Copy
Koersflits week 49
View this email in your browser
Zorgbrede Governancecode 2017: over minder regels en het voorschrijven van gewenst gedrag

Eind september 2016 is de Zorgbrede Governancecode 2017 door de Brancheorganisatie Zorg (BoZ) vastgesteld. De code zal door ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN worden voorgelegd aan hun leden. Naar verwachting zal de code in januari 2017 in werking treden. De code vervangt de Zorgbrede Governancecode 2010, waarop de nodige kritiek bestond. Deze eerdere versie stond bekend als star en rule based. Het bevorderde ‘afvinkgedrag’, wat betekent voldoen aan de regels vanwege de regels, waarbij de bedoeling uit beeld is geraakt.

Nieuw is dat de code principle based is, waarbij zeven principes voor good governance binnen de zorgsector centraal staan. Al met al probeert de code meer aandacht te geven aan cultuur en gedrag van de raad van bestuur en raad van toezicht. Om op deze wijze good governance binnen de zorgsector te bevorderen. Terecht dat minder aandacht bestaat voor ‘de regel’ en meer aandacht ontstaat voor ‘dialoog, cultuur en gedrag’. Maar het bevorderen van goed gedrag vereist meer dan het voorschrijven van het gewenste gedrag. Want, wat is goed? Goed bestuur, goed toezicht, goede medezeggenschap, wordt pas duidelijk wanneer dat bepaald wordt in de context van de ander. Wanneer rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden. Goed is sterk situationeel.

In feite is deze code slechts een bedrijfskundig instrument om goede governance te bevorderen. Door recente incidenten begrijpen we steeds beter de tekortkomingen van de bedrijfskunde. Het verbeteren van de besturing van zorgorganisaties, zodat deze beter slagen in het realiseren van hun maatschappelijke opdracht, vereist meer dan een nieuwe code. Onder meer is nodig een samenwerking tussen politiek, wettelijke toezichthouders en de onder toezicht staande zorgorganisaties. De Zorgbrede Governancecode 2017 is een stap in die goede richting. ZorgopKoers heeft uitgebreide ervaring bij de eerdere bewegingen op dit vlak in de financiële sector. We delen graag onze kennis door in gesprek te gaan met bestuurders in de zorg.
 
Lees verder
Meer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop

De NZa heeft de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Zij kunnen makkelijker kiezen voor zorg die het beste bij hun past. Onderdeel van dit experiment is een andere inkoop- en bekostigingsmodel. Zorgaanbieders maken geen volume- en prijsafspraken meer met de Wlz-uitvoerder. Onder het experiment mag iedereen, die zorg levert en voldoet aan generieke inkoopvoorwaarden, de zorg tegen een vast tarief in rekening brengen. Opzet is dat nieuwe zorgaanbieders makkelijker toe kunnen treden. Dat betekent meer keuze voor de cliënt. Het experiment is een belangrijk onderdeel van de tien vernieuwingspunten in de langdurige zorg die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt in de brief "Waardig leven met zorg" aan de Tweede Kamer. Cliënten krijgen tijdens het experiment meer (onafhankelijke) actieve ondersteuning om zorgvragen, behoeften en wensen helder te krijgen bij het vinden van een passend zorgaanbod. Ook binnen instellingen wordt gekeken hoe de zorg zoveel mogelijk aan kan sluiten bij de behoefte van cliënten. Gedurende het experiment wordt gemonitord wat de daadwerkelijke effecten zijn in de veranderingen van de vraag en het aanbod.
(Bron: NZa nieuwsbericht 27 oktober 2016)
Masterclass Value Based Healthcare
 
Twee weken geleden bezocht Ger Haan de Masterclass Value Based Healthcare die door Skipr werd georganiseerd. Onderstaand enkele indrukken. Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Ger: ger.haan@zorgopkoers.nl

Value based healthcare (VBHC) is als idee erg eenvoudig en charmant: zorg zou georganiseerd moeten worden rondom waarde (value) voor patiënten. Waarde is hier gedefinieerd als de resultaten van behandeling (uitkomsten) ten opzichte van de kosten van behandeling. Het gedachtegoed is ontwikkeld op Harvard Business School door managementgoeroe Michael Porter. Wat hij al jaren verkondigt is dat de realisatie van value-based healthcare start met het meten en bespreken van uitkomsten.
Detlef Loppow van de Martini-klinik, onderdeel van het universitair medisch centrum in Hamburg, geef aan waarom deze kliniek succesvol is bij het toepassen van VBHC. "We gebruiken value based healthcare in die zin dat we onze patiënten vragen wat de uitkomsten voor hen zijn. Daarnaast zijn we een gespecialiseerde kliniek, we behandelen alleen patiënten met prostaatkanker. De patiënten krijgen bij ons een betere kwaliteit van zorg, omdat we datgene wat we leren van de patiëntrapportages gebruiken om onze werkwijze, onze chirurgische technieken enzovoort, aan te passen."

De overheid wil wel faciliteren, maar zorgorganisaties die met value based healthcare aan de slag willen moeten vooral zelf aan de slag gaan. Dat zei Erik Gerritsen, secretaris generaal van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Skipr-masterclass over waarde gedreven zorg. "We willen het vooral niet omarmen en als nieuwe beste praktijk opleggen aan het veld", zei Gerritsen. Wel ziet hij een rol voor de overheid in het aanmoedigen en eventueel faciliteren van ontwikkelingen. "We hebben de innovatieplaats cure, waarbij een aantal ziekenhuizen geholpen wordt om uitkomstenregistratie te ontwikkelen. Registratie aan de bron proberen we te faciliteren. Er zijn allerlei manieren waarop we faciliteren, provoceren bijna misschien."
 
Het toepassen van value based healthcare, ofwel door waarde gedreven zorg, begint bij "duidelijk maken waar je naartoe wilt", zegt Maarten Akkerman, vicepresident value based healthcare bij EMEA Medtronic. Samenwerking is volgens hem een voorwaarde. Value based healthcare is niet iets wat je alleen kan doen in de gezondheidszorg", zegt Akkerman. "Daar heb je samenwerking voor nodig. Als je focust op de uitkomst, gaat die samenwerking niet vanzelf, maar dan heb je wel allemaal dezelfde uitgangspunten en dezelfde blik op waar je naartoe wilt."
 
Ivo Piest is COO van Bergman Clinics, in Nederland een voorloper op het gebied van value based healthcare. "Wij willen uiteindelijk, heel simpel voor een klant inzichtelijk maken wat er te kiezen valt en waar ze op moeten letten bij de keuze die ze maken", zegt hij. "Als je value based healthcare goed wil doen, kun je daar op elk niveau van je organisatie iets mee doen", gaat Piest verder. "Van verpleegkundigen tot consulenten, artsen en hele integrale teams. Uiteindelijk is het belangrijk dat je twee dingen doet. Dat je de kwaliteit van de zorg die je levert inzichtelijk maakt en dat een klant bij elke stap in het proces weet wat hem te wachten staat."
Verhuurderheffing: niet van toepassing buitensporige last

Zorginstellingen kunnen getroffen worden door de verhuurderheffing. De jurisprudentie is schars. Interessant is het vonnis van de Rechtbank Gelderland. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de verhuurderheffing bij een verhuurder van hofjeswoningen leidt tot een zodanig buitensporige last dat deze heffing achterwege moet blijven.
De belastingplichtige doet onder meer een beroep op artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Rechtbank is het eens met de belastingplichtige dat verhuurders van hofjeswoningen een bijzondere positie innemen. Sloop of uitponding van deze woningen is niet goed mogelijk en ook was de financiële speelruimte beperkt.
De rechtbank komt tot de conclusie dat de verhuurderheffing zonder nadere maatregelen leidt tot een structurele verliessituatie. Vermindering van uitgaven aan onderhoud of verlaging van de afschrijving acht de rechtbank in de gegeven omstandigheden niet mogelijk. Een huurverhoging komt in casu niet alleen in strijd met de doelstellingen van de belastingplichtige, maar bovendien zou een huurverhoging van bijna 15% noodzakelijk zijn.
Er resteert dan alleen een verkoop van de woningen. Dit acht de Rechtbank echter een te vergaande inbreuk op het eigendomsrecht van de betreffende verhuurder. Waardoor verhuurderheffing achterwege blijft.
De jurisprudentie over de verhuurderheffing blijft casuïstisch. Met deze vonnis van de Rechtbank Gelderland lijkt ruimte te bestaan om, in geval van bijzondere omstandigheden, geen verhuurderheffing te moeten betalen. 
 
Lees uitspraak Rechtbank Gelderland
ZorgopKoers blogt!!!
 
Sinds oktober is ZorgopKoers gestart met een tweewekelijks blog waarbij we op een prikkelende maar deskundige wijze zaken die actueel zijn binnen de zorg belichten. U kunt de blogs lezen op onze website. Onderstaand een link van de meest gelezen en gewaardeerde blog tot heden. We hopen dat we u ook als regelmatige lezer van onze blogs mogen begroeten. 
 
Meest gelezen blog...
 

Het Moreel Kompas


ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.
 
Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar.

De huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.

De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.

 


ZorgopKoers voor U


Zorg vanuit het hart
 
De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patient centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie
 
Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

 
 
 
ZorgopKoers
Copyright © 2016 ZorgopKoers B.V., Alle rechten voorbehouden.


update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp