Copy
Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet
November 2016
View this email in your browser
Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet. November 2016

POLITISK ARBEID

STATSBUDSJETTET 2017

 
Statsbudsjettet som ble lagt frem for Stortinget 6. oktober var en skuffelse for kulturvernbevegelsen. Kulturvernforbundet er kritisk til regjeringens manglende evne til å føre en helhetlig og samlet kulturvernpolitikk. Dette vil føre til at de nasjonale målene som Stortinget lanserte i 2005 for å oppnå et godt og tilfredsstillende vedlikeholdsnivå av kulturminner innen 2020 vil bli svært vanskelige og nå, og at kunnskap og håndverkstradisjoner kan gå tapt for alltid.
 

STATSBUDSJETTET KORT OPPSUMMERT:

 • Kulturrådet: Lite endring i bevilgningene
 • Klima og Miljødepartementet: Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser flyttes til kapitel 1420, post 80 (Miljødirektoratet). Sum: 57 402 (2016: 59 233)
 • Kutt i støtten fra Klima- og Miljødepartementet til Kulturvernforbundet, Forbundet Kysten, Fortidsminneforeningen og Fartøyvern. Sistnevnte med 40 mill. (tiltakspakken fra i fjor ble ikke videreført). Norsk Kulturarv får en liten økning.
 • Tilskuddsordningen flyttes til Miljødirektoratet, kriteriet om «samfunnsmessig betydning» går ut og det innføres en regel om minimum 5000 medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorg.) for de som får driftsstøtte. Kulturvernforbundet har stilt seg kritisk til alle disse tre tiltakene, jfr høringssvar fra mai 2016.
 • Ingen grunnstøtte til våre organisasjoner fra Samferdselsdepartementet.
 • Ingen «nye» organisasjoner inn i grunnstøtteordningen
 • En økning på 6,3 mill. kr. til Arkivformål, men realnedgang i forhold til lønns- og prisveksten.
 • Reduksjon i momskompensasjon.
 
STORTINGETS BUDSJETTHØRINGER
 
Kulturvernforbundet var tilstede på Stortingets budsjetthøringer i tre forskjellige komiteer for å fremme vårt syn på det fremlagte statsbudsjettet for 2017.
 
Familie- og kulturkomiteen (man. 17.okt.): Kulturvernforbundet bemerket at det stort sett er tilbakegang når det kommer til kulturvern og vi etterlyste grunnstøtte til alle våre organisasjoner. Vi mener at det ikke skal forskjellbehandles og understreket det viktige arbeidet som gjøres i våre frivillige organisasjoner. Vi tok også opp problematikken rundt den reduserte momskompensasjonen samt den manglende politiske samordningen på kulturvernfeltet.
Flere av våre medlemsorganisasjoner var også tilstede på høringen: Norges Husflidslag, Fortidsmineforeningen, Landslaget for lokalhistorie og Slekt og data.
Link til høringen
 
Transport og kommunikasjonskomiteen (man. 24.okt): Kulturvernforbundet ga uttrykk for at komiteen i sin innstilling må ta ansvar for samferdselshistorien. Vi ønsker en ny post på budsjettet på 6 millioner i driftsstøtte til de frivillige kulturvernorganisasjonene. Vi ønsker også økte midler til prosjektstøtte som kan forvaltes av Kulturminnefondet, samt bedre politisk samordning mellom departementene for å få til en best mulig og helhetlig kulturvernpolitikk. Våre medlemsorganisasjoner Forbundet Kysten og Norsk Fyrhistorisk Forening deltok på høringen den 27. oktober på vegne av Kystled.
Link til høringen
 
Energi- og miljøkomiteen (tir. 25. okt): Kulturvernforbundet mener det er et stort paradoks at Regjeringen erkjenner et etterslep i forhold til vedlikehold og istandsettelse av kulturminner. Samtidig kuttes det i bevilgningene med en bemerkning om at man vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2018.
Vi ønsker at rammene skal økes slik at satsningen på barn og unge ikke vil gi seg utslag i en reduksjon av driftsstøtten for våre medlemsorganisasjoner. Vi mener også at det foreslåtte kravet om at en organisasjon må ha minst 5000 medlemmer for å motta grunnstøtte er svært urimelig, og at det vanskeliggjør situasjonen for mindre organisasjoner som Norsk Fyrhistorisk forening og Norges Metallsøkerforening. Vi er også imot å overføre tilskuddsforvaltningen til direktoratsnivå. I tillegg etterlyste vi en anerkjennelse av samfunnsnytten av det frivillige kulturvernarbeidet, og ytret et ønske om en bedre, helhetlig og mer samordnet kulturvernpolitikk på departementsnivå.
Våre medlemsorganisasjoner Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet Kysten og Fortidsminneforeningen deltok også på høringen
Link til høringen

 
BREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET

Kulturvernforbundet har sendt brev til Utdanningsdirektoratet vedrørende deres anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Vi støtter forslaget om å opprette nasjonale og regionale opplæringssentre, men flere av våre medlemsorganisasjoner har påpekt et behov for samlingsbasert opplæring knyttet til tradisjonele og/eller utdøende håndverksfag.
Vi er i mot forslaget om å legge trebearbeidingsfagene inn under programområde for Bygg og anlegg Vg1 og å endre flere av de små og marginale tradisjonsfagene til særløpsfag. Anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet går på tvers av anbefalingene som kommer både fra Yrkesfaglig utvalg og fra Faglig råde for design og håndverk.
Vi har derfor bedt Utdanningsdirektoratet om å endre anbefalingen sin når det gjelder trebearbeidingsfagene

22. og 23. november arrangerer vi regionmøte i Alta og Vadsø. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta på et av disse! Les mer på www.kulturvern.no

 

REGIONMØTER

Kulturvernforbundet har så langt i år arrangert regionmøter i Telemark, Hedmark og Buskerud, og i november arrangeres det to regionmøter i Finnmark (Alta og Vadsø). Hensikten med disse møtene er å skape gode regionale og lokale nettverk mellom de frivillige kulturvernorganisasjonene. Her kan man diskutere og orientere hverandre om aktiviteter, planer og faglig arbeid. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at regionmøtene er verdifulle og har bidratt til å skape en samarbeidsplattform mellom foreningene blant annet i forbindelse med Kulturminnedagene.

MØTE I EUROPARÅDET OM KULTURMINNEDAGENE

Kulturvernforbundet deltok i oktober på møte i Europarådet om de de europeiske kulturminnedagene (European Heritage Days). Med mange tusen arrangementer og rundt 50 millioner besøkende utgjør kulturminnedagene Europas største kulturbegivenhet. Dagene markeres i midten av september hvert år i over 45 land, og Norge har vært med på markeringen siden 1993.  Det er Norges kulturvernforbundet som har ansvar for markedsføring og koordinering av kulturminnedagene i Norge, med finansiering fra Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet.
Europarådet vektlegger kulturarv som en svært viktig del av vår Europeiske identitet. Kulturarven viser hvilke verdier Europa er bygget på, og fremmer forståelsen for demokrati, forståelse og inkludering. Representanter fra hele Europa deltok på møtet, der både strategi og erfaringsutveksling sto på dagsorden. Den europeiske forankringen er viktig, og Norge er også en aktiv bidragsyter inn mot det europeiske samarbeidet. Innspill og ideer tas med videre i arbeidet med Kulturminnedagene i Norge.


KULTURVERNETS SAMFUNNSNYTTE

Det har vært et uttalt behov for både medlemsorganisasjonene og Kulturvernforbundet å definere sin samfunnsnytte på best mulig måte. Dette er nyttig i påvirkningsarbeid så vel som i rekruttering, og det er også en viktig motivasjonsfaktor for alle som er engasjert på frivillig basis. Samfunnsnytte vil derfor settes på agendaen i ulike møter fremover. Først ut er styrelederkonferansen 19. november
 
NY MEDARBEIDER I KULTURVERNFORBUNDET

Kulturvernforbundet har fra 1. oktober ansatt Tommy Christensen i en ny fast stilling som Kommunikasjons- og organisasjonskonsulent. Tommy har en mastergrad i Historie fra UiO og kommer fra jobben som Prosjektleder i Norges Fotballforbund. Han har jobbet i mange år innenfor museumssektoren, blant annet ved Norsk Teknisk Museum og Fotballmuseet.
 

Tommy Christensen er ansatt som ny Kommunikasjons- og organisasjonskonsulent i Kulturvernforbundet

Kjetil Landrog er ansatt som ny Generalsekretær i LLP


NYTT FRA MEDLEMSORGANISASJONENE

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) har ansatt Kjetil Landrog som ny Generalsekretær. Han tiltrer stillingen 15. januar 2016. Landrog har bred politisk erfaring gjennom flere perioder i Sandefjord bystyre og i Vestfold fylkesting, samt fra en mengde andre politiske verv. Han kommer fra jobben som kommunikasjonsrådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).
Fra 1. januar 2017 vil LLP endre navn til Arkivforbundet

 
Norsk Forening for Fartøyvern: Morten Hesthammer ble enstemmig valgt som ny styreleder på årsmøtet i Oktober. Han representerer fartøyet «Faun» og arbeider som verfts-formann ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Norsk Jernbaneklubb har fått ny leder: Nils Kristian Møller


Norske Akevitters Venner har fått ny president: Atle Minothi (35) er utdannet vinkelner fra Gastronomisk Institutt i Stavanger og markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har 15 års erfaring fra restaurantdrift på Aker Brygge. Atle driver i dag sitt eget firma og virker som prosjektleder, foredragsholder, skribent, pratmaker og vinkelner. I tillegg er han prosjektleder for Oslo Vinfestival og Oslo Ølfestival

 

Forbundet Kysten har fått nye nettsider: www.kysten.no
 
Norges Metallsøkerforening fyller 25 år i November. Vi gratulerer!
 
Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt som skal sørge for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet.

 

KOMMENDE MØTER / VIKTIGE DATOER

Egne møter / aktiviteter
 • Styrelederkonferanse 19. november i Oslo
 • Regionmøte i Finnmark (Alta og Vadsø) 22-23. november
 • Kulturvernkonferansen 2017: 11.mars på Sentralen i Oslo
Eksterne møter 
 • Årsmøte i Kulturrådet 9-10 november
 • Riksantikvarens Høstmøte 16-17 november
 • Årsmøte i Frivillighet Norge 23. november
Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser:
 
NB! Søknadsfrist er satt til den 15. november 2016.
Elektronisk søknadsskjema finner dere her på Miljødirektoratets hjemmeside: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=38&soknadsaar=2017&Menyvalg=SOKNADSSENTER

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kulturvernforbundet · Øvre Slottsgate 2b · Oslo, 03 0168 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp