Copy
Koersflits week 2
View this email in your browser
De hoogtij van regels is voorbij
 
Onze samenleving is ondertussen zo complex dat de hoogtij van regels voorbij moet zijn. Door informele structuren, vluchtige interacties en de 24/7 veranderende mentaliteit van ons digitale tijdperk moeten we de effectiviteit van regels niet overschatten. We moeten juist uitgaan van de beperkte macht van de regel. Sturen op houding en gedrag lijkt effectiever.
 
Als samenleving hebben we besloten grote veranderingen te realiseren binnen de financiële en gezondheidssector. Wetgeving en toezicht spelen hierin een belangrijke rol. Wat kunnen beide sectoren van elkaar leren en wat zijn de aanbevelingen?

Zie hiervoor het artikel "De Beperkte Macht van de Regel" in het Maandblad voor Vermogensrecht, waaraan Henry Goverde heeft bijgedragen.
 
Maandblad Vermogensrecht: De Beperkte Macht van de Regel
Wordt de jeugdzorgbestuurder de nieuwe slager?

Slagerij J. van der Ven

Tegen het einde van het jaar zijn er altijd weer allerlei hitlijsten te beluisteren. Een vaste klant in de hoogste regionen van deze lijsten is “Het dorp” van Wim Sonneveld. Een lied vol weemoed naar de tijd dat het leven nog eenvoudig en overzichtelijk was. Een tijd omringt door een waas van romantiek, een tijd dat we het vlees gingen halen bij Slagerij J. van der Ven. Het lied suggereert dat dit allemaal verleden tijd is, maar de luisteraar wordt hier op het verkeerde been gezet. Alhoewel ik me niet uitputtend heb verdiept in de bestaansgeschiedenis van Slagerij J. van der Ven of überhaupt het rijke scala aan vleeshouwers en worstdraaiers in Deurne (want daar ligt het tuinpad van zijn vader), kan ik u wel vertellen dat elk zichzelf respecterend dorp naast een bakker, ook in het bezit is van een slager. De slager heeft het overleefd in de moderne tijd (om nog maar even bij Sonneveld te blijven). Maar hoe, en wat kunnen we hiervan leren?
 
Lees verder
Aanbesteding jeugdhulp overdoen

De gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem moet de aanbesteding voor jeugdhulp overdoen voor de contracten die ingaan per 1 januari 2017. Dat heeft de rechter in kort geding besloten.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem, die regionaal samenwerken, lopen eind 2016 de contracten voor jeugdhulp af. De beide gemeenten hebben daarom een opdracht in de markt gezet voor het aanbieden van jeugdhulp in hun gemeenten. Hierop is een aanbestedingsprocedure gevolgd, waarna de gemeenten een winnaar hebben aangewezen. Een van de inschrijvers is vervolgens een kort geding gestart. Er is bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de gemeenten de aanbesteding hebben georganiseerd.

Uitgangspunt bij aanbesteding is dat de gemeenten voldoende helderheid moeten verschaffen over de aard en omvang van de opdracht. Daarbij moet het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel in acht worden nemen. De eisen, voorwaarden en criteria die aan de inschrijvers worden gesteld moeten in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. De rechter in kort geding is van oordeel dat de risicoverdeling tussen de gemeenten en de opdrachtnemer(s) disproportioneel is. De opdrachtnemer(s) moeten alle passende zorg aan jeugdigen in de gemeenten bieden, geen wachtlijsten mogen laten ontstaan en alle financiële risico’s dragen, terwijl ten minste vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het realiteitsgehalte van de plafondbudgetten en niet is voorzien in een concrete ontsnappingsmogelijkheid. Daarnaast hebben de gemeenten geëist dat de opdrachtnemer(s) hun aansprakelijkheid niet limiteren. De rechter gelast dat de gemeenten hun aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren.

Hoewel het een kort geding uitspraak betreft is deze voor jeugdhulpaanbieders belangrijk. De rechter maakt duidelijk dat gemeenten hun machtspositie niet mogen misbruiken. Duidelijk is ook dat gemeenten eindverantwoordelijk blijven voor de jeugdhulpverlening. Zorgelijk is alleen dat deze gemeenten, die vooral een maatschappelijke taak hebben, ervoor kozen om hun verantwoordelijk af te schuiven. Gelukkig fluit de rechter hen terug.
 
Rechtbank Den Haag 05.10.2016

Geen verplichting cliëntenraad per locatie

De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij Lunet Zorg was betrokken. De discussie ging erom of een zorgaanbieder de verplichting heeft om op elke locatie een cliëntenraad in te stellen. 'Zo'n verplichting is complex en kostbaar om te organiseren', zegt de zorgaanbieder. 'Pas een cliëntenraad op elke locatie is échte medezeggenschap', zegt de centrale cliëntenraad.  Het gaat om een onduidelijkheid in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In de wetsgeschiedenis staat geschreven dat medezeggenschap wordt georganiseerd 'op het niveau waarop daadwerkelijke zorg wordt verleend'. Voorstanders van het zogenaamde 'materieel instellingsbegrip' ontlenen steun aan deze passage om te verdedigen dat cliëntmedezeggenschap georganiseerd moest worden op alle locaties 'met vier muren en een dak waarbinnen collectief gefinancierde zorg wordt verleend'.

De Hoge Raad denkt daar anders over. De bedoeling van de wetgever is 'onvoldoende duidelijk', aldus de Hoge Raad. Verder, blijkt 'uit de politieke discussie onvoldoende duidelijk op welk organisatorisch niveau een zorgaanbieder naar huidige maatschappelijke opvattingen gehouden zou moeten zijn een cliëntenraad in te stellen'. Het gaat volgens de Hoge Raad daarom te ver dat de rechter zou bepalen of cliëntenraden op alle locaties vereist zijn. Waarschijnlijk is het voor de Hoge Raad belangrijk geweest dat het voorontwerp van de nieuwe Wmcz (Wmcz 2017) ook geen duidelijkheid geeft. De rechter speelt de bal terug naar de wetgever, en de politiek. Een oproep dus om duidelijkheid te verschaffen in de wetstekst van de Wmcz 2017.

Meer lezen over het voorontwerp van de nieuwe Wmcz 2017 en onze analyse daarvan? Klik hieronder.

Analyse Wmcz 2017
 

Het Moreel Kompas


ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.
 
Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar.

De huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.

De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.

 


ZorgopKoers voor U


Zorg vanuit het hart
 
De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patient centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie
 
Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

 
 
 
ZorgopKoers
Copyright © 2017 ZorgopKoers B.V., Alle rechten voorbehouden.


update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp