Copy
Zpravodaj reformy péče o duševní  zdraví 2/2016

Listopad 2016

číslo 2
N E P Ř E H L É D N Ě T E


Pracovní skupiny
Strategie reformy psychiatrické péče

Pracovní skupiny se pravidelně scházejí k těmto tématům:

 • PS adiktologie
 • PS destigmatizace a komunikace
 • PS děti a dorost
 • PS humanizace
 • PS legislativní změny
 • PS meziresortní spolupráce
 • PS neurodegenerativní onemocnění
 • PS rozvoj sítě PP
 • PS standardy a metodiky
 • PS udržitelné financování
 • PS vzdělávání a výzkum

Poslední čtvrtletí roku 2016 je pro tým připravující implementaci Strategie reformy psychiatrické péče především obdobím finalizace projektových záměrů a projektových žádostí. Při jejich přípravě jsou využívány výsledky dosavadní práce pracovních skupin nebo se uskutečňují cílené konzultace s jejich jednotlivými členy. V závěru roku 2016 se scházejí ještě pracovní skupiny zaměřené na adiktologii, pedopsychiatrii a neurodegenerativní onemocnění, kde se řeší především návaznosti projektů reformy psychiatrie na jiné aktivity těchto odborností.

Další vlna setkání pracovních skupin je plánována na počátek roku 2017. Účastníci budou seznámeni zejména s konkrétními aktivitami zahrnutými do jednotlivých projektů.

Zápisy z dřívějších setkání pracovních skupin a jejich výstupy naleznete na webových stránkách www.reformapsychiatrie.cz v sekci „Rubriky“.

  Kalendář akcí:

  01.11. 2016  Společnost a duševně nemocní, Praha

  02.11. 2016  Vědecká schůze PS ČLS JEP, Praha

  11.11. 2016  Konference Duševní zdraví mládeže, Brno


  23.11. 2016  30. český a slovenský neurologický sjezd, Praha

  24.11. 2016  Konference sociální psychiatrie, Tábor

  07.12. 2016  Vědecká schůze PS ČLS JEP, Praha

Přehled projektů reformy

Implementace Strategie reformy psychiatrické péče je rozdělena do projektů několika příjemců. Uvádíme dále stručný přehled doposud navržených projektů. Postupně vás budeme na stránkách dalších čísel zpravodaje seznamovat s jednotlivými projekty a jejich klíčovými aktivitami.

Otázky & Odpovědi

Jaké je aktuální složení týmu, který řídí reformu psychiatrické péče?
Za realizaci Strategie reformy psychiatrické péče je odpovědné Ministerstvo zdravotnictví, odpovědnou osobou za řízení projektů a aktivit reformy je Ing. Daniela Matějková. Odborným garantem reformy je Psychiatrická společnost ČLS JEP a odpovědnými osobami jsou předseda doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. a místopředseda MUDr. Martin Hollý.

Jakou formou bude probíhat koordinace Strategie reformy psychiatrické péče v kraji, jako nositeli sítě sociálních služeb?
Zástupci krajů jsou členy pracovních skupin a hodnotících nebo výběrových komisí například pro hodnocení záměrů a výběr uchazečů o zřízení a provozování center duševního zdraví. Součástí projektů je i tvorba regionálních sítí péče, kde se předpokládá zapojení krajů při tvorbě plánů sítě i při jejich uvádění do života.

(více Otázek & Odpovědí naleznete v dalších číslech Zpravodaje)

Podpora provozu CDZ

Na podporu provozu Center duševního zdraví připravuje Ministerstvo zdravotnictví celkem 3 projekty, které by měly zajistit podporu provozu na prvních 18 měsíců pilotního provozu celkem pro 30 CDZ. Realizace prvního již schváleného projektu CDZ I na podporu provozu 5-ti center bude zahájena v lednu 2017 a druhý projekt na podporu dalších 16 center bude zahájen v prvním pololetí roku 2017. Příjemcem dotace na provoz center je Ministerstvo zdravotnictví, které bude prostředky dále rozdělovat formou veřejných zakázek. Vyhlášení těchto zakázek se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2017, protože mu předchází ještě administrativní procesy na straně zadavatele a a dvouměsíční lhůta, kterou má MPSV jako řídící orgán OPZ na schválení zadávací dokumentace. Nabídky uchazečů budou hodnoceny z pohledu ekonomické výhodnosti nabídky, tzn. v kombinaci kvality nabídky a nabídkové ceny dle metodiky veřejných zakázek MZ ČR.

S vítěznými uchazeči budou uzavřeny rámcové smlouvy, které budou obsahovat jednotkové ceny za dílčí plnění a úhrada nákladů bude probíhat v souladu se skutečně poskytnutými službami. Projekt na podporu provozu CDZ obsahuje také metodickou podporu ze strany zadavatele, vzdělávací a komunikační aktivity nezbytné pro rozběhnutí provozu CDZ v podmínkách konkrétního regionu. Cílem pilotní fáze provozu CDZ je ověřit navržený standard, vytvořit jednotnou metodiku a zajistit dlouhodobě udržitelné financování. Na vyhodnocování provozu jednotlivých CDZ se budou podílet zástupci uživatelů, krajů i zdravotních pojišťoven.

Projekt Deinstitucionalizace

Klíčovým projektem pro celou reformu je projekt s názvem Deinstitucionalizace. Projekt prošel úspěšně fází projektového záměru a v tuto dobu je ve fázi věcného hodnocení projektové žádosti.

Začátek realizace projektu se předpokládá v prvních měsících roku 2017.

Projekt chce významně přispět ke změnám postojů a myšlení pracovníků všech služeb pro duševně nemocné a zásadně podpořit spolupráci jednotlivých poskytovatelů. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny především na následující témata:

 • Doporučené postupy a metodiky pro všechny profese potkávající se s problematikou duševně nemocných
 • Kvalita péče  o duševně nemocné a nezávislý systém její kontroly
 • Regionální sítě péče
 • Transformace psychiatrických nemocnic
 • Úhradové mechanismy péče o duševně nemocné

Realizace projektu je zajištěna kombinací několik desítek pracovníků projektu (gestoři, specialisté transformace, regionální konzultanti, členové pracovních skupin apod.) pracujících jak na centrální, tak ale i na regionální úrovni a externích dodávek služeb formou veřejných zakázek. Projekt je na 5 let a měl by podpořit důležité oblasti potřebné pro systémovou změnu poskytování služeb pro duševně nemocné.

Příprava projektů reformy

Projekty realizace reformy psychiatrické péče jsou financovány ze dvou hlavních zdrojů – OPZ (Operační program zaměstnanost) a IROP (Integrovaného regionálního operačního programu).

Zjednodušeně se dá říci, že peníze z programu OPZ podpoří financování provozních výdajů a investice do rozvoje lidí. Příjemcem těchto prostředků je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Tito tzv. příjemci budou následně dále distribuovat peníze podle jednotlivých schválených projektů. Finance z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) jsou určeny na investice. V rozpočtu reformy se objevují i  zdroje z českého státního rozpočtu, které  doplňují nutné spolufinancování a uplatní se především v psychiatrických nemocnicích tam, kde není možné využít evropské zdroje. Příjemcem těchto peněz budou jednotliví žadatelé na základě výzvy, jejíž první kolo vyjde již v průběhu měsíce září 2017.

Realizace Strategie reformy psychiatrické péče bude financována především prostřednictvím programu OPZ, Výzvy č. 34. Svoje projekty mohou předkládat Ministerstvo zdravotnictví, Národní ústav duševního zdraví a Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Celý proces má několik fází:

 
První fáze je příprava ideového konceptu, který vymezuje čím se bude projekt zabývat. Po jeho schválení nastává fáze zpracování projektového záměru, který následně prochází připomínkovým řízením a schválením na poradě vedení MZ ČR. Po té je předložen ke schválení na PROP (Projektové partnerství) na MPSV. Po schválení je zpracována detailní projektová žádost, která opět prochází připomínkovým řízením a schvalováním na MZ ČR. Po té je předána do hodnocení na MPSV a tento proces včetně zapracování připomínek trvá několik měsíců. Proces končí vydáním rozhodnutí o přidělení dotace.

Příprava projektů je velmi administrativně náročný proces s poměrně dlouhými lhůtami. V současné době jsou schváleny dva projektové záměry na podporu vzniku Center duševního zdraví a projektový záměr projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče. Další projektové záměry jsou připraveny k předložení do PROP. Celkem je na podporu těchto projektů připraveno 1,2 miliardy Kč.
Vydavatel: Česká psychiatrická společnost, z.s.
e-mail: reforma@psychiatrie.cz
Copyright © 2016 PS ČLS JEP a ČPS z.s., Všechny práva vyhrazena.


Můžete změnit zasílání zpravodaje
aktualizováním své e-mailové adresy nebo vymazáním ze seznamu odběratelů

Email Marketing Powered by Mailchimp