Copy
Nieuwsbrief 107 - november 2016    
View this email in your browser

Welkomstwoord 

Welkom. Dit is de vernieuwde nieuwsbrief van netwerk 107 arrondissement Leuven-Tervuren. Deze nieuwsbrief wil u voortaan op een snelle, transparante wijze informeren over wat bezig is in ons netwerk voor mensen met psychische zorgvragen. Naast een uitgebreider focusthema nemen we u telkens mee doorheen recente acties en nieuwe plannen in ons netwerk.

Als nieuwe netwerkcoördinatoren willen we paraat staan voor alle netwerkpartners. Ook uw ideeën en acties bij de uitbouw van goede GGZ in onze regio hebben we nodig en nemen we graag mee bij de verdere uitwerking van ons netwerk!

 
Mail of bel ons:
ann.hendrickx@sad.be (013/38 05 08) en Vandeputte@fracarita.org (0496/28 80 57)
IN DE FOCUS
Het mobiele crisisteam bestaat 5 jaar!

Op 20 oktober vond het avondsymposium van het Mobiele Crisisteam Leuven in kader van hun vijfjarig bestaan plaats. Het MCT staat in voor laagdrempelige psychiatrische zorg in de thuissituatie bij cliënten tussen de 16 en 65 jaar in een acute psychische en/of emotionele crisis.

Het MCT tracht zowel patiënt als omgeving te ondersteunen, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen en indien nodig verdere hulpverlening te installeren. Dit impliceert dat patiënten in hun thuisomgeving behandeld kunnen worden. In overleg tussen alle betrokkenen brengt het MCT de crisis in kaart en wordt een crisisinterventieplan opgesteld. Het MCT werkt bij voorkeur opname vermijdend (slechts 15% van de cliënten worden residentieel opgenomen), herstelgericht en contextgericht. Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld en werkt via een gedeelde caseload.

Uit analyse komt naar voor dat ruim 500 cliënten per jaar aangemeld en geholpen worden door het MCT. 58% van de cliëntenpopulatie bestaat uit vrouwen. De cliënten komen uit alle leeftijdscategorieën met als grootste groep de 20-30 jarigen (26%) en de 30-40 jarigen (24%). Dit met een verscheidenheid aan problematieken waarbij suïcidaliteit (39%) en depressieve kenmerken (17%)  samen met overmatig middelengebruik (11%) de grootste groep van aanmeldingsproblematiek vormen.

De verwijzing gebeurt via een professionele hulpverlener. Uit cijfergegevens blijkt dat tot op heden de spoedgevallendienst de grootste verwijzende instantie is. Hierbij is er een duidelijke evolutie merkbaar waar het aantal verwijzingen door spoedgevallen daalt (58% -> 34%) en het aantal verwijzingen door huisartsen (10% -> 24%) en GGZ-hulpverleners (3% -> 26%) stijgt.


Het MCT-GGZ Leuven is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer 016 34 26 08. Voor informatie en vragen kan u terecht op het e-mailadres mobielcrisisteam@uzleuven. be. De volledige presentaties van het avondsymposium kan u hier terugvinden.
TERUGBLIK SEPTEMBER/OKTOBER 2016

Conclusies kennismakingsfase netwerkcoördinatoren

Als nieuwe netwerkcoördinatoren beëindigen we stilaan de kennismakingsronde in ons netwerk. We zijn onder de indruk van de vele vernieuwende ideeën, de sterke output die al is neergezet, en de helder uitgewerkte visie bij 107. Blijkbaar iets waar ons netwerk al voor gekend is bij FOD!

Uit onze bezoekronde weerhouden we alvast dat we willen gaan valoriseren van wat hiervoor werd uitgewerkt, concretiseren van wat we per 6 maand beogen te doen, helder communiceren zowel intern in ons netwerk als extern, en professionaliseren zowel inzake kwaliteitsuitbouw als efficiëntieverhoging. In dat kader zijn we een actieplan aan het uitwerken voor de eerstvolgende maanden. U hoort er meer van in de volgende nieuwsbrief.

Ondertussen starten we ook met de voorbereiding van enkele nieuwe thematische werktafels die prangende thema's kunnen uitdiepen. Laat het ons weten als je interesse hebt in: de werktafel ondersteuning bij psychische vragen in de thuiszorg, de werktafel éénmalige consult, de werktafel mobiele teams, de werktafel deeltijdbehandeling, de werktafel respijthuizen,... .
Communicatieplan 107
Sinds oktober 2016 zijn we gestart met de uitwerking van een nieuw communicatieplan. Samen met Laura Beuken werken we stevig aan een vernieuwde website met een infotheek over wat 107 in ons netwerk concreet betekent. U krijgt geregeld een update toegestuurd. Deze hernieuwde nieuwsbrief is er een eerste realisatie van. 
Vormingsaanbod verslavingszorg aan hulpverleners
Passend bij de vraag van onze overheid om na te denken rond inkanteling van de verslavingszorg in ons netwerk, is i.s.m. VLABO een projectvoorstel uitgewerkt voor deskundigheidsbevordering voor mobiele teams en andere netwerkpartners. Momenteel loopt de bevraging waarin geïnteresseerde partners kunnen aangeven welke topics zij in een vormingsaanbod willen behandeld zien voor kwalitatiever werk t.a.v. patiënten met verslavingsproblemen. Bij interesse kan u hier een feedbackformulier terugvinden.

Nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed

Netwerk artikel 107 heeft de opdracht om samenwerkingsverbanden uit te werken i.f.v. optimale zorg en continuïteit van zorg. Vanaf heden is er een samenwerkingsverband met netwerk internering officieel uitgewerkt. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen is in voorbereiding. U kan de ontwerptekst vanuit SEL Goal hier terugvinden. Feedback kan teruggekoppeld worden naar Cécile Verbeke.
PLANNING DECEMBER
Opvolging prioriteiten 2016 en uitwerking jaarplan 2017
Er staat heel wat op de agenda i.v.m. het concretiseren en verder uitwerken van de door het netwerk gevraagd prioriteiten.
Op 22 november kwam de beleidsgroep samen, daar werd onder meer het nieuwe jaaractieplan goedgekeurd. Dit wordt verder besproken op de projectgroep op 7 december. We brengen u verslag in onze volgende nieuwsbrief.
Dataverzameling
De netwerkcoördinatoren, Gert Peeters en Jan Grietens gaan de komende weken op bezoekronde in de mobiele teams van alle subregio's. Samen met de mobiele teams verkennen we welke dataverwerking wenselijk is bij de uitwerking van hun beleid. Hiernaast bekijken we wat nodig is om de werking van het netwerk kwantitatief en kwalitatief te ondersteunen.
Uitwerking GGZ-ondersteuning in de thuiszorg
Op 5 december organiseert het netwerk een eerste werktafel met het oog op de nood aan ondersteuning voor psychische vragen binnen de thuiszorgondersteunende diensten. Indien u interesse heeft om te participeren kan u contact opnemen met Laura Beuken. Deze vergadering gaat door op 5 december 2016 van 10-11u, en sluit aan bij de vergadering van Forum functie 1  die doorgaat van 11u tot 13u30 te Gasthuisberg, Zaal Brahms (grijze pijl, administratief gebouw).
Uitwerking regionaal aanbod snel éénmalig psychiatrisch consult
Op 23 november werkten we verder aan het uitwerken van een regionaal aanbod van eenmalig psychiatrisch consult ter ondersteuning van de eerste lijn.  Eind van dit voorjaar hoor je er meer van.
TAZ bis in bespreking
Mieke Vermeulen, voorzitter Forum functie 3, werd enkele weken terug door de VDAB uitgenodigd om het voortbestaan van de samenwerking tussen GGZ en partners werk na TAZbis, bij het agentschap in Brussel te bepleiten, met goed gevolg... we krijgen een jaar bij voor ons TAZbis-team! Op 24 november komt Forum functie 3 om 9u terug samen in Diest met nog heel wat andere topics op de agenda, waaronder herstelacademie Oost-Brabant. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
Inventarisatie woonaanbod voor cliënten met psychische noden
Vanuit forum functie 5 werd gevraagd naar een inventarisatie van het bestaande woonaanbod voor cliënten met psychische zorgvragen in de deelregio’s. Voor deze vraag zijn we in overleg met hogescholen met het oog op een thesisstudent. Forum functie 5 komt terug samen op 14 december om 14u.
Nieuwe projectcall handboek innovatieve praktijken
Het handboek ‘Innovatieve praktijken' beschrijft 49 vernieuwende, inspirerende praktijken die in België gerealiseerd zijn of die reeds bestonden en in het hervormingsprogramma 'naar een betere GGZ’ geïntegreerd zijn. Voor een overzicht van de realisaties binnen netwerk 107 arrondissement Leuven/Tervuren, kan u hier terecht.

Na publicatie van het boek o.l.v. Prof. Pieters heeft het FOD beslist hiermee verder te gaan o.l.v. Mevr. Magda Coture. Nieuwe fiches met continuering van vorige projecten kunnen a.s.a.p. ingestuurd worden via de netwerkcoördinatoren. Informatie kan u verkrijgen bij Laura Beuken.

NIEUWS UIT DE REGIO'S
Nieuwe operationeel coördinatoren
We verwelkomen Ilse Van Wijnendaele als nieuwe operationeel coördinator in ons netwerk. Ilse nam sinds september 2016 de werktaken als algemeen coördinator van vzw De Hulster over van Dhr. Franci Abrahams. 

Door de start van Ann als nieuwe netwerkcoördinator werd Annicq Hulshagen, coördinator  extramurale zorg PZ Sint-Annendael/ coördinator IBW De Linde Diest, operationeel coördinator voor regio Diest.

Welkom Ilse en Annicq!
Groen licht pilootprojecten chronic care
Twee pilootprojecten 'geïntegreerde zorg voor chronisch zieken' kregen groen licht. Zowel in Tienen als in Leuven worden beide projecten de komende maanden verder geconcretiseerd. Wordt vervolgd. 
MDO-psy VBO deelregio Leuven
Het team MDO-psy VBO deelregio Leuven is versterkt met een nieuwe halftijdse overlegorganisator voor volwassenen, dhr. Willy Paquay. Hiernaast is dhr. Willy Paquay eveneens halftijds overlegorganisator MDO-psy voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen bij CGG PassAnt. Wij wensen dhr. Willy Paquay veel succes!
Nieuw project 'Leuven warme stad'
Het project ‘Warme Steden’ zet in op geestelijke gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Het project heeft als doel de veerkracht en het welbevinden van de Leuvense kinderen en jongeren te verbeteren. Dit sluit aan bij de eerste strategie in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: ‘geestelijke gezondheidsbevordering ter hoogte van het individu en de omgeving’. Op 11 oktober 2016 ging dit project van start in Leuven. Naast Leuven nemen ook de centrumsteden Brugge, Genk, Gent en Turnhout deel. Voor meer informatie kan u hier terecht.
GESPOT...
Proefproject Rooming-in te Diest. Dr. Simons in het nieuws.
Rooming-in voor een familielid of naastbetrokkene van een persoon met een psychose is een nieuw leuk proefproject in St.-Annendael Diest. Het nieuws werd opgepikt in De Standaard op 12 oktober 2016 en kan u hier terugvinden.
U drinkt toch ook? Dr. Peuskens en Dr. Haekens in het nieuws!  
Dr. Hendrik Peuskens was op 28 oktober al te zien in Terzake waar hij sprak over de dubbele moraal in onze omgang met alcohol. In De Morgen riep hij op tot een maatschappelijk debat over de plaats van alcohol in onze samenleving. Het artikel kan u hier terugvinden. Dr. Haekens bracht een week later ook het drankgebruik van ouderen in de aandacht tijdens het radionieuws.
Oproep: een naam voor het netwerk?
Al geruime tijd geven partners aan dat het netwerk een 'echte' naam zou moeten krijgen. Vandaar deze oproep: wie heeft een leuke naam voor ons netwerk? Wie voor 6 december een goed voorstel instuurt naar Laura Beuken kan, naast onze eeuwige dankbaarheid, rekenen op een artisanale ontbijtmand in de kerstvakantie!
In deze editie
 
Neem ook een kijkje op de website van netwerk 107
www.vlabo.be/netwerk107

Voor uw vragen, bemerkingen, aanvullingen of het uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan u terecht op onderstaand emailadres
laura.beuken@vlabo.be

Eindverantwoordelijke nieuwsbrief 107: Gust Rector, Liefdestraat 10, 3300 Tienen


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk 107 arrondissement Leuven-Tervuren · Groeneweg 151/8 · Heverlee 3001 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp