Copy
Koersflits week 5
View this email in your browser
Drie kernvragen als basis voor een juiste positionering
 
Als bestuurder in de cure of care kun je je 3 kernvragen stellen om te weten hoe jij kunt groeien in de waardering van de patiënt/cliënt. Met deze antwoorden is het vervolgens mogelijk je voor patiënten/cliënten, familieleden, (toekomstige) medewerkers, verzekeraars, gemeenten en andere belanghebbenden op een juiste plaats te positioneren.
 
De eerste vraag heeft betrekking op de eisen waaraan je minimaal moet voldoen in de ogen van de patiënt/cliënt.
 
Kernvraag 1 Wat wordt er zeker van uw organisatie verwacht?

Het antwoord op deze vraag heeft veelal betrekking op het  te leveren product of dienst en de bijbehorende (kwaliteits)eisen. De bakker levert geen beschimmeld brood, de slager geen bedorven vlees en een transportbedrijf vervoert vracht van a naar b, maar wel binnen een overeengekomen tijdslimiet. Een zorginstelling voldoet dus minimaal aan de eisen van de overheid.

Kernvraag 2 Wat onderscheid je van de concurrentie?

Dit onderscheid kan zijn gebaseerd op de zorg- en dienstverlening, innovatie, een prima website, het juiste personeel of de prijs/kwaliteitverhouding. Maar er zijn nog veel meer zaken te noemen die maken dat u zich  op een positieve manier van de concurrentie kunt onderscheiden. Breng ze als totaal in kaart
 
De laatste vraag gaat nog een stap verder.
 
Kernvraag 3  Wat maakt je  uniek voor de patiënt/cliënt?
 
Het antwoord op deze vraag is veel lastiger te geven. Allereerst is het antwoord voor uw totale cliëntenbestand niet hetzelfde. Bovendien weet u ook niet  wat die  specifieke klant nu wil.  U zult  met hem of haar in gesprek moeten. Als u voor de klant gaat denken is de kans groot dat u de plank mis slaat. Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis, het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland, heeft 250 (ex)-patiënten geïnterviewd om tot een goede balans tussen verwachtingen en ervaringen te komen. Om maar een indruk te geven dat een enquête u hier geen oplossing gaat bieden. 

Jan Verdonk
De medisch specialist als partner van de patiënt; een ambitieuze visie die samenwerking vereist en verdient
 
Opzienbarend. Dat was mijn gevoel bij het lezen van de hoofdlijnen van het nieuwe visiedocument 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. In dit document wordt een expliciete ambitie uitgesproken om wereldwijd topspeler te worden door écht partner te zijn voor patiënten en daarin ook expliciet holistisch te kijken naar gezondheid en kwaliteit van leven. Het begrip “toegevoegde waarde voor de patiënt” staat centraal in plaats van focus op medische kwaliteit.
 
Lees ik dat goed, dacht ik. Ja, het staat er echt! Het document is tot stand gekomen met stevige betrokkenheid van de beroepsgroep. Hoopvol. Want onze artsen zijn weliswaar goed opgeleid, maar specialisaties en superspecialisaties hebben ertoe geleid dat artsen een sterke focus hebben op een deel van mijn lichaam, en op het oplossen van “een deelprobleem”. Het is veelal lastig een arts of een artsenteam te vinden waarbij ik het gevoel heb écht in totaliteit gezien te worden, ook al laat mijn lichaam een samenspel van verschijnselen zien. Ook is de medische oplossing van het (deel)probleem niet altijd de beste verbetering voor mijn kwaliteit van leven. Wat is het dan oprecht mooi als artsen zelf onderkennen dat voor ieder van hen individueel en voor de beroepsgroep als geheel er een grote ambitie ligt in het stilstaan bij en met de patiënt als geheel.
 
De Federatie erkent ook dat de ambitie in dit document fors is gezien de werkelijkheid van vandaag. Acht jaren is daarom geen overdreven overgangsperiode. Het siert de artsenfederatie dat ze deze ambitie uitspreekt en ook wilt waarmaken. Waarbij ze zelf aangeeft dat het vertrouwen pas gerechtvaardigd wordt door daden en bijbehorende transparante resultaten. Natuurlijk horen daar ook randvoorwaarden bij. Vanuit patiëntenperspectief biedt het in ieder geval mogelijkheden om in dialoog de artsenambitie mede invulling te geven. Zo kunnen deze partners elkaar versterken.
 
De link met Value Based Health Care is vanzelfsprekend. Dus zorginstellingen die hiermee slagen (willen) maken kunnen zich ook gesterkt weten door dit visiedocument van de medisch specialisten. Zorgverzekeraars worden ook uitgenodigd hun steentje bij te dragen aan deze beweging; als aantoonbaarheid uitgangspunt is moet dat ruimte kunnen scheppen voor initieel vertrouwen.
Het begin is gemaakt, en dat verdient vertrouwen. Op 14 maart zal het Federatiecongres uitgebreid aandacht besteden aan alle elementen van de visie. In 2017 zal het vertrouwen gestaafd moeten worden met daden en resultaten, een mooie gezamenlijke ambitie.
 
Bij ZorgopKoers hebben we veel ervaring opgedaan met transformaties beginnend bij echte  toegevoegde waarde voor de klant/patiënt/zorgverzekerde. Ook wij dragen daarom graag ons steentje bij aan deze gewenste ontwikkeling waarin ieder iets te winnen heeft. Voor een oriënterend gesprek hierover kunt u ons bellen.
 
Ger Haan
Invloed cliënten op zorgverzekeraars

Twintig jaar ná het inwerking treden van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) lijkt het erop dat cliënten ook invloed krijgen op de besluitvorming van besturen van zorgverzekeraars. De Wet verzekerdeninvloed is in de maak. Met deze wet wordt de Zorgverzekeringswet aangepast. De bedoeling is dat het beleid van zorgverzekeraars aansluit op de wensen van verzekerden. Het gaat met name om invloed op het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.
 
Het voorstel voor de Wet verzekerdeninvloed is zonder meer een stap op weg naar meer betrokkenheid en invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars. Maar invloed is nog geen medezeggenschap.
 
Wat opvalt is dat niet gekozen is voor een afzonderlijke wet zoals bij de Wmcz of de WOR. De minister van VWS vindt de relatie tussen verzekerden en zorgverzekeraars van een andere aard dan die tussen cliënten en zorginstellingen. De aard van de relatie verschilt kennelijk ook door de mate van afhankelijkheid en de omvang van de populatie. Tóch is het versterken van de medezeggenschap van verzekerden van belang. Wil er sprake zijn van een positief effect van de (gereglementeerde) marktwerking in de zorg dan is het vergroten van de macht van de zorgconsument van essentieel belang. Medezeggenschap van verzekerden is nodig.
 
De permanente vertegenwoordiging speelt geen rol bij het benoemen van commissarissen. Waarom is er niet gekozen om aan te sluiten bij de Wmcz of de WOR? Waarom het adviesrecht van de permanente vertegenwoordiging beperken tot het jaarlijkse zorginkoopbeleid. Dit adviesrecht kan ook uitgebreid worden tot bijvoorbeeld de klachten- en geschillenregeling van de zorgverzekeraar, informatieverstrekking over opzeg- en overstapmogelijkheden of het ongevraagd adviseren.
 
Het is niet waarschijnlijk dat de wetgever het wetsontwerp nog in belangrijke mate zal wijzigen. Interessant is daarom hoe zorgverzekeraars inhoud gaan geven aan de inspraakregeling en hoe de permanente vertegenwoordiging zijn instemming hieraan geeft.

Henry Goverde
 
Lees verder
Nogmaals de Zorgbrede Governancecode 2017
 
In december 2016 hebben wij u reeds geïnformeerd over de vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2017. Nu deze code in werking is getreden bereiken ons nog regelmatig vragen over dit onderwerp. Daarom 
willen wij u nogmaals attenderen op het artikel dat Henry hierover heeft geschreven. U kunt dit artikel
hier downloaden.
 
Heeft u aanvullende vragen of een voorkeur voor persoonlijk contact dan kunt u Henry telefonisch bereiken op 06-53153456 of per mail: henry.goverde@zorgopkoers.nl

Overigens kan ZorgopKoers u ook ondersteunen bij de implementatie van de code. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Interesse: bel of mail Henry.
 
Analyse Zorgbrede Governance Code 2017
Beurs en congres
 
Graag attenderen wij u op een beurs en een congres die in onze ogen interessant zijn,
 
Allereerst de beurs Zorgtotaal die van 14 tot 16 maart wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Naast de beurs zijn er meer dan voldoende sessies en congressen (onder andere congres NCZ en congres NVZD) die het bezoek de moeite waard maken. Meer informatie vindt u op http://zorgtotaal.nl
 
Zeer interessant lijkt ons ook het congres over Value Based Healthcare dat op 11 mei wordt gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. Het programma kent veel gerenommeerd sprekers met als speciale gast prof. Michael Porter, de gedachtevader. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.digitalezorgevenementen.nl
 
Wij wensen u een plezierige en leerzame dag toe bij het bezoeken van deze evenementen.
 

Het Moreel Kompas


ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.
 
Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar.

De huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.

De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.

 


ZorgopKoers voor U


Zorg vanuit het hart
 
De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patient centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie
 
Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

 
 
 
ZorgopKoers
Copyright © 2017 ZorgopKoers B.V., Alle rechten voorbehouden.


update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp