Copy

Versa Welzijn Update

Verkiezingsspecial

Na het geweld van alle politieke retoriek wil ik met deze Versa Update een verbindend sociale stem laten horen. De stem van inwoners, vrijwilligers en sociaal werkers. Geen stemadvies maar een rugzak, te gebruiken bij de formatie in de Gooise gemeenten.
 
In deze update deel ik feiten en mijn inzichten met je. Vanuit feiten, mijn kennis en mijn ervaring. Over eenzaamheid, schulden, jongeren, statushouders, mantelzorgers, inclusie en gemeenschapszin.

 
1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Engeland kent een Minister van Eenzaamheid. Ik pleit voor een Wethouder van Geluk. Die wethouder stuurt niet op minder eenzaamheid, maar op buurten waar mensen zich om elkaar bekommeren en waar iedereen bij hoort. Buurtbewoners zijn de doelgroep. Bekijk meer cijfers over eenzaamheid en lees eenzaamheid is geen aandoening (pdf).

Laat schulden niet lopen
3,4 miljoen Nederlanders lopen risico op schulden. Schulden kosten de Nederlandse maatschappij 11 miljard/jaar. Mensen vragen pas hulp bij schuld van meer dan 40.000 euro. Daardoor ontstaan veel problematische schulden: schulden die niet binnen 36 maanden kunnen worden afgelost. Dit leidt tot kosten, persoonlijke problemen, echtscheidingen. Het gaat erom in een vroeg stadium contact te maken met mensen met schulden. Versa Welzijn heeft de volgende speerpunten voor 2018 en 2019 geformuleerd:
  • laagdrempelig contact met mensen met schulden organiseren: in buurthuizen, bij huisartsen, op straat. Bij dat contact betrekken we financieel-juridisch geschoolde sociaal werkers, maatschappelijk werk, vrijwilligers.
  • Vroeg Erop Af implementeren in heel Gooi en Vechtstreek.
  • Samenwerken aan schuldpreventie vanuit een gedeelde visie en methodiek. Concreet organiseren wij op 24 mei een inspiratiebijeenkomst met Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso. Zij gaat in op onder andere Mobility Mentoring.
 
Jongerenwerk doet er toe
Jongerenwerk voorkomt zorg en vergroot de sociale cohesie. Daarom is het belangrijk te investeren in jongerenwerk. Sommigen begeleiden activiteiten in o.a. een jongerencentrum. Anderen hebben een meer vrije rol om jongeren 1 op 1 of rond een thema te begeleiden. Sommigen jongerenwerkers werken meer wijkgericht, samen met collega-sociaal werkers. Anderen werkelijk stedelijk of over gemeenten heen, ambulant, of samen in culturele voorzieningen, zoals de Vorstin in Hilversum. Onlangs publiceerde Participe Advies de maatschappelijke businesscase jongerenwerk. Hun conclusie: het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland wordt geschat op 45 miljoen euro. Lees de Businesscase Jongerenwerkeen feest van (h)erkenning voor iedere jongerenwerker.
 
Statushouders en sleutelpersonen
Wij benaderen statushouders als lid van de gemeenschap, sluiten aan bij hun vragen en energie. Zo hebben we al veel mooie resultaten bereikt: statushouders die vrijwilliger werden bij ons formulierenspreekuur, als chauffeur op de buurtbus of bij de activiteiten van het kinderwerk. Blij waren we als zij betaald werk vonden en we helaas weer afscheid van ze moesten nemen. Net als eenzame burgers, moeten we ook statushouders niet als probleem benaderen, maar als lid van een gemeenschap. Toch gaat nog veel wmo-geld naar de professionele begeleiding van individuele statushouders, die in de problemen kwamen omdat ze geen lid konden worden van de gemeenschap. Ons pleidooi is een fractie van dit wmo-geld eerder in te zetten, om statushouders lid van de gemeenschap te kunnen laten zijn. Bekijk hieronder de video van onze sleutelpersoon Aiham.
Sleutelpersoon Aiham in gesprek met twee van onze maatschappelijk werkers.
Kwaliteit in peuterwerk
En dan het peuterwerk. Is peuterwerk sociaal werk? Ons antwoord is een volmondig JA! Net als kinderwerk is ons peuterwerk gericht op de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Vanaf 2018 zijn alle peuterspeelzalen door de wet Harmonisatie Kinderopvang omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat betekent meer keuzevrijheid voor ouders, meer marktwerking en dus staan tarieven onder druk. Maar ook de kwaliteit staat daarmee onder druk. Kinderopvang gaat van oudsher meer over opvang dan om ontwikkeling. Dit jaar is in veel gemeenten een overgangsjaar. Als expert van peuterwerk en voor en vroegschoolse educatie (VVE) hebben we onze ervaringen vertaald naar kwaliteitscriteria voor peuterwerk en verwerkt in een businesscase per gemeente. We sturen je graag de businesscase per gemeente, vraag het hier op.  
 

In contact met mantelzorgers
Tot slot mantelzorgers. Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht vervangende zorg voor mantelzorgers aan te bieden, maar dat blijkt vaak niet goed te gaan. Mantelzorgers weten bijvoorbeeld vaak helemaal niet dat ze hulp van de gemeente kunnen krijgen. De kunst is in contact te zijn met mantelzorgers. Daarom werken onze mantelzorg-ondersteuners in de wijken en dorpen, samen met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen en samenwerkend met huisartsen en praktijkondersteuners. Daarom hebben we Geheugen- en Wijdehuizen. Ons ideaal is een goed netwerk van plekken waar mantelzorgers en de mensen voor wie ze zorgen welkom zijn, waar ontmoeting en interactie is en waar respijtzorg kan worden geboden. Dit vraagt meer investeringen die dubbel en dwars worden terugverdiend, door een besparing op zorgkosten in alle sectoren en in meer welbevinden bij de betrokken mensen.
 
Formatie advies
Zorg en welzijn zijn communicerende vaten: een goede samenwerking, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, liefst in 1 portefeuille, helpt ons enorm. Bijvoorbeeld in de portefeuille Geluk of Positieve Gezondheid. Bij verschil in inzicht: vecht het niet politiek uit, maar raadpleeg ons: sociaal werkers, vrijwilligers, inwoners. Als je ons niet begrijpt: praat met ons. Benut de wijsheid van de groep en wij wijzen u de weg. 

Raadsleden zijn zeer welkom bij ons: om mee te lopen, te zien, te voelen! Zien we je binnenkort? Ja, ik kom graag.  

 
Graag tot de volgende Versa Update,

Anita Keita
06 413 465 52
.

Je ontvangt de Versa Update omdat je staat ingeschreven in onze e-mail database.

Kreeg je deze Update doorgestuurd en blijf je graag op de hoogte? Meld je aan en je ontvangt onze Updates voortaan rechtstreeks.

Versa Welzijn
Larenseweg 30 | Postbus 1463 | 1200 BL Hilversum |  035 623 11 00 | communicatie@versawelzijn.nl

Mijn gegevens aanpassen
Afmelden nieuwsbrief


Copyright © 2018 Versa Welzijn, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp