Copy
Nieuwsbrief GGZ-netwerk - januari 2017
View this email in your browser

Nieuwjaarswens 2017

Allereerst wensen wij al onze netwerkpartners een bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig 2017! Maar ook een innovatief jaar waarin we ons samen inzetten om het GGZ-netwerk verder te ontwikkelen en ondersteunen.
 
Ook dit jaar staan we als netwerkcoördinatoren paraat voor alle netwerkpartners. Uw ideeën en acties bij de uitbouw van goede GGZ in onze regio hebben we nodig en nemen we graag mee bij de verdere uitwerking van ons netwerk. Mail of bel ons:
 
ann.hendrickx@sad.be (013/38 05 08) en An.Vandeputte@fracarita.org (0496/28 80 57)
IN DE FOCUS
Eerstelijn helpt bij afbouw wachtlijsten GGZ in zorgregio Leuven

Sinds 2013 overleggen in Leuven de eerstelijn, welzijnszorg, verslavingszorg, VAPH, en GGZ-voorzieningen over knelpunten in hun regio. Het overleg ontpopte zich al gauw tot een heuse actiegroep, waar niet alleen knelpunten benoemd worden maar waar ze ook aangepakt worden. Dit lukt hen zelfs in complexe dossiers, zoals de wachtlijsten van de Mobiele Teams GGZ (langdurige zorg). In 2013 liep de wachttijd voor nieuwe cliënten er soms op tot 1 jaar of langer. De voornaamste oorzaken voor deze wachttijd waren: onvoldoende teams, te brede inclusie, te trage uitstroom, en onvoldoende samenwerking met de eerstelijn, de welzijnszorg, en de informele zorgpartners (zoals mantelzorgers en vrijwilligers).

In de nieuwe benadering komt de focus van het Mobiel Team méér dan vroeger te liggen op het ontwikkelen van een stevig, autonoom zorgteam voor elke cliënt. Dat betekent dat niet enkel de cliënt maar alle zorgpartners, ook huisartsen en mantelzorgers, naar een werkbaar evenwicht zoeken. Alle betrokken diensten maken de oefening om hun in- en uitstroom scherp te stellen – niet ieder voor zich, maar in overleg met elkaar. Voor het Leuvense MDO-PSY werd een bijkomende overlegcoördinator aangeworven, dankzij een engagement van de promotoren 107. De actiegroep zal de komende jaren deze ingrepen verder opvolgen en ondersteunen.

De belangrijkste aanpassing ligt echter in een nieuw model van samenwerking met de eerstelijn. Daarbij volgt de huisarts in stabiele omstandigheden de cliënt al sneller zelf op, maar bij dreigende crisis ondersteunt het Mobiel Team naadloos. Een model dat ook andere mobiele teams kan inspireren in de tijdelijke WG Mobiele teams van het GGZ-netwerk arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren bij de zoektocht naar meer doorstroming.
 
De nieuwe benadering kon in zorgregio Leuven de wachttijd voor Mobiele Teams terugdringen tot minder dan een half jaar – een hele vooruitgang maar nog steeds te lang. Het regionaal zorgoverleg richt zich dit jaar op een betere samenwerking tussen huisartsen en psychiaters. Indien zij meer kunnen samenwerken met elkaar, zal de hulp van het Mobiel Team minder vaak noodzakelijk zijn. Met dit thema wordt de focus van de actiegroep weer verbreed naar de andere GGZ-voorzieningen. Wordt vervolgd!
 
TERUGBLIK NOVEMBER-DECEMBER 2016

Prioriteiten en actieplan 2016-2017

Na het prioriteren van de actiepunten binnen de fora en de projectgroep werden de strategische actiedoelstellingen voor het jaar 2016-2017 opgesteld en goedgekeurd door de projectgroep en beleidsgroep. Het jaaractieplan steunt op volgende vier peilers visie (gemeenschap- en herstelgerichte zorg), organisatie (zorgcircuits- en netwerken i.f.v. de 5 functies), populatiegericht (voor de populatie van het arr. Leuven/zorgregio Tervuren met psychische problemen) en kwaliteit (een goed evenwicht van zorg in onze regio, balanced care). Binnen elke peiler hebben we heel wat actiedoelstellingen geconcretiseerd die uit de bevraging kwamen. De concrete invulling van de opgestelde prioriteiten en het actieplan kan u hier terugvinden. Ter verdieping van enkele actiedoelstellingen worden er 5 themagerichte werkgroepen opgestart: de WG éénmalige psychiatrische consultatie, de WG mobiel team, en de WG ondersteuning in de thuiszorg zijn net opgestart, de WG deeltijdbehandeling en de WG respijtzorg worden later gestart.
WG ondersteuning in de thuiszorg
Thuiszorgdiensten uit ons netwerk signaleerden ons dat er door de vermaatschappelijking van zorg veel meer psychische klachten geuit worden bij hun thuiszorgwerkers, die niet steeds weten hoe hierop te reageren. Om hen hierbij te ondersteunen is een werkgroep van start gegaan rond dit thema. Dankzij de talrijke opkomst van partners werd in de eerste vergadering een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de ervaren knelpunten en handvaten in de thuiszorg. Hieruit komen twee invalshoeken naar voor: vragen rond ondersteuning van cliënten zonder een GGZ-netwerk en vragen rond ondersteuning van cliënten met een GGZ-netwerk. Bij beide groepen wordt er onderzocht welke ondersteuning wenselijk is. Er wordt gestart met het bestaande aanbod van de psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) te inventariseren en samenwerking te optimaliseren. Het volgend overleg vindt plaats op maandag 27 maart 2017 van 13u-14u in Gasthuisberg. Bij interesse kan u zich wenden tot Laura Beuken.

WG snelle éénmalige psychiatrische consultatie
De WG snelle éénmalige psychiatrische consultatie ging eerst van start, en kende al enkele bijeenkomsten. In de recente werkgroep werd de definitie van een snelle eenmalige psychiatrische consultatie scherp gesteld. Het gaat om één consultatie bij een psychiater op vraag van een huisarts die zelf behandelaar blijft en een concrete vraag heeft.  Deze consultatie kan plaats vinden binnen de 2 à 4 weken en gaat samen met een gerichte en snelle (schriftelijke) informatie-uitwisseling tussen huisarts en psychiater voor en na de consultatie. Het betreft geen crisis of doorverwijzing, maar ondersteuning voor verder werk door de huisarts. Goede informatie en context-verduidelijking vooraf door de huisarts is belangrijk.

Op basis van deze definitie van het snelle éénmalige consult wordt het aanbod verder gefinetuned de volgende maanden. Doel is om in elke regio consult-uren te voorzien ter ondersteuning van de huisarts. Daarnaast onderzoekt Dr. Pint de mogelijkheid om het al goedgekeurde aanvraagsjabloon in de softwarepakketten huisarts in te brengen. 
Dr. Peuskens beëindigt engagement als voorzitter
Het GGZ-netwerk neemt afscheid van dr. Jozef Peuskens die zijn engagement als voorzitter overdraagt. We bedanken dr. Peuskens voor de jarenlange inzet binnen het netwerk en wensen hem verder veel succes en geluk toe!
 
Nieuwe voorzitters project- en beleidsgroep
Dhr. Gust Rector neemt het voorzitterschap van de beleidsgroep op en Dr. Stephan Claes neemt het voorzitterschap van de projectgroep over. We wensen dhr. Rector en dr. Claes veel succes.
Welkom 'De Spiegel'
Vanaf heden heten we 'De Spiegel' welkom in ons netwerk. De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een verslavingsproblematiek. Er wordt een gedifferentieerd ambulant en residentieel behandelaanbod aangeboden. Samen met het project deskundigheidsbevordering i.v.m. verslavingsproblemen (i.s.m. VLABO) vormt dit reeds concrete invulling bij de vraag van de overheid om de verslavingszorg in te kantelen in het netwerk. 

Samenwerking partners werk en GGZ: TAZ tris goedgekeurd

De overheid neemt het decreet werk- en zorgtrajecten W² decreet terug op. De effectieve start van de uitvoeringsbesluiten is gepland vanaf 1 januari 2018. De overbrugperiode 2017 voor het verderzetten van de samenwerking tussen GGZ en partners werk wordt ondertussen opgevangen door een nieuwe ‘Tender Activering en Zorg’ (Taz tris) met middelen vanuit VDAB. 
Website GGZ-netwerk in ontwikkeling
Na de heropstart van onze nieuwsbrievendienst zijn we dit jaar gestart aan het uitbouwen van een vernieuwde website voor ons ggz netwerk. Op de website plannen we de volledige info en stand van zaken toegankelijk te maken bij alle projecten van ons netwerk ggz. Maar op de website is heel wat meer mogelijk als ondersteuning voor u. Uw mening is voor ons erg belangrijk! Geef ons door wat u wel/of niet wil op de website via mailtje aan Laura Beuken. U vindt onze huidige website op www.vlabo.be
PLANNING JANUARI-FEBRUARI 2017
WG mobiel team
Eén van de prioritair gekozen doelstellingen van het GGZ-netwerk voor 2017 betreft de doorstroming/wachtlijsten van de mobiele teams. Hiervoor werd een werkgroep Mobiel Team gepland. Doelstelling is te komen tot een goede wijze van doorstromen tussen mobiele teams en andere diensten/voorzieningen i.f.v. de noden van de cliënt/ naastbetrokkenen en met respect van de mogelijkheden van elke voorziening. De eerste werkgroep vindt plaats op 30 januari 2017 van 13u-15u te Gasthuisberg. 

Naast de teamleiders van de mobiele teams willen we hierbij graag de diensten, voorzieningen, huisartsen, familie- en ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen uitnodigen in deze werkgroep. Gelieve de interesse in deelname van uzelf of een vertegenwoordiger kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar Laura Beuken
Herstelacademie
Het project herstelacademie Oost-Brabant bood in 2016 zijn eerste herstelsessies aan. Het project ontwikkelde een charter en een schoolstructuur. Er wordt momenteel bekeken hoe de herstelacademie best structureel ingebed wordt in ons GGZ-netwerk 107.
Cel kwaliteit en ondersteuning bij de MT
De cel kwaliteit en ondersteuning bezoekt deze maand samen met de netwerkcoördinatoren alle mobiele teams om ondersteuning te bieden bij hun actuele dataverzameling, en knelpunten en verdere wensen te inventariseren.  Gezien data erg belangrijk zijn in het professionaliseren en bij het uitwerken van verdere vermaatschappelijking is het onze wens (en de vraag van de overheid) om over goed cijfermateriaal in ons netwerk te beschikken.
NIEUWS UIT DE REGIO'S
Chronic care Leuven - infomoment 24/1
Zorgzaam Leuven (grondgebied Leuven en deelgemeenten) wil wijkgebonden samenwerking tussen hulpverleners organiseren, gericht op de zorg voor chronische (ook psychische) aandoeningen. Ze hebben als proefproject verregaande vrijheden verkregen van de overheid. Meer informatie kan je vinden op www.zorgzaamleuven.be en via deze presentaties van 24 januari voor LMN Groot Leuven 

Actief meewerken in dit project kan! Meer nog: het is erg aan te raden. Heel wat van wat we nu doen in ons netwerk ggz past perfect in het sjabloon van dit project, maar tot op heden is er weinig mankracht voor inbreng van ggz thema’s. Wil jij met ons mee denken? We hebben tijd tot maart 2017 om in één van de werkgroepen ggz-voorstellen te concretiseren. Schrijf je in via www.zorgzaamleuven.be of meld je bij ons.
Chronic care Tienen – klankbordgroep 26/1
Ook het Tiense Chronic Care project krijgt volop vorm. Daar wordt bij kwetsbare groepen werk gemaakt van buurtgerichte toeleiding naar toegankelijke zorg. Ze hebben als proefproject verregaande vrijheden verkregen van de overheid. Meer informatie kan je vinden bij Dr. Jeroen Van den Brandt naar aanleiding van de klankbordgroep op 26/1.

Actief meewerken kan ook in dit project! Ook hier is het erg aan te raden. Heel wat van wat we nu doen in ons netwerk ggz past perfect in het sjabloon van dit project, maar tot op heden is er weinig mankracht voor inbreng van ggz thema’s. Wil jij met ons mee denken? We hebben tijd tot maart 2017 om in één van de werkgroepen ggz-voorstellen te concretiseren. Meld je bij Dr. Jeroen Van den brandt, bij Ariane Dewil of bij de netwerkcoördinatoren.
Thuiszorglijn CM opgestart
De CM in onze regio heeft een nieuwe thuiszorglijn opgestart die te bereiken is via het nummer 016/359 505. Zowel cliënten als professionelen kunnen er terecht met vragen rond thuiszorg, verpleging e.d.
Regio-afbakening Tervuren
De regio-afbakening van de regio Tervuren is momenteel binnen het GGZ-netwerk Leuven en Halle in overleg. Wordt vervolgd.
GESPOT...
Conferentie eerstelijnszorg 2017
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional. De conferentie 'eerstelijnszorg: reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen' vindt plaats op 16 februari 2017 te Brussel. Voor meer informatie en inschrijving kan u hier terecht.
Gezondheidsconferentie en preventie 2016
Op 16 en 17 december 2016 vond de gezondheidsconferentie rond preventie plaats. Deze gezondheidsconferentie maakt een stand van zaken op basis van onderzoeksinzichten, voorbije acties, en draagvlak, om zo richting te geven aan het beleid voor de komende jaren. Grote verandering is dat men i.p.v. themagericht (roken, alcohol, eetgedrag, beweging), meer integratief (gezondheidsbevordering) wil werken vanuit settings (school, gezin, werk, vrije tijd, beleid…). Meer informatie, inclusief de rapporten en presentaties kan u hier terugvinden.
Artikel: Vermaatschappelijking van de zorg
Meer dan ooit staan het welzijn en comfort van de patiënt centraal in de geestelijke gezondheidszorg. Zo ook bij Sint-Annendael Grauwzusters. Koen De Meester (Algemeen Directeur) en Wim Simons (Hoofdarts) geven hun visie in De Morgen. Het volledige artikel kan u hier terugvinden.
OPROEP
Artikels voor nieuwsbrief
Graag plaatsen we uw suggesties, verslag van interessante initiatieven, goede praktijken, en leuke studiedagen… in deze nieuwsbrief. Hebt u initiatieven uit uw regio die u wil delen met anderen? Artikels, belangrijke informatie e.d. mogen doorgestuurd worden naar Laura Beuken.
Nieuwe projectcall handboek innovatieve praktijken
Het handboek ‘Innovatieve praktijken' beschrijft 49 vernieuwende, inspirerende praktijken die in het hervormingsprogramma 'naar een betere GGZ’ geïntegreerd zijn. Voor een overzicht van de realisaties binnen netwerk 107 arrondissement Leuven/Tervuren, kan u hier terecht.

Na publicatie van het boek o.l.v. Prof. Pieters heeft het FOD beslist hiermee verder te gaan o.l.v. Mevr. Magda Coture. Fiches met nieuwe innovatieve praktijken of continuering van vorige projecten kunnen a.s.a.p. ingestuurd worden via de netwerkcoördinatoren. Informatie kan u verkrijgen bij 
Laura Beuken.
In deze editie
 
Neem ook een kijkje op de website van netwerk 107
www.vlabo.be/GGZnetwerk

Nog niet ingeschreven? klik hier!
Wenst u zich uit te schrijven? klik hier.

Voor uw vragen, bemerkingen en/of aanvullingen voor deze nieuwsbrief kan u terecht op volgend emailadres:  laura.beuken@vlabo.be

Eindverantwoordelijke nieuwsbrief GGZ-netwerk: Gust Rector, Liefdestraat 10, 3300 Tienen


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk 107 arrondissement Leuven-Tervuren · Groeneweg 151/8 · Heverlee 3001 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp