Copy
Nieuwsbrief GGZ-netwerk Leuven - Tervuren - april 2017
View this email in your browser
In deze editie

Welkom!

Met de lente in de lucht waren de afgelopen maanden weer bruisend in ons netwerk ggz! In deze nieuwsbrief krijg je een update van wat verder gebeurt in de uitbouw van een goed ggz-aanbod voor onze regio, en je wordt ook meegenomen in wat straks komt. Noteerde je al onze grote netwerkbijeenkomst op 14 juni om 19u in U.P.C. Sint-Kamillus, Bierbeek?

Laat ons zeker weten wat je zelf uitwerkte of toevoegde in het ggz-aanbod en interessant kan zijn voor anderen.

Namens ons netwerk ggz,
Ann, An en Laura
IN DE FOCUS:
3 jaar SONAR in ons netwerk GGZ!
SONAR bestaat 3 jaar en dat zetten we graag in de verf!

SONAR is een revalidatiecentrum waar dagbehandeling wordt aangeboden aan personen met een psychiatrische/psychosociale problematiek (moeilijkheden op gebied van wonen, zelfzorg, vrije tijd, zingeving,…) die geen opname nodig hebben, maar wel meer ondersteuning dan hun ambulant zorgnetwerk hen biedt. De werking van SONAR biedt een intensief, doelgericht en tijdelijk programma van maximaal 1 jaar (gemiddeld 10,5 maand), gericht op maatschappelijke (re)integratie en identiteitsopbouw via herstelondersteunende en krachtgerichte zorg. De specifieke herstelgroepen, groepsmodules maar ook de ateliers en individuele begeleidingsmomenten door het multidisciplinaire team zijn erop gericht dat revalidanten (her)ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze willen in het leven en erin slagen om opnieuw zinvolle sociale rollen op te nemen en zich te re-integreren in de maatschappij. De arbeidscoaches begeleiden deelnemers met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid die klaar zijn om stappen te zetten in het betaalde arbeidscircuit. SONAR biedt een aanvullend programma naast de aanwezig hulpverlening van de deelnemers.

Uit analyse komt naar voor dat het aantal aanmeldingen over de jaren heen steeg (van 76 naar 94), maar desondanks het aantal opgestarte trajecten consistent bleef (50 trajecten) omwille van exclusiecriteria en uitval van cliënten. De cliënten komen uit alle leeftijdscategorieën met als grootste groep de 30-50-jarigen (50%) en de 18-30-jarigen (30%). De verwijzing gebeurt via een professionele hulpverlener waarbij huisartsen en psychiaters de grootste doorverwijzers zijn (25%), gevolgd door het PSC (15%), partners werk (15%) en de ziekenhuizen (10%). Bij het afsluiten van de trajecten worden de cliënten georiënteerd naar betaald werk, opleiding, stage of bij noodzaak richting een (her)opname of vroegtijdige doorverwijzing. 

Aanmeldingen kunnen via het telefoonnummer 016/22 98 61 of via mail naar mevr. Jolinde Nickmans: jolinde.nickmans@fracarita.org.

Binnenkort hoor je meer over hun feest en symposium ter gelegenheid van 3 jaar sonar.
TERUGBLIK
februari-maart-april 2017
Ter herinnering: Het doel van ons netwerk ggz is het uitwerken van een herstelgericht, goed & georganiseerd aanbod voor onze populatie van regio Leuven-Tervuren. We werken daaraan via vier peilers die we de voorbije weken concreet als volgt invulden.

Peiler Visie: gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie
Ook in de voorbije maanden werkten we verder aan het uitbouwen van gemeenschapsgerichte zorg. We leerden veel uit het wekelijkse overleg en de knelpunten die onze ervaringsdeskundigen en familie-vertegenwoordigers aangeven in ons netwerk, en breiden verder uit rond deze thema’s; Er kunnen meer ervaringsdeskundigen aan het werk in de zorg in ons netwerk, er komen nieuwe vormingsmodules rond herstel in samenwerking met de UCLL en de overheid en er komt in het najaar een rondetafel rond familieondersteuning en -participatie in ons netwerk. Heb je goede ideeën én zin om mee te denken hierrond ? Laat het ons weten!

Peiler Organisatie: Via zorgcircuits en -netwerken met minstens goede werking van de 5 functies 107
Zowat alle fora werkten ook de afgelopen weken goed verder:

Forum functie 1
 • Noden en oplossingen rond concrete ondersteuning in de thuiszorg bij psychische vragen werden opgelijst en ingevuld. Een werkboek is in voorbereiding.
 • Op vraag van onze eerstelijners is er een verwijs- en ondersteuningsantenne voor ggz-vragen in uitwerking vanuit een samenwerking tussen psychewijzer (de online ggz verwijshulp), en consultdesk (de ggz-helpdesk bij verwijsvragen).
 • Voor vlotte samenwerking rond eventuele knelpunten in de overgang van ziekenhuis naar eerstelijnsdiensten is er een nieuw raamakkoord ggz. Overleg binnen dit akkoord wordt gekoppeld aan het regionale ggz overleg en vertegenwoordigers van ons netwerk zullen participeren aan de overkoepelende begeleidingscommissie.  
Forum functie 2
 • Mobiele teams, welzijns- en eerstelijnsdiensten werkten verder aan hun aanpak ter voorkoming van lange wachtlijsten bij de mobiele 2B-teams door sneller en beter samenwerken met eerstelijnspartners, standby blijven om snel in te voegen als er meer zorg nodig is,…. Er wordt tevens gewerkt aan duidelijke herstel- en crisisplannen. 
 • Ook de artsen van de mobiele teams werken samen in een tweemaandelijkse werk-/intervisiegroep met als grote bezorgdheid een goede continuïteit van zorg te kunnen garanderen in onze regio.
 • In het Leuvense bereidt de stuurgroep ‘aanklampende zorg’ rond hun thema een studiedag voor begin oktober.
 • Voor de outreachers zelf uit ons netwerk start er op 22 mei een extern begeleid intervisieaanbod rond bemoeizorg. Laat het weten als je interesse hebt!  
Forum functie 3
 • Werkte verder aan de verlenging van het project ‘Tender activering en zorg’ (taz tris) in onze regio voor 2017. We hopen deze goede samenwerking tussen GGZ, GTB en VDAB ook te kunnen bestendigen in het kader van de nog verwachte uitvoeringsbesluiten van het decreet werk- en zorgtrajecten.
 • De Herstelacademie van het netwerk Leuven/Tervuren kreeg een plaats binnen de functie activering van het netwerk.
 • Er werd ook een inventaris opgemaakt van alle betrokken partners bij de thema’s activering in ons netwerk. 
Forum functie 4
 • Het overleg tussen ziekenhuizen i.v.m. de afstemming van gespecialiseerde ziekenhuisprogramma’s ging ook de vorige maanden verder rond het psychosetraject, verslavingszorg en zorg bij eetstoornissen. 
 • In de verdere uitbouw van het éénmalige psychiatrisch consult als eerstelijnsondersteuning werd verder gewerkt i.f.v. het verfijnen van het eerstelijnsondersteunend aanbod en verhogen van de toegankelijkheid.
 • Het aanbod van BOR-bedden en crisisbedden werd geïnventariseerd en afspraken tussen subregio’s zijn gemaakt. In het kader van verdere vermaatschappelijking wordt met spanning uitgekeken naar nieuwe mogelijkheden van onze federale overheid voor buitengebruikstelling van bedden, wellicht begin 2018.
Forum functie 5
 • Housing first’ werd verder verkend als mogelijk samen-project met CAW. 
 • In de Leuvense regio is een stimulans voor huiseigenaars in voorbereiding binnen een intersectoraal samenwerkingsverband. Ons netwerk ondersteunt dit graag mee en inventariseerde wat onze ggz-partners aan huurders met psychische noden kunnen bieden.  
 • Pleegzorg voegde ook nieuw woonaanbod in voor volwassenen met psychische noden tijdens onze laatste bijeenkomst van F5.   

Peiler Populatiegericht: Goede GGZ-zorg en preventie voor populatie van arrondissement Leuven-Tervuren

In de afgelopen weken is overeengekomen met het netwerk Halle-Vilvoorde dat de regio’s Tervuren en Boortmeerbeek voortaan enkel door ons 2b-team van de Minderbroedersstraat worden geholpen (ervoor werd de regio door beide netwerken bediend, maar dat was gezien de afstand niet zo makkelijk voor netwerk Halle-Vilvoorde).

Voor specifieke doelgroepen is verder gewerkt aan extra zorgaanbod :
 • Voor forensische patiënten met psychische problemen ondertekende ons netwerk een overeenkomst in het kader van het Vlaamse project ‘Toeleiding van gedetineerden na Detentie’.  Een nieuw op te richten team ‘TANDEM’  vervangt de vroegere centrale aanmeldingspunten (CAP) in de gevangenissen voor toeleiding naar gepaste GGZ-zorg na detentie.
 • Voor mensen met verstandelijke beperking en psychische problemen is er zorgtoeleiding en expertise toegevoegd aan het mobiele team van de Oude Baan, waarop ook andere mobiele teams in de toekomst beroep op zullen kunnen doen.
 • Voor uitbreiding van het ambulant ggz aanbod voor mensen met verslavingsproblemen werd een project Deskundigheidsbevordering voor medewerkers mobiele teams en ambulante ggz’ goedgekeurd door VLABO in februari. Afgelopen weken is de aanwervingsprocedure gestart voor  een deeltijds projectcoördinator ter versterking van competenties in de verslavingszorg.

Peiler Kwaliteit: beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod van de projectregio
Alle mobiele teams kregen in de voorbije maanden bezoek van onze kwaliteitswerkgroep. I.f.v. hun kwaliteitsbeleid werden wensen voor dataregistratie en -gebruik doorgenomen en werden afspraken voor verdere kwaliteitsmonitoring gemaakt.
Vooruitblik
Vorming Governance           
Op 31 mei  en 13 juni gaan beleids- en projectgroep voor verdere uitdieping van de governance-structuur in ons netwerk ggz o.l.v. Prof. Geert Vanhootegem en mevr. Inge Sels. We verfijnen verder de rol van het netwerk in onze regio, de concrete visie en toekomstvisie, en het gezamenlijk project. U hoort er meer van op 14 juni in Bierbeek!

Netwerkavond 14 juni 19u-21u
14 juni wordt een belangrijke avond voor ons netwerk! U krijgt de kans om de andere gepassioneerde zorgverstrekkers in het netwerk te ontmoeten, maar ook een update te krijgen van wat vermaatschappelijkte zorg in onze regio is.

We nemen u in korte tijd mee naar de ‘back-to-basics’ van ons netwerk ggz: Waarom is er ons netwerk ggz ? Wat biedt ons netwerk ggz in onze regio concreet?  Waar dromen we van? We stellen er in één avond de hele werking van ons netwerk voor, u krijgt in primeur de nieuwe website te zien, en we klinken samen een glaasje op de nieuwe naam van ons netwerk!

Iedere ggz-er met belangstelling in vermaatschappelijkte zorg is welkom op woensdag 14 juni van 19u-21u in U.P.C. Sint-Kamillus (Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek). Gelieve u in te schrijven via de ze inschrijvingslink.

Begin juni: indiendatum chronic care proefprojecten
In de Leuvense en de Tiense regio wordt hard gewerkt aan een deelmodule i.v.m. triple aim GGZ binnen chronic care zorgvernieuwing. Eind mei moeten beide projecten ingediend worden. Verwacht wordt dat er na de zomervakantie duidelijkheid komt of beide projecten kunnen starten.
Gespot voor jou
Onze ervaringsdeskundige Nathalie Albert  getuigt in internationaal gezelschap in Antwerpen dit najaar

Sylvia Hubar werd op 2/2 uitgenodigd door FOD i.v.m.haar innovatief project ‘patiënt in beeld’

Agenda netwerk online    
Een eerste realisatie van onze nieuwe website in uitbouw is het bieden van een overzicht van de acties en vergaderingen in een overzichtelijke agenda. De agenda kan u hier terugvinden. 
Oproep
Artikels voor nieuwsbrief
Graag plaatsen we uw suggesties, verslag van interessante initiatieven, goede praktijken, en leuke studiedagen… in deze nieuwsbrief. Hebt u initiatieven uit uw regio die u wil delen met anderen? Artikels, belangrijke informatie e.d. mogen doorgestuurd worden naar Laura Beuken.

Website GGZ-netwerk in ontwikkeling
Na de heropstart van onze nieuwsbrievendienst zijn we dit jaar gestart aan het uitbouwen van een vernieuwde website voor ons ggz netwerk. Op de website plannen we de volledige info en stand van zaken toegankelijk te maken bij alle projecten van ons GGZ-netwerk. Maar op de website is heel wat meer mogelijk als ondersteuning voor u. Uw mening is voor ons erg belangrijk! Geef ons door wat u wel/of niet wil op de website via mailtje aan Laura Beuken. U vindt onze huidige website op www.vlabo.be/NwL-T.

Nieuwe projectcall handboek innovatieve praktijken
Het handboek ‘Innovatieve praktijken' beschrijft 49 vernieuwende, inspirerende praktijken die in het hervormingsprogramma 'naar een betere GGZ’ geïntegreerd zijn. Voor een overzicht van de realisaties binnen netwerk 107 arrondissement Leuven/Tervuren, kan u hier terecht.

Na publicatie van het boek o.l.v. Prof. Pieters heeft het FOD beslist hiermee verder te gaan o.l.v. Mevr. Magda Coture. Fiches met nieuwe innovatieve praktijken of continuering van vorige projecten kunnen a.s.a.p. ingestuurd worden via de netwerkcoördinatoren. Informatie kan u verkrijgen bij Laura Beuken.
Neem ook een kijkje op de website van netwerk 107
www.vlabo.be/GGZnetwerk

Nog niet ingeschreven? klik hier!
Wenst u zich uit te schrijven? klik hier.

Voor uw vragen, bemerkingen en/of aanvullingen voor deze nieuwsbrief kan u terecht op volgend emailadres:  laura.beuken@vlabo.be

Eindverantwoordelijke nieuwsbrief GGZ-netwerk: Dhr. Gust Rector, Liefdestraat 10, 3300 Tienen


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk 107 arrondissement Leuven-Tervuren · Groeneweg 151/8 · Heverlee 3001 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp