video blikt kardinaal Eijk terug op de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht hebben plaatsgehad.
 
Lees meer

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd


De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.
 
Lees meer

Continentale fase synode aangekondigd


In Rome is op vrijdag 26 augustus tijdens een persconferentie de volgende fase aangekondigd van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Tijdens deze fase vinden de continentale ontmoetingen plaats. Voor Europa zal dat gebeuren in Praag, Tsjechië van 5 tot 12 februari 2023. De organisatie van deze continentale ontmoeting is in handen van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).
 
Lees meer

Ludgerfeest in Essen-Werden


Elk jaar wordt op de eerste septemberzondag (in 2022 dus op 4 september, zo meldt de LudgerKring) in Werden een pontificale hoogmis ter ere van de heilige Ludger opgedragen. Bij het begin van de viering wordt de fraaie schrijn met het gebeente van Ludger opgesteld. Na de viering wordt deze in een plechtige processie door de straten van Werden gedragen.
 
Lees meer

Open Monumentendag: lezing over de architectuur van Jan de Jong


Tijdens Open Monumentendag 2022 organiseert Buitenplaats Doornburgh in Maarssen op zaterdag 10 september samen met de Jan de Jong Stichting een lezing over de architect van het klooster van Doornburgh. “Jan de Jong is de meest vermaarde leerling van de architect/monnik Dom Hans van der Laan en vertegenwoordiger van de architectuurstroming die de Bossche School wordt genoemd,” aldus de aankondiging op de website van Doornburgh. Foto binnentuin: Ronald Tilleman
 
Lees meer

Nieuwe uitgave serie Kerkelijke Documentatie


Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie beschikbaar. Deze editie, nummer 1 2022, bevat de teksten ‘Patris corde’ en ‘Samaritanus bonus’. De eerste tekst is een apostolische brief van paus Franciscus over het vaderhart van God. De tweede tekst is van de Congregatie voor de Geloofsleer en gaat in op vragen in verband met de kerkleer over de zorg voor mensen in de terminale levensfase.
 
Lees meer / bestellen

Vacature: SRKK zoekt secretaris-generaal


Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK) voert het secretariaat ten behoeve van de Bisschoppenconferentie. Het SRKK is op zoek naar een secretaris-generaal (m/v) voor 40 uur per week. De taken bestaan onder meer uit het voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van de Bisschoppenconferentie en de Permanente Raad (‘dagelijks bestuur’), alsmede (leiding geven aan en toezien op) het uitvoeren van besluiten van beide gremia.
 
Lees meer

Liturgische suggesties voor periode van de Schepping


Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’ en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. In deze periode staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. De Laudato si’ Alliantie biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.
 
Lees meer

Nieuwe chauffeur en ceremoniarius voor aartsbisdom


Met ingang van 1 september a.s. treedt bij het Aartsbisdom Utrecht dhr. M. Katalanc (44 jaar) in dienst als chauffeur en ceremoniarius. Hij volgt dhr. B. Lokate op, die over enige tijd met pensioen gaat. De bisdomstaf wenst dhr. Katalanc veel succes en plezier in zijn nieuwe werkomgeving.

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie start in november


De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht start op 12 november met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022-2023) op verschillende locaties binnen het bisdom.
 
Lees meer

Cantorcursus Aartsbisdom krijgt dit najaar een vervolg


In de afgelopen jaren is de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. “Met name tijdens de coronaviruspandemie hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. En ook nu zijn er steeds meer parochies die gebruikmaken van een voorzanger tijdens vieringen,” aldus bureausecretaris Marcus de Haard van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia. De Haard: “Van belang is dat een cantor niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.” Sint Caecilia komt dit najaar met een vervolg op de eerdere cantorcursus. Het betreft de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 november 2022, steeds van 10-13 uur. In deze cursus ‘cantor II’ komen onder andere aan de orde: de rol in de liturgie, liturgische achtergrond, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

De kosten bedragen € 125,-  (exclusief lesmaterialen). Voor aanmelden en meer informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.

Een nieuw studiejaar met nieuwe studenten


Met de jaarlijkse herdenking van Alphons Ariëns (1860-1928) in Maarssen begon op zondag 28 augustus ook het studie- en vormingsjaar voor de studenten op het Ariënsinstituut. Bij het graf van Alphons Ariëns ging mgr. H. Woorts voor in een korte gebedsdienst.
 
Lees meer

Ariëns Prijs voor Diaconie: 25 genomineerden


Aan de oproep aan parochies, Parochiële Caritas Instellingen en diaconale groepen om activiteiten voor te dragen voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 is gretig gehoor gegeven. “De jury kon 25 initiatieven, projecten en activiteiten verwelkomen,” aldus de organisatie.

De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft in het voorjaar alle genomineerden persoonlijk bezocht om een goede indruk te krijgen van de verschillende initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstonden verhalen, die zijn gebundeld in een boekje.
Tot 15 oktober kan er op de website van het aartsbisdom gestemd worden voor de PublieksPrijs. Bij wijze van preview én als ‘stemhulp’ is er van elke genomineerde een kort verhaal en een foto geplaatst op de site.

Met de diaconale Ariëns Prijs worden twee doelen nagestreefd:
a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer. Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur en begint met een gebedsviering, gevolgd door een aantal interviewblokken, muziek en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven. Ook is er een markt waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s Middags worden de PublieksPrijs, de Tweede Prijs en de Ariëns Prijs uitgereikt.
 
Klik hier om te stemmen op de PublieksPrijs

In memoriam


Het Aartsbisdom Utrecht ontving het bericht dat op 13 augustus 2022 te Goes is overleden pater W.A.A. Poppe S.M.. Lees meer

Het Aartsbisdom Utrecht ontving het bericht dat in zijn woonplaats Tiel in de nacht van 17 juli, na een kort ziekbed, de zeereerwaarde pater dr. E.J.M. Robben O.P. is overleden. Lees meer

Zomerkampen 2022: dieren en tijdreizen


Van 6 t/m 11 augustus organiseerde het Aartsbisdom Utrecht twee zomerkampen: het kinderkamp (7-12 jaar) en het tienerkamp (13-16 jaar) waren ook dit jaar volgeboekt. Het thema van het kinderkamp was ‘Beestenbende’ – in de Bijbel staan veel mooie verhalen waarin dieren een belangrijke rol spelen. Voor de tieners was het thema ‘Reis door de tijd’: ze gingen via een ‘tijdmachine’ door verschillende tijdperken heen. De zomerkampen vonden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.
 
Lees meer

Bedevaarten naar Kevelaer vanuit Aartsbisdom Utrecht


Na de coronabeperkingen van de afgelopen jaren gaan diverse parochies weer op bedevaart naar Kevelaer. In enkele gevallen sluit een Utrechtse bisschop zich bij de bedevaart aan. Zo vergezelde mgr. Woorts de bedevaart (18-19 augustus) van de Utrechtse Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer, met zo’n 180 deelnemers.
 
Lees meer

Vernieuwd Ludgerpad komt eraan


Sinds oktober 2008 is er een Ludgerpad, dat loopt van Zutphen tot Aalten. Het is later verlengd tot Winterswijk en tot Burlo, net over de Duitse grens. De LudgerKring werkt aan een definitieve uitgave van het wandelboekje waarin dit pad wordt beschreven. Ook komen er informatieborden en bewegwijzering langs de route. De verwachte heropening van het pad is in maart 2023.
 
Lees meer

Pastor Sebastian terug uit India


“Na een afwezigheid van bijna 1 ½ jaar zijn we blij om pastor Sebastian weer in ons midden welkom te heten,” zo meldt pastoor Hermens namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie. Pastoor Hermens: “Tot op heden is pastor Sebastian lid van de congregatie van Missionarissen van Sint Franciscus van Sales. Binnenkort zal hij als priester van ons Aartsbisdom worden geïncarneerd door onze aartsbisschop Kardinaal Eijk.”
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.