Copy
Conferentie | Ikzoekjeugdhulp.nl | Factsheets

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp
Special Programma Transformatie Jeugd

maart 2019
In deze nieuwsbrief special leest u over het Programma Transformatie Jeugd.

Het Programma Transformatie Jeugd geeft een impuls aan het anders werken en organiseren in de jeugdsector. We werken aan de ambitie om ‘kinderen gezond, veilig en zo thuis mogelijk op te laten groeien’. Bij het werken aan deze doelen staat samen werken en samen leren centraal. Met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen dragen we bij aan een verbetering van het dagelijks leven van kinderen, jongeren en ouders.
 

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

U bent als betrokkene in meer of in mindere mate op de hoogte van de activiteiten van het programma Transformatie Jeugd. Met deze nieuwsbrief willen we u een update geven. We houden u graag betrokken en realiseren ons tegelijkertijd dat, in deze inrichtingsfase, nog niet iedereen actief ingezet wordt. Verkennende gesprekken leverden input op over wat er al gaande is bij uw organisatie en in het veld. Deze input is waardevol en daar sluiten we op aan. Een programmateam is ingericht, we denken na over de rol van een klankbordgroep, hoe we gaan werken binnen het programma om nieuwe wijzen van werken in de praktijk te realiseren en uiteraard zijn een aantal projecten gestart.

Mocht u vragen hebben of input willen leveren dan horen wij dat graag.
Namens het Programmateam: José Vianen Programmamanager a.i.
j.vianen@amsterdam.nl

 

Bijeenkomst voorkomen uithuisplaatsing

Op 18 januari vond deze bijeenkomst plaats met een hoge opkomst. Een impressie van de opbrengst:

Hanteer ook in een crisissituatie de pauzeknop. Kijk naar ‘acute veiligheid’ en naar ‘blijvende veiligheid’, neem de schadelijke effecten van uithuisplaatsing mee in je afweging, organiseer tegenspraak om een kritische blik te houden. Er is vaak meer mogelijk om in te zetten in het gezin om uithuisplaatsing te voorkomen zoals het inzetten van het netwerk, een JIM (jouw ingebrachte maatje), gezinszorg (WMO) en ook traumabehandeling voor ouders kan snel ingezet worden.
Werk vanuit het matched care principe en zorg voor een zorgvuldige en brede analyse om alle informatie goed te benutten voor een gedegen en gezamenlijke afweging wat wenselijk is voor het gezin en het kind.
 

Projecten

Project 1: Visie op de toegang en doorontwikkeling ervan
Met een inventarisatie is Radar-Advies momenteel aan de slag voor het opstellen van de regionale visie die er voor de zomer zal liggen. Deze visie is het vertrekpunt voor het bepalen van de regionale doorontwikkeling.
 
Project 2: Inzetten op veiligheid in het gezin en kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
De bijeenkomst van 18 januari heeft goede input geleverd, de verblijfstafel is ingericht en Sigra is met werkgroepen aan de slag gegaan n.a.v. het rapport doorstroming crisis jeugd. Anita Visscher (gemeente Amsterdam) is aangesteld als projectleider, zij zal een verkennende ronde houden en starten met het inrichten van een projectgroep.
 
Project 3: Af/ombouw JeugdzorgPlus
Binnen De Koppeling wordt er gestart met een andere wijze van werken zodat het toepassen van dwangmaatregelen wordt gestopt en professionals op een andere wijze omgaan met escalaties en het voorkomen ervan. Als onderdeel van de aanpak om de zorg te verbeteren en afbouw/ombouw van JeugdzorgPlus te realiseren.
Trekker Frederique Coelman, De Koppeling
 
Project 4: Onderwijs – Jeugdhulp
Er vinden momenteel gesprekken plaats met stakeholders in het onderwijs. We willen daarbij optrekken met de afdeling onderwijs van de gemeente Amsterdam. Het idee is om een werksessie te plannen om een opdracht te formuleren voor een gerichte verkenning en voor het werven van een projectleider.
 
Project 5: Uitrol werkwijze Innovatieve psychiatrie
Bij de GGD en de volwassen GGZ is een aanvraag gedaan voor het inzetten van 3 Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. We onderzoeken dan ook of de veiligheid in de gezinnen gerealiseerd wordt, aansluiting met de volwassen-GGZ voldoet en hoe een blijvende aanpak eruit moet zien.
Projectleider Pieter Bijkerk, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)
 
Project 6: Nieuwe werkwijze gezinsaanpak GGZ - Jeugd
Een inventarisatie is gestart om bij de stakeholders op te halen welke doelgroep het meest gebaat is bij een nieuwe werkwijze en wat de ideeën zijn voor een integrale aanpak. Er komt een werksessie voor een pilot om een nieuwe integrale GGZ-Jeugd gezinswerkwijze te ontwikkelen.
Projectleider Leonore Daalderop, InHolland
 
Project 7: Effectieve aanpak Jeugdbescherming
Er ligt een plan om een team professionals (van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Blijf Groep, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Rechtbank en Samen Doen) mandaat en ruimte te geven om te experimenteren met verschillende werkwijzen. Om een efficiënte aanpak van veiligheid in de gezinnen te realiseren die duurzaam, effectief en perspectiefvol is.
 
Project 8: Onderzoek (cliënt)ervaring Preventieve Jeugdbescherming
In november startte dit onderzoek waarbij gezinnen gevraagd worden naar hun ervaringen. De resultaten komen voor de zomer. Met organisaties waarmee
Jeugdbescherming Regio Amsterdam samenwerkt worden a.d.h.v. de resultaten verbetervoorstellen geformuleerd voor de werkwijze.
Projectleider Margreet Wiegand, gemeente Amsterdam
 
Project 9: Vakmanschap
Sigra heeft samen met professionals het plan ‘lerende omgeving jeugd-professionals’ opgesteld. Er komt een leer-en reflectie traject, een digitaal opleidingsplatform en de mogelijkheden worden vergroot binnen de sector om professionals te rouleren van werkplek en organisatie zodat ze ingezet worden daar waar ze hard nodig zijn.
 

Leren vanuit de praktijk

Naast de projecten is onze uitdaging dat het programma bij gaat dragen aan een grotere verandering: andere manieren van (samen) werken en organiseren en het samen leren en ontwikkelen. De verwachting van VWS is dat dit leidt tot het beter worden in systematisch ontwikkelen. Ook is het de bedoeling dat we over 3 jaar ‘producten’ hebben ontwikkeld om de ondersteuning aan gezinnen beter en/of goedkoper te maken en dat deze producten benut worden door andere regio's. Een veranderaanpak binnen het programma organiseren is daarom belangrijk. Hoe gaan we echt transformeren? Wat vraagt dat voor het werken in het programma, in projecten en daarbuiten? Wat is nodig om samen blijvend te leren en ontwikkelen? En welke initiatieven dragen bij aan betere, innovatievere en betekenisvolle oplossingen op de vragen van ouders, kinderen en jongeren?

We willen in het programma daarom het accent leggen bij actieleren: het vertrekpunt is de dagelijkse praktijk waar gezamenlijk leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop, centraal staat. Ervaringen, verworvenheden en resultaten willen we overdragen naar anderen en naar nieuwe situaties. Vraagstukken en dillema’s gaan we ophalen die elders binnen of buiten het programma geadresseerd worden.

 
“Ontwikkelcirkel: Elke dag een beetje betere jeugdhulp.” Bekijk de video.

Programma inrichting

Ondersteunend aan de uitvoering van de projecten, wordt het programma ingericht. Immers daar ligt de focus van het programma. Hoe ouders, kinderen en jongeren een rol krijgen binnen het programma is tevens een vraagstuk dat we oppakken. Transformatie kan niet zonder proactieve inbreng van jongeren en ouders en zij kunnen een zinvolle bijdrage leveren bij de aansturing, monitoring en samenhang van uitvoering van alle projecten.
 
Het programmateam bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam en van de gemeenten Amstelland. De regio Zaanstreek-Waterland is vertegenwoordigd aangezien we samenwerken bij een aantal projecten. Samen met een programmanager, projectleider en assistent vormen zij een slagvaardig en vooral faciliterend team.
De projectleiders van de negen projecten worden zoveel mogelijk geleverd door betrokken organisaties.
Er komt een klankbordgroep die de projecten ondersteunt, de transformatie ‘bewaakt’ en leren en ontwikkelen binnen en buiten het programma stimuleert en vorm geeft.

Snel naar...

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2019 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp