Mars 2017
   

”Jämlik hälsa inom en generation…”

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden

Politiken har tio mandatperioder på sig att medverka till regeringens mål med jämlik hälsa. 

Det räcker inte att knyta förväntningarna till hälso- och sjukvården, landstingsbudgetar, kommunala budgetar och statsbidrag. Det kan betyda en del, men långt ifrån allt. Det handlar inte enbart om politiska initiativ och beslut, utan det behöver handla om en genuin folkrörelse inom många fält. Det behövs en social folkrörelse med många aktörer. Det behövs en annan bredd och djup i det politiska samtalet, som i sin tur behöver involvera hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen, de forskande läkemedelsföretagen och inte minst patienternas företrädare inom funktionsrättsrörelsen.

För att starta en folkrörelse behövs eldsjälar. Dem kan man visst finna inom politiken, men alldeles för många av dagens politiker har siktet begränsat till närmaste val och alltför sällan till nästa generation, vilket det ju handlar om för att nå jämlik hälsa.

Kommissionen för jämlik hälsa skriver i ett delbetänkande att för att kunna sluta hälsoklyftorna är det avgörande med ett systematiskt och långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För detta krävs ett bredare och delvis annorlunda angreppssätt än i dag och en motor som samordnar och driver på arbetet mot en jämlik hälsa. Frågan är vem eller vad som är ”motorn” i sammanhanget.

Stig Nyman 
Ordförande
Handikappförbunden

Välkommen till #kraftsamla
Vården lever i dag inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att vården ska ges på lika villkor till alla, trots att problemet med ojämlik vård varit känt under decennier. Den vård som ges är beroende av faktorer som bostadsort, kön och socioekonomisk tillhörighet. Förändringar krävs för att vi ska uppnå en jämlik vård i Sverige. Ojämlik vård utgör i förlängningen ett hot mot sjukvårdens legitimitet. 
 
Nyhetsbrevet #kraftsamla är ett av flera initiativ som Roche tagit för att medverka till en förändring. Vår förhoppning är att sprida goda exempel och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en länk och kontaktyta mellan olika aktörar som vill göra skillnad i denna viktiga fråga. 

Om du har en idé, ett initiativ eller en aktivitet som du tycker borde lyftas fram, är du varmt välkommen att höra av dig.
 
Välkommen till nyhetsbrevet #kraftsamla

Jonas Edström
Policychef
Roche AB
Röster från sociala medier
Nyheter
Ojämlik vård för personer med sällsynta diagnoser

Ojämlik vård för personer med sällsynta diagnoser
I en debattartikel i SvD skriver ett antal personer, bland annat ordförande för Riksförbundet sällsynta diagnoser, att svensk vård inte kan hantera sällsynta diagnoser. Debattörerna anser att människor med sällsynta diagnoser inte är en del av regeringens arbete för en mer jämlik vård och efterlyser åtgärder från sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
> Mer

Anna Nergårdh

Ny särskild utredare för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
Regeringen har utsett Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, till ny särskild utredare med ansvar för att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. I ett första steg ska Anna ta vidare och analysera några av de förslag som utredningen Effektiv vård lämnat.
> Mer

Njurförbundet skriver om ojämlik väntan på njure

Njurförbundet skriver om ojämlik väntan på njure
Njurförbundet skriver i en debattartikel om den ojämlika väntetiden på en ny njure. I Skåne får patienter vänta dubbelt så länge på en njurtransplantation från en avliden donator som i Stockholm. Njurförbundet vill att sjukvårdsminister Gabriel Wikström ska uppmärksamma hur den nationella fördelningen av njurar ska ske enligt principen om jämlik vård. 
> Mer

Långt kvar till jämlik kvinnovård

Långt kvar till jämlik kvinnovård
Enligt Barnmorskeförbundet är det långt kvar tills kvinnor får likvärdig vård oberoende av bostadsort. Tillsammans med Svensk Förening för Obstetrik har Barnmorskeförbundet tagit fram en tiopunktslista med åtgärder för en jämlik kvinnovård. Att kvinnor ska ha tillgång till exempelvis vårdplatser och personal för att kunna få en trygg och säker förlossningsvård, återfinns bland åtgärderna.
> Mer

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården
I början av mars fattade regeringen beslut om två nya lagförslag som ska säkerställa jämlikhet i vården. Det ena förslaget handlar om att det inte ska gå att köpa sig före i kön till den offentligt finansierade vården. Det andra förslaget ska förhindra privatisering av universitetssjukhus. Förslagen har lämnats till lagrådet och föreslås träda i kraft under sommaren 2017.
> Mer

Lungcancerföreningen vill se en mer likvärdig vård

Lungcancerföreningen vill se en mer likvärdig vård
I en debattartikel i DN skriver Lungcancerföreningen att det fortfarande finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader i vården av lungcancer, till exempel hur fort diagnosen ställs. Lungcancerföreningen vill att vården för lungcancer ska bli mer likvärdig. Diagnoser måste ställas tidigare, vårdköerna kortas och nya bättre behandlingar måste introduceras snabbare. 
> Mer

Tips
21 mars
Tarmcancerdagen
Magtarmföreningen Gävleborg, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och ABF Gästrikebygden bjuder in till en föreläsning i Gävle om tarmcancer. Bland annat kommer Lars Agreus, professor vid Karolinska Institutet, tala om standardiserade vårdförlopp.
> Mer
 
29 mars
Dagens Medicins allergidag 2017
Dagens Medicin bjuder in till en heldag i Stockholm om allergivården. Nästan tre miljoner svenskar har någon form av allergi, samtidig som specialiteten allergologi nästan har försvunnit. Under dagen kommer bland annat frågan om vem som tar ansvar för allergivården att diskuteras.
> Mer
4-6 april
Leva & Fungera
Leva & Fungera arrangeras i Göteborg av Svenska Mässan och är en mötesplats för människor i behov av någon form av stöd samt personer som arbetar inom vården. Under mässan går det att lyssna på föreläsare, delta i debatter och diskussioner samt prova nya aktiviteter.
> Mer
 
24, 26 och 27 april
Gyncancerdagarna 2017
Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagarna som äger rum i Malmö den 24 april, i Stockholm den 26 april och i Umeå den 27 april. I år tas ett bredare grepp med frågor som berör fler grupper. Under dagen kommer bland annat prevention, vård, rehab och forskning att diskuteras.
> Mer
3 maj
Seminariedag om sällsynta diagnoser 
Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) i Sydöstra sjukvårdsregionen, CSD Sydöst, ordnar en seminariedag, ”Sällsynt men inte ovanligt, svårt men inte omöjligt”, i Kalmar om sällsynta diagnoser.
> Mer
12 maj
GPCC på Vetenskapsfestivalen: Vågar du känna tillit i vården?
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg kommer Centrum för personcentrerad vård GPCC, vid Göteborgs universitet att arrangera ett seminarium om tillit i vården. Patienter och forskare samtalar och diskuterar frågan.
> Mer
Official Disclaimer: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidental and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

Copyright © 2017 Roche AB, All rights reserved.


Du kan uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig från detta brev.